971 77 02 67 - 971 77 03 69

FP, fam. d'Administració i Gestió (ADG): Informació General

Informació general sobre els estudis d’FP a les Illes Balears.

L’IES Ses Estacions ofereix els estudis de gairebé tota la família professional d’Administració i Gestió (ADG) en les següents modalitats:

 

 

Modalitat Presencial

 • FP Bàsica en Serveis Administratius (ADG11) en horari de matí.
 • Grau mitjà en Gestió Administrativa (ADG21) en horaris de matí i horabaixa.
 • En horari d’horabaixa, graus superiors en:
  • Administració i Finances (ADG32)
  • Assistència a la Direcció (ADG31)

Modalitat a Distància

 • Grau mitjà en Gestió Administrativa (ADG21)
 • Graus superiors en:
  • Administració i Finances (ADG32)
  • Assistència a la Direcció (ADG31)

Modalitat Dual

 • Grau superior en Administració i Finances (ADG32)

Convalidacions de mòduls professionals

NOTA IMPORTANT: ha de ser l’alumne qui, si vol, pot demanar la convalidació dels seus estudis. En cap cas es fa cap convalidació d’ofici.
Aquells alumnes que, tenint dret, no la demanin en els terminis establerts, s’entendrà que renuncien a sol·licitar-la perquè prefereixen intentar pujar nota (les convalidacions es fan sempre amb un 5, excepte en els casos de trasllat de nota).

Les convalidacions de mòduls professionals es poden demanar bé a la direcció de l’Institut, bé al Ministeri d’Educació, segons els casos que s’expliquen a continuació:

ADREÇADES A LA DIRECCIÓ DE L’INSTITUT:

Informacions Generals

La direcció de l’IES Ses Estacions és la responsable de resoldre només els següents tipus de convalidacions:

 • MÒDULS PROFESSIONALS i MÒDULS D’IDIOMA:
  • Només es poden convalidar els casos llistats aquí.
  • Si els mòduls professionals tenen els mateixos codis i denominacions seran considerats mòduls idèntics, independentment del cicle formatiu a què pertanyin. En aquests casos, prèvia sol·licitud de l’alumne, es traslladaran les qualificacions obtingudes en els mòduls professionals superats a qualsevol dels cicles en els quals aquests mòduls estiguin inclosos.
  • Els mòduls professionals que hagin estat prèviament convalidats no podran ser causa d’una nova convalidació amb altres mòduls professionals.
  • Els mòduls professionals convalidats es qualificaran amb un 5, a efectes d’obtenció de la nota mitjana.
 • MÒDUL DE FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL):
  • Si has superat FOL en un cicle derivat de la LOGSE de 1990, es pot convalidar amb el mateix mòdul derivat de la LOE de 2006, només si, acredites:
   • haver superat el mòdul; i
   • estar possessió del Certificat de Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals, Nivell Bàsic, expedit d’acord amb el que disposa el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals;
   • a més, en el certificat hi ha de constar que està expedit d’acord amb el que disposa el Reial Decret 39/1997 i també els continguts del curs superat.
  • Si no saps si el cicle que vas cursar és LOGSE o LOE, pots fer la consulta aquí: Cicles LOGSE  /  Cicles LOE.
  • El mòdul de FOL d’un cicle de grau mitjà és convalidable amb el mateix mòdul d’un cicle de grau superior i viceversa.
  • FOL també es pot convalidar si tens superat el Cicle complet LOGSE de Grau Superior de Prevenció de Riscos Professionals (Família: Manteniment i serveis a la producció).

NOTA IMPORTANT: Tota la resta de convalidacions (i en concret, els estudis universitaris que no siguin d’idiomes) s’han de demanar al Ministeri d’Educació.

Modalitat Presencial

Es pot presentar el formulari de la sol·licitud a la secretaria de l’institut amb tota la documentació pertinent abans de dia 30 d’octubre.
La resolució de la direcció del centre es comunicarà directament a l’alumne en classe.

Modalitat a Distància

Els alumnes no cal que es matriculin en els mòduls per als quals tenguin intenció de demanar convalidació.

Es pot presentar el formulari de la sol·licitud a l’Institut amb tota la documentació pertinent del 29 de setembre al 13 d’octubre de 2020, ambdós inclosos, a la secretaria de l’institut, a les Delegacions Territorials d’Educació de Menorca o d’Eivissa o a la secretaria de l’IES Marc Ferrer de Formentera. Si no ha d’adjuntar documentació original extra perquè ja consta a la secretaria de l’institut, basta enviar l’imprès omplert i signat via email si no s’ha fet durant la matrícula online.

Per les dates de presentació de sol·licituds al Ministeri, veure més avall.

La direcció de l’Institut resoldrà si s’atorga o no la convalidació. Es comunicarà a l’alumne mitjançant correu electrònic perquè passi per la secretaria a recollir la resolució. En el cas d’alumnes que no visquin a l’illa de Mallorca, se’ls enviarà la resolució per correu certificat i amb justificant de recepció, només si així ho sol·liciten.

Si s’atorga la convalidació, els alumnes quedaran matriculats d’ofici en els mòduls convalidats.

Modalitat Dual

Un dels requisits dels candidats a accedir a la formació professional dual és no tenir cap qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu, requerida per concertar un contracte en pràctiques (Títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior del sistema educatiu o certificat de professionalitat) per al lloc de treball o ocupació objecte del contracte per a l’aprenentatge i formació que s’ha de signar.

Per tant és legalment impossible que un alumne de l’FP Dual pugui convalidar una formació que en principi no pot tenir. En altres paraules, no es pot convalidar cap dels mòduls lligats a unitats de competència, que són tots els del cicle, a excepció del mòdul de Formació i Orientació Laboral, que és transversal a tots els cicles d’FP i no està lligat a cap unitat de competència professional. A més, en Dual l’alumne ha de formalitzar un contracte de formació de 40 hores setmanals, de les quals s’han de fer 15 a l’Institut; per tant, si no es complís aquest requisit horari per convalidacions o altres motius, l’alumne hauria d’abandonar el programa.

Per tant, si un alumne vol sol·licitar la convalidació del mòdul de FOL, ha d’omplir aquest formulari i presentar-lo amb tota la documentació pertinent a la secretaria de l’institut abans de dia 30 d’octubre.

ADREÇADES AL MINISTERI D’EDUCACIÓ:

Resta de Convalidacions

Tota la resta de casos de convalidacions, en concret:

 • les d’estudis universitaris que no siguin per convalidar els mòduls d’idioma; i
 • les de persones que han cursat estudis d’FP1 o FP2 de la Llei 14/1970;

haurà de ser resolta per la Dirección General de Formación Profesional del Ministerio de Educación. En aquest cas, l’alumne interessat ha de presentar la sol·licitud a la secretaria de l’Institut abans del 15 d’octubre i ha de seguir les següents passes:

 1. Llegir tota la informació aquí.
 2. Donar-se d’alta a la seu electrònica del Ministeri, complimentant les dades sol·licitades i introduïnt el NIF i una contrasenya.
 3. Presentar l’imprès de sol·licitud amb tota la documentació a la secretaria de l’Institut, assegurant-se que els correus electrònics (el propi i el de l’institut) són correctes.
 4. Tots els documents que s’hagin de presentar devant el Ministeri d’Educació han d’estar redactats en llengua castellana.
 5. En cap cas el sol·licitant pot enviar pel seu compte la sol·licitud al Ministeri.
 6. Una vegada l’Institut hagi remès la sol·licitud al Ministeri, a través de la seu electrònica, el sol·licitant podrà veure permanentment la situació del seu tràmit.
 7. Mentre no estigui resolta, haurà d’assistir a classe i realizar les avaluacions corresponents.
 8. Una vegada resolta, l’interessat rebrà un e-mail que li informarà que aquesta resolució està disponible a la seu electrónica per descarregar-la.
 9. És imprescindible que l’alumne descarregui la resolució perquè pugui ser efectiva.
 10. A continuació, l’ha de portar a la secretaria de l’Institut.
 11. Si és positiva, només a partir de la seva presentació a la secretaria de l’Institut l’alumne pot deixar d’assistir a classe del mòdul o mòduls convalidats.

Aquestes sol·licituds s’han de presentar al començament del curs escolar, abans de dia 15 d’octubre.

La secretaria de l’Institut no trametrà al Ministeri cap sol·licitud que no s’ajusti a allò establert, en concret:

 1. Sol·licituds de convalidació la compètencia de la qual correspongui a la direcció de l’Institut.
 2. Sol·licituds que demanin un nombre de mòduls que suposin més del 60% dels crèdits ECTS d’un cicle, aportant estudis universitaris. Amb estudis universitaris només es podrá sol·licitar la convalidació d’un màxim del 60% de mòduls.
 3. Sol·licituds que aportin:
  • Títols propis no oficials d’universitat.
  • Certificats d’idiomes no oficialment aceptats.
  • Experiencia laboral.
  • Formació no formal.
  • Titulacions extrangeres homologades.
  • Títols equivalents LOGSE.
  • Formacions d’altres ministeris que tenen concedida per normativa l’equivalència general o específica.

RENÚNCIES:

 • Si l’alumne ha rebut la resolució positiva però no està interessat en fer-la efectiva, pot renunciar mitjançant un document adressat a la direcció de l’Institut.
 • Si l’alumne encara no ha rebut la resolució però no desitja continuar amb el tràmit, presentarà un document a l’efecte, també a la direcció de l’Institut, qui informarà al Ministeri i el tràmit quedarà suspès.

RECURSOS:

 • Si el sol·licitant no està d’acord amb la resolució del Ministeri, pot interposar recurs devant la Subdirecció General de Recursos i Relacions amb els Tribunals del propi Ministeri d’Educació, qui resoldrà.
 • Per poder fer-ho, és imprescindible que la resolució hagi estat efectivament descarregada de la seu electrònica.

FCT (pràctiques) i mòdul de Projecte

Informació general

El mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT o pràctiques formatives) i, en el cas només dels graus superiors, el mòdul de Projecte, són els mòduls de finalització del cicle formatiu i per matricular-se és requisit imprescindible  la superació prèvia de tots els altres mòduls del cicle.

Ambdós són mòduls que es cursen presencialment, no a distància. En conseqüència, l’alumnat que ha cursat els altres mòduls del cicle en la modalitat a distància no té l’obligació de matricular-se a l’IES Ses Estacions per seguir el mòdul d’FCT i, en el su cas, el de Projecte. Qualsevol dels centres de les illes que imparteixen els cicles de la família d’Administració i gestió (ADG)  són vàlids per poder matricular-se.

Existeix la possibilitat de sol·licitar l’exempció del mòdul d’FCT si s’ha treballat durant un temps en les mateixes competències que s’estudien al cicle formatiu (informació més abaix). No és possible aquesta possibilitat en el mòdul Projecte; és a dir, l’exempció de les pràctiques no eximeix d’haver de fer el mòdul de Projecte.

Altres informacions sobre les pràctiques s’han de demanar a la coordinació de l’FCT de l’Institut a través d’aquest correu: fct@iessesestacions.es.

Aquests són els enllaços relacionats amb les pràctiques:

Els dies de matriculació del mòdul d’FCT i sol·licitud d’exempció, si s’escau, juntament amb el projecte, no estan establertes encara, i dependran del centre on vos matriculeu; posau-vos en contacte amb les seves oficines.

Per consideració envers les persones interessades i per tal d’evitar desplaçaments innecessaris, l’alumnat que es matriculi en aquest centre només a l’FCT i en sol·liciti l’exempció, ha de presentar a la secretaria tota la documentació adient de l’exempció (imprès i justificants) en el moment de presentar l’imprès de matricula.

Informació de la Dir. Gral. d'FP

Exempció del mòdul d'FCT

REQUISITS:

El mòdul de Formació en Centres de Treball no es pot convalidar però sí pot sol·licitar-ne l’exempció de la realització qui:

 1. Estigui matriculat en aquest mòdul.
 2. Pugui acreditar experiència laboral equivalent, com a mínim, a un any a jornada completa, en un camp professional relacionat directament amb el cicle formatiu que cursa.

PROCEDIMENTS:

L’exempció de les pràctiques formatives s’ha de sol·licitar a la direcció del centre educatiu, d’acord amb el model que es pot trobar a la secció de “Secretaria” d’aquest portal (enllaç).

DOCUMENTACIÓ:

A la sol·licitud s’ha d’adjuntar còpia acarada dels documents acreditatius corresponents que justifiquen l’experiència laboral:

 • Certificat de l’empresa o les empreses on ha adquirit l’experiència laboral, en què s’especifiqui la durada del contracte o dels contractes, l’activitat laboral desenvolupada, el període i nombre total d’hores que s’ha dedicat a aquella activitat, i el grup de cotització i la categoria o les categories professionals que va tenir. En el cas de treballadors que fan feina per compte propi, certificat d’alta en el cens d’obligats tributaris i una declaració de la persona interessada sobre l’activitat laboral que desenvolupa.
 • Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral a la qual estigués afiliat, en què s’esmenti l’empresa, el grup de cotització i el període de contractació, o si n’és el cas, el període de cotització en el règim especial de treballadors autònoms (Informe de vida laboral actualitzat).

TERMINIS:

Els terminis per a la presentació de la sol·licitud d’exempció i de la documentació corresponent són els següents:

 • Aquell alumnat que compleix amb el requisit d’experiència laboral, abans de l’inici de les pràctiques formatives en el període establert per realitzar-les, ha de presentar la sol·licitud 30 dies hàbils abans de l’avaluació que determina l’accés a les pràctiques formatives.
 • Aquell alumnat que es matricula només per fer les pràctiques formatives ha de presentar la sol·licitud amb tota la documentació en el moment d’efectuar la matrícula.
 • Aquell alumnat que no compleix el requisit d’experiència laboral, que s’estableix en l’apartat anterior, pot presentar la sol·licitud esmentada i la documentació a partir del moment que el compleixi, prèvia matrícula de les pràctiques formatives.

TIPUS D’EXEMPCIÓ I EFECTES:

 • Exempció total: s’atorga si l’alumne pot acreditar una experiència professional que demostri la capacitació suficient per afrontar totes les competències de l’ensenyament que està cursant. Aquesta exempció implica que l’alumne no ha de realitzar les pràctiques, però sí el mòdul de Projecte, en el cas dels graus superiors.
 • Exempció parcial: s’atorga si l’alumne pot acreditar una experiència professional que demostri la capacitació suficient per afrontar part de les competències de l’ensenyament que està cursant. Aquesta exempció implica que només han de realitzar part de les pràctiques.

CRITERIS DEL DEPT. D’ADMINISTRACIÓ (F.P.) PER ATORGAR LES EXEMPCIONS:

Cicle Superior en Administració i Finances i Cicle Superior en Assistència a la Direcció:

 • L’exempció total s’atorgarà si l’alumne acredita un any experiència professional en el grup 5 de cotització, i presenta un certificat d’empresa on es demostri la capacitació suficient per afrontar totes les competències professionals establertes al currículum.
 • L’exempció parcial s’atorgarà si l’alumne acredita un any d’experiència professional en el grup 7 de cotització. El període de temps de pràctiques es calcularà proporcionalment al conjunt global de competències professionals assolides per l’alumne i que es demostren al certificat d’empresa i, en cap cas, no podrà ser inferior al 30% de les 400 hores establertes.

Cicle Mitjà en Gestió administrativa:

 • L’exempció total s’atorgarà si l’alumne acredita un any experiència professional en el grup 7 de cotització, i al certificat d’empresa es demostra la capacitació suficient per afrontar totes les competències professionals establertes al currículum.
 • L’exempció parcial s’atorgarà si l’alumne acredita un any d’experiència professional en el grup de cotització 7. El període de temps de pràctiques es calcularà proporcionalment al conjunt global de competències professionals assolides per l’alumne i que es demostren al certificat d’empresa i, en cap cas, no podrà ser inferior al 30% de les 400 hores establertes.

Anul·lació voluntària de la matrícula i/o renúnica a convocatòries

MODALITAT PRESENCIAL:

Procediment

ANUL·LACIÓ VOLUNTÀRIA

L’alumnat o el seu representant legal pot demanar l’anul·lació voluntària de la matrícula en el cicle o bé l’anul·lació voluntària de la matrícula en algun o alguns dels mòduls en què estigui matriculat, per tal de no esgotar el nombre màxim de convocatòries establertes en què pot ser avaluat. L’anul·lació voluntària de la matrícula quedarà reflectida als documents oficials com “Renúncia”.

PROCEDIMENT:

La sol·licitud s’ha de formular amb una antelació mínima de dos mesos abans de l’avaluació final del curs o de l’avaluació final del mòdul o dels mòduls, en els quals vol anul·lar la matrícula. S’exceptuen de l’aplicació d’aquest termini aquells casos, degudament justificats, de malaltia o accident greu sobrevingut més enllà del límit màxim per demanar l’anul·lació voluntària.

La sol·licitud, degudament justificada, s’ha de fer per escrit i s’ha d’adreçar a la direcció del centre educatiu, la qual l’ha de resoldre en el termini màxim de deu dies comptadors des de l’endemà del dia de la recepció d’aquesta. S’ha d’autoritzar l’anul·lació de la matrícula quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

 • Malaltia perllongada de caràcter físic o psíquic.
 • Incorporació a un lloc de feina.
 • Obligacions de tipus familiar o personal que impedeixen una dedicació normal a l’estudi.
 • Casos excepcionals de malaltia o d’accident greu sobrevingut amb posterioritat als dos mesos establerts en el punt primer d’aquest article.
 • Altres circumstàncies que impossibilitin cursar el cicle formatiu, sempre que siguin considerades importants, com, per exemple, un deure inexcusable de caràcter públic o professional, la concessió de beques per cursar estudis a l’estranger, etc.

A l’apartat de Secretaria dins aquest portal us podreu descarregar i imprimir el formulari d’anul·lació de matrícula.

 

RENÚNCIA

L’alumnat que tingui dret a l’avaluació extraordinària hi pot renunciar:

 • Alumnat de 1r curs: fins dia 15 de juliol.
 • Alumnat de 2n curs: fins dia 30 d’abril.
MODALITAT A DISTÀNCIA:

Anul·lació a la Matrícula de tots o d'alguns mòduls

Els alumnes, una vegada feta efectiva la matrícula, poden anul·lar de manera voluntària la matrícula d’un o més mòduls, a efectes de no computar com a convocatòries utilitzades i tampoc per al càlcul a la preferència per seguir cursant estudis, en data màxima de 19 d’octubre de 2018. A l’apartat de Secretaria dins aquest portal us podreu descarregar i imprimir el formulari d’anul·lació de matrícula. A partir d’aquesta data es pot demanar només la “Renúncia a la convocatòria”.

Renúncia a la convocatòria

 1. La renúncia a la convocatòria ordinària per a l’avaluació i a la qualificació final d’un mòdul s’ha de fer abans del darrer dia lectiu del mes de març del curs acadèmic en què està matriculat.
 2. La renúncia a la convocatòria ordinària significa que no es té dret a la convocatòria extraordinària.
 3. El termini per presentar la sol·lictud de renúncia a la convocatòria extraordinària serà de 5 dies hàbils comptadors a partir de la data de lliurament del butlletí de notes de la convocatòria ordinària. Aquest termini és vàlid només per als alumnes que no hagin renunciat a la convocatòria ordinària.
 4. La renúncia comporta que la convocatòria del mòdul no s’ha de tenir en compte per al còmput del nombre màxim de convocatòries que té aquest mòdul, i impedeix que la persona interessada pugui accedir a la prova final del mòdul.
 5. A l’apartat de Secretaria dins aquest portal us podreu descarregar i imprimir el formulari d’anul·lació de matrícula i/o renúncia.

Com presentar la sol·licitud

Convocatòries

El nombre màxim de convocatòries de cada mòdul, tant per a la modalitat presencial com a distància, és de quatre, excepte el mòdul de Formació en Centres de Treball, que en té només dues.

D’aquest nombre màxim de convocatòries, l’alumnat pot assistir de forma presencial a les activitats programades per a cada mòdul, un màxim de dos cursos. Una vegada esgotats aquest dos cursos, l’alumne té dues possibilitats:

 1. Si li queden convocatòries, les pot fer mitjançant la modalitat a distància.
 2. Altrament, hi ha les proves lliures, que no tenen un nombre màxim de convocatòries.

Procediment de reconeixement de competències professionals

Es pot consultar tota la informació en aquesta pàgina de la Conselleria d’Educació (aquí).

Proves d'accés

Es pot consultar tota la informació general en aquesta pàgina de la Conselleria d’Educació (enllaç).

Proves lliures

Calendari de les proves 2020

Podreu consultar aquí el Calendari de les proves 2020.

Llistes d'admesos i exclosos

Notes

FP Bàsica

Consulta el document aquí

Gestió Administrativa presencial

Consulta el document aquí

Administració i Finances presencial

Consulta el document aquí

Assistència a la Direcció presencial

Consulta el document aquí

Cicles a distància

Consulta el document aquí

Administració i Finances dual

Consulta el document aquí

Calendari escolar

Consulta el calendari escolar aquí

Llibres

Consulta el llistat de llibres aquí

Sol·licitud de títols oficials

Consulta els títols oficials aquí

Horaris de Grups

Consulta els horaris dels grups aquí

Translate »