971 77 02 67 - 971 77 03 69

Beques i ajudes del MEC i de la Conselleria d'Educació

Convocatòria d’ajudes adreçades a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu per al curs acadèmic 19-20:

 • Per a alumnes amb NESE matriculats en aquest institut.
 • La sol·licitud, degudament emplenada, s’ha de presentar a la secretaria de l’institut on l’alumne cursa els estudis durant el curs 2019-2020.
 • Termini: fins dia 26 de setembre de 2019.
 • Enllaç a més informació.

Convocatòria de beques de caràcter general per a alumnes de nivells postobligatoris per al curs acadèmic 19-20:

 • Per a alumnes de batxillerat i formació professional (inclosa la FP bàsica) matriculats en aquest institut.
 • La sol·licitud s’ha de tramitar online a la web del Ministeri d’Educació (enllaç).
 • Termini: fins dia 01 d’octubre de 2019.
 • Enllaç a més informació.

Beques als alumnes amb millors expedients concedides per l'IES Ses Estacions

L’IES SES ESTACIONS concedirà durant el curs escolar 2019-2020 un màxim de 35 beques als alumnes amb millor expedient escolar, segons les següents condicions:

 • Haver-se matriculat als cursos 1er ESO (màxim 10 beques), 1r Batxillerat (màxim 10 beques), 1r de grau mitjà presencial (màxim 5 beques) o 1r de grau superior presencial (màxim 5 beques per a cada un dels dos cicles).
 • Haver finalitzat els estudis (6è d’EP) o haver titulat el curs anterior (Graduat en ESO o Títol de Batxiller, segons el cas) a un centre educatiu espanyol que no sigui l’IES Ses Estacions ni un centre d’adults.
 • 1r ESO:
  • MODALITAT A: Un màxim de 5 beques als alumnes que hagin obtingut unes qualificacions d’almenys 2 “notables” i la resta tots “excel·lents” en totes les matèries de 6è de Primària.
  • MODALITAT B: Un màxim de 5 beques als alumnes que hagin obtingut unes qualificacions d’almenys 2 “excel·lents” i la resta tots “notables” en totes les matèries de 6è de Primària.
  • JUSTIFICACIÓ: Butlletí oficial de notes de 6è d’EP.
 • 1r BATXILLERAT:
  • MODALITAT A: Un màxim de 5 beques als alumnes que hagin obtingut una qualificació mitjana de l’ESO igual o superior a 9’00.
  • MODALITAT B: Un màxim de 5 beques als alumnes que hagin obtingut una qualificació mitjana de l’ESO entre 8’00 i 8’99.
 • 1r de FORMACIÓ PROFESSIONAL:
  • MODALITAT A: Un màxim de 3 beques per cada grau als alumnes que hagin obtingut una qualificació mitjana de l’ESO (per al grau mitjà) o del Batxillerat (per al grau superior) igual o superior a 9’00.
  • MODALITAT B: Un màxim de 2 beques per cada grau als alumnes que hagin obtingut una qualificació mitjana de l’ESO (per al grau mitjà) o del Batxillerat (per al grau superior) entre 8’00 i 8’99.
  • JUSTIFICACIÓ: Certificat d’estudis de l’ESO/Batxillerat amb especificació de la nota mitjana.

Si hi hagués més del nombre màxim d’alumnes amb dret a beca de la modalitat A, se n’hi donaria el total d’aquesta modalitat i la resta d’aquests alumnes passarien a la modalitat B. En aquest cas, i també en el cas que hi hagués més del nombre màxim d’alumnes amb dret a beques de la modalitat B, no es podran concedir més del màxim de cada modalitat. En cap cas es concediran més de 35 beques en total. En tots els casos anteriors els alumnes es baremarien per estricte ordre de notes. Els casos d’empat es resoldran d’acord a les següents consideracions segons l’ordre en què aquí apareixen (segons la puntuació atorgada per la Conselleria d’Educació i Cultura als processos d’adscripció i admissió d’alumnes per a aquell curs escolar):

 1. En el cas de 6è d’EP: notat mitjana dels estudis de primària.
 2. Menor renda familiar (si és coneguda).
 3. Tenir altres germans matriculats al centre (segons el nombre de germans).
 4. Família nombrosa (segons el tipus de família nombrosa).
 5. Discapacitat de l’alumne o d’un familiar de primer grau (segons percentatge de discapacitat).
 6. En cas de persistir l’empat: sorteig.

La direcció de l’IES Ses Estacions es reserva el dret de dirimir altres casos no contemplats a aquesta disposició.

MODALITAT A: val per descomptar de l’import que s’ha d’ingressar al moment de fer la matrícula el curs immediatament consecutiu, sempre que l’alumne promocioni i es matriculi a 2n dels estudis corresponents a l’IES Ses Estacions (límit: 50,00€).

MODALITAT B: val per descomptar de l’import que s’ha d’ingressar al moment de fer la matrícula el curs immediatament consecutiu, sempre que l’alumne promocioni i es matriculi a 2n dels estudis corresponents a l’IES Ses Estacions (límit: 25,00€).

L’IES Ses Estacions informarà dels guanyadors durant el mes d’octubre del curs corresponent i les beques seran notificades als alumnes beneficiats abans de dia 31 d’octubre. Aquells alumnes que s’incorporin al centre amb posterioritat a dia 30 de setembre no tindran dret a l’abonament de les esmentades beques, encara que compleixin els requisits establerts a aquesta convocatòria.

L’abonament es realitzarà en forma de val per l’import adient, que s’haurà d’utilitzar a l’hora d’efectuar la matrícula per al curs consecutiu.

Translate »