971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Ràdio de l'IES Ses Estacions

ECOS

Mitjançant aquest projecte, l’IES Ses Estacions pretén actualitzar una de les realitats més creatives de la vida dels instituts de secundària, la revista de l’institut, adaptant-la a les noves exigències de la LOMLOE, ja que inclou l’ús de diferents mitjans i eines tecnològiques que es poden emprar per a la creació, edició i publicació de podcasts. Creiem que una ràdio escolar és un instrument senzill però potent per millorar la convivència i contribuir a desenvolupar el sentiment de pertinença al centre. Sens dubte, podria ser una gran contribució als canal de comunicació de l’insititut i ser un espai de col·laboració de les diferents comissions.

Pensem que si amb la producció d’un sol podcast es poden treballar i avaluar bona part de les competències clau i específiques, la producció estructurada de podcasts com a producte final de situacions d’aprenentatge interdisciplinàries, es poden treballar i avaluar totes les competències i múltiples sabers bàsics.

La contribució d’un projecte d’aquestes característiques al desenvolupament de la competència en comunicació lingüística (CCL) seria molt completa, ja que a més del foment de la lectura i de la producció de textos orals i escrits (indispensables per a la selecció i creació de continguts), es treballaran altres aspectes tan importants com l’entonació, el ritme, la pronúncia o la visualització, que són imprescindibles per a la comprensió dels missatges sense el suport de text, imatges o gestos. Creiem també la competència plurilingüe (CP) es potenciarà, doncs la producció i l’audició de podcasts augmentarà la quantitat d’inputs i outputs que l’alumnat rep i produeix tant en català i castellà com en les llengües estrangeres que s’imparteixen al centre.

La difusió dels podcasts implicarà la necessitat d’abordar qüestions com les de drets d’autor, la propietat intel·lectual, les llicències d’ús, etc. Tots aquests temes s’aborden tant des de la competència digital (CD) com des de la competència personal, social i d’aprendre a aprendre (CPSAA). 

Programar situacions d’aprenentatge interdisciplinaris permetrà que els alumnes treballin també la competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria (STEM), bé a través de la necessitat d’explicar sabers bàsics propis de les matèries de Matemàtiques o Tecnologia, bé mitjançant la creació de continguts digitals que impliquin el maneig d’una tecnologia de so a què els alumnes potser no estan tan acostumats, accedint així a una realitat científica i tecnològica des d’un punt de vista nou.

En un institut com el nostre, tan ric en diversitat cultural, la ràdio de l’institut pot ser un espai d’interacció que afavorirà el desenvolupament de la competència ciutadana (CC).

La competència emprenedora (CE) es treballarà també des del moment en què els alumnes hagin de crear continguts originals, la qual cosa requereix de la presa de decisions raonades, de planificació i gestió i de reflexió sobre el procés realitzat a partir dels resultats obtinguts.

Competència en consciència i expressió culturals (CCEC): Coneix, selecciona i utilitza amb creativitat diversos mitjans, suports, així com tècniques plàstiques, visuals, audiovisuals, sonores o corporals per a la creació de productes artístics i culturals, tant de forma individual com col·laborativa

INFORMACIÓ

El Podcast ECOS tindrà una periodicitat mensual i es dedicarà als contiguts de cada departament.

COORDINADORS DE LA RÀDIO DE SES ESTACIONS

Joana Mª Noguera i Ángel Luis del Barco

Si bé, avui dia, les possibilitats tecnològiques per emetre en directe són múltiples i a l’abast de tothom, entenem que la millor opció per a fer realitat un projecte coordinat de ràdio escolar no és el directe, sinó els podcast, per la facilitat de la seva producció i distribució.

Els podcasts són un espai molt versàtil, tant pel que fa al format com pel que fa al contingut: receptes de cuina, lectures, activitats relacionades amb les lectures obligatòries, entrevistes, visites guiades, debats, reportatges, programes musicals, retransmissions d’esdeveniments esportius, ficcions literàries, informatius, etc. Les propostes per a la producció de podcasts a Ses Estacions pot ser d’allò més variat i enriquidor.

Tot i que és adaptable a les necessitat d’allò que s’hi expliqui, el format del podcast és fonamentalment breu. És un format dinàmic i “assequible” com a producte final de les situacions d’aprenentatge.

ACCÉS AL PODCAST

Hi podràs accedir des de qualsevol ordinador o mòbil:

 

ECOS

Translate »