971 77 02 67 - 971 77 03 69

Documents del centre

DOCUMENTS INSTITUCIONALS:

– Projecte Educatiu de Centre

– Concreció Curricular d’ESO (document en fase de revisió)

– Projecte Curricular d’FP

– Reglament d’Organització i Funcionament (document en fase de revisió)

– Pla de convivència

– Projecte Lingüístic

– Programació General Anual

– Pla d’Autoprotecció

– Projecte de Direcció

– Projecte de direcció 2012-2016

– Renovació del projecte de direcció 2016-2020

– Memòria del curs anterior

ALTRA DOCUMENTACIÓ:

– Impresos de secretaria

– Criteris d’avaluació

Llibres de text i material escolar

Translate »