Normativa.  
 

La normativa que regula i organitza el Cicle Formatiu de Grau Superior corresponent a Títol de Tècnic Superior en Administració i Finances és la següent:

"Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas". [Normativa]

"Orden ECD/308/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y Finanzas". [Normativa]

▲[Tornar a dalt]

 
  Destinataris.  
 
 • PER CURSAR UN CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR ES NECESSITA:

  1. Estar en possessió del títol de Batxiller.
  2. Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat Experimental.
  3. Haver superat el curs d'orientació universitària o preuniversitari.
  4. Estar en possessió del títol de Tècnic Especialista, Tècnic Superior o equivalent a efectes acadèmics.
  5. Estar en possessió d'una titulació universitària o equivalent.
  6. Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau superior (es requereix tenir, com a mínim, denou anys, complerts l'any de realització de la prova, o divuit anys si es té un títol de grau mitjà).
  7. Tenir superada la prova d'accès a la universitat per a majors de 25 anys.
 
  Continguts del 1r Curs.  
 

Horari setmanal del Primer Curs

CODI
MÒDULS
HORES SETMANALS
HORES ANUALS
647
Gestió de la documentació jurídica i empresarial
3 h
95 h
648
Recursos humans i responsabilitat social corporativa
3 h
95 h
649
Ofimàtica i processament de la informació
(mòdul impartit en anglès)
5 h
160 h
650
Procés integral de l'activitat comercial
4 h
140 h
651
Comunicació i atenció al client
5 h
160 h
179
Anglès
4 h
130 h
658
Formació i orientació laboral
3 h
90 h
  Mòdul impartit en anglès
3 h
90 h
Total hores
30 h
960 h

La divisió en 1r i 2n curs val només per a la modalitat presencial. En la modalitat a distància, els alumnes es matriculen en mòduls solts independentment del curs que facin.

▲[Tornar a dalt]

 
  Continguts del 2n Curs.  
 

Horari setmanal del Segon Curs

CODI
MÒDULS
HORES SETMANALS
HORES ANUALS
652
Gestió de recursos humans
5 h*
100 h
653
Gestió financera
6 h*
120 h
654
Comptabilitat i fiscalitat
6 h*
120 h
655
Gestió logística i comercial
4 h*
80 h
656
Simulació empresarial
(mòdul impartit en anglès)
7 h*
140 h
Mòdul impartit en anglès
2 h*
40 h
660
Formació en centres de treball
400 h**
657
Projecte d'administració i finances  
40 h**
Total hores
30 h
1040 h

(*) Els primers dos trimestres.
(**) El tercer trimestre.

La divisió en 1r i 2n curs val només per a la modalitat presencial. En la modalitat a distància, els alumnes es matriculen en mòduls solts independentment del curs que facin.

▲[Tornar a dalt]

 
  Sortides Acadèmiques.  
 
 • L'alumne que acaba un Cicle Formatiu de grau superior pot optar per:

  1. Accedir a estudis universitaris.
  2. Accedir al món laboral.
 
  Sortides Laborals.  
 

Els alumnes que finalitzen els seus estudis del grau superior d'adminstració i finances tindran les següents sortides laborals:

 • Administratiu d'oficina.
 • Administratiu comercial.
 • Administratiu financer.
 • Administratiu comptable.
 • Administratiu de logística.
 • Administratiu de banca i d'assegurances.
 • Administratiu de recursos humans.
 • Administratiu de l'Administració pública.
 • Administratiu d'assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories.
 • Tècnic en gestió de cobraments.
 • Responsable d'atenció al client.
 • ▲[Tornar a dalt]