971 77 02 67 - 971 77 03 69

Horari Setmanal

1r ESO

Materia Primer Curs Hores
AUTONÒMICA Llengua Catalana i Literatura 3 h.
TRONCALS Llengua Castellana i Literatura 3 h.
Llengua Estrangera: Anglés 4 h.
Matemàtiques 4 h.
Geografia i Història 3 h.
Biologia i Geologia 3 h.
ESPECÍFIQUES Educació Física 2 h.
Una matèria a triar entre:
- Religió
- Valors Ètics
1 h.
Educació Plàstica, Visual i Audiovisual I 3 h.
Música I 3 h.
TUTORIA Tutoria 1 h.
Total d'hores setmanals 30 h.

2n ESO

Materia Segon Curs Hores
AUTONÒMICA Llengua Catalana i Literatura 4 h.
TRONCALS Llengua Castellana i Litaratura 4 h.
Llengua Estrangera: Anglés 3 h.
Matemàtiques 4 h.
Geografia i Història 3 h.
Física i Química 3 h.
ESPECÍFIQUES OBLIGATÒRIES Educació física 2 h.
Una a triar entre:
- Religió
- Valors ètics
1 h.
Tecnología I 3 h.
ESPECÍFICA 1:
una a triar entre:
Educació plàstica, visual i audiovisual II 2 h.
Música II 2 h.
Segon idioma estranger: Alemany 2 h.
TUTORIA Tutoria 1 h.
Total d'hores setmanals: 30 h.

Per información sobre el Programa de Millora de l’Aprenentatge i el Rendiment (PMAR), pitjau aquí.

3r ESO

Materia Primer Curs Hores
AUTONÒMICA Llengua Catalana i Literatura 3 h.
TRONCALS Llengua Castellana i Literatura 3 h.
Llengua Estrangera: Anglés 3 h.
Matemàtiques: opció entre
- Acadèmiques o
- Aplicades
4 h.
Geografia i Història 3 h.
Biologia i Geologia 3 h.
Física i Química 3 h.
ESPECÍFIQUES OBLIGATÒRIES Educació Física 2 h.
Una matèria a triar entre:
- Religió
- Valors Ètics
1 h.
Tecnología II 2 h.
ESPECÍFICA:
una matèria a triar entre:
Educació plàstica, visual i audiovisual II** 2 h.
MúsicaII** 2 h.
Cultura clàssica 2 h.
Alemany*** 2 h.
TUTORIA Tutoria 1 h.
Total d'hores setmanals 30 h.

NOTES:
* Es faran en anglès només les pràctiques de laboratori.
** Els alumnes només poden cursar les matèries d’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual II i Música II si no les han cursades en 2n d’ESO.
*** S’haurà de triar obligatòriament si s’ha cursat la mateixa segona llengua estrangera a 2n d’ESO.

Per información sobre el Programa de Millora de l’Aprenentatge i el Rendiment (PMAR), pitjau aquí.

4t ESO

Materia Segon Curs Hores
AUTONÒMICA Llengua Catalana i Literatura 3'5 h.
TRONCALS Llengua Castellana i Litaratura 3'5 h.
Geografia i Història 3 h.
Llengua Estrangera: Anglès 3 h.
TRONCALS D'OPCIÓ
(s'ha de triar 1 d'questes 3 opcions)
OPCIÓ 1 (adreçada al Batxillerat de Ciències):
- Matem. acadèmiques
- Física i química
- Biologia i Geologia
--
4 h.
3 h.
3 h.
OPCIÓ 2 (adreçada al Batx. d'Humanitats i Ciències Socials):
- Matem. acadèmiques
- Llatí
- Economía
--
4 h.
3 h.
3 h.
OPCIÓ 3 (adreçada als estudis d'FP):
- Matem. aplicades
- Tecnologia
- Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial
--
4 h.
3 h.
3 h.
ESPECÍFIQUES OBLIGATÒRIES Educació física 2 h.
Triar una entre:
- Religió
- Valors Ètics
1 h.
ESPECÍFICA:
una materia a triar entre:
Educació Plàstica, Visual i Audiovisual 3 h.
Música 3 h.
Alemany 3 h.
TIC 3 h.
TUTORIA Tutoria 1h.
Total d'hores setmanals: 30 h.

Promoció i Titulació

Promoció a Primer, Segon i Tercer d'ESO

 • Es promociona automàticament amb 0, 1 o 2 matèries suspeses, incloses les de cursos anteriors.

 • Els alumnes han de repetir curs quan tenguin una avaluació negativa en tres o més matèries o en dues matèries que siguin matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana i literatura.

 • De forma excepcional, l’equip docent pot decidir la promoció d’un alumne amb avaluació negativa en tres matèries quan es donin conjuntament les condicions següents:

  • Que dues de les matèries amb avaluació negativa no siguin simultàniament matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana i literatura.
  • Que l’equip docent consideri que la naturalesa de les matèries amb avaluació negativa no impedeix a l’alumne seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de recuperació i que la promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica.
  • Que s’apliquin a l’alumne les mesures d’atenció educativa proposades en el consell orientador.
 • Es pot autoritzar també de forma excepcional la promoció d’un alumne amb avaluació negativa en dues matèries que siguin matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana i literatura de forma simultània quan l’equip docent consideri que l’alumne pot seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de recuperació i que la promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica, i sempre que s’apliquin a l’alumne les mesures d’atenció educativa proposades en el consell orientador.
 • Les matèries amb la mateixa denominació en diferents cursos de l’educació secundària obligatòria es consideren matèries diferents.
 • Cada curs es pot repetir només una vegada i es poden repetir un màxim de dues vegades en tota l’etapa de l’ESO.

Titulació a 4t d'ESO

 1. En finalitzar el quart curs, els i les alumnes realitzaran una avaluació individualitzada per l’opció d’ensenyaments acadèmiques o per la d’ensenyaments aplicades, en la qual es comprovarà l’assoliment dels objectius de l’etapa i el grau d’adquisició de les competències corresponents en relació amb les següents matèries:
  • Totes les matèries generals cursades en el bloc d’assignatures troncals, excepte Biologia i Geologia i Física i Química, de les que l’alumne o alumna serà avaluat si les escull entre les matèries d’opció, segons s’indica en el paràgraf següent.
  • L’assignatura Llengua Catalana i Literatura.
  • Dues de les matèries d’opció cursades en el bloc d’assignatures troncals, en quart curs.
  • Una matèria del bloc d’assignatures específiques cursada en qualsevol dels cursos, que no sigui Educació Física, Religió, o Valors Ètics.
 2. Els alumnes i les alumnes podran realitzar l’avaluació per qualsevol de les dues opcions d’ensenyaments acadèmiques o d’ensenyaments aplicades, amb independència de l’opció cursada en quart curs d’educació secundària obligatòria, o per ambdues opcions en la mateixa ocasió.
 3. Es poden presentar-se a aquesta avaluació aquells alumnes i alumnes que hagin obtingut bé avaluació positiva en totes les matèries, o bé negativa en un màxim de dues matèries sempre que no siguin simultàniament Llengua Castellana i Literatura i Matemàtiques o Llengua Catalana i Literatura i Matemàtiques. A l’efecte d’aquest apartat, només es computaran les matèries que com a mínim l’alumne o alumna ha de cursar en cada un dels blocs.
 4. El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ha d’establir per a tot el Sistema Educatiu Espanyol els criteris d’avaluació i les característiques de les proves, i les dissenyarà i establirà el seu contingut per a cada convocatòria.
 5. La superació d’aquesta avaluació requerirà una qualificació igual o superior a 5 punts sobre 10.
 6. Els i les alumnes que no hagin superat l’avaluació per l’opció escollida, o que vulguin elevar la seva qualificació final d’educació secundària obligatòria, podran repetir l’avaluació en convocatòries successives, prèvia sol·licitud.Els alumnes i les alumnes que hagin superat aquesta avaluació per una opció podran presentar-se de nou a avaluació per l’altra opció si ho desitgen, i de no superar-la en primera convocatòria podran repetir-la en convocatòries successives, prèvia sol·licitud.
  Es prendrà en consideració la qualificació més alta de les obtingudes en les convocatòries que l’alumne o alumna hagi superat.
  Se celebraran almenys dues convocatòries anuals, una d’ordinària i una altra extraordinària.

Funcionament

 • Els alumnes entraran pel carrer Bisbe Maura. Aquesta porta es tancarà a les 7:55 per donar temps a què les classes puguin començar a les 8:00.
 • L’alumant de l’ESO no pot sortir del centre abans de l’acabament de les classes si no duu un consentiment escrit i firmat pels pares amb especificació del motiu de la sortida.
 • Els primers dies del cada curs, els alumnes poden demanar un canvi d’optativa o de grup omplint un formulari que trobaran a la consergeria de l’institut. No podran realitzar cap canvi sense haver tingut resposta favorable per escrit.
 • La llengua d’impartició de cada matèria es pot consultar al Projecte Lingüístic del Centre.
 • Per altres normes, per favor consulteu el Reglament d’Organització i Funcionament.

Calendari escolar

Consulta el calendari escolar aquí

Llibres

Consulta el llistat de llibres aquí

Llistat del Professorat

Consulta llistat del professorat aquí

Horaris de Grups

Consulta els horaris del grups aquí

Translate »