971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

FP dual intensiva

A l’IES Ses Estacions es poden cursar en règim dual intensiu els següents estudis:

– Grau mitjà en Gestió Administrativa (+ info)
– Grau superior en Administració i Finances (+ info)

MÉS INFORMACIÓ sobre aquest règim:

– Nova web de la Formació Professional Intensiva del sistema educatiu: https://fp-dual.es/.

 

VÍDEOS DE PRESENTACIÓ D’AQUESTA MODALITAT A L’INSTITUT.

 

El curs 2021-2022, els cicles formatius en modalitat dual van estar finançats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i cofinançats pel Fons Social Europeu en el Marc Financer Pluriennal 2021-2027 (FSE Plus).

Normativa

La normativa que regula la formació professional intensiva es pot trobar aquí: https://www.caib.es/sites/fp/ca/normativa-52998/#

Recomanem que les persones interessades a sol·licitar plaça en aquesta modalitat es llegeixin aquesta darrera Resolució amb atenció.

Informació matrícula

Sol·licitud de plaça

Aquesta modalitat de formació professional està adreçada a les persones que compleixen els següents requisits:

 1. Persones més grans de setze anys (grau mitjà) o més grans de divuit anys (grau superior), o complir-los dins l’any d’inici del cicle de formació professional intensiva.
 2. Persones que puguin ser contractats laboralment mitjançant un contracte de treball de formació en alternança. No poden accedir a aquesta modalitat les persones que no puguin subscriure un contracte de treball de formació en alternança. És a dir, no hi poden accedir les persones que tenguin la qualificació professional reconeguda per les titulacions o certificats requerits per concertar un contracte de formació per a l’obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis.
  Això no obstant, es poden subscriure contractes vinculats a estudis de formació professional amb persones que posseeixin una altra titulació sempre que no hagin tingut un altre contracte de formació previ en una formació del mateix nivell formatiu i del mateix sector productiu.
  Això exclou les persones que tinguin unitats de competència acreditades del cicle formatiu que vulguin cursar (mitjançant acreditacions professionals o mòduls superats). Aquests candidats no poden cursar la formació professional dual. També exclou les persones que no estiguin en possessió de DNI o NIE, que poden demanar plaça però no signar  un contracte de treball.
 3. Treballadors desocupats inscrits com a demandants en una oficina d’ocupació. Aquesta situació s’haurà de justificar documentalment abans de formalitzar el contracte laboral.
 4. Per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà, tenir el graduat en ESO, equivalent o superior.
 5. Per a l’accés als cicles formatius de grau superior, tenir el títol de batxiller, equivalent o superior.
 6. Els alumnes majors de setze anys i menors de divuit anys poden presentar la sol·licitud d’admissió sempre que disposin d’algun dels documents acreditatius següents:
  1. DNI, NIE o targeta d’identitat d’estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d’estrangers.
  2. Passaport (poden demanar plaça però no signar  un contracte de treball).
  3. Certificat d’empadronament en un municipi (poden demanar plaça però no signar  un contracte de treball).
  4. Autorització d’estància per estudis i/o visat d’estudis (poden demanar plaça però no signar  un contracte de treball).
  5. Targeta d’estudiant estranger (poden demanar plaça però no signar  un contracte de treball).
 7. Els alumnes majors de divuit anys poden presentar la sol·licitud d’admissió sempre que disposin d’algun dels documents acreditatius següents:
  1. DNI, NIE o targeta d’identitat d’estranger expedida per la comissaria de policia o oficina d’estrangers.
  2. Passaport (poden demanar plaça però no signar  un contracte de treball).
  3. Visat d’estudis (poden demanar plaça però no signar  un contracte de treball).
  4. Targeta d’estudiant estranger (poden demanar plaça però no signar  un contracte de treball).
  5. Autorització de residència, prevista a l’article 197 del Reial decret 557/2011 (poden demanar plaça però no signar  un contracte de treball).
  6. Autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals, prevista a l’article 198 del Reial decret 557/2011 (poden demanar plaça però no signar  un contracte de treball).

ALUMNES AMB PREFERÈNCIA:

 1. Poden presentar la sol·licitud d’admissió per cursar cicles formatius de formació professional dual, amb caràcter preferent a la resta de sol·licitants per cursar aquesta formació, les persones que presentin una proposta d’idoneïtat d’empresa que tengui el vistiplau de l’IES Estacions com a empresa idònia per a la realització de la formació, a més de reunir els requisits d’accés establerts a la normativa. IMPORTANT: no es podrà donar el vistiplau a la proposta d’idoneïtat d’una empresa que vulgui contractar un familiar, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau.
 2. En aquest cas, la persona interessada ha de sol·licitar la idoneïtat de l’empresa a l’IES Ses Estacions. La proposta d’idoneïtat d’empresa es pot trobar a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional (anar-hi).
  Aquesta sol·licitud ha d’anar acompanyada de l’original o una còpia compulsada del certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat a la qual estigui afiliada en què consti l’empresa.
 3. L’IES Ses Estacions ha de valorar, d’acord amb la documentació presentada, que l’empresa proposada per participar en el desenvolupament de la formació professional intensiva compleixi els requisits establerts a la normativa.

Sol·licitud d'admissió

 1. Les persones que poden demanar una plaça en aquesta modalitat de formació professional poden formalitzar l’admissió mitjançant un d’aquests dos procediments:
  • Mitjançant el tràmit telemàtic, al qual es pot accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (http://fp.caib.es).
  • Amb caràcter totalment excepcional i només en els casos establerts a la normativa, mitjançant el model de sol·licitud d’admissió en paper als cicles formatius de formació professional intensiva, disponible a la secretaria de l’institut.
  • NOTA IMPORTANT: l’accés a l’FP intensiva no garanteix poder formalitzar un contracte de formació en alternança.
 2. La tramitació de la sol·licitud d’admissió ha de ser única i, en ambdós casos, s’ha de presentar al centre educatiu on la persona interessada vol cursar el cicle formatiu.
  1. Si s’ha realitzat el tràmit telemàtic d’admissió mitjançant el sistema autenticat, el tràmit s’envia de forma automàtica al centre educatiu, que només ha de recuperar el tràmit per validar-lo. L’usuari només s’ha de personar al centre, tot seguint les indicacions de l’assistent de la tramitació de l’aplicació, si ha d’aportar documentació que l’Administració educativa no pugui consultar telemàticament.
  2. Si s’ha realitzat el tràmit telemàtic d’admissió mitjançant el sistema anònim, l’usuari ha d’acudir al centre educatiu per validar la seva sol’licitud telemàtica i lliurar presencialment la sol·licitud d’admissió telemàtica i la documentació.
 3. A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la següent documentació, si no es pot consultar telemàticament:
  • NOMÉS PER A LES PERSONES AMB PROPOSTA D’IDONEÏTAT D’EMPRESA:
   • Vistiplau o certificat d’idoneïtat d’empresa atorgat per l’IES Ses Estacions.
   • Original o còpia compulsada del certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat a la qual estigui afiliada en què constin l’empresa, la categoria professional (grup de cotització) i el període de contractació.
  • Document oficial d’identificació de la persona que sol·licita la plaça (DNI o NIE), en vigor.
  • Documentació que acredita que, en el moment de presentar la sol·licitud, es tenen els requisits que li permeten accedir al cicle formatiu. Aquesta documentació ha d’incloure la nota mitjana que va obtenir en els estudis o en la prova d’accés que permet que accedeixi al cicle formatiu.
  • Declaració responsable en què declara sota jurament o promesa que no disposa de la qualificació professional obtinguda i reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu, requerida per concertar un contracte en pràctiques per al lloc de feina objecte del contracte. Aquesta qualificació professional és: títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior del sistema educatiu o certificat de professionalitat (PQPI), que siguin de la mateixa família professional (Administració i Gestió).
   Model de declaració responsable.
  • Documents per a la baremació (si es tenen):
   • Cursos de formació (si es tenen): original i còpia de la documentació que acredita la realització de cursos de formació (degudament documentada amb la presentació del certificat o títol) directament relacionats amb el cicle formatiu o el sector productiu. En la documentació de formació que es presenti, hi ha de constar el nombre d’hores realitzades o cursades i la formació rebuda.
   • Experiència laboral (si es té):
    • Certificat de l’empresa o les empreses on s’ha adquirit l’experiència laboral, en què s’especifiqui la durada del contracte o dels contractes, l’activitat laboral desenvolupada i el període i nombre total d’hores que s’ha dedicat a aquella activitat, i el grup de cotització i la categoria o les categories professionals que va tenir. En el cas de treballadors que fan feina per compte propi, certificat d’alta en el cens d’obligats tributaris i una declaració de l’interessat sobre l’activitat laboral que desenvolupa.
    • Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral a la qual s’estigués afiliat, en què s’esmenti l’empresa, el grup de cotització i el període de contractació, o si n’és el cas, el període de cotització en el règim especial de treballadors autònoms (informe de vida laboral).
   • Original i fotocòpia del certificat que acrediti els coneixements de llengua anglesa. S’han de presentar original i còpia dels certificats i títols que acrediten aquesta habilitació, d’acord amb la normativa vigent publicada a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (http://fp.caib.es).
 4. El certificat d’una oficina d’ocupació en què consti que el sol·licitant és desocupat i està inscrit com a demandant de feina s’haurà de presentar abans de la formalització del contracte laboral. En el cas de que l’alumne no pogués presentar aquest certificat i, per tant, no pogués firmar el contracte per a la formació i l’aprenentatge, perdria el dret de continuar matriculat en la formació professional dual i se li donaria de baixa d’ofici.
 5. Les sol·licituds d’admissió amb tota la documentació s’han de presentar de l’1 al 30 de juny de 2023, ambdós inclosos, a la secretaria del centre.

Matrícula

 1. Les llistes definitives de persones admeses i excloses es publicaran dia 19 de juliol.
 2. Les persones que a les llistes definitives hagin obtingut plaça hauran de fomalitzar la matrícula els dies 19, 20 i 21 de juliol.
 3. Qui no es matriculi durant aquests dies es considera que renuncia a la plaça adjudicada i queda fora del procés d’admissió.

Instruccions per entrar a la plataforma virtual

 1. Les persones matriculades en algún mòdul podran accedir a la plataforma virtual a partir del primer dia del curs.
 2. És la Conselleria d’Educació, no l’IES Ses Estacions, qui gestiona aquesta plataforma.
 3. L’adreça d’accés a la plataforma virtual és fpadistancia.caib.es.
 4. Les claus per entrar a la plataforma (nom d’usuari i contrasenya) seran comunicades a l’alumne en classe.
 5. Els alumnes que ja disposin de nom d’usuari que comença amb una “x” o una “u” (és a dir, són treballadors del Govern Balear) o amb una “e” (és a dir, són pares o mares d’alumnes, o bé son alumnes majors d’edat) hauran d’entrar a la plataforma emprant aquest codi d’usuari i contrasenya.
 6. Aquells alumnes que no es recorden de la contrasenya, l’han de demanar a través d’aquesta pàgina web.
 7. Les contrasenyes caducan després d’un any d’haver estat generades. A la pàgina d’inici de la plataforma està indicat on s’han de canviar.

Continguts del règim intensiu

 1. L’FP intensiva és el conjunt d’accions i iniciatives formatives que, en corresponsabilitat amb les empreses, té per objecte la qualificació professional de les persones mitjançant l’harmonització dels processos d’ensenyament i aprenentatge entre els centres educatius i els centres de treball.
 2. Aquesta oferta formativa en règim intensiu es correspon amb la formació professional que es realitza alternant la formació al centre educatiu i a l’empresa amb l’activitat productiva i retribuïda en el marc d’un contracte laboral de formació en alternança, d’acord amb la legislació laboral vigent que sigui d’aplicació, i que s’ha d’estendre al llarg de la durada del cicle formatiu.
 3. Amb la finalitat de facilitar l’alternança de la formació i l’aprenentatge amb l’activitat laboral a l’empresa, les activitats formatives han de combinar els ensenyaments presencials i a distància.

Durada i Estructura Curricular

 1. La formació professional intensiva s’ha d’estructurar en dos cursos acadèmics.
 2. La durada de la formació a les empreses ha de ser superior al 35 % de la durada total de la formació i la participació de les empreses ha de ser de més d’un 30 % dels resultats d’aprenentatge o mòduls professionals del currículum.
 3. Tot i així, el temps de treball efectiu, que ha de ser compatible amb el temps dedicat a les activitats formatives al centre educatiu, no pot ser superior al 65 % durant el primer any, o al 85 % durant el segon any, de la jornada màxima prevista en el conveni col·lectiu o, en el seu defecte, de la jornada màxima legal establerta en la legislació laboral vigent.

Promoció

 1. Per poder cursar el segon curs, és necessari haver superat un nombre de mòduls professionals que sumin, almenys, el 60 % de les hores del primer curs i, en qualsevol cas, s’han d’haver superat els mòduls professionals de suport inclosos, establerts en els desenvolupaments curriculars vigents.

 2. La superació del cicle formatiu requereix l’avaluació positiva de tots els mòduls que el componen. En aquest cas, es disposa del termini màxim establert en la normativa laboral vigent que regula el contracte de formació en alternança, que determina una durada màxima de dos anys.

Altres informacions

Anul·lació de matrícula i/o de contracte laboral

BAIXA D’OFICI

Si, una vegada iniciades les activitats formatives al centre educatiu, s’observa que el rendiment formatiu d’un alumne o la seva actitud no són els adequats per superar els diferents mòduls que componen el cicle formatiu, per al desenvolupament efectiu del treball i/o per a la subscripció del contracte de feina de formació en alternança, la direcció del centre, a proposta  el tutor, ha d’emetre un informe en aquest sentit i ha de donar de baixa l’alumne de l’FP intensiva i proposar la possibilitat  de continuar la formació en l’FP presencial.

Una vegada iniciat el treball efectiu a l’empresa, si en la darrera convocatòria l’alumne no està en condicions de promocionar a segon curs, queda fora del cicle formatiu d’FP intensiva sense reserva de plaça.

ANUL·LACIÓ VOLUNTÀRIA

L’alumne pot demanar l’anul·lació voluntària de la matrícula en la modalitat de formació professional intensiva. La sol·licitud, degudament justificada, s’ha de fer per escrit i s’ha d’adreçar a la direcció del centre educatiu (formulari). L’alumne ha de comunicar aquesta anul·lació voluntària de la matrícula a l’empresa en la forma i temps que determini la normativa laboral vigent.

ANUL·LACIÓ PER CESSAMENT DE CONTRACTE LABORAL

 1. En cas que el contracte de formació en alternança finalitzi per qualsevol causa aliena a l’alumne, l’Administració educativa pot assignar una nova empresa a l’alumne perquè pugui continuar aquesta formació, sempre que la situació sanitària i laboral ho permeti. Si cap altra empresa no pot dur a terme la contractació, l’alumne ha de rebre un certificat, expedit pel centre educatiu, dels mòduls professionals amb avaluació positiva. En aquest cas, el centre educatiu li ha de garantir la continuïtat d’aquests estudis en l’FP presencial.
 2. Si la finalització del contracte de formació en alternança s’ha produït per causes imputables a l’alumne no s’ha d’assignar una nova empresa a l’alumne i el centre educatiu li ha de garantir la continuïtat d’aquests estudis en l’FP presencial.
 3. Els alumnes inclosos en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) que comporti la interrupció total de la feina per a la qual estaven contractats poden optar entre esperar que s’aixequi la suspensió del seu contracte o renunciar al contracte. Si opten per continuar amb el contracte, les hores aplicables a la part de formació professional intensiva a l’empresa es duran a terme una vegada represa l’activitat i, per tant, titularan en haver acabat la formació. Tant si renuncien al contracte com si una vegada finalitzat l’ERTO són acomiadats, han de passar a l’FP presencial.
 4. Els alumnes inclosos en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) que comporti la reducció de la jornada de feina que figurava en el contracte poden optar entre continuar cursant el cicle formatiu mitjançant l’FP intensiva o renunciar al contracte i passar a l’FP presencial.

Mòdul de Formació en Centres de Treball

L’alumne que participi en el règim de formació professional intensiva, amb l’avaluació positiva de tots el mòduls que conformen el cicle formatiu, està exempt de realitzar el mòdul Formació en Centres de Treball.

Aquesta exempció s’atorgarà d’ofici en el moment en què l’alumne estigui en disposició legal d’accedir a aquest mòdul.

En el cas de cicles formatius de grau superior, aquesta exempció no eximeix l’alumnat de la superació del mòdul de Projecte, que haurà de realitzar en qualsevol cas.

Incompatibilitats

Durant el mateix curs acadèmic, l’alumne no pot estar matriculat en un cicle formatiu de formació professional en règim presencial o virtual i en règim intensiu.

És possible estar matriculat en altres ensenyaments de caràcter oficial sempre que la distribució horària d’ambdues modalitats de formació així ho permetin.

Vacances escolars i laborals

El període de vacances escolars en les activitats formatives desenvolupades en el centre eductiu ve determinat en la normativa que estableix el calendari escolar anual per als centres docents no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El període de vacances laborals ve determinat en el contracte de treball signat, d’acord amb la normativa laboral vigent.

Aquests dos terminis de descans o vacances no tenen necessàriament coincidència temporal.

Resta d'informacions

Activitats de FP Dual Intensiva

Calendari escolar

Consulta el calendari escolar aquí

Llibres

Consulta el llistat de llibres aquí

Llistat del Professorat

Consulta el llistat del professorat aquí

Horaris de Grups

Consulta els horaris dels grups aquí

Translate »