971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Programa de Diversificació Curricular (PDC)

El Programa de Diversificació Curricular (PDC) s’ofereix en els cursos següents:

 • 3r ESO (a partir del curs 2022/2023)
 • 4t ESO (a partir del curs 2023/2024)

 

   Horari continuat 8h a 15h 

Principis generals

 1. El programa de diversificació curricular (PDC) està orientat a la consecució del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO), per part dels alumnes que presentin dificultats rellevants d’aprenentatge després d’haver rebut, en el seu cas, mesures de suport en el primer o segon curs d’aquesta etapa, o als qui aquesta mesura d’atenció a la diversitat els sigui favorable per a l’obtenció del títol.
 2. La implantació d’aquest programa ha de comportar l’aplicació d’una metodologia específica a través d’una organització del currículum en àmbits de coneixement, activitats pràctiques i, en el seu cas, matèries, diferent a la que s’estableix amb caràcter general, per assolir els objectius de l’etapa i desenvolupar les competències establertes en el perfil de sortida.
 3. Generalment, el PDC es duu a terme en dos anys, des de tercer curs fins al final de l’etapa.

Destinataris

 1. Es poden incorporar a un PDC els alumnes que, en finalitzar segon curs, no estiguin en condicions de promocionar i l’equip docent consideri que la permanència un any més en aquest mateix curs no suposarà un benefici en la seva evolució acadèmica.
 2. Així mateix, els alumnes que finalitzin tercer i es trobin en la situació citada en el paràgraf anterior podran ser proposats per romandre un any més a tercer d’ESO en un PDC.
 3. Excepcionalment, podran ser proposats, per a la seva incorporació a quart d’ESO en un PDC, els alumnes que, en finalitzar quart curs, no estiguin en condicions de titular, si l’equip docent considera que aquesta mesura els permetrà obtenir el títol de GESO sense excedir els límits de permanència prevists en la normativa vigent.
 4. En tots els casos, la incorporació al PDC s’ha de fer a proposta de l’equip docent. A més, requereix haver escoltat l’alumne i haver-lo avaluat tant acadèmicament com psicopedagògica i comptar amb la conformitat de les seves mares, pares o tutors legals.

Durada del programa

 • La durada dels Programes de Diversificació Curricular serà, amb caràcter general, de dos cursos. L’alumnat s’incorporarà al primer curs del programa.
 • Això no obstant, excepcionalment es podran incorporar al segon curs del programa els alumnes que, en finalitzar quart curs, no estiguin en condicions de titular, si l’equip docent considera que aquesta mesura els permetrà obtenir el títol de GESO sense excedir els límits de permanència prevists en la normativa vigent.

Horari Setmanal

Distribució de l'horari lectiu setmanal

MATÈRIES HORES 3r CURS D'ESO HORES 4t CURS D'ESO
ÀMBITS Científic i tecnològic 10 h. 11 h.
Lingüístic i social 9 h. 10 h.
MATÈRIES Educació en valors cívics i ètics -- 2 h.
Educació física 2 h. 2 h.
Llengua estrangera: anglès 3 h. 3 h.
Una matèria a triar entre:
- Religió
- Atenció educativa
1 h. 1 h.
Una matèria a triar entre:
- Educació plàstica, visual i audiovisual
- Música
2 h. --
OPTATIVA Una matèria a triar entre:
- Cooperació i serveis a la comunitat
- Cultura clàssica II
- Educació plàstica, visual i audiovisual / Música
- Introducció a la filosofia
- Recursos digitals I
- Segona llengua estrangera: alemany
2 h. --
TUTORIA Tutoria 1 h. 1 h.
TOTAL HORES DEL CURS 30 h. 30 h.

Avaluació

Promoció d'un curs al següent

Informació en procés d’elaboració.

Avaluació de les matèries pendents de cursos anteriors

Informació en procés d’elaboració.

Calendari escolar

Consulta el calendari escolar aquí

Llibres

Consulta el llistat de llibres aquí

Llistat del Professorat

Consulta llistat del professorat aquí

Horaris de Grups

Consulta els horaris del grups aquí

Translate »