971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Beques i ajudes la Conselleria d'Educació

Convocatòria d’ajudes d’alimentació per a alumnes d’ESO i grau bàsic d’FP:

 • Per a alumnes les famílies dels quals compleixin determinats criteris de renda o es trobin en determinades situacions de risc.
 • Podeu trobar la sol·licitud i tota la informació corresponent a la següent pàgina web de la Conselleria:
 • El termini de presentació de les sol·licituds per al curs 2023-2024 és de dia 23 a dia 30 de juny de 2023.
 • L’ajuda és per al dinar i consisteix en un piscolabis saludable (entrepà, aigua i peça de fruita), a consumir entre les 12:00 i les 15:30 hores.
 • La subvenció pot ser total (l’alumnat beneficiari no ha de pagar res) o parcial (l’alumnat beneficiari ha de pagar la meitat del preu establert).

Beques i ajudes del Ministeri d'Educació

Convocatòria de beques de caràcter general per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 24-25:

Convocatòria de beques de caràcter general per a alumnes de nivells postobligatoris per al curs acadèmic 24-25:

 • Per a alumnes de batxillerat i formació professional (inclosa l’FP bàsica) matriculats en aquest institut.
 • Es pot trobar la informació corresponent a la pàgina web del Ministeri d’Educació: https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/tipos-de-becas.html
 • El termini per presentar les sol·licituds, a través de la seu electrònica del Ministeri, és del 19 de març de 2024 a les 9:00 hores fins al 10 de maig de 2024 a les 15:00 hores.
 • Necessitat de destinar la subvenció a la finalitat per la qual es concedeix, per evitar el posterior reintegrament de l’ajuda. Són causes de reintegrament: causar baixa en el centre abans de final de curs, no assistir a un 80% o més de les hores lectives o no superar el 50% de les assignatures, crèdits o hores matriculades.
 • Aclariments: Secció de Beques de la Conselleria:

Beques als alumnes amb millors expedients concedides per l'IES Ses Estacions

L’IES SES ESTACIONS va concedir durant el curs escolar 2020-2021 un màxim de 35 beques als alumnes amb millor expedient escolar, segons les següents condicions:

 • Haver-se matriculat als cursos 1er ESO (màxim 10 beques), 1r Batxillerat (màxim 10 beques), 1r de grau mitjà presencial (màxim 5 beques) o 1r de grau superior presencial (màxim 5 beques per a cada un dels dos cicles).
 • Haver finalitzat els estudis (6è d’EP) o haver titulat (Graduat en ESO o Títol de Batxiller, segons el cas) el curs immediatament anterior a un centre educatiu espanyol en modalitat presencial que no sigui l’IES Ses Estacions. Queden exclosos els titulats en centres d’adults i a través d’FP Bàsica.
 • 1r ESO:
  • MODALITAT A: Un màxim de 5 beques als alumnes que hagin obtingut una qualificació mitjana de Primària igual o superior a 9’00.
  • MODALITAT B: Un màxim de 5 beques als alumnes que hagin obtingut una qualificació mitjana de Primària entre 8’00 i 8’99.
  • JUSTIFICACIÓ: Certificat d’estudis de Primària amb especificació de la nota mitjana.
 • 1r BATXILLERAT:
  • MODALITAT A: Un màxim de 5 beques als alumnes que hagin obtingut una qualificació mitjana de l’ESO igual o superior a 9’00.
  • MODALITAT B: Un màxim de 5 beques als alumnes que hagin obtingut una qualificació mitjana de l’ESO entre 8’00 i 8’99.
  • JUSTIFICACIÓ: Certificat d’estudis de l’ESO amb especificació de la nota mitjana.
 • 1r de FORMACIÓ PROFESSIONAL:
  • MODALITAT A: Un màxim de 3 beques per cada grau als alumnes que hagin obtingut una qualificació mitjana de l’ESO (per al grau mitjà) o del Batxillerat (per al grau superior) igual o superior a 9’00.
  • MODALITAT B: Un màxim de 2 beques per cada grau als alumnes que hagin obtingut una qualificació mitjana de l’ESO (per al grau mitjà) o del Batxillerat (per al grau superior) entre 8’00 i 8’99.
  • JUSTIFICACIÓ: Certificat d’estudis de l’ESO/Batxillerat amb especificació de la nota mitjana.

Si hi hagués més del nombre màxim d’alumnes amb dret a beca de la modalitat A, se n’hi donaria el total d’aquesta modalitat i la resta d’aquests alumnes passarien a la modalitat B. En aquest cas, i també en el cas que hi hagués més del nombre màxim d’alumnes amb dret a beques de la modalitat B, no es podran concedir més del màxim de cada modalitat. En cap cas es concediran més de 35 beques en total. En tots els casos anteriors els alumnes es baremarien per estricte ordre de notes. Els casos d’empat es resoldran d’acord a les següents consideracions segons l’ordre en què aquí apareixen (segons la puntuació atorgada per la Conselleria d’Educació i Cultura als processos d’adscripció i admissió d’alumnes per a aquell curs escolar):

 1. Major nombre d’Excel·lents en el curs anterior.
 2. Menor renda familiar (si és coneguda).
 3. Tenir altres germans matriculats al centre (segons el nombre de germans).
 4. Família nombrosa (segons el tipus de família nombrosa).
 5. Discapacitat de l’alumne o d’un familiar de primer grau (segons percentatge de discapacitat).
 6. En cas de persistir l’empat: sorteig.

La direcció de l’IES Ses Estacions es reserva el dret de dirimir altres casos no contemplats a aquesta disposició.

MODALITAT A: val per descomptar de l’import que s’ha d’ingressar al moment de fer la matrícula el curs immediatament consecutiu, sempre que l’alumne promocioni i es matriculi a 2n dels estudis corresponents a l’IES Ses Estacions (límit: 50,00€).

MODALITAT B: val per descomptar de l’import que s’ha d’ingressar al moment de fer la matrícula el curs immediatament consecutiu, sempre que l’alumne promocioni i es matriculi a 2n dels estudis corresponents a l’IES Ses Estacions (límit: 25,00€).

L’IES Ses Estacions informarà dels guanyadors durant el mes d’octubre del curs corresponent i les beques seran notificades als alumnes beneficiats abans de dia 31 d’octubre. Aquells alumnes que s’incorporin al centre amb posterioritat a dia 30 de setembre no tindran dret a l’abonament de les esmentades beques, encara que compleixin els requisits establerts a aquesta convocatòria.

L’abonament es realitzarà en forma de val per l’import adient, que s’haurà d’utilitzar a l’hora d’efectuar la matrícula per al curs consecutiu.

Translate »