971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Dpt. d’Orientació

Departament d'Orientació

L’orientació educativa és un element inherent a tota acció docent que afecta el conjunt de la comunitat escolar (professorat, família, alumnat i centre). El Departament d’ Orientació és el marc institucional on s’articulen les funcions d’orientació i tutoria, així com una determinada oferta curricular adaptada i diversificada.

Per demanar més informació al Departament d’Orientació:

Per mail: iessesestacions@educaib.eu

O bé omplint el Formulari de sol·licitud d’Informació i/o d’Orientació

ESPECIAL TEMPORADA DE CONFINAMENT: TUTORIA DE CONFINAMENT

Membres del departament d'Orientació

PROFESSORAT CÀRREC ALTRES INFORMACIONS
Joana Mª Alemany Font Cap del departament. Suport a l'àrea de ciències i tecnologia.
Aina Amengual Álvarez Pedagogia Terapèutica (PT).
Maria Antich Bauzà Cap d'estudis adjunta. Orientadora. Orientació educativa.
Professora associada de la Universitat de les Illes Balears.
Mª Antonia Brunet Borràs Suport a l'area de llengua i ciències socials.
Clara Cabot Bonnín Suport a l'area de ciències i tecnologia.
Antònia Fiol Busquets Orientadora.
Rosa García Monteagudo Pedagogia Terapèutica (PT).
Eva Mª González Rodrigo Pedagogia Terapèutica (PT).
Miquel Lliteres Capó PTSC. Serveis a la comunitat.
Andrea Nieto-Moreno Aliaga Suport a l'àrea de llengües i ciències socials.
Jaime Antonio Oliver Esteve Suport a l'area de ciències i tecnologia.
Margalida Rubí Alós Pedagogia Terapèutica (PT).
Juan Ramón Sánchez Cuesta Agent de Coeducació. Suport a l'area de ciències i tecnologia.
Laura Seguí Coll Pedagogia Terapèutica (PT).
Antonio Vich Coll Orientador. Coordinador de convivència i benestar.
Aina Mª Vidal Mateu Suport a l'àrea de llengües i ciències socials.

Àmbits d'actuació

Concretament, per  dur a terme les funcions que té assignades aquest departament, les activitats  es desenvolupen bàsicament al voltant de tres àmbits d’ actuació:

Suport al procés d’ ensenyament-aprenentatge

Els processos d’ensenyament – aprenentatge formen un tot indissociable i podem dir que es constitueixen a partir de la interacció constant de tres factors: l’activitat dels alumnes, els continguts i objectius d’aprenentatge i la mediació del professorat entre els primers.
El departament d’ orientació té especial responsabilitat en l’assessorament global al centre pel que fa a la modulació d’aquests processos i a les mesures d’atenció a la diversitat, coordinant  l’avaluació psicopedagògica i col·laborant en el disseny i desenvolupament de les adaptacions curriculars dirigides a l’ alumnat amb necessitats de suport educatiu.
Els objectius del Departament d’Orientació seran:

 • Col·laborar en la millora dels processos d’ensenyament – aprenentatge de la totalitat de l’alumnat, bàsicament a través de Tutories, Juntes d’Avaluació i Departaments, aportant criteris psicopedagògics que fonamentin les opcions curriculars i organitzatives
 • Col·laborar amb el professorat en l’atenció a la diversitat dels alumnes amb mesures de caràcter general  i/o específic per prevenir dificultats d’aprenentatge o reforçar àrees acadèmiques o de desenvolupament personal i social
 • Determinar i aplicar mesures d’intervenció específica, ja siguin aquestes de caràcter ordinari o extraordinari

 

Suport al Pla d’ Acció Tutorial

La funció tutorial impregna, de manera implícita,  qualsevol actuació docent i facilita el mateix desplegament del currículum. Així, aquesta és compartida per tot el professorat del centre, tot i que qui la lidera i dinamitza és, òbviament, el tutor/a  de grup, i ho fa, de forma ben explícita, a les reunions d’Equips Docents. D’aquest liderat depèn, en gran mida, la coherència, la consistència  i la unitat d’acció. L’acció tutorial es desplega a diferents àmbits:

 • Les activitats d’ensenyament que duen a terme els diferents membres de l’Equip Docent
 • Les actuacions que desenvolupa el tutor/a individualment  amb l’alumnat i amb les seves famílies
 • Les actuacions que desenvolupa el tutor/a amb el seu  grup d’alumnes i les activitats que hi  realitza a les hores de tutoria lectiva. Aquestes activitats fan referència a diferents àmbits formatius: Dinàmica Grupal i Competència Social, Orientació Acadèmica i Professional, Processos d’Aprenentatge i  Temes Transversals i Valors

Cal dir que les actituds de professorat i alumnat són fonamentals per al bon desenvolupament de l’acció tutorial; pel que fa al que està en la nostra mà, dir que les actituds positives, de confiança, de disponibilitat i d’ajuda, d’evitar la confrontació (que tan sovint cerquen els adolescents) d’expressar bones expectatives… facilitaran, i molt, la nostra tasca educativa.

Els Objectius  del Departament d’Orientació, en aquest  àmbit són:

 • Establir criteris i procediments per a l’organització i funcionament de les tutories als diferents àmbits d’actuació
 • Proporcionar als tutors/es estratègies i materials per a facilitar el desenvolupament de les seves funcions.
 • Dissenyar una proposta de programació de tutoria grupal
 • Contribuir al seguiment del procés d’ensenyament i aprenentatge per part de l’equip docent
 • Possibilitar, juntament amb l’equip directiu, la coordinació entre els tutors d’un mateix nivell
 • Canalitzar i estudiar les demandes tutorials per tal de donar respostes  adequades a les necessitats de l’alumnat i les seves famílies.
 • Avaluar  el funcionament del Pla d’Acció Tutorial del centre, les activitats realitzades i la intervenció del DO.

 

Suport al Pla d’ Orientació Acadèmica i Professional

El pla d’Orientació Acadèmica i Professional  s’emmarca al Pla d’Acció Tutorial i es desplega tant a l’àmbit de la tutoria grupal, com la individual. Tot i que als primers cursos  podem iniciar la tasca, aquesta s’intensifica  a partir de 3r d’ESO. Les seves diferents fases de desenvolupament han de facilitar a l’alumnat la construcció  del propi projecte formatiu i la pressa de decisions professionals; un projecte capaç de satisfer interessos i aspiracions de l’alumnat, d’acord amb les seves  aptituds i circumstàncies, així com amb les possibilitats reals que ens ofereix  l’entorn. Així, informació i reflexió constitueixen els eixos al voltant dels què es desplega el programa, les activitats del qual van adreçades a:

 • Autoconeixement d’ aptituds, interessos, personalitat, valors, rendiment acadèmic i estil d’ aprenenetatge.
 • Informació acadèmica i  professional:estructura del sistema educatiu, optativitat, modalitats de batxillerat, cicles formatius, universitat, altres alternatives.
 • Procés  de presa de decisions: actitud positiva,  llibertat i responsabilitat, acceptació de l’error
 • Procés de transició a la vida activa i adulta: instruments per a la incorporació al món laboral

Què ofereix el departament d'Orientació?

El Departament d’Orientació de l’IES Ses Estacions ofereix els següents serveis als nostres alumnes:

 • Informació dels estudis no reglats, universitaris, de formació professional, privats …
 • Informació sobre preinscripció, matriculació, proves d’accés … d’estudis universitaris, formació professional …
 • Servei de préstec de carpetes amb informació de tots els estudis universitaris (s’han de tornar al cap de 2 dies)
 • Instal·lació gratuïta del programa Orienta (va dins un CD).
 • Un horari d’atenció amb cita telefònica prèvia.

També oferim als pares un horari d’atenció i visita, amb cita prèvia, per tal d’atendre qualsevol tipus de consulta relacionada amb l’educació dels seus fills.

Plans i Programes d'actuació

Els programes i plans d’ actuació són els següents:

 

Pla d’ Acció Tutorial i  d’Orientació  Acadèmica i Professional

El Pla d’Acció Tutorial és l’instrument  del professorat per a desenvolupar de manera concreta la funció de tutoria i orientació personal, acadèmica i professional amb els alumnes. Per tant, és el marc en el que s’ especifiquen els criteris i procediments per a l’organització i funcionament de les tutoríes. En ell s’inclouen els objectius, les línies d’actuació i les activitats que els tutors aniran desenvolupant durant el curs.

Programa de Millora de l’Aprenentatge i el Rendiment

El programa de Millora de l’Aprenentatge i el Rendiment és una mesura d’atenció a la diversitat dins d’un currículum obert i flexible que permet respondre a les peculiaritats de l’alumnat mitjançant una proposta curricular, organitzada i coherent amb els objectius generals del currículum ordinari.
Aquest programa no és l’única mesura d’atenció a la diversitat que el sistema educatiu preveu, sinó una més del conjunt d’estratègies possibles, que comencen pel mateix currículum del segon cicle i acaben per les estratègies específiques de caràcter curricular (reforç educatiu, adaptacions curriculars, …) amb l’ objectiu que l’alumne pugui acabar obtenint el títol de Graduat en Educació Secundària. En el nostre centre existeixen dos programes, un de dos anys de duració i un altre d’un any.

 

Pla d’ atenció a la diversitat 

La diversitat de l’alumnat requereix mesures que atenguin les diferències derivades de condicions personals i socioculturals. Impliquen mesures organitzatives i curriculars desenvolupades pel conjunt del professorat del centre, però especialment pel professorat de suport especialista en Pedagogia Terapèutica i d’ Audició i Llenguatge  i pels professors de compensació educativa.
Entre les mesures d’ atenció a la diversitat es troben el reforç educatiu, les adaptacions curriculars, l’optativitat de les matèries, etc.

Acció tutorial

El Pla d’Acció Tutorial és l’instrument del professorat per a desenvolupar de manera concreta la funció de tutoria; és a dir, és el marc en el que s’especifiquen els criteris i procediments per a l’organització i funcionament de les tutoríes. En ell s’inclouen els objectius, les línies d’actuació i les activitats que els tutors aniran desenvolupant durant el curs.

 

ACCIÓ TUTORIAL (E.S.O.)

El Pla d’Acció Tutorial  és  el conjunt d’activitats que realitzen els tutors amb l’objectiu de personalitzar l’ enseyança i atendre altres aspectes del desenvolupament integral de l’ alumnat. El Pla d’Acció Tutorial s’ha dissenyat tenint en compte  les següents línies d’ actuació: aprendre a conviure, aprendre a aprendre, aprendre a prendre decisions i aprendre a ser persones. En general, les funcions generals del tutor impliquen quatre àmbits diferenciats:

 1. Ajudar l’ alumnat a descobrir els seus propis valors i interessos, a assumir les seves dificultats i a prendre decisions des del punt de vista acadèmic i professional
 2. Adequar els programes per tal d’obtenir un màxim  rendiment davant els objectius proposats i coordinar l’acció de l’equip de professors/es i controlar el compliment  de les normes en el seu grup.
 3. Representar la institució davant el grup i els pares-mares ,i  interrelacionar i coordinar les accions de tots els estaments.

Dur a terme el Pla d’ Acció tutorial tenint en compte les línies marcades pel centre.

 

ACCIÓ TUTORIAL (BATXILLERAT)

L’acció tutorial en el Batxillerat  a més de continuar desenvolupant en l’alumnat alguns dels valors que han caracteritzat l’acció tutorial durant l’ ESO (aprendre a conviure, aprendre a aprendre, aprendre a ser persones), es prioritza l’aprendre a prendre decisions, tenint en compte el caràcter terminal i al mateix temps preparatori per a la continuació d’estudis superiors.
És necessari tenir present, que la vertadera orientació i tutoria s’exerceix a nivell personal; és a dir, que el que realment importa en l ‘acció tutorial és la capacitat per ajudar a cada alumne-a tenint en compte la seva singularitat. En aquest sentit, les tutoríes grupals constitueixen un referent important per desenvolupar de manera sistemàtica l’acció tutorial, però més important és que la tutorització es dugui a terme de manera personal, establint entre el tutor-a i l’alumne-a un vincle personal que impliqui una ajuda efectiva. Per aquest motiu, aconsellam als tutors-es personalitzin l’acció tutorial dedicant temps de la seva tutoria a parlar i a compartir (confidencialment)  preocupacions, decisions o problemes que puguin sorgir al llarg del curs.

Orientació familiar

El BON RENDIMENT ACADÈMIC és una font de preocupació per als pares, sobretot durant l’Educació Secundària. A continuació s’ofereixen algunes orientacions útils que ens permetran  contribuir al bon rendiment acadèmic dels nostres fills:

 1. Conèixer els seus fills i interessar-se per ells
 2. Estimular el seu interès per l’ estudi i motivar-lo
 3. Animant-li a estudiar
 4. Fomentar que sigui responsable
 5. Favoreixer en el seu fill/a una major motivació interna
 6. Favoreixer les condicions adequades d’estudi
 7. Procurar adequades condicions d’ÓN estudiar
 8. Procurar adequades condicions de COM estudiar
 9. Estar informat de CÓM ha d’ estudiar el seu fill/a

EVITAR desanimar-se al primer entrebanc, descontrolar-se e imposar càstigs absoluts, que després no solen dur-se a terme; retreure-li constantement els seus mals resultats; fer les coses per ell o donar-li tot fet; convertir l’ estudi en unes hores de “treballs forçats”; agobiar-lo amb una vigilància i control excessius; comparar-lo constantement amb altres fills, veïnats o companys que estudien més que ell/ella.

Orientació acadèmica i professional

L’orientació acadèmica i professional és una de les árees prioritàries de l’orientació psicopedagògica. Es tracta de preparar per a la vida laboral des del sistema educatiu, fent prendre consciència a l’alumnat que la professió és un aspecte significatiu de la vida d’ una persona. Lafinalitat de l’orientació acadèmica i professional és facilitar la presa de decisions de cada alumne respecte del seu itinerari acadèmic i professional. En darrera instància, es persegueix que el propi alumne prengui les decisions; és a dir, l’AUTO-ORIENTACIÓ, encara que en aquest procé serà molt important l’assessorament que pugui donar el professorat, especialment el tutor-a, així com els seus pares i l’orientador/a.

Els aspectes a desenvolupar en l’ orientació acadèmic-professional són els següents:

 • Autoconeixement d’ aptituds, interessos, personalitat, valors, rendiment acadèmic i estil d’ aprenenetatge.
 • Informació acadèmica i  professional: estructura del sistema educatiu, modalitats de batxillerat, cicles formatius, universitat, altres alternatives.
 • Optativitat: matèries optatives i presa de decisions.
 • Procés  de presa de decisions: actitud, llibertat i responsabilitat, acceptar un risc d’error.
 • Procés de transició a la vida activa: elaboració del currículum vitae i l’ entrevista personal, aproximació al món laboral, tècniques de recerca de feina.

Reforç i Suport

REFORÇ I SUPORT EN LLENGUA CATALANA I CASTELLANA

LA LLENGUA constitueix un dels aspectes instrumentals més importants que condiciona el rendiment acadèmic de l ‘alumnat. La llengua ens permet la comunicació entre les persones i en aquest  sentit és necessari entendre que el suport del llenguatge per a l’alumnat que necessita reforç educatiu i/o que té necessitats educatives especials, ha d’anar encaminat a proporcionar eines útils que li permetin desenvolver´-se en el seu entorn més proper i li facilitin continuar aprenent. Des d’aquest punt de vista, els aspectes del llenguatge que consideram més funcionals i rellevants són els següents:comprensió i expressió oral, vocabulari, comprensió lectora, composició escrita, ortografia i elements gramaticals bàsics.

 

ENLLAÇOS D’INTERÉS PER AL SUPORT DE LLENGUA CASTELLANA

COMPRESIÓ LECTORA

COMPOSICIÓN ESCRITA

ORTOGRAFÍA

WEBs de Lengua y Literatura

VOCABULARIO

 

REFORÇ I SUPORT EN MATEMÀTIQUES

Són molts els alumnes que tenen dificultats en l’aprenentatge matemàtic. A més de les característiques pròpies de la disciplina, una de les dificultats que troben els professors a l’hora d’ensenyar  matemàtiques és l’actitud negativa de molts estudiants cap a l’assignatura. Aquesta actitud fa que s’incapacitin ells mateixos amb autovaloracions negatives sobre les seves pròpies capacitats per enfrentar-se amb èxit a l’aprenentatge matemàtic (són freqüents les expressions com “no serveix per les matemátiques”, “prefereix les lletres als números”, etc.
La finalitat fonamental de l’aprenenetage matemàtic en l’educació obligatòria és que l’alumnat aprengui a ressoldre problemes i aplicar els conceptes matemàtics a la vida quotidiana. Aquesta finalitat es concreta en quatre objectius que han d’orientar la tasca del professor en relació amb l’ensenyança de les matemàtiques:
 • Desenvolupar la comprensió i  destreses matemàtiques que exigeix la vida adulta.
 • Proporcionar els nivell bàsics matemàtics relacionats amb altres sasignatures.
 • Potenciar el gust per les matemàtiques i concienciar del paper que han tengut  en la història de la humanitat i  en el desenvolupament científic-tecnològic.
 • Conscienciar a l’alumnat  que el coneixement  matemàtic constitueix  un potent sistema de comunicació entre les persones.

ENLLAÇOS D’INTERÉS PER AL SUPORT DE MATEMÀTIQUES

Consells per a l'alumnat

TÈCNIQUES D’ESTUDI

Per a tots els professionals de l’educació suposa un problema contemplar els altíssims índexs de fracàs escolar. En moltes ocasions l’error està en una carència d’hàbits i tècniques d’estudi.

Estudiar és executar voluntariament la nostra ment per investigar, comprendre o aprendre alguna cosa, i com a qualsevol exercici suposa un esforç, uno hàbits i la utilització d’unes tècniques. Amb un bon mètode d’estudi, una disciplina d’horaris i d’estratègies, els resultats positius són immediats.

A simple vista, pareix ser una tonteria incorporar les tècniques d’estudi, però no ho és, ja que tots hem d’aprendre a estudiar. L’aplicació de les eines estratègiques per aprendre incideix directament en la reducció del nombre d’alumnes suspesos i finalment en la millora de la qualitat educativa.

En les tutories treballam les Tècniques d’Estudi, però la implicació de les famílies és molt important per a la millora de l’estudi, així com la utilització de l’agenda escolar.

 

CONSELLS PER APROFITAR MÉS LES CLASSES

 • LLEGEIX A CASA TEVA EL TEMA QUE HA EXPLICAT EL MATEIX DIA EL PROFESSOR/A: Així te prepares els dubtes per a la següent classe demanar-li al professor i millores la comprensió i l’interès pel tema. El que sempre has de fer és repassar per l’horabaixa el que el professor/a ha explicat pel matí.
 • PREPARA ELS LLIBRES I MATERIALS EL DIA ANTERIOR: Al final de l’estudi a casa prepara el necessari per al dia següent.
 • FES SEMPRE ELS DEURES: Els deures serveixen per ajudar a comprendre, aplicar i aprofundir en el que s’està treballant en classe. Sempre hi ha que fer-los de la millor forma que puguis. No serveix de res si no els comprens o te’ls fan els de casa teva o en les classes particulars.
 • PREGUNTA ALS PROFESSORS/ES: Quan estudies i fas els deures et van sorgint dubtes i aspectes que no entens, alguns pots solucionar-los consultant llibrs, pares, companys, però altres dubtes que no els podem solucionar hem d’anotar-los en la agenda per a preguntar-los en classe.
 • ORGANTIZA LA TEVA TAULA: Sobre la taula de classe només has de deixar el referent a la matèria que estàs donant en aquest moment, tot el demés només servirà per distreure’t.
 • ACTITUD EN CLASSE: Mentres esteim en classe, ens comunicam amb el professor/a mitjançant la nostra postura corporal, la nostra mirada, els nostres gestos… amb tot això li estam dient l’interès que tenim per la seva assignatura. A més hem d’evitar distreure’ns amb altres companys o mirant per la finestra.
 • PRESA D’APUNTS: Una estratègia molt important per a seguir les classes i no distreure’s és anar prenent notes del que va comentant el professor/a. Quan ho feim la nostra atenció es centre més en la classe. No es tracta d’anar escrivint tot el que diu el professor/a, però sí d’anar anotant paraules o frases molt curtes que més tard ens ajudaran a recordar l’explicació.
 • UTILITZA SIEMPRE L’AGENDA: Al final de cada classe hem d’anotar el que s’ha d’estudiar, exàmens i treballs a preparar.
 • APROFITA EL TEMPS EN CLASSE: Si falta un professor/a o et permeten algún temps de classe per a estudiar o fer deures, aprofita’l per a l’estudi i no el perdis en tonteries: has d’ésser dins l’instituts de totes formes i en aquest moment pots comptar amb professorat o companys que et poden ajudar.
 • AVANTATGES D’APROFITAR LES CLASSES I PRESTAR ATENCIÓ:
  • Tendràs que estudiar moltes hores menys: prendre bons apunts equival a bastants repassos.
  • Comprendràs i memoritzaràs més ràpidament el que estudies per a aprovar els exàmens.
  • Et donaràs compte del que el professor/a considera més important de l’assignatura i podràs estudiar més intel.ligentement, remarcant allò que se dona major importància.
  • S’assimilaran millor els coneixements i idees.
  • El professor/a valorarà positivament la teva actitud.

 

 

AFONTAR LA RECTA FINAL DEL CURS

Després de les vacances de Pasqua començam l’últim trimestre, però el més important perquè volem acabar bé el curso i tenir un estiu tranquil i de descans. També l’alumnat de 4t d’ ESO i 2n de Batxillerat ha de prendre importants decisions i es juguen el títol i el futur curs, ja que no és igual acabar en Juny que en Septembre.
Després de les notes del segon trimestre hem de reflexionar, segons els resultats obtinguts, sobre els errors que hem comès i les millores que hem de realitzar a partir d’ara.

Encara estam a temps, però s’ha de fer un ESFORÇ FINAL PER A TREURE EL CURS SATISFACTÒRIAMENT

Si hem atès i realitzat les tasques a classe i si hem dedicat temps diari a l’estudi i hem tengut un bon comportament, les notes hauran estat bones i hem d’abordar aquest trimestre amb optimisme, continuant igual que fins ara.

Si no hem cumplit algun d’aquests requisits com a estudiant, hem de recapacitar i quan abans millor, per així millorar en el que hem fallat i els tutors ho comunicaran a les famílies. Els pares han de sonar suport als seus fills/es en la recta final, motivant-los i fent el seguiment de l’agenda i del seu horari d’ estudi i treball, no agobiant-los amb massa activitats extraescolars.

A partir d’aquí, tant el professorat com el Departament d’Orientació estam per ajudar-te en el que necessitis, però tú ets qui ha d’iniciar el canvi i posar de la teva part. Ànim i pensa que mereix la pena un esforç final i disfrutar de l’estiu!

L’AGENDA ESCOLAR

L’agenda escolar està especialment dissenyada perquè l’organització de les tasques de l’alumne sigui pràctica i amena. El control i seguiment diari permet refermar les relacions entre l’alumne, profesorat i pares, i li ensenya a planificar el seu treball amb una major eficàcia.

L’alumn@ ha de dur-la sempre a l’Institut i ha d’anar anotant els treballs, exàmens, deures que ha de preparar diariament. Els pares han de fer un seguiment diari de l’agenda dels seus fills per a controlar que compleixin les seves tasques i per fer el seguiment de la seva organització. A més és el millor mitjà de contacte amb els professors/es i viceversa.

Recursos Educatius en Internet

Aquestes pàgines contenen una valuosa informació i recursos educatius tant per a alumnes, com per a professors i pares.

Cada vegada existeix una major consciència social d’ educar per a la convivència. Per aquest motiu, presentam una mostra de portals i documents d’ interès relacionats amb la convivència i la prevenció de la violència.

Demana'ns

Si tens qualsevol pregunta, no dubtis en contactar amb nosaltres! Ho pots fer per telèfon o per mail.

Translate »