971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Comissió de dinamització

Comissió de dinamització

DINAMITZACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA DE L’IES SES ESTACIONS

 

La participació col·lectiva aporta un significat nou, el de comunitat educativa, que obre la porta a compartir decisions i gestió de certs àmbits i aspectes. En un sentit col·lectiu la participació passa a ser col·laboració (colaborare) i cooperació, conceptes que impliquen diferències qualitatives que no sempre troben el coneixement i la voluntat necessaris per realitzar-se.

En aquest marc, es necessita voluntat de tots els anomenats a participar, això és, que cada un accepti que compartirà part del treball amb els altres. Aquesta voluntat serà major en la mesura que els interessos i objectius siguin compartits, així com el reconeixement mutu del treball.

No és suficient que les persones vulguin participar, també és necessari saber com fer-ho i definir com ha de ser aquesta col·laboració conjunta. Per això es necessita reflexió i consens, així com formació per a la comunicació i la cohesió.

Finalment, voler participar i saber com fer-ho no és suficient perquè es doni la participació. Per poder participar, és necessari que es donin els espais i mecanismes de participació necessaris. En definitiva, el sistema educatiu ha de comptar amb les estructures organitzatives adequades”. Anuari de l’Educació de les Illes Balears 2019. Associacions de pares i mares d’alumnes. La participació de les famílies com a col·lectiu, Miquel Àngel Guerrero, Glòria Ferrer i Catalina Cebrián.

L’empoderament, la dinamització de la nostra comunitat educativa, el treball en xarxa i en equip , son la clau de l’èxit.

Projecte de dinamització de l'IES Ses Estacions

Els objectius generals de la comissió de dinamització són:

Fomentar i possibilitar la participació efectiva de tots els membres de la comunitat educativa en el funcionament i la vida del centre, especialment de l’alumnat i les famílies.
Crear i/o consolidar el vincle amb la comunitat educativa, fomentant el sentiment de pertinença i el compromís dels seus membres vers uns objectius comuns.
Millorar la convivència a la comunitat educativa, basada en la coneixença i el respecte de tots els seus membres.
Fer de la participació un instrument de millora educativa, sostenible i mantingut.
Promoure la col·laboració i el treball en xarxa entre els col·lectius de la comunitat educativa.
Promoure la xarxa de la comunitat socioeducativa de la comunitat educativa amb la resta de col·lectius de l’entorn social.
Translate »
Scroll Up