971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Assignatures impartides i hores de cadascuna

1r ESO

Materia Primer Curs Hores
COMUNES Llengua Catalana i Literatura 4 h.
Llengua Castellana i Literatura 4 h.
Llengua Estrangera: Anglés 3 h.
Matemàtiques 4 h.
Geografia i Història 3 h.
Biologia i Geologia 3 h.
Educació Física 2 h.
Una matèria a triar entre:
- Religió
- Atenció educativa
1 h.
Música I 3 h.
OPTATIVA Una matèria a triar entre:
- Cooperació i serveis a la comunitat
- Cultura clàssica I
- Recursos digitals I
- Segona llengua estrangera: alemany
2 h.
TUTORIA Tutoria 1 h.
Total d'hores setmanals 30 h.

2n ESO

Materia Segon Curs Hores
COMUNES Llengua Catalana i Literatura 3 h.
Llengua Castellana i Litaratura 3 h.
Llengua Estrangera: Anglés 3 h.
Matemàtiques 3 h.
Geografia i Història 3 h.
Física i Química 3 h.
Educació física 2 h.
Una a triar entre:
- Religió
- Atenció educativa
1 h.
Tecnologia i digitalització 3 h.
Educació plàstica, visual i audiovisual 3 h.
OPTATIVA:
una matèria a triar entre:
- Cooperació i serveis a la comunitat
- Segona llengua estrangera: Alemany
- Cultura clàssica II
- Recursos digitals I
- Recursos digitals II
2 h.
TUTORIA Tutoria 1 h.
Total d'hores setmanals: 30 h.

3r ESO

Materia Primer Curs Hores
COMUNES Llengua Catalana i Literatura 3 h.
Llengua Castellana i Literatura 3 h.
Llengua Estrangera: Anglés 3 h.
Matemàtiques 4 h.
Geografia i Història 3 h.
Biologia i Geologia 2 h.
Física i Química 2 h.
Tecnología i digitalització 2 h.
Educació Física 2 h.
Una matèria a triar entre:
- Religió
- Atenció educativa
1 h.
ESPECÍFICA:
una matèria a triar entre:
- Educació plàstica, visual i audiovisual
- Música
2 h.
OPTATIVA:
una matèria a triar entre:
- Cooperació i serveis a la comunitat
- Introducció a la filosofia
- Música*
- Recursos digitals II
- Segona llengua estrangera: alemany**
2 h.
TUTORIA Tutoria 1 h.
Total d'hores setmanals 30 h.

NOTES:
* Només si no s’ha triat com a comuna.
** S’haurà de triar obligatòriament si s’ha cursat la mateixa segona llengua estrangera a 2n d’ESO.

Per informació sobre el Programa de Diversificació Curricular (PDC), pitjau aquí.

4t ESO

Materia Segon Curs Hores
COMUNES Llengua Catalana i Literatura 3 h.
Llengua Castellana i Litaratura 3 h.
Geografia i Història 3 h.
Llengua Estrangera: Anglès 3 h.
Educació física 2 h.
Triar una entre:
- Religió
- Atenció educativa
1 h.
Educació en valors cívics i ètics 2 h.
MATÈRIES D'OPCIÓ
(s'ha de triar 1 d'questes 4 opcions)
OPCIÓ 1 (recomanada per fer batx. científic):
- Matemàtiques B
- Física i química
- Biologia i Geologia
3 h. cada assignatura
OPCIÓ 2 (recomanada per fer batx. tecnològic):
- Matemàtiques B
- Física i química
- Tecnologia
3 h. cada assignatura
OPCIÓ 3 (recomanada per fer batx. general, de ciències socials o FP):
- Economia i emprenedoria
- Formació i orientació laboral i professional
Triar una entre:
- Matemàtiques A
- Matemàtiques B
3 h. cada assignatura
OPCIÓ 4 (recomanada per fer batx. humanístic):
- Matemàtiques A
- Llatí
- Expressió artística
3 h. cada assignatura
MATÈRIES D'OPCIÓ:
una materia a triar entre:
Digitalització 3 h.
Tecnologia (si no l'heu triada a l'opció 2) 3 h.
Música 3 h.
Segona llengua estrangera: Alemany 3 h.
TUTORIA Tutoria 1h.
Total d'hores setmanals: 30 h.

Per informació sobre el Programa de Diversificació Curricular (PDC), pitjau aquí.

Promoció i Titulació

Promoció a Primer, Segon i Tercer d'ESO

Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.

 • Article 11. Promoció.
  • Promocionaran els qui hagin superat totes les matèries o àmbits cursats o tinguin avaluació negativa en una o dues matèries.
  • Els i les alumnes també podran promocionar de curs quan l’equip docent consideri que la naturalesa de les matèries no superades els permet seguir amb èxit el curs següent i s’estimi que tenen expectatives favorables de recuperació i que aquesta promoció en beneficiarà l’evolució acadèmica.
  • Les matèries amb la mateixa denominació en diferents cursos de l’educació secundària obligatòria es consideren matèries diferents.
  • Cada curs es pot repetir només una vegada i es poden repetir un màxim de dues vegades en tota l’etapa de l’ESO.
 • INFORMACIÓ MÉS DETALLADA.

Titulació a 4t d'ESO

Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.

 • Article 16. Titulació.
  • Obtindran el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria els i les alumnes que hagin superat totes les matèries de l’etapa.
  • En el cas de no haver superat totes les matèries, també podran obtenir el títol els i les alumnes que, en acabar l’Educació Secundària Obligatòria, hagin adquirit, segons el parer del equip docent, les competències establertes i assolit els objectius de l’etapa.
  • Les decisions sobre l’obtenció del títol seran adoptades de forma col·legiada professorat de l’alumne o l’alumna.
  • El títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria serà únic i es expedirà sense qualificació.

Funcionament

 • Des del curs 2021-2022, no hi ha convocatòria extraordinària de setembre.
 • L’alumant de l’ESO no pot sortir del centre abans de l’acabament de les classes si no duu un consentiment escrit i firmat pels pares amb especificació del motiu de la sortida.
 • Els primers dies del cada curs, els alumnes poden demanar un canvi d’optativa o de grup omplint un formulari que trobaran a la consergeria de l’institut. No podran realitzar cap canvi sense haver tingut resposta favorable per escrit.
 • La llengua d’impartició de cada matèria es pot consultar al Projecte Lingüístic del Centre.
 • Per altres normes, per favor consulteu el Reglament d’Organització i Funcionament.

Calendari escolar

Consulta el calendari escolar aquí

Llibres

Consulta el llistat de llibres aquí

Llistat del Professorat

Consulta llistat del professorat aquí

Horaris de Grups

Consulta els horaris del grups aquí

Translate »