971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Programa de Millora de l'Aprenentatge i el Rendiment (PMAR)

El Programa de Millora de l’Aprenentatge i el Rendiment (PMAR) s’ofereix en els cursos següents:

 • 2n ESO

 

   Horari continuat 8h a 15h 

Introducció

 • S’utilitzarà una metodologia específica a través d’una organització de continguts, activitats pràctiques i, si escau, de matèries diferent a l’establerta amb caràcter general, amb la finalitat que els alumnes puguin cursar el quart curs per la via ordinària i obtinguin el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

A qui va adreçat

 • L’equip docent podrà proposar als pares, mares o tutors legals la incorporació a un programa de millora de l’aprenentatge i del rendiment d’aquells alumnes que hagin repetit almenys un curs en qualsevol etapa, i que un cop cursat el primer curs d’ESO no estiguin en condicions de promocionar a segon curs, o que una vegada cursat segon curs no estiguin en condicions de promocionar a tercer. El programa es desenvoluparà al llarg dels cursos segon i tercer en el primer supòsit o només en tercer curs en el segon supòsit. Aquells alumnes que, havent cursat tercer curs d’ESO, no estiguen en condicions de promocionar al quart curs, es poden incorporar excepcionalment a un programa de millora de l’aprenentatge i del rendiment per repetir curs.

Durada del programa

 • La durada dels Programes de Millora de l’Aprenentatge i del Rendiment serà, amb caràcter general, de dos cursos. L’alumnat s’incorporarà al primer curs del programa.
 • Això no obstant, es podran incorporar al segon curs del programa:
  • Els alumnes que una vegada cursat segon curs no estiguin en condicions de promocionar a tercer.
  • Els alumnes que, havent cursat tercer curs d’ESO, no estiguen en condicions de promocionar al quart curs
 • En el cas que un alumne que fa el programa de dos cursos de durada finalitzi el primer curs havent assolit de manera suficient les competències clau del currículum i els objectius corresponents, l’equip docent pot proposar, si això afavoreix el desenvolupament de l’alumne, que s’incorpori al tercer curs ordinari.

Horari Setmanal

Distribució de l'horari lectiu setmanal

MATÈRIES HORES 2n CURS D'ESO HORES 3r CURS D'ESO
(no s'ofereix el curs 2022-2023)
ÀMBITS Científic i matemàtic 9 h. 9 h.
Lingüístic i social 9 h. 9 h.
Pràctic 4 h. 4 h.
Llengües estrangeres: anglès 4 h. 4 h.
ESPECÍFIQUES Educació física 2 h. 2 h.
Religió / Valors ètics 1 h. 1 h.
TUTORIA Tutoria 1 h. 1 h.
TOTAL HORES DEL CURS 30 h. 30 h.

Avaluació

Promoció d'un curs al següent

 • PROMOCIÓ: mateixes condicions que la resta d’alumnes d’ESO. Si un alumne no supera:
  • L’àmbit lingüístic i social o l’àmbit científic i matemàtic, es comptabilitzarà com si no hagués superat tres matèries per cadascun d’aquests àmbits.
  • L’àmbit pràctic, es comptabilitzarà com si no hagués superat dues matèries.
  • L’àmbit de llengües estrangeres, es comptabilitzarà com si no hagués superat una matèria.
 • ABANDONAMENT  DEL PROGRAMA:
  • Els alumnes no poden abandonar el PMAR durant el curs escolar.
  • Una vegada acabat el curs escolar, i de forma excepcional, els alumnes, amb el consentiment dels pares o tutors, poden decidir abandonar el PMAR.
  • També de forma excepcional i en acabar el curs escolar l’equip docent pot decidir treure un alumne del PMAR. En aquest darrer cas, l’equip docent ha d’haver constatat la falta d’estudi i d’esforç de l’alumne. A més, el tutor ha d’haver informat prèviament per escrit els pares o tutors legals d’aquesta situació i els ha d’haver advertit que, si persisteix, l’alumne haurà de sortir del programa en acabar el curs. Aquesta informació s’ha de donar, com a tard, en finalitzar la segona avaluació ordinària.
  • Alumnes de 2n PMAR que no estiguin en condicions de passar a 3r PMAR: surten del programa i repeteixen en un 2n ordinari.

Avaluació de les matèries pendents de cursos anteriors

 • Els alumnes que s’incorporen a un PMAR, només han de recuperar aquestes matèries pendents:
  • Els alumnes que cursen 2n d’ESO PMAR, només es poden matricular de les següents matèries pendents: 1r d’ESO: Educació física, música I i valors ètics/religió.
  • Els alumnes que cursen 3r d’ESO PMAR, i han cursat 2n d’ESO PMAR només es poden matricular de les següents matèries pendents: 1r d’ESO: Educació física, música I i valors ètics/religió. 2n d’ESO PMAR: Tots els àmbits o matèries suspeses.
  • Els alumnes que cursen 3r d’ESO PMAR, i no han cursat 2n d’ESO PMAR només es poden matricular de les següents matèries pendents: 1r d’ESO: Educació física, música I i valors ètics/religió. 2n d’ESO: Educació física, música II, segona llengua estrangera i valors ètics/religió.
  • Les matèries que no s’han de recuperar no s’han de tenir en compte ni per a la promoció, ni per a la titulació, ni per al càlcul de la nota mitjana d’ESO.
 • Si un alumne surt del programa PMAR abans d’haver-ho completat, tornarà a tenir totes les matèries que duia pendents abans d’incorporar-se al programa.

Calendari escolar

Consulta el calendari escolar aquí

Llibres

Consulta el llistat de llibres aquí

Llistat del Professorat

Consulta llistat del professorat aquí

Horaris de Grups

Consulta els horaris del grups aquí

Translate »