971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Comissió de Convivència i dinamització

Convivència i dinamització de la comunitat educativa de l'IES Ses Estacions

“La participació col·lectiva aporta un significat nou, el de comunitat educativa, que obre la porta a compartir decisions i gestió de certs àmbits i aspectes. En un sentit col·lectiu la participació passa a ser col·laboració (colaborare) i cooperació, conceptes que impliquen diferències qualitatives que no sempre troben el coneixement i la voluntat necessaris per realitzar-se.

En aquest marc, es necessita voluntat de tots els anomenats a participar, això és, que cada un accepti que compartirà part del treball amb els altres. Aquesta voluntat serà major en la mesura que els interessos i objectius siguin compartits, així com el reconeixement mutu del treball.

No és suficient que les persones vulguin participar, també és necessari saber com fer-ho i definir com ha de ser aquesta col·laboració conjunta. Per això es necessita reflexió i consens, així com formació per a la comunicació i la cohesió.

Finalment, voler participar i saber com fer-ho no és suficient perquè es doni la participació. Per poder participar, és necessari que es donin els espais i mecanismes de participació necessaris. En definitiva, el sistema educatiu ha de comptar amb les estructures organitzatives adequades”. 

Anuari de l’Educació de les Illes Balears 2019. Associacions de pares i mares d’alumnes. La participació de les famílies com a col·lectiu, Miquel Àngel Guerrero, Glòria Ferrer i Catalina Cebrián.

Programa de Mediació escolar

LA MEDIACIÓ, UNA MANERA D’AFRONTAR ELS CONFLICTES DIALOGANT I COOPERANT

Introducció

El curs escolar 2016-17 varen tornar a posar en funcionament el Servei de mediació escolar entre iguals, ja que consideram que pot ser una eina més per a educar els joves (els nostres alumnes, els vostres fills) per tal que valorin les formes pacífiques de resoldre els conflictes que inevitablement son fenòmens naturals que formen part de la vida.

La mediació és l’estratègia de resolució positiva i creativa de conflictes, formada per alumnes mediadors que escolten i ajuden als companys en conflicte a parlar del que ha succeït i expressar el que senten i a col·laborar per arribar a un acord el més favorable possible per les dues parts.

Vídeo: Aquí podeu trobar un vídeo dels nostres alumnes mediadors

Objectius

 • Reconèixer els conflictes com a part natural de la vida.
 • Adquirir capacitats de dialogar i comunicar-se obertament
 • Saber conèixer i expressar les pròpies emocions.
 • Desenvolupar habilitats cognitives com a eines d’anticipació i transformació del conflicte.
 • Participar activament per crear cultura de pau i actuar de forma responsable per crear una cultura del diàleg i de la no violència.

 

ELS CONFLICTES SÓN NECESSARIS PER CRÉIXER, NO SÓN POSITIUS NI NEGATIUS, TOT DEPÈN DE LA MANERA DE FER-LOS FRONT.

Sol·licita el servei a consergeria.

Informació sobre la Mediació

Resum de les passes per consultar en les primeres mediacions.

TROBEM-NOS

– Donar la benvinguda a les persones i tots ens presentem.

– Preguntar: “Estàs aquí voluntàriament?”

– Explicar les normes bàsiques:

1. Els mediadors/es no prenen partit

2. Parlar i escoltar per torns.

3. Parlar sense ofendre.

4. Cooperar per canviar la situació.

– Preguntar a cada persona: “Estàs d’acord amb aquestes normes?”

PARLEM-NE

– Dir: “Per favor, explica’ns què va passar i com et vas sentir”

– Escoltar activament: parafrasejar, clarificar, resumir i reformular. “Dius que …” “Si he entès bé …”

– Preguntar: “Vols afegir-hi res més?”.

QUÈ TENIM ENTRE MANS?

– Centrar-se en els interessos.

– Preguntar: “Què vols? Per què?”.

– Escoltar activament: parafrasejar, clarificar, resumir i reformular.

– Preguntar: “Què passaria si no hi ha acord? Què pensaries si et trobessis en el lloc de

l’altra persona?”

– Dir: “Els teus interessos són … correcte?, “Voleu afegir alguna cosa més?”

FEM PROPOSTES

– Crear opcions. Preguntar: “Què necessites que passi?”

– Preguntar:“Què estas disposat a fer?”

– Explicar el funcionament de la “pluja d’idees” :

1. Dir qualsevol idea que se t’ocorri.

2. No jutjar ni discutir idees.

3. Aportar el major nombre d’idees possible.

4. Intentar pensar en idees originals.

– Dir: “Si us plau, penseu en idees que us podrien convenir als dos. Podeu pensar-ne alguna

més?”

– Seleccionar les opcions més interessants o mirar-ne de combinar-les.

– Avaluar les opcions. Preguntar: “És justa aquesta opció? Podríeu complir-la? Creieu que funcionarà?”

ACORD

– Demanar a les persones que facin un pla d’acció: Qui farà què, quan, on i com?

– Demanar a cadascú que resumeixi el pla.

– Preguntar: “Està el problema arreglat?”

– Fer una encaixada de mans amb cada persona.

– Preguntar: “Voleu fer-vos una encaixada?”.

FINAL

– Fixar data revisió dels acords

– Felicitar als participants.

Vídeo: Exemple d’una mediació

La mediació entre iguals, (entre alumnes) amb el suport d’un grup de professors.

És una manera d’afrontar els conflictes dialogant i cooperant. L’objectiu del Servei de Mediació és que, quan qualsevol de vosaltres estigui en conflicte amb un altre, pugueu parlar de les dificultats que teniu, de manera que pugueu arribar a solucions que siguin positives per a tots dos.

Amb la mediació sou vosaltres qui preneu les decisions. Els mediadors només us ajudarem a dialogar de manera que pugueu col·laborar per arribar a uns acords que serveixin a tots dos.

Els protagonistes del conflicte prenen les pròpies decisions de manera lliure i responsable.

 • La mediació és voluntària.

 • El mediador és imparcial (no jutja ni es posa a favor de ningú).

 • El que parlam durant la mediació és confidencial (no es pot explicar a altres persones).

Com es desenvolupa el procés de mediació?

1.

 • Sorgeix el conflicte.

 • Es decideix solucionar-lo a les bones.

 • Es demana la mediació emplenant un full de sol·licitud a consergeria.

 • Els alumnes mediadors es posaran en contacte amb les persones en conflicte.

 • S’acorda un dia i hora (10:45h-11:15h) per fer la mediació.

 • Lloc de mediació: aula de lectura.

2.

 • Els mediadors escolten cada persona individualment.

 • Llavors es reuneixen i expliquen les normes per tal que la mediació funcioni.

 • Un cop acceptades les normes, es passa a explorar el conflicte.

 • S’hi identifiquen els interessos d’ambdues parts.

 • Se cerquen solucions alternatives.

 • Es promou l’empatia i la cooperació.

 • S’arriba a un acord.

3.

 • Els pactes es duen a la pràctica.

 • Es revisen i valoren els resultats. Es tanca la mediació.

CURS 2017-18

RESUM DE LA 1ª FORMACIÓ: 29 de SETEMBRE de 2017

Activitat 1.

Presentació i qualitats d’una bona persona mediadora. Ens hem organitzat en cercle de diàleg i hem dit el nostre nom i aportat una qualitat de una persona mediadora, fent un llistat únic recollint les qualitats. Això ens ha permès reflexionar sobre el perfil que hauria de tenir una persona que vol ajudar a altres a resoldre les seves diferències.

Activitat 2. Introducció del conflicte.

Com veig la meva aula? Amb l’objectiu dadonar-se que cada persona analitza el que viu des d’un angle diferent.

Desenvolupament: es demana a quatre persones que se situïn cadascuna en una paret diferent de l’aula. Sense moure’s gens ens han de descriure l’aula tal i com la veuen.

Valoram que:

 • Si mantenim una posició fixa rarament podrem acostar-nos a la realitat.

 • La realitat és subjectiva, cadascú sosté un punt de vista propi.

 • Totes les persones implicades en un conflicte tenen una part de la solució.

 • Tan sols compartint les diferents percepcions podrem tenir una visió més completa de la situació

Dibuixar per parelles amb un mateix llapis

Material necessari: Llapis i paper

Objectiu: valorar les opcions de cooperar/competir per fer front a un conflicte.

Desenvolupament: els demanam que es posin per parelles, tenint un sol paper i un sol llapis. Els donam 30 segons per imaginar-se un dibuix senzill que puguin fer en un minut. Quan donem l’ordre agafaran el llapis entre les dues persones i cadascú haurà de fer el seu dibuix completament en silenci.

Una vegada hagin acabat, mostrar els dibuixos i comprovar que en alguns casos hi ha hagut més competició, mentre en altres hi ha hagut més cooperació.

Activitat 3.

Activitat d’escolta activa.

Per parelles, un dels mediadors surt fora de l’aula i reb diferents instruccions sobre l’actitud que han de mantenir davant els seus companys: Indiferència, crítica, interrompre,…

Als company de l’aula se’ls indica que han d’explicar al seu company una activitat o viatge divertit de aquest estiu.

Se troben a l’aula i comença l’activitat. Als dos minuts se demana com s’han sentit quan explicaven l’activitat. Se fa una reflexió sobre la importància d’escoltar i com ets sents quan no te consideres escoltat.

Finalment se repeteix l’activitat amb actitud d’escolta activa i es valora la diferència.

 

Activitat 4.

Explicació de cada part del procés de mediació.

En grups de 4 i amb el guió de les passes de la medicació cada grup ha de llegir, entendre exposar amb les seves paraules als seus companys una part del procés de mediació, incidint en les preguntes clau.

Activitat 5.

Visualització d’una mediació.

Activitat 6.

Pràctica de mediació,

En grups de quatre, se presenta un conflicte , dos alumnes fan el paper de mediadors i altres dos de les persones en conflicte.

 

 

 

 

 

 

Activitat 7.

Exposició de la mediació al grup i resolució de dubtes.

 

 

 

Fotos Mediadors

Els objectius generals de la dinamització són:

Fomentar i possibilitar la participació efectiva de tots els membres de la comunitat educativa en el funcionament i la vida del centre, especialment de l’alumnat i les famílies.

Crear i/o consolidar el vincle amb la comunitat educativa, fomentant el sentiment de pertinença i el compromís dels seus membres vers uns objectius comuns.

Millorar la convivència a la comunitat educativa, basada en la coneixença i el respecte de tots els seus membres.

Fer de la participació un instrument de millora educativa, sostenible i mantingut.

Promoure la col·laboració i el treball en xarxa entre els col·lectius de la comunitat educativa.

Promoure la xarxa de la comunitat socioeducativa de la comunitat educativa amb la resta de col·lectius de l’entorn social.

Activitats de la Comissió de Convivència i dinamització

Translate »