971 77 02 67 - 971 77 03 69

Procés d'adscripció i d'admissió d'alumnes (per al curs 2019-2020)

Informació general d'adscripció i admissió

Hi ha dues vies per poder matricular-se a l’IES Ses Estacions:

  1. PROCÉS D’ADSCRIPCIÓ: Només per a alumnat de 6è de primària d’un dels CEIP adscrits (Son Canals, Escola Graduada, Santa Isabel i Jafudà Cresques) que ha de sol·licitar plaça a 1r d’ESO.
  2. PROCÉS D’ADMISSIÓ: Tota la resta de casos. Les modalitats dual i a distància d’FP tenen processos d’admissió específics.

Es pot trobar tota la INFORMACIÓ ESPECÍFICA anant a aquestes pàgines de la Conselleria d’Educació:

Admissió d'alumnes: ensenyaments a distància

Altres informacions

Aquí tens un RESUM GENERAL dels dos processos per a tots els estudis que oferim:

PROCÉS D'ADSCRIPCIÓ A 1r ESO

Informació adscripció 1r ESO aquí

PROCÉS D'ADMISSIÓ A 1r, 2n, 3r i 4t ESO

Informació admissió ESO aquí

PROCÉS D'ADMISSIÓ A BATXILLERAT

Informació admissió batxillerat aquí

PROCÉS D'ADMISSIÓ A FP PRESENCIAL

Informació admissió FP presencial aquí

PROCÉS D'ADMISSIÓ A FP A DISTÀNCIA

Informació admissió FP a distància aquí

PROCÉS D'ADMISSIÓ A FP DUAL

Informació admissió FP dual aquí

Llistes d'admesos i exclosos

Les llistes provisionals serveixen només per comprovar la correcció de la baremació, no per comprovar el centre assignat. Aquest es comprova només a les llistes definitives.

Llistes ESO i Batxillerat

Comunicam que les llistes d’ESO i Batxillerat del procés d’escolarització no es poden publicar a les pàgines web dels centres educatius sostinguts amb fons públics, d’acord amb el que preveuen el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlament Europeu i del Consell Europeu, de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, atès que les llistes en qüestió contenen informació confidencial.

A més a més, l’Administració ha de respectar la voluntat dels alumnes o dels seus representants legals que han declarat expressament la seva negativa a què la sol·licitud pugui ser consultada a través d’Internet.

Per tant, qui les vulgui consultar ha de fer-ho personalment al tauler d’anuncis de l’Institut.

Llistes cicles formatius d'FP

  • FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA EN SERVEIS ADMINISTRATIUS
  • GRAU MITJÀ EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA:
  • GRAU SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES:
  • GRAU SUPERIOR EN ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ:

Reclamacions a les llistes

Translate »