971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Projectes de l'IES Ses Estacions

Aquí podreu veure els projectes en què participa l’IES Ses Estacions.

Des de fa ja molts cursos escolars, l’IES Ses Estacions duu a terme intercanvis bilaterals amb escoles d’altres països, en concret vam tenir un amb l’escola Our Lady’s High School de South Lanarkshire (Escòcia, Regne Unit) i en la actualitat en desenvolupam un altre amb l’escola Winkler Prins de Veendam (Holanda). Aquest programa s’ofereix sobre tot a l’alumnat del 1r curs de Batxillerat amb un bon nivell d’anglès ja que aquesta és la llengua vehicular dels intercanvis.

A més dels intercanvis en llengua inglesa, el Departament de Llengües Estrangeres també organitza intercanvis per als alumens d’alemany. En concret, des del curs 2017-2018 en fem un amb el Gymnasium Grootmoor d’Hamburg, i el curs escolar 2014-2015, amb la Richtsberg Gesamtschule de Marburg (estat de Hessen, Alemanya). Amb aquests intercanvis es pretén apropar l’alumnat a la cultura alemanya, donar a conèixer la nostra cultura i millorar el nivell de competència oral dels alumnes que aprenen alemany.

Des del curs 2018-2019, l’Institut participa en el programa de la Conselleria Wir sprechen Deutsch!, gràcies al qual aquests intercanvis gaudeixen d’una subvenció institucional a més de fer altres visites d’estudi a Alemanya.

L’objectiu principal dels intercanvis és conèixer l’altre país, la seva cultura, la llengua,  les aficions i els valors de la seva gent jove, viure la realitat social i familiar, etc.; en definitiva, ser conscients de les nostres similituds i diferències.  D’aquesta manera es pretén fomentar la tolerància dels nostres alumnes envers altres formes de pensar. Altres objectius són conèixer les llengües i cultures d’altres països europeus, experimentar els avantatges de fer feina en un equip internacional i, last but not least, millorar la competència oral en llengua anglesa i alemanya.

IMPARTICIÓ D’ASSIGNATURES EN ALTRES LLENGÜES

Durant el curs actual, els alumnes cursen les següents matèries:

 • CFGS en Administració i Finances:
  • Primer curs: Ofimàtica i procés de la informació (en anglès)
  • Segon curs: Simulació Empresarial (en anglès)
 • CFGS en Assistència a la Direcció:
  • Primer curs: Ofimàtica i procés de la informació (en anglès)
  • Segon curs: Gestió avançada de la informació (en anglès)

 

PROJECTE EOIES DE COL·LABORACIÓ AMB L’EOI

A més del fet que l’Institut Ses Estacions acull una ampliació de l’Escola Oficial d’Idiomes de Palma des del curs 2014-2015, tenim un projecte de col·laboració gràcies al qual els nostres alumnes poden treure’s els títols oficials d’anglès i d’alemany de l’EOI amb les seves classes d’idiomes d’ESO i/o batxillerat.

Accés a tota la informació: enllaç a la web de l’EOI.

 

PROJECTE SPRECHEN WIR DEUTSCH!

Projecte parcialment subvencionat per la Conselleria d’Educació a partir del curs 2018-2019 per afavorir l’aprenentatge de la llengua alemanya, gràcies al qual es poden fer intercanvis amb escoles alemanyes.

Més info sobre els intercanvis.

Projecte dut a terme amb els IES Ramon Llull i Politècnic i el Col·legi Lluís Vives de Palma. Amb la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears i la FAPA.

Accedir a tota la informació

La Consulta jove és un servei gratuït que els metges del centre de salut de l’Escola Graduada ofereixen de forma totalment gratuïta i anònima als alumnes de l’Institut que ho requereixen.

No es tracta d’un consultori mèdic en el sentit que no es tracten malalties, sinó que és més bé una manera de resoldre dubtes sobre alguns dels temes de salut que poden preocupar als adolescents, com per exemple els següents:

 • SALUT AFECTIVO-SEXUAL: RELACIONS SEXUALS, ANTICONCEPTIUS, RELACIONS DE PARELLA, MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL, …
 • DROGUES: TABAC, CANNABIS, ALCOHOL, DROGUES DE SÍNTESI, …
 • ALIMENTACIÓ I ACTIVITAT FÍSICA: DIETA SALUDABLE, SOBREPÉS I/O OBESITAT, ANOREXIA/BULÍMIA, …
 • SALUT EMOCIONAL: PROBLEMES D’AFECTIVITAT, ANSIETAT, POR, CONVIVÈNCIA FAMILIAR, ASSETJAMENT, …
 • PROBLEMES DE PELL/MUCOSES: ACNE, TATUATGES, …
 • PROBLEMES DE SON: DESCANS ADEQUAT, DIFICULTATS PER DORMIR, …
 • PROBLEMES DE SALUT GENERAL:  AL·LÈRGIES, DOLOR, TRAUMATISMES, VACUNES, …

Per poder accedir a la consulta s’ha de demanar hora amb antelació a la consergeria de l’Institut.

Projectes anteriors

Aquí podreu veure els projectes en què ha participat l’IES Ses Estacions en cursos anteriors.

PARTICIPACIÓ AL PROJECTE COMENIUS “RESPECTFUL INSIGHT” (2008-2010)

PARTICIPATING CENTRES:

IES Ses Estacions (coordinator)

Kaufmännische Schule (Hausach, Germany)

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Vivante-Pitagora (Bari, Italy)

You can see the main results of the project by clicking on each meeting:

MEETING IN BARI (ITALY), March 28 to April 3, 2009

MEETING IN PALMA (SPAIN), November 22 to 26, 2009

MEETING IN HAUSACH (GERMANY), February 7 to 11, 2010

CEAM són 2 Centres d’Educació Ambiental que el Ministeri d’Educació té a les localitats de Villardeciervos (Zamora) i Viérnoles (Cantabria) i on es fan tot un seguit d’activitats de caire ambiental durant una estada d’una semana.

L’IES Ses Estacions va participar en diverses ocasions:

 • Curs 2005-2006 en el CEAM de Villardeciervos.
 • Curs 2008-2009 en el CEAM de Viérnoles.
 • Curs 2010-2011 en el CEAM de Villardeciervos.
 • Curs 2012-2013 en el CEAM de Villardeciervos.

Es pot accedir a més informació pitjant aquí.

Del 2008 al 2012, l’IES Ses Estacions va participar en 2 projectes ARCE d'”Agrupaciones y Redes de Centros Escolares” subvencionat pel Ministeri d’Educació.

Gràcies a aquest projecte, vam fer activitats didàctiques junt a altres 3 instituts peninsulars. Per accedir a tota la informació, podeu pitjar aquí.

El projecte UCMA (Ús de Continguts Multimèdia a les Aules) va ser una iniciativa de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats (en concret hi participen el Servei de Formació Contínua i el Servei d’Ordenació de la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional i el Servei d’Informàtica Educativa de la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement) per fomentar l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació a les aules i consisteix a oferir als centres educatius la possibilitat de substituir el llibre de text en format paper per continguts multimèdia, lliures i gratuïts o de pagament, que es posen a l’abast de l’alumnat a través de l’aula virtual del centre.

L’IES Ses Estacions hi ha participat durant els cursos escolars 2014-2015 (amb 4 professors) i 2015-2016 (amb 7 professors).

Programes d'IES Ses Estacions

Aquí podreu veure els programes que s’ofereixen a l’IES Ses Estacions.

Aquest programa atén als alumnes amb necessitats educatives especials i amb dificultats d’aprenentatge, que tenen un informe psicopedagògic dels EOEP . Els objectius d’aquest programa són:

 • Proporcionar un medi educatiu el menys restrictiu i més ric possible als alumnes amb necessitats educatives especials.
 • Millorar la seva competència curricular, prioritzant aquests aspectes funcionals.
 • Potenciar les seves habilitats socials.
 • Enriquir l’entorn educatiu amb la presència de la diversitat de l’alumnat.
 • Desenvolupar l’adaptacio curricular* individualitzada dels alumnes.

Dins aquest programa és du a terme un Projecte de Manteniment del centre, relacionat amb el Comissió d’Ambientalització. Té com a objectiu final la integració social i una posterior derivació a un programa de Garantia Social.
El nostre centre no presenta barreres arquitectòniques, el que el fa adient per alumnat amb problemes motòrics.

* Qué és una adaptació curricular significativa? És la modificació dels objectius , continguts i/o criteris d’avaluació per adaptar-lo a les nee de l’alumne i a les seva competència curricular.

Enllaços d’ interès

Hi ha alumnes que, degut a condicions personals de discapacitat (física, psíquica o sensorial) o desobredotació intelectual, necessiten recursos i ajudes específiques per a progressar en el seu aprenentage. En altres ocasions, les causes d’aquestes necessitats educatives tenen  el seu origen en un desavantatge  sociocultural, i per això es diu que aquest alumnat necessita una compensació educativa.

Per un motiu o un altre, aquests alumnes manifiesten necessitats educatives especials permanents o temporals, és a dir, necessiten un major grau i varietat d’ajudes pedagògiques que la resta de l’alumnat per accedir als aprenentatges que es determinen en el currículum, i per aconseguir els objectius de l’ educació dins del marc de l’ atenció a la diversitat.

L’orientació educativa es converteix en el medi a través del qual es fa efectiva aquesta atenció, proporcionant els recursos necessaris per a millorar i atendre a les necessitats educatives específiques de cada alumne. L’ adaptació del currículum a les necessitats i possibilitats de cada alumne és la vía fonamental per aconseguir la individualització de l’ensenyament.

En relació amb l’ atenció a la diversitat, la legislació vigent estableix les següents funcions del Departament d’ Orientació:

 • Elaborar la proposta de criteris i procediments previstos per a realitzar les adaptacions curriculars apropiades per als alumnes amb necessitats educatives especials i
 • Col·laborar amb els professors de l’ institut, sota la direcció del cap d’ estudis en la programació i aplicació d’ adaptacions curriculars dirigides als alumnes que ho precisen.

Més concretament, s’encomana al professor especialista en Pedagogía Terapèutica i,en el seu cas, a l’especialista d’Audició i Llenguatge, la tasca de col.laborar amb els professors que imparteixen docència als ACNEEs en el disseny i Aplicacions de les Adaptaccions Curriculars Individualitzades (ACI)i el seu seguiment.
A més a més, s’assigna a l’orientador, professor especialista en Psicologia i Pedagogía, funcions especialitzades relacionades amb l’avaluació psicopedagògica d’aquests alumnes i amb l’elaboració del dictamen d’escolarització d’aquells que canvien  de modalitat educativa.

Programar atenenent a la diversitat dins l’aula

Una de les majors preocupacions amb les que es troba el professorat a l’hora de personalitzar l’ensenyança dins l’aula és precisament el que es deriva d’atendre a la diversitat de l’alumnat amb el que es troba. És un fet que la diversitat forma part de la nostra societat i, per tant, dels nostres centres i de les nostres aules. La diversitat és enriquidora, amb el que hem de contar en el moment de planificar l’ensenyança. Aquestes líneies pretenen orientar la planificació del professorat quan s’enfrenta a la elaboració dels programes de les distintes assignatures i, més concretament, a la intervenció en l’aula. Oferim algunes orientacions en relació amb els continguts, amb la metodologia i amb l’avaluació.

REFERENT ALS CONTINGUTS: QUÈ ENSENYAR?

 • Seleccionar  i distribuir en el departament els contiguts tenint en comptel’ alumnat al que va dirigit.
 • Distingir en els continguts aquells que són fonamentals; i por tant, desenvolupen competències bàsiques que resulten imprescindibles per a aprenentatges posteriors i per a integrar-se socio-laboralment, i continguts complementaris, que poden ser tractats de forma més superficial.

REFERENT A LA METODOLOGÍA: CÓM ENSENYAR?

En l’aula bàsicament es donen tres situacions en relació a l’ alumnat:

 • Aquells que poden realitzar activitats donades poc complexes.
 • Aquells que poden realitzar les activitats previstes d’ un nivell mitjà de dificultat.
 • Aquells que avancen a un ritme més ràpid i necessitan activitats d’ ampliació.

En funció d’aquestes tres situacions proposam el sigüent:

 • Planificar estratègies, activitats i materials didàctics variats.
 • Planificar activitats diferenciades: analítiques, de síntesi, d’ investigació, que tendeixin a la autonomía, altres molt dirigides.
 • Graduar la dificultat de les activitats: d’ ampliació, profundització o de reforç.
 • Utilitzar diferents recursos didàctics (llibres, ordinador, premsa, …)
 • Realitzar diferents agrupaments.
 • Planificar els reforços.

REFERENT A L’AVALUACIÓ: QUÈ AVALUAR?

 • Avaluar, prioritàriament, continguts fonamentals i funcionals.
 • Avaluar en conformitat a diferents capacitats.
 • Preveure diferents instruments  procediments d’ avaluació.

ENLLAÇOS D’INTERÉS PER A L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

DISCAPACITAT

COMPENSACIÓ EDUCATIVA

MATERIALS I INSTRUMENTS

PLA INTEGRAL D’IMPULS DE LES CAPACITATS EMPRENEDORES

ICAPE és un Pla Integral d’Impuls de les Capacitats Emprenedores que té com a objectius implantar als centres educatius el desenvolupament transversal de les competències o iniciatives emprenedores i fomentar la iniciativa autònoma i grupal per a la inserció laboral mitjançant la creativitat, innovació i responsabilitat. Aquest pla contribueix a valorar la formació al llarg de la vida i pretén compensar les desigualtats socials. Aquest programa va adreçat a 6è d’Educació Infantil, al tercer cicle d’Educació Primària, i a partir de 2n d’Educació Secundària Obligatòria.

Aquest programa es desenvolupa conjuntament amb la col·laboració de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (depenent de la Conselleria d’Economia) i del Servei d’Innovació i Educació de Persones Adultes (de la Conselleria d’Educació).

A l’IES Ses Estacions es duu a terme ininterrumpidament des del curs 2013-2014 amb els alumnes de 3r i 4t d’ESO del Programa de Diversificació Curricular. A partir del curs 2016-2017 es fa amb els alumnes de la Formació Professional Bàsica.

Per realitzar el programa, durant el curs 2013-2014, col·laborarem amb la comunitat AWAJUN, situada a l’Amazònia del Perú gràcies a l’ONG “Llevant en marxa”.  Els cursos 14-15 i 15-16 vam col·laborar amb l’ONG “Fundación Campaner“.

Durant el curs 2016-2017, l’ONG col·laboradora és la “Fundación Vicente Ferrer“. Enllaç al mercadet solidari de Nadal.

Presentació del pla.
Resum del projecte.
Carta del centre escolar de la comunitat AWAJUN de Perú amb qui col·laboram.
Notícia apareguda al periòdic Escuela dia 22 de maig de 2014.
Diploma de participació en el projecte.
Entrevista en el programa de ràdio El crepuscle encén estels de ONA MEDITERRÀNEA 98.0 (l’entrevista inicia en el minut 3:20).
Fotos de l’escola al Perú:

El curs 2017-2018 els alumnes d’FP Bàsica han guanyat el Premi ICAPE del programa Joves Emprenedors Associats (JEA). Per guanyar aquest premi han creat l’empresa Discover & Move in Mallorca, una cooperativa que organitza activitats d’oci a Mallorca. Els altres finalistes ha estat els projectes Healthygym del CIDE i CooperAlgarb Cooperativa Jove de l’IES Algarb d’Eivissa.
Enllaç a la notícia.
Translate »