971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

FP, fam. d'Administració i Gestió (ADG): Informació General

Informació general sobre els estudis d’FP a les Illes Balears.

L’IES Ses Estacions ofereix els estudis de gairebé tota la família professional d’Administració i Gestió (ADG) en els següents règims:

 

 

 

RÈGIM PRESENCIAL

 • Grau bàsic en Serveis Administratius (ADG11) en horari de matí. [+ INFO.]
 • Grau mitjà en Gestió Administrativa (ADG21) en horaris de matí i horabaixa. [+ INFO.]
 • En horari d’horabaixa, graus superiors en:
  • Administració i Finances (ADG32) [+ INFO.]
  • Assistència a la Direcció (ADG31) [+ INFO.]

RÈGIM VIRTUAL (A DISTÀNCIA) [+ INFO.]

 • Grau mitjà en Gestió Administrativa (ADG21)
 • Graus superiors en:
  • Administració i Finances (ADG32)
  • Assistència a la Direcció (ADG31)

RÈGIM INTENSIU (DUAL)

 • Grau mitjà en Gestió Administrativa (ADG21) [+ INFO.]
 • Grau superior en Administració i Finances (ADG32) [+ INFO.]

Convalidacions de mòduls professionals

NOTA IMPORTANT: ha de ser l’alumne qui, si vol, pot demanar la convalidació dels seus estudis. En cap cas es fa cap convalidació d’ofici.
Aquells alumnes que, tenint dret, no la demanin en els terminis establerts, s’entendrà que renuncien a sol·licitar-la.

Les convalidacions de mòduls professionals es poden demanar bé a la direcció de l’Institut, bé al Ministeri d’Educació, segons els casos que s’expliquen a continuació:

ADREÇADES A LA DIRECCIÓ DE L’INSTITUT:

Mòduls convalidables

La direcció de l’IES Ses Estacions té competències per resoldre només les convalidacions especificades en els següents enllaços:

Per a l’imprés de sol·licitud i el procediment, consulteu els desplegables més abaix.

ACLARIMENTS:

 • Els mòduls professionals que tinguin els mateixos codis, les mateixes denominacions, capacitats terminals o resultats d’aprenentatge, continguts i durada, seran considerats mòduls idèntics, sense importar el cicle formatiu a què pertanyin, i prèvia sol·licitud de l’alumne es traslladaran les qualificacions obtingudes en els mòduls professionals superats a qualsevol dels cicles en els quals aquests mòduls estiguin inclosos.
 • El mòdul professional de Formació en Centres de Treball mai serà susceptible de convalidació, sinó d’exempció total o parcial (veure més avall).
 • El mòdul professional de Projecte (dels cicles de grau superior) mai pot ser objecte de convalidació.
 • NO ES PODEN APORTAR PER SOL·LICITAR LA CONVALIDACIÓ:
  • Els mòduls professionals i les matèries d’estudis universitaris oficials que hagin estat prèviament convalidats, reconeguts, o superats per compensació.
  • L’experiència professional i la formació no formal, si no han estat objecte de reconeixement a través d’un procediment d’acreditació de competències professionals.
  • Els estudis que tinguin concedida l’equivalència específica o genèrica, a efectes acadèmics i/o professionals, amb títols de Formació Professional, així com els títols expedits a l’estranger que hagin estat homologats amb títols de el sistema educatiu espanyol.
 • MÒDUL DE FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL):
  • Si has superat FOL en un cicle derivat de la LOGSE de 1990, es pot convalidar amb el mateix mòdul derivat de la LOE de 2006, només si acredites:
   • haver superat el mòdul; i
   • estar possessió del Certificat de Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals, Nivell Bàsic, expedit d’acord amb el que disposa el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals;
   • a més, en el certificat hi ha de constar:
    • El nombre d’hores de formació, no inferior a 30;
    • que està expedit d’acord amb el que disposa el Reial Decret 39/1997; i
    • els continguts del curs superat.
  • Si no saps si el cicle que vas cursar és LOGSE o LOE, pots fer la consulta aquí: Cicles LOGSE  /  Cicles LOE.
  • El mòdul de FOL d’un cicle de grau mitjà és convalidable amb el mateix mòdul d’un cicle de grau superior i viceversa.
  • FOL també es pot convalidar si tens superat el Cicle complet LOGSE de Grau Superior de Prevenció de Riscos Professionals (Família: Manteniment i serveis a la producció). 
 • NOTA IMPORTANT: Tota la resta de convalidacions (i en concret, els estudis universitaris que no siguin d’idiomes i els de títols de Formació Professional anteriors a la LOGSE) s’han de demanar al Ministeri d’Educació.

Procediment alumnat matriculat en RÈGIM PRESENCIAL

Els alumnes han d’estar matriculats en els mòduls que desitgen convalidar i els han de cursar fins al moment de rebre la resolució favorable.

S’ha de presentar el formulari de la sol·licitud a la secretaria de l’institut amb tota la documentació pertinent preferentment abans de dia 30 d’octubre. Els documents es poden enviar per email.
La resolució de la direcció del centre es comunicarà directament a l’alumnat en classe.

Procediment alumnat matriculat en RÈGIM VIRTUAL (a distància)

Els alumnes no s’han de matricular en els mòduls per als quals sol·licitin convalidació a la direcció l’Institut en el moment d’efectuar la matrícula, però sí han d’abonar la quantitat legalment establerta a la normativa vigent. Una vegada resolta la sol·licitud favorablement, quedaran matriculats d’ofici en els mòduls convalidats.

Per convalidacions al Ministeri d’Educació, sí s’hi ha de matricular. Per les dates de presentació de sol·licituds al Ministeri, veure més avall.

 

 • PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR CONVALIDACIONS EN EL MOMENT DE FORMALITZAR LA MATRÍCULA ONLINE:

  • A la matrícula en línia ha d’adjuntar:
   • Adjunti el formulari de sol·licitud a la matrícula online.
   • Adjunti el justificant del pagament dels drets corresponents.
   • Adjunti tots els documents justificatius només si no consten ja al GestIB o a la nostra secretaria.
   • A “Observacions”, indiqui quantes convalidacions sol·licita (basta el nombre, no en cal indicar aquí el nom).

 

 • PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR CONVALIDACIONS UNA VEGADA COMENÇAT EL CURS:

  • Aquest procediment està només habilitat per a l’alumnat que obtengui l’acreditació que li permeti sol·licitar la convalidació de mòduls professionals una vegada acabat el període de matrícula. Haurà de posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant correu electrònic (iessesestacions@educaib.eu) indicant els mòduls que vol convalidar i adjuntant la documentació adient i el seu document d’identificació per rebre les instruccions a seguir.

 

La direcció de l’Institut resoldrà si s’atorga o no la convalidació, que es comunicarà mitjançant correu electrònic.

Procediment alumnat matriculat en RÈGIM INTENSIU (dual)

Un dels requisits dels candidats a accedir a la formació professional dual intensiva és no tenir cap qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu, requerida per concertar un contracte en pràctiques (Títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior del sistema educatiu o certificat de professionalitat) per al lloc de treball o ocupació objecte del contracte per a l’aprenentatge i formació que s’ha de signar.

Per tant és legalment impossible que un alumne de l’FP dual intensiva pugui convalidar una formació que en principi no pot tenir. En altres paraules, no es pot convalidar cap dels mòduls del cicle, a excepció del mòdul de Formació i Orientació Laboral, que és transversal a tots els cicles d’FP. A més, en aquesta modalitat l’alumnat ha de formalitzar un contracte de formació de 40 hores setmanals, de les quals s’han de fer 15 a l’Institut; per tant, si no es complís aquest requisit horari per convalidacions o altres motius, l’alumne hauria d’abandonar el programa.

Per tant, si un alumne vol sol·licitar la convalidació del mòdul de FOL, ha d’omplir aquest formulari i presentar-lo amb tota la documentació pertinent a la secretaria de l’institut preferentment abans de dia 30 d’octubre.

MATRÍCULA ALS ÚNICS EFECTES DE DEMANAR CONVALIDACIÓ (sol·licitants sense plaça escolar)

Aquesta opció és possible només quan es sol·licita convalidació a la direcció de l’Institut, no al Ministeri d’Educació (en aquest cas, l’alumne ha d’estar matriculat i ocupar plaça escolar).

Quan una persona pugui acreditar que es troba en algun dels supòsits que es regulen en la normativa vigent en matèria de convalidacions, pot presentar la sol·licitud de convalidació del mòdul o mòduls corresponents i la documentació adjunta al centre educatiu on s’imparteix, en règim presencial, el cicle que el conté. La sol·licitud es pot presentar durant tot el curs escolar, encara que aquesta persona no hagi obtingut cap plaça en el cicle ni cap vacant per matricular-se en el mòdul que vol convalidar. La persona interessada ha de complir les condicions d’accés al cicle al qual pertany el mòdul o mòduls que vol convalidar.

PROCEDIMENT:

 1. La persona interessada s’ha de posar en contacte amb l’institut via email per confirmar de quins mòduls pot aconseguir la convalidació. Ha de presentar:
  1. Còpia del DNI.
  2. Titulació que li permet l’accés al cicle.
  3. Llistat dels mòduls que voldria convalidar.
  4. Certificats que li permetin la convalidació d’aquests mòduls.
 2. La secretaria de l’institut li respondrà negativament o afirmativament; en aquest darrer cas, li informarem dels mòduls en què es pot matricular i de la quantitat que haurà d’abonar.
 3. Aquests alumnes no computen com a alumnes matriculats. Si es denega la convalidació, l’alumne no té dret a cursar el mòdul corresponent; si el vol cursar, ha de participar en el procés d’admissió quan es convoqui.

ADREÇADES AL MINISTERI D’EDUCACIÓ:

Resta de Convalidacions

Tota la resta de casos de convalidacions, en concret:

 • les d’estudis universitaris que no siguin per convalidar els mòduls d’idioma; i
 • les de persones que han cursat estudis d’FP1 o FP2 de la Llei 14/1970;

haurà de ser resolta per la Dirección General de Formación Profesional del Ministerio de Educación. En aquest cas, l’alumne interessat, que ha d’estar matriculat i ocupar plaça escolar, ha de presentar la sol·licitud a la secretaria de l’Institut on està matriculat i ha de seguir les següents passes:

 1. Llegir tota la informació aquí.
 2. Donar-se d’alta a la seu electrònica del Ministeri, complimentant les dades sol·licitades i introduïnt el NIF i una contrasenya.
 3. Presentar l’imprès de sol·licitud amb tota la documentació a la secretaria de l’Institut on l’alumne estigui matriculat, assegurant-se que els correus electrònics (el propi i el de l’institut) són correctes.
 4. Tots els documents que s’hagin de presentar devant el Ministeri d’Educació han d’estar redactats en llengua castellana.
 5. En cap cas el sol·licitant pot enviar pel seu compte la sol·licitud al Ministeri.
 6. Una vegada l’Institut hagi remès la sol·licitud al Ministeri, a través de la seu electrònica, el sol·licitant podrà veure permanentment la situació del seu tràmit.
 7. Mentre no estigui resolta, haurà d’assistir a classe i realizar les avaluacions corresponents.
 8. Una vegada resolta, l’interessat rebrà un e-mail que li informarà que aquesta resolució està disponible a la seu electrónica per descarregar-la.
 9. És imprescindible que l’alumne descarregui la resolució perquè pugui ser efectiva.
 10. A continuació, l’ha de portar a la secretaria de l’Institut.
 11. Si és positiva, només a partir de la seva presentació a la secretaria de l’Institut l’alumne pot deixar d’assistir a classe del mòdul o mòduls convalidats.

La secretaria de l’Institut no trametrà al Ministeri cap sol·licitud que no s’ajusti a allò establert, en concret:

 1. Sol·licituds de convalidació la compètencia de la qual correspongui a la direcció de l’Institut.
 2. Sol·licituds que demanin un nombre de mòduls que suposin més del 60% dels crèdits ECTS d’un cicle, aportant estudis universitaris. Amb estudis universitaris només es podrá sol·licitar la convalidació d’un màxim del 60% de mòduls.
 3. Sol·licituds que aportin:
  • Títols propis no oficials d’universitat.
  • Certificats d’idiomes no oficialment aceptats.
  • Experiencia laboral.
  • Formació no formal.
  • Titulacions estrangeres homologades.
  • Títols equivalents LOGSE.
  • Formacions d’altres ministeris que tenen concedida per normativa l’equivalència general o específica.

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

 • El termini de presentació de sol·licituds de convalidació que resol la Subdirecció General d’Ordenació i Innovació de la Formació Professional s’inicia el dia en què comença el curs escolar i finalitza l’últim dia del curs escolar.
 • Només es podrà presentar una única sol·licitud de convalidació per curs acadèmic.
 • Es tractaran amb preferència els expedients presentats des de l’inici de l’termini per fer la matrícula fins a la finalització del mes d’octubre de cada curs escolar.
 • En aplicació dels articles 21 i 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en cas d’haver transcorregut sis mesos sense que s’hagi notificat resolució expressa, el sol·licitant ha d’entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu.

RENÚNCIES:

 • Si l’alumne ha rebut la resolució positiva però no està interessat en fer-la efectiva, pot renunciar mitjançant un document adressat a la direcció de l’Institut.
 • Si l’alumne encara no ha rebut la resolució però no desitja continuar amb el tràmit, presentarà un document a l’efecte, també a la direcció de l’Institut, qui informarà al Ministeri i el tràmit quedarà suspès.

RECURSOS:

 • Si el sol·licitant no està d’acord amb la resolució del Ministeri, pot interposar recurs devant la Subdirecció General de Recursos i Relacions amb els Tribunals del propi Ministeri d’Educació, qui resoldrà.
 • Per poder fer-ho, és imprescindible que la resolució hagi estat efectivament descarregada de la seu electrònica.

FCT (pràctiques) i mòdul de Projecte

Informació general

El mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT o pràctiques formatives) i, en el cas només dels graus superiors, el mòdul de Projecte, són els mòduls de finalització del cicle formatiu i per matricular-se és requisit imprescindible  la superació prèvia de tots els altres mòduls del cicle.

Ambdós són mòduls que es cursen presencialment, no a distància. En conseqüència, l’alumnat que ha cursat els altres mòduls del cicle en el règim virtual no té l’obligació de matricular-se a l’IES Ses Estacions per seguir el mòdul d’FCT i, en el su cas, el de Projecte. L’alumne ha de formalitzar la matrícula al mòdul de Formació en Centres de Treball i, si n’és el cas, al mòdul de Projecte, en la modalitat d’ensenyament presencial, al centre educatiu de l’illa de residència, sia un centre educatiu de referència o un centre educatiu col·laborador, amb l’excepció del cicle d’Assistència a la direcció.

El mòdul professional de Formació en Centres de Treball mai serà susceptible de convalidació, sinó d’exempció total o parcial si s’ha treballat durant un temps en les mateixes competències que s’estudien al cicle formatiu (informació més abaix). El mòdul professional de Projecte corresponent a títols de Formació professional de grau superior no podrà ser objecte de convalidació ni d’exempció en cap cas.

Altres informacions sobre les pràctiques s’han de demanar a la coordinació de l’FCT de l’Institut a través d’aquest correu: fct@iessesestacions.es.

Aquests són els enllaços relacionats amb les pràctiques:

Els dies de matriculació del mòdul d’FCT i sol·licitud d’exempció, si s’escau, juntament amb el projecte, no estan establertes encara, i dependran del centre on vos matriculeu; posau-vos en contacte amb les seves oficines.

Per consideració envers les persones interessades i per tal d’evitar desplaçaments innecessaris, l’alumnat que es matriculi en aquest centre només a l’FCT i en sol·liciti l’exempció, ha de presentar a la secretaria tota la documentació adient de l’exempció (imprès i justificants) en el moment de presentar l’imprès de matricula.

Informació de la Dir. Gral. d'FP

Exempció del mòdul d'FCT

REQUISITS:

El mòdul de Formació en Centres de Treball no es pot convalidar però sí pot sol·licitar-ne l’exempció de la realització qui:

 1. Estigui matriculat en aquest mòdul.
 2. Pugui acreditar experiència laboral equivalent, com a mínim, a un any a jornada completa, en un camp professional relacionat directament amb el cicle formatiu que cursa.

PROCEDIMENTS:

L’exempció de les pràctiques formatives s’ha de sol·licitar a la direcció del centre educatiu, d’acord amb el model que es pot trobar a la secció de “Secretaria” d’aquest portal (enllaç).

DOCUMENTACIÓ:

A la sol·licitud s’ha d’adjuntar còpia acarada dels documents acreditatius corresponents que justifiquen l’experiència laboral:

 • Certificat de l’empresa o les empreses on ha adquirit l’experiència laboral, en què s’especifiqui la durada del contracte o dels contractes, l’activitat laboral desenvolupada, el període i nombre total d’hores que s’ha dedicat a aquella activitat, i el grup de cotització i la categoria o les categories professionals que va tenir. En el cas de treballadors que fan feina per compte propi, certificat d’alta en el cens d’obligats tributaris i una declaració de la persona interessada sobre l’activitat laboral que desenvolupa.
 • Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral a la qual estigués afiliat, en què s’esmenti l’empresa, el grup de cotització i el període de contractació, o si n’és el cas, el període de cotització en el règim especial de treballadors autònoms (Informe de vida laboral actualitzat).

TERMINIS:

Els terminis per a la presentació de la sol·licitud d’exempció i de la documentació corresponent són els següents:

 • Aquell alumnat que compleix amb el requisit d’experiència laboral, abans de l’inici de les pràctiques formatives en el període establert per realitzar-les, ha de presentar la sol·licitud 30 dies hàbils abans de l’avaluació que determina l’accés a les pràctiques formatives.
 • Aquell alumnat que es matricula només per fer les pràctiques formatives ha de presentar la sol·licitud amb tota la documentació en el moment d’efectuar la matrícula.
 • Aquell alumnat que no compleix el requisit d’experiència laboral, que s’estableix en l’apartat anterior, pot presentar la sol·licitud esmentada i la documentació a partir del moment que el compleixi, prèvia matrícula de les pràctiques formatives.

TIPUS D’EXEMPCIÓ I EFECTES:

 • Exempció total: s’atorga si l’alumne pot acreditar una experiència professional que demostri la capacitació suficient per afrontar totes les competències de l’ensenyament que està cursant. Aquesta exempció implica que l’alumne no ha de realitzar les pràctiques, però sí el mòdul de Projecte, en el cas dels graus superiors.
 • Exempció parcial: s’atorga si l’alumne pot acreditar una experiència professional que demostri la capacitació suficient per afrontar part de les competències de l’ensenyament que està cursant. Aquesta exempció implica que només han de realitzar part de les pràctiques.

CRITERIS DEL DEPT. D’ADMINISTRACIÓ (F.P.) PER ATORGAR LES EXEMPCIONS:

Cicle Superior en Administració i Finances i Cicle Superior en Assistència a la Direcció:

 • L’exempció total s’atorgarà si l’alumne acredita un any experiència professional en el grup 5 de cotització, i presenta un certificat d’empresa on es demostri la capacitació suficient per afrontar totes les competències professionals establertes al currículum.
 • L’exempció parcial s’atorgarà si l’alumne acredita un any d’experiència professional en el grup 7 de cotització. El període de temps de pràctiques es calcularà proporcionalment al conjunt global de competències professionals assolides per l’alumne i que es demostren al certificat d’empresa i, en cap cas, no podrà ser inferior al 30% de les 400 hores establertes.

Cicle Mitjà en Gestió administrativa:

 • L’exempció total s’atorgarà si l’alumne acredita un any experiència professional en el grup 7 de cotització, i al certificat d’empresa es demostra la capacitació suficient per afrontar totes les competències professionals establertes al currículum.
 • L’exempció parcial s’atorgarà si l’alumne acredita un any d’experiència professional en el grup de cotització 7. El període de temps de pràctiques es calcularà proporcionalment al conjunt global de competències professionals assolides per l’alumne i que es demostren al certificat d’empresa i, en cap cas, no podrà ser inferior al 30% de les 400 hores establertes.

Anul·lació voluntària de la matrícula i/o renúnica a convocatòries

MODALITAT PRESENCIAL:

Procediment

ANUL·LACIÓ VOLUNTÀRIA

L’alumnat o el seu representant legal pot demanar l’anul·lació voluntària de la matrícula en el cicle o bé l’anul·lació voluntària de la matrícula en algun o alguns dels mòduls en què estigui matriculat, per tal de no esgotar el nombre màxim de convocatòries establertes en què pot ser avaluat. L’anul·lació voluntària de la matrícula quedarà reflectida als documents oficials com “Renúncia”.

PROCEDIMENT:

La sol·licitud s’ha de formular amb una antelació mínima de dos mesos abans de l’avaluació final del curs o de l’avaluació final del mòdul o dels mòduls, en els quals vol anul·lar la matrícula. S’exceptuen de l’aplicació d’aquest termini aquells casos, degudament justificats, de malaltia o accident greu sobrevingut més enllà del límit màxim per demanar l’anul·lació voluntària.

La sol·licitud, degudament justificada, s’ha de fer per escrit i s’ha d’adreçar a la direcció del centre educatiu, la qual l’ha de resoldre en el termini màxim de deu dies comptadors des de l’endemà del dia de la recepció d’aquesta. S’ha d’autoritzar l’anul·lació de la matrícula quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

 • Malaltia perllongada de caràcter físic o psíquic.
 • Incorporació a un lloc de feina.
 • Obligacions de tipus familiar o personal que impedeixen una dedicació normal a l’estudi.
 • Casos excepcionals de malaltia o d’accident greu sobrevingut amb posterioritat als dos mesos establerts en el punt primer d’aquest article.
 • Altres circumstàncies que impossibilitin cursar el cicle formatiu, sempre que siguin considerades importants, com, per exemple, un deure inexcusable de caràcter públic o professional, la concessió de beques per cursar estudis a l’estranger, etc.

A l’apartat de Secretaria dins aquest portal us podreu descarregar i imprimir el formulari d’anul·lació de matrícula. Es pot presentar degudament emplenat, datat i signat via email amb una còpia d’un document oficial d’identificació.

 

RENÚNCIA

L’alumnat que tingui dret a l’avaluació extraordinària hi pot renunciar:

 • Alumnat de 1r curs: dins els 3 dies naturals posteriors al lliurament dels butlletins de notes de l’avaluació ordinària.
 • Alumnat de 2n curs: fins dia 30 d’abril.

MODALITAT VIRTUAL:

Anul·lació a la Matrícula de tots o d'alguns mòduls

Els alumnes, una vegada feta efectiva la matrícula, poden anul·lar de manera voluntària la matrícula d’un o més mòduls, a efectes de no computar com a convocatòries utilitzades i tampoc per al càlcul a la preferència per seguir cursant estudis, en data màxima de 20 d’octubre de 2024. A partir d’aquesta data es pot demanar només la “Renúncia a la convocatòria”.

Més abaix podeu trobar l’imprès i consultar el procediment de presentació.

Renúncia a la convocatòria

 1. La renúncia a la convocatòria ordinària per a l’avaluació i a la qualificació final d’un mòdul s’ha de fer abans del darrer dia lectiu del mes de març del curs acadèmic en què està matriculat.
 2. La renúncia a la convocatòria ordinària significa que no es té dret a la convocatòria extraordinària.
 3. El termini per presentar la sol·lictud de renúncia a la convocatòria extraordinària serà de 5 dies hàbils comptadors a partir de la data de lliurament del butlletí de notes de la convocatòria ordinària. Aquest termini és vàlid només per als alumnes que no hagin renunciat a la convocatòria ordinària.
 4. La renúncia comporta que la convocatòria del mòdul no s’ha de tenir en compte per al còmput del nombre màxim de convocatòries que té aquest mòdul, i impedeix que la persona interessada pugui accedir a la prova final del mòdul.
 5. Més abaix us podreu descarregar i imprimir el formulari d’anul·lació de matrícula i/o renúncia.

Com presentar la sol·licitud

Convocatòries

El nombre màxim de convocatòries de cada mòdul en qualsevol modalitat és de quatre, excepte el mòdul de Formació en Centres de Treball, que en té només dues. En cada curs escolar hi ha 2 convocatòries: l’ordinària i l’extraordinària.

Per tal de no esgotar aquest nombre de convocatòries, l’alumnat té dret a demanar-ne la renúncia.

D’aquest nombre màxim de convocatòries, l’alumnat pot assistir de forma presencial a les activitats programades per a cada mòdul, un màxim de dos cursos. Una vegada esgotats aquest dos cursos, l’alumne té tres possibilitats:

 1. Si li queden convocatòries, les pot fer mitjançant la modalitat virtual.
 2. Altrament, hi ha les proves lliures, que no tenen un nombre màxim de convocatòries.

Procediment de reconeixement de competències professionals

Es pot consultar tota la informació en aquesta pàgina de la Conselleria d’Educació (aquí).

Proves d'accés

Es pot consultar tota la informació general en aquesta pàgina de la Conselleria d’Educació (enllaç).

Proves lliures

 • Es pot consultar tota la informació en aquesta pàgina de la Conselleria d’Educació (enllaç).
 • Per poder llegir els documents Drive, és millor tenir tancats tots els comptes de correu electrònic.

Calendari de les proves 2024

Podreu consultar aquí el Calendari de les proves 2024.

Models d'exàmens

Models dels exàmens dels mòduls dels que es van celebrar proves lliures el curs 2021-2022

 1. Grau mitjà en Gestió Administrativa:
  1. Operacions administratives de gestió de tresoreria.
  2. Tractament informàtic de la informació.
 2. Graus superiors en Administració i Finances i en Assistència a la Direcció:
  1. Anglès.
  2. Comptabilitat i fiscalitat.
  3. Comunicació i atenció al client.
  4. Formació i orientació laboral.
  5. Gestió de la documentació jurídica i empresarial.
  6. Gestió financera.
  7. Ofimàtica i procés de la informació.
  8. Procés integral de l’activitat comercial.
  9. Protocol empresarial.
  10. Recursos humans i responsabilitat social corporativa.

 

Models dels exàmens dels mòduls dels que es van celebrar proves lliures el curs 2022-2023

Enllaç: https://drive.google.com/drive/folders/1jMAME2-zz77JQd88IwD0a9iQRcSVfQrR?usp=sharing

Llistes d'admesos i exclosos

Notes

Activitats FP

Calendari escolar

Consulta el calendari escolar aquí

Llibres

Consulta el llistat de llibres aquí

Sol·licitud de títols oficials

Consulta els títols oficials aquí

Horaris de Grups

Consulta els horaris dels grups aquí

Translate »