971 77 02 67 - 971 77 03 69

Beques i ajudes del MEC i de la Conselleria d'Educació

Convocatòria d’ajudes per adquirir llibres de text i material didàctic adreçades a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu per al curs acadèmic 17-18:

 • Per a alumnes amb NESE matriculats en aquest institut.
 • La sol·licitud, degudament emplenada, s’ha de presentar a la secretaria de l’institut on l’alumne cursa els estudis durant el curs 2017-2018.
 • Termini: fins dia 28 de setembre de 2017.
 • Enllaç a més informació.

Convocatòria de beques de caràcter general per a alumnes de nivells postobligatoris per al curs acadèmic 17-18:

 • Per a alumnes de batxillerat i formació professional (inclosa la FP bàsica) matriculats en aquest institut.
 • La sol·licitud s’ha de tramitar online a la web del Ministeri d’Educació (enllaç).
 • Termini: fins dia 03 d’octubre de 2017.
 • Enllaç a més informació.

Beques als alumnes amb millors expedients concedides per l'IES Ses Estacions

L’IES SES ESTACIONS concedirà durant el curs escolar 2017-2018 un màxim de 20 beques als alumnes amb millor expedient escolar, segons les següents condicions:

 • Haver-se matriculat als cursos 1er ESO (màxim 10 beques), 1r Batxillerat (màxim 10 beques), 1r de grau mitjà presencial (màxim 5 beques) o 1r de grau superior presencial (màxim 5 beques).
 • Haver finalitzat els estudis del curs anterior a un centre educatiu espanyol que no sigui l’IES Ses Estacions ni un centre d’adults.
 • 1r ESO:
  • MODALITAT A: Un màxim de 5 beques als alumnes que hagin obtingut unes qualificacions d’almenys 2 “notables” i la resta tots “excel·lents” en totes les matèries de 6è de Primària.
  • MODALITAT B: Un màxim de 5 beques als alumnes que hagin obtingut unes qualificacions d’almenys 2 “excel·lents” i la resta tots “notables” en totes les matèries de 6è de Primària.
  • JUSTIFICACIÓ: Butlletí oficial de notes de 6è d’EP.
 • 1r BATXILLERAT:
  • MODALITAT A: Un màxim de 5 beques als alumnes que hagin obtingut una qualificació mitjana de l’ESO igual o superior a 9’00.
  • MODALITAT B: Un màxim de 5 beques als alumnes que hagin obtingut una qualificació mitjana de l’ESO entre 8’00 i 8’99.
 • 1r de FORMACIÓ PROFESSIONAL:
  • MODALITAT A: Un màxim de 3 beques per cada grau als alumnes que hagin obtingut una qualificació mitjana de l’ESO (per al grau mitjà) o del Batxillerat (per al grau superior) igual o superior a 9’00.
  • MODALITAT B: Un màxim de 2 beques per cada grau als alumnes que hagin obtingut una qualificació mitjana de l’ESO (per al grau mitjà) o del Batxillerat (per al grau superior) entre 8’00 i 8’99.
  • JUSTIFICACIÓ: Certificat d’estudis de l’ESO/Batxillerat amb especificació de la nota mitjana.

Si hi hagués més del nombre màxim d’alumnes amb dret a beca de la modalitat A, se n’hi donaria el total d’aquesta modalitat i la resta d’aquests alumnes passarien a la modalitat B. En aquest cas, i també en el cas que hi hagués més del nombre màxim d’alumnes amb dret a beques de la modalitat B, no es podran concedir més del màxim de cada modalitat. En cap cas es concediran més de 20 beques en total. En tots els casos anteriors els alumnes es baremarien per estricte ordre de notes. Els casos d’empat es resoldran d’acord a les següents consideracions segons l’ordre en què aquí apareixen (segons la puntuació atorgada per la Conselleria d’Educació i Cultura als processos d’adscripció i admissió d’alumnes per a aquell curs escolar):

 1. Menor renda familiar (si és coneguda).
 2. Tenir altres germans matriculats al centre (segons el nombre de germans).
 3. Família nombrosa (segons el tipus de família nombrosa).
 4. Discapacitat de l’alumne o d’un familiar de primer grau (segons percentatge de discapacitat).
 5. En cas de persistir l’empat: sorteig.

La direcció de l’IES Ses Estacions es reserva el dret de dirimir altres casos no contemplats a aquesta disposició.

MODALITAT A: devolució de l’import ingressat al moment de fer la matrícula (límit: 50,00€).

MODALITAT B: devolució de la meitat de l’import ingressat al moment de fer la matrícula (límit: 25,00€).

L’IES Ses Estacions informarà dels guanyadors durant el mes d’octubre del curs corresponent i les beques seran abonades als pares, mares o tutors legals dels alumnes beneficiats abans de dia 31 d’octubre. Aquells alumnes que s’incorporin al centre amb posterioritat a la data de comunicació no tindran dret a l’abonament de les esmentades beques, encara que compleixin els requisits establerts a aquesta convocatòria.

L’abonament es realitzarà en forma de val per l’import adient, que s’haurà d’utilitzar a l’hora d’efectuar la matrícula per al curs consecutiu.

Translate »