971 77 02 67 - 971 77 03 69

Programa de Millora de l'Aprenentatge i el Rendiment (PMAR)

El Programa de Millora de l’Aprenentatge i el Rendiment (PMAR) s’ofereix en els cursos següents:

 • 2n ESO
 • 3r ESO

 

   Horari continuat 8h a 15h 

Introducció

 • S’utilitzarà una metodologia específica a través d’una organització de continguts, activitats pràctiques i, si escau, de matèries diferent a l’establerta amb caràcter general, amb la finalitat que els alumnes puguin cursar el quart curs per la via ordinària i obtinguin el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

A qui va adreçat

 • L’equip docent podrà proposar als pares, mares o tutors legals la incorporació a un programa de millora de l’aprenentatge i del rendiment d’aquells alumnes que hagin repetit almenys un curs en qualsevol etapa, i que un cop cursat el primer curs d’ESO no estiguin en condicions de promocionar a segon curs, o que una vegada cursat segon curs no estiguin en condicions de promocionar a tercer. El programa es desenvoluparà al llarg dels cursos segon i tercer en el primer supòsit o només en tercer curs en el segon supòsit. Aquells alumnes que, havent cursat tercer curs d’ESO, no estiguen en condicions de promocionar al quart curs, es poden incorporar excepcionalment a un programa de millora de l’aprenentatge i del rendiment per repetir curs.

Durada del programa

 • La durada dels Programes de Millora de l’Aprenentatge i del Rendiment serà, amb caràcter general, de dos cursos. L’alumnat s’incorporarà al primer curs del programa.
 • Això no obstant, es podran incorporar al segon curs del programa:
  • Els alumnes que una vegada cursat segon curs no estiguin en condicions de promocionar a tercer.
  • Els alumnes que, havent cursat tercer curs d’ESO, no estiguen en condicions de promocionar al quart curs
 • En el cas que un alumne que fa el programa de dos cursos de durada finalitzi el primer curs havent assolit de manera suficient les competències clau del currículum i els objectius corresponents, l’equip docent pot proposar, si això afavoreix el desenvolupament de l’alumne, que s’incorpori al tercer curs ordinari.

Horari Setmanal

Distribució de l'horari lectiu setmanal

  MATÈRIES HORES 2n CURS D'ESO HORES 3r CURS D'ESO
ÀMBITS Científic i matemàtic 9 h. 9 h.
Lingüístic i social 9 h. 9 h.
Pràctic 4 h. 4 h.
Llengües estrangeres: anglès 4 h. 4 h.
ESPECÍFIQUES Educació física 2 h. 2 h.
Religió / Valors ètics 1 h. 1 h.
TUTORIA Tutoria 1 h. 1 h.
TOTAL HORES DEL CURS 30 h. 30 h.

Avaluació de les matèries pendents

 • Quan un alumne s’incorpora a un programa de millora de l’aprenentatge i del rendiment amb matèries pendents de cursos anteriors, no les ha de recuperar. Això no obstant, amb la finalitat de millorar la nota mitjana de l’etapa, l’alumne les pot recuperar d’acord amb el que el centre estableixi en el programa de recuperació de matèries pendents.

Calendari escolar

Consulta el calendari escolar aquí

Llibres

Consulta el llistat de llibres aquí

Llistat del Professorat

Consulta llistat del professorat aquí

Horaris de Grups

Consulta els horaris del grups aquí

Translate »