971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Comissió Lingüística

Objectius de la Comissió Lingüística

La comissió de normalització lingüística treballa amb la finalitat d’arribar a l’ús ple de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge, coordinació, impuls i manteniment de les activitats encaminades a incentivar l’ús de la llengua catalana i a aconseguir els objectius que la normativa vigent assenyala, en concret:

 1. Vetlar pel compliment del Projecte lingüístic de centre per part de tots els membres de la comunitat educativa, posant esment sobretot en les actituds lingüístiques tant dels alumnes com dels professors.
 2. Coordinar i promoure les actuacions encaminades a sensibilitzar la comunitat educativa envers l’augment de l’ús vehicular i social de la llengua catalana, pròpia d’aquesta comunitat.
 3. Impulsar l’atenció a l´alumnat nouvingut (PALIC).
 4. Col·laborar amb el professor de PALIC amb l’acollida i el seguiment d’alumnes nouvinguts.
 5. Organitzar l’activitat de parelles lingüístiques per ajudar els alumnes en l’aprenentatge de la llengua catalana, així com per fomentar la mútua coneixença entre els alumnes.
 6. Activar el voluntariat lingüístic per millorar la competència en l’expressió oral dels alumnes castellanoparlants o d’altres llengües.
 7. Organitzar diferents celebracions com Sant Antoni, Sant Sebastià, Sant Jordi…, que ens identifiquen culturalment, amb el muntatge de parades de llibres i actes diversos, aprofitant el voluntariat lingüístic i les tutories.
 8. Impulsar activitats relacionades amb el patrimoni i la cultura popular.
 9. Organitzar exposicions de fotografies i murals al centre, cursos, tallers, premis literaris, etc. relatius a la normalització de la llengua catalana.
 10. Col·laborar amb les activitats organitzades per la resta de comissions del centre.
 11. Elaborar el Pla Anual de Normalització Lingüística del Centre.
 12. Coordinar la recollida i sistematització de les dades sociolingüístiques necessàries per a l’elaboració del Projecte i del Pla Anual de Normalització Lingüística.

Activitats de la Comissió Lingüística

Translate »