971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

FP Modalitat Dual

A l’IES Ses Estacions es poden cursar en la Modalitat Dual els següents estudis:

– Grau mitjà en Gestió Administrativa (+ info)
– Grau superior en Administració i Finances (+ info)

MÉS INFORMACIÓ sobre aquesta modalitat:

– Nova web de la Formació Professional Dual del sistema educatiu: https://fp-dual.es/.

 

VÍDEOS DE PRESENTACIÓ D’AQUESTA MODALITAT A L’INSTITUT.

Els cicles formatius mitjà i superiors en la modalitat dual durant el curs 2020/2021 estan finançats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Informació matrícula

Sol·licitud de plaça

Aquesta modalitat de formació professional està adreçada a les persones que compleixen els següents requisits:

 1. Persones més grans de setze anys (grau mitjà) o més grans de divuit anys (grau superior) i que tinguin fins a vint-i-tres anys durant l’any de formalització de la matrícula (el còmput d’edat fa referència al dia 31 de desembre de l’any de l’inici del cicle de formació professional dual). Aquest límit màxim d’edat no és aplicable quan es tracti de persones amb discapacitat.
 2. Persones que puguin ser contractats laboralment mitjançant un contracte de treball per a la formació i l’aprenentatge, regulat pel “Real decreto” 1529/2012, de 8 de novembre. No poden accedir a aquesta modalitat les persones que no puguin subscriure un contracte de treball per a la formació i l’aprenentatge. És a dir, no hi poden accedir les persones que tenguin la qualificació professional obtinguda i reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu, requerida per subscriure un contracte en pràctiques per al lloc de feina objecte del contracte.
  Això exclou les persones que tinguin unitats de competència acreditades del cicle formatiu que vulguin cursar (mitjançant acreditacions professionals o mòduls superats). Aquests candidats no poden cursar la formació professional dual.
 3. Treballadors desocupats inscrits com a demandants en una oficina d’ocupació. Aquesta situació s’haurà de justificar documentalment abans de formalitzar el contracte laboral.
 4. Per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà, tenir el graduat en ESO, equivalent o superior.
 5. Per a l’accés als cicles formatius de grau superior, tenir el títol de batxiller, equivalent o superior.
 6. Tenir DNI o NIE en vigor.
 7. Tenir fixat el domicili de residència a les Illes Balears amb una antiguitat mínima de dos anys.

ALUMNES AMB PREFERÈNCIA:

 1. Poden presentar la sol·licitud d’admissió per cursar cicles formatius de formació professional dual, amb caràcter preferent a la resta de sol·licitants per cursar aquesta formació, les persones que presenten una proposta d’empresa per realitzar la formació professional dual, que tengui el vistiplau de l’IES Estacions com a empresa idònia per a la realització de la formació professional dual, a més de reunir els requisits d’accés establerts a la normativa.
 2. En aquest cas, la persona interessada ha de sol·licitar la idoneïtat de l’empresa a l’IES Ses Estacions. La proposta d’idoneïtat d’empresa es pot trobar a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional (anar-hi).
  Aquesta sol·licitud ha d’anar acompanyada de l’original o una còpia compulsada del certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat a la qual estigui afiliada en què constin l’empresa, la categoria professional (grup de cotització) i el període de contractació.
 3. L’IES Ses Estacions ha de valorar, d’acord amb la documentació presentada, que l’empresa proposada per participar en el desenvolupament de la formació professional dual compleixi els requisits establerts a la normativa.

Sol·licitud d'admissió

 1. Les persones que poden demanar una plaça en aquesta modalitat de formació professional poden formalitzar l’admissió mitjançant un d’aquests dos procediments:
  • Mitjançant el tràmit telemàtic, al qual es pot accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat (http://fp.caib.es).
  • Amb caràcter totalment excepcional i només en els casos establerts a la normativa, mitjançant el model de sol·licitud d’admissió en paper als cicles formatius de formació professional dual, disponible a la secretaria de l’institut.
 2. La tramitació de la sol·licitud d’admissió ha de ser única i, en ambdós casos, s’ha de presentar al centre educatiu on la persona interessada vol cursar el cicle formatiu.
  1. Si s’ha realitzat el tràmit telemàtic d’admissió mitjançant el sistema autenticat, el tràmit s’envia de forma automàtica al centre educatiu, que només ha de recuperar el tràmit per validar-lo. L’usuari només s’ha de personar al centre, tot seguint les indicacions de l’assistent de la tramitació de I’aplicació i sol·licitant cita prèvia, si ha d’aportar documentació que l’Administració
   educativa no pugui consultar telemàticament.
  2. Si s’ha realitzat el tràmit telemàtic d’admissió mitjançant el sistema anònim, l’usuari ha d’acudir al centre educatiu per validar la seva sol’licitud telemàtica. Així, ha de sol’licitar cita prèvia al centre educatiu per poder lliurar presencialment la sol·licitud d’admissió telemàtica i la documentació.
 3. A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la següent documentació, si no es pot consultar telemàticament:
  • NOMÉS PER A LES PERSONES AMB PROPOSTA D’IDONEÏTAT D’EMPRESA:
   • Vistiplau o certificat d’idoneïtat d’empresa atorgat per l’IES Ses Estacions.
   • Original o còpia compulsada del certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat a la qual estigui afiliada en què constin l’empresa, la categoria professional (grup de cotització) i el període de contractació.
  • Document oficial d’identificació de la persona que sol·licita la plaça (DNI o NIE), en vigor.
  • Documentació que acredita que, en el moment de presentar la sol·licitud, es tenen els requisits que li permeten accedir al cicle formatiu. Aquesta documentació ha d’incloure la nota mitjana que va obtenir en els estudis o en la prova d’accés que permet que accedeixi al cicle formatiu.
  • Certificat d’empadronament (no de residència ni de descompte per a viages) en algun municipi de les Illes Balears, amb una antiguitat mínima de dos anys.
  • Declaració responsable en què declara sota jurament o promesa que no disposa de la qualificació professional obtinguda i reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu, requerida per concertar un contracte en pràctiques per al lloc de feina objecte del contracte. Aquesta qualificació professional és: títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior del sistema educatiu o certificat de professionalitat (PQPI), que siguin de la mateixa família professional (Administració i Gestió).
   Model de declaració responsable.
  • Documents per a la baremació (si es tenen):
   • Cursos de formació (si es tenen): original i còpia de la documentació que acredita la realització de cursos de formació (degudament documentada amb la presentació del certificat o títol) directament relacionats amb el cicle formatiu o el sector productiu. En la documentació de formació que es presenti, hi ha de constar el nombre d’hores realitzades o cursades i la formació rebuda.
   • Experiència laboral (si es té):
    • Certificat de l’empresa o les empreses on s’ha adquirit l’experiència laboral, en què s’especifiqui la durada del contracte o dels contractes, l’activitat laboral desenvolupada i el període i nombre total d’hores que s’ha dedicat a aquella activitat, i el grup de cotització i la categoria o les categories professionals que va tenir. En el cas de treballadors que fan feina per compte propi, certificat d’alta en el cens d’obligats tributaris i una declaració de l’interessat sobre l’activitat laboral que desenvolupa.
    • Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral a la qual s’estigués afiliat, en què s’esmenti l’empresa, el grup de cotització i el període de contractació, o si n’és el cas, el període de cotització en el règim especial de treballadors autònoms (informe de vida laboral).
   • Original i fotocòpia del certificat que acrediti els coneixements de llengua anglesa.
 4. El certificat d’una oficina d’ocupació en què consti que el sol·licitant és desocupat i està inscrit com a demandant de feina s’haurà de presentar abans de la formalització del contracte laboral. En el cas de que l’alumne no pogués presentar aquest certificat i, per tant, no pogués firmar el contracte per a la formació i l’aprenentatge, perdria el dret de continuar matriculat en la formació professional dual i se li donaria de baixa d’ofici.
 5. Les sol·licituds d’admissió amb tota la documentació s’han de presentar de l’1 al 30 de juny de 2021, ambdós inclosos, a la secretaria del centre.

Matrícula

 1. Les llistes definitives de persones admeses i excloses es publicaran dia 20 de juliol.
 2. Les persones que a les llistes definitives hagin obtingut plaça hauran de fomalitzar la matrícula els dies 20, 21 i 22 de juliol.
 3. Qui no es matriculi durant aquests dies es considera que renuncia a la plaça adjudicada i queda fora del procés d’admissió.

Instruccions per entrar a la plataforma virtual

 1. Les persones matriculades en algún mòdul podran accedir a la plataforma virtual a partir del primer dia del curs.
 2. És la Conselleria d’Educació, no l’IES Ses Estacions, qui gestiona aquesta plataforma.
 3. L’adreça d’accés a la plataforma virtual és fpadistancia.caib.es.
 4. Les claus per entrar a la plataforma (nom d’usuari i contrasenya) seran comunicades a l’alumne en classe.
 5. Els alumnes que ja disposin de nom d’usuari que comença amb una “x” o una “u” (és a dir, són treballadors del Govern Balear) o amb una “e” (és a dir, són pares o mares d’alumnes, o bé son alumnes majors d’edat) hauran d’entrar a la plataforma emprant aquest codi d’usuari i contrasenya.
 6. Aquells alumnes que no es recorden de la contrasenya, l’han de demanar a través d’aquesta pàgina web.
 7. Les contrasenyes caducan després d’un any d’haver estat generades. A la pàgina d’inici de la plataforma està indicat on s’han de canviar.

Continguts del Pla Dual

 1. La formació professional dual és el conjunt d’accions i iniciatives formatives mixtes, de feina i formació, que tenen per objecte la qualificació professional dels treballadors en un règim d’alternança d’activitat laboral en una empresa amb una activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional pel treball o del sistema educatiu.
 2. Aquesta oferta formativa, la qual implica un procés conjunt i coordinat de formació i treball, s’ha d’estendre al llarg de la durada del cicle formatiu i s’ha de formalitzar mitjançant la subscripció d’un contracte de treball per a la formació i l’aprenentatge, d’acord amb la legislació laboral vigent que sigui d’aplicació.
 3. Amb la finalitat de facilitar l’alternança de la formació i l’aprenentatge amb l’activitat laboral en l’empresa, les activitats formatives derivades dels contractes per a la formació i l’aprenentatge han de combinar els ensenyaments presencials i a distància.

Durada i Estructura Curricular

 1. La formació professional dual s’ha d’estructurar en dos cursos acadèmics.
 2. El contrate de treball es formalitzarà durant el mes de març del primer curs i ho podran fer només els alumnes que hagin tingut un rendiment acadèmic satisfactori; els altres hauran d’abandonar aquesta modalitat.
 3. Durant el primer curs, de setembre a març, període en què l’alumnat assistirà només a classes presencials a l’Institut, tindrà un horari de 30 hores de classe setmanals, en horari vespertí (de 15:45 a 21:35).
 4. A partir de començar a fer feina a les empreses i durant tot el segon curs, l’alumnat passarà a tenir només 15 hores de classe presencials en horari vespertí (de 15:45 a 18:30).
 5. Aquestes 15 hores setmanals al centre educatiu de forma presencial es completaran amb continguts i activitats a distància, juntament amb 25 hores setmanals de formació-treball a l’empresa, que serà en horari de matí. Amb caràcter general no es poden superar en còmput setmanal les 40 hores entre formació i treball efectiu.

Promoció

 1. Per poder cursar el segon curs, és necessari haver superat els mòduls professionals que comportin en el seu conjunt, almenys, el 60 % de les hores del primer curs i, en qualsevol cas, s’han d’haver superat els mòduls professionals de suport inclosos, establerts en els desenvolupaments curriculars vigents.

 2. La superació del cicle formatiu requereix l’avaluació positiva de tots els mòduls que el componen. En aquest cas, es disposa del termini màxim establert en la normativa laboral vigent que regula el contracte per a la formació i l’aprenentatge, que determina una durada màxima de tres anys.

Altres informacions

Anul·lació de matrícula i/o de contracte laboral

BAIXA D’OFICI

Si una vegada iniciades les activitats formatives en el centre educatiu, s’observa que el rendiment formatiu d’un alumne o la seva actitud no són les adequades per a la superació dels diferents mòduls que componen el cicle formatiu o pel desenvolupament efectiu del treball, ni per a la subscripció del contracte de treball per a la formació i l’aprenentatge, la direcció del centre educatiu pot donar de baixa l’alumne en aquesta modalitat formativa.
Una vegada iniciat el treball efectiu a l’empresa, si en la darrera convocatòria l’alumne o alumna no està en condicions de promocionar a segon curs, aquest queda fora del cicle formatiu en la modalitat dual sense reserva de plaça.

ANUL·LACIÓ VOLUNTÀRIA

L’alumne pot demanar l’anul·lació voluntària de la matrícula en la modalitat de formació professional dual. La sol·licitud, degudament justificada, s’ha de fer per escrit i s’ha d’adreçar a la direcció del centre educatiu (formulari). L’alumne ha de comunicar aquesta anul·lació voluntària de la matrícula a l’empresa en la forma i temps que determini la normativa laboral vigent.

ANUL·LACIÓ PER CESSAMENT DE CONTRACTE LABORAL

En el cas que el contracte per a la formació i l’aprenentatge finalitzi per qualsevol causa aliena a l’alumne, l’Administració educativa ha d’assignar una nova empresa a l’alumne per tal de possibilitar la continuïtat d’aquesta modalitat de formació. Si en aquest cas no es pot dur a terme la contractació per una altra empresa, l’alumne ha de rebre un certificat, expedit pel centre educatiu, dels mòduls professionals amb avaluació positiva.

Mòdul de Formació en Centres de Treball

L’alumne que participi en la modalitat de formació professional dual, amb l’avaluació positiva de tots el mòduls que conformen el cicle formatiu, està exempt de realitzar el mòdul Formació en Centres de Treball.

Aquesta exempció s’atorgarà d’ofici en el moment en què l’alumne estigui en disposició legal d’accedir a aquest mòdul.

En el cas de cicles formatius de grau superior, aquesta exempció no eximeix l’alumnat de la superació del mòdul de Projecte, que haurà de realitzar en qualsevol cas.

Incompatibilitats

Durant el mateix curs acadèmic, l’alumne no pot estar matriculat en un cicle formatiu de formació professional en règim presencial o a distància i en la modalitat dual.

És possible estar matriculat en altres ensenyaments de caràcter oficial sempre que la distribució horària d’ambdues modalitats de formació així ho permetin.

Vacances escolars i laborals

El període de vacances escolars en les activitats formatives desenvolupades en el centre eductiu ve determinat en la normativa que estableix el calendari escolar anual per als centres docents no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El període de vacances laborals ve determinat en el contracte de treball signat, d’acord amb la normativa laboral vigent.

Aquests dos terminis de descans o vacances no tenen necessàriament coincidència temporal.

Resta d'informacions

Calendari escolar

Consulta el calendari escolar aquí

Llibres

Consulta el llistat de llibres aquí

Llistat del Professorat

Consulta el llistat del professorat aquí

Horaris de Grups

Consulta els horaris dels grups aquí

Translate »