971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Estudis de Batxillerat

L’IES Ses Estacions ofereix els estudis de Batxillerat en horari continuat en les modalitats:

 • Batxillerat de Ciències i Tecnologia
 • Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials
 • Batxillerat General

   Horari continuat 8h a 15h 

Assignatures oferides i hores de cadascuna

1r Batxillerat de Ciències i Tecnologia

Materia Primer Curs Hores
COMUNES Llengua Castellana i Literatura I 3 h.
Llengua Catalana i Literatura 3 h.
Llengua Estrangera I: Anglés 3 h.
Filosofia 3 h.
Educació Física 3 h.
Una matèria a triar entre:
- Religió Catòlica I
- Atenció educativa
1 h.
ESPECÍFIQUES Matemàtiques I 3 h.
Física i química. 3 h.
Una matèria a triar entre:
- Biologia, geologia i ciències ambientals
- Dibuix tècnic I
3 h.
OPTATIVA:
una matèria a triar entre:
Literatura universal* 3 h.
Segona llengua estrangera I: alemany (amb coneixements previs**) 3 h.
Programació i tractament de dades I 3 h.
Tècniques experimentals 3 h.
Tecnologia i enginyeria I 3 h.
TREBALL DE RECERCA Treball de recerca de batxillerat I 2 h.
TUTORIA Tutoria 1 h.
Total d'hores setmanals 31 h.

NOTES:

* LITERATURA UNIVERSAL: S’imparteix alternativament un any en castellà i un any en català.

** SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: La matèria específica de segona llengua estrangera constitueix una continuació de la impartida en l’etapa de l’educació secundària obligatòria. Per aquest motiu, amb caràcter general, poden triar aquesta matèria els alumnes que l’han cursada de forma continuada en l’etapa anterior i en el mateix idioma.
Excepcionalment, poden incorporar-se als estudis d’una segona llengua estrangera al primer curs del batxillerat els alumnes que no l’hagin cursada de forma continuada en l’educació secundària obligatòria però que acreditin els coneixements necessaris.

1r Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials

Materia Primer Curs Hores
COMUNES Llengua Castellana i Literatura I 3 h.
Llengua Catalana i Literatura 3 h.
Llengua Estrangera I: Anglés 3 h.
Filosofia 3 h.
Educació Física 3 h.
Una matèria a triar entre:
- Religió Catòlica I
- Atenció educativa
1 h.
ESPECÍFIQUES DE MODALITAT
Triar un dels 2 blocs
BLOC I: HUMANITATS
Llatí I 3 h.
Història del món contemporani 3 h.
Grec I 3 h.
BLOC II: CIÈNCIES SOCIALS
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I 3 h.
Història del món contemporani 3 h.
Economia 3 h.
OPTATIVA Una assignatura a triar entre:
- Literatura universal*
- Programació i tractament de dades I.
- Segona llengua estrangera I: alemany (amb coneixements previs**)
- Tècniques experimentals
3 h.
TREBALL DE RECERCA Treball de recerca de batxillerat I 2 h.
TUTORIA Tutoria 1 h.
Total d'hores setmanals 31 h.

NOTES:

* LITERATURA UNIVERSAL: S’imparteix alternativament un any en castellà i un any en català.
** SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: La matèria específica de segona llengua estrangera constitueix una continuació de la impartida en l’etapa de l’educació secundària obligatòria. Per aquest motiu, amb caràcter general, poden triar aquesta matèria els alumnes que l’han cursada de forma continuada en l’etapa anterior i en el mateix idioma.
Excepcionalment, poden incorporar-se als estudis d’una segona llengua estrangera al primer curs del batxillerat els alumnes que no l’hagin cursada de forma continuada en l’educació secundària obligatòria però que acreditin els coneixements necessaris.

1r Batxillerat General

Materia Primer Curs Hores
COMUNES Llengua Castellana i Literatura I 3 h.
Llengua Catalana i Literatura 3 h.
Llengua Estrangera I: Anglés 3 h.
Filosofia 3 h.
Educació Física 3 h.
Una matèria a triar entre:
- Religió Catòlica I
- Atenció educativa
1 h.
ESPECÍFIQUES Matemàtiques generals 3 h.
Economia, emprenedoria i activitat empresarial 3 h.
Una matèria a triar entre:
- Biologia, geologia i ciències ambientals
- Dibuix Tècnic I
- Història del Món Contemporani
3 h.
OPTATIVA:
una assignatura a triar entre:
- Literatura universal*.
- Programació i tractament de dades I.
- Segona llengua estrangera I: alemany (amb coneixements previs**).
- Tècniques experimentals.
- Tecnologia i enginyeria.
3 h.
TREBALL DE RECERCA Treball de recerca de batxillerat I 2 h.
TUTORIA Tutoria 1 h.
Total d'hores setmanals 31 h.

NOTES:

* LITERATURA UNIVERSAL: S’imparteix alternativament un any en castellà i un any en català.

** SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: La matèria específica de segona llengua estrangera constitueix una continuació de la impartida en l’etapa de l’educació secundària obligatòria. Per aquest motiu, amb caràcter general, poden triar aquesta matèria els alumnes que l’han cursada de forma continuada en l’etapa anterior i en el mateix idioma.
Excepcionalment, poden incorporar-se als estudis d’una segona llengua estrangera al primer curs del batxillerat els alumnes que no l’hagin cursada de forma continuada en l’educació secundària obligatòria però que acreditin els coneixements necessaris.

2n Batxillerat de Ciències i Tecnologia

Materia Segon Curs Hores
COMUNES Llengua Catalana i Litaratura II 3 h.
Llengua Castellana i Literatura II 3 h.
Història d'Espanya 3 h.
Història de la Filosofia 3 h.
Llengua Estrangera: Anglés 3 h.
Una matèria a triar entre:
- Religió II
- Atenció educativa
1 h.
ESPECÍFIQUES Una matèria a triar entre:
- Matemàtiques II
- Matemàtiques aplicades a les CC.SS. II
4 h.
Una matèria a triar entre:
- Biologia
- Dibuix Tècnic II
4 h.
Una matèria a triar entre:
- Química
- Tecnologia i enginyeria II
4 h.
OPTATIVA Una materia a triar entre:
- Psicologia
- Alemany II
- Programació i tractament de dades II
- Física
- Moviments culturals i artístics
4 h.
TREBALL DE RECERCA Treball de recerca de batxillerat II 0 h.
TUTORIA Tutoria 1 h.
Total d'hores setmanals: 33 h.

2n Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials

Materia Segon Curs Hores
COMUNES Llengua Catalana i Litaratura II 3 h.
Llengua Castellana i Literatura II 3 h.
Història d'Espanya 3 h.
Llengua Estrangera: Anglés 3 h.
Història de la Filosofia 3 h.
Una matèria a triar entre:
- Religió II
- Atenció educativa
1 h.
ESPECÍFIQUES DE MODALITAT
Triar un dels 2 blocs
BLOC I: HUMANITATS
Llatí II 4 h.
Grec II 4 h.
Una matèria a triar entre:
- Geografia
- Història de l'art
4 h.
BLOC II: CIÈNCIES SOCIALS
Matemàtiques aplicades a les ciències socials II 4 h.
Economia i disseny de models de negocis 4 h.
Una matèria a triar entre:
- Geografia
- Història de l'art
4 h.
OPTATIVA Una matèria a triar entre:
- Psicologia
- Alemany II
- Programació i tractament de dades II
- Moviments culturals i artístics
4 h.
TREBALL DE RECERCA Treball de recerca de batxillerat II 0 h.
TUTORIA Tutoria 1 h.
Total d'hores setmanals: 33 h.

2n Batxillerat General

Materia Segon Curs Hores
COMUNES Llengua Catalana i Litaratura II 3 h.
Llengua Castellana i Literatura II 3 h.
Història d'Espanya 3 h.
Llengua Estrangera: Anglés 3 h.
Història de la Filosofia 3 h.
Una matèria a triar entre:
- Religió II
- Atenció educativa
1 h.
ESPECÍFIQUES Ciències generals 4 h.
Economia i disseny de models de negocis 4 h.
Una matèria a triar entre:
- Geografia
- Història de l'art
- Biologia
- Dibuix Tècnic II
4 h.
OPTATIVA Una matèria a triar entre:
- Psicologia
- Alemany II
- Programació i tractament de dades II
- Moviments culturals i artístics
4 h.
TREBALL DE RECERCA Treball de recerca de batxillerat II 0 h.
TUTORIA Tutoria 1 h.
Total d'hores setmanals: 33 h.

NOTES IMPORTANTS:

 • No es pot matricular en una matèria de 2n amb la denominació “II” si no s’ha cursat la mateixa matèria de 1r amb la denominació “I”. Excepció: “Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II” en la modalitat BCT.
 • Les assignatures es donen de forma presencial només si hi ha un nombre suficient d’alumnes matriculats. Si no, s’han de fer a distància a l’IEDIB (Institut d’Educació a Distància de les Illes Balears):
  • L’alumne matriculat al nostre centre que faci una assignatura a distància a l’IEDIB comptarà amb el suport d’un tutor d’aquesta assignatura.
  • Podrà cursar aquesta assignatura a l’horari assignat emprant un dels ordinadors de la biblioteca del centre.

Estudis Professionals d'FP o de Música i Dansa

ALUMNES QUE CURSEN SIMULTÀNIAMENT ELS ESTUDIS DE MÚSICA I DANSA

Segons la disposició addicional tercera del l’ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum del batxillerat a les Illes Balears, modificada per l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 (BOIB 65 de 24/05/2016):

“Els alumnes que cursin simultàniament els ensenyaments professionals de música i dansa i una modalitat del batxillerat poden cursar només les matèries troncals de la modalitat triada i la matèria de Llengua catalana i literatura. Per obtenir el títol de batxiller, aquests alumnes han d’haver superat els ensenyaments professionals de música i dansa i l’avaluació final individualitzada del batxillerat a què es refereix l’article 18 del Decret 35/2015”.

Això vol dir que un alumne matriculat al Conservatori professional, per obtener el títol de batxillerat, basta que cursi les matèries troncals de la modalitat que l’interessi i la de Llengua catalana i literatura.

ALUMNES QUE JA TENEN UN TÍTOL D'FP, D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY O DE MÚSICA I DANSA

Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.

 • Article 22. Obtenció del títol de Batxiller des d’altres ensenyaments.
  1. L’alumnat que tingui el títol de Tècnic o Tècnica en Formació Professional o en Arts Plàstiques i Disseny podrà obtenir el títol de Batxiller per la superació de les següents matèries:
   • Filosofia.
   • Història d’Espanya.
   • Llengua Castellana i Literatura I i II.
   • Llengua Catalana i Literatura I i II.
   • Primera Llengua Estrangera: Anglès I i II.
  2. A més de les esmentades a l’apartat anterior, caldrà que aquest alumnat hagi superat les següents matèries, en funció de la modalitat del títol que vulgui obtenir:
   • Modalitat de Ciències: Matemàtiques I i II.
   • Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials:
    • Per a l’itinerari d’humanitats: Llatí I i II.
    • Per a l’itinerari de Ciències Socials: Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I i II.
   • Modalitat d’Arts: Fonaments de l’Art I i II.
  3. També podran obtenir el títol de batxiller en la modalitat d’Arts els qui hagin superat els Ensenyaments Professionals de Música o de Dansa, les matèries establertes a l’apartat 1 d’aquest article, i les corresponents a l’esmentada modalitat conforme a l’apartat 2.
  4. La nota que figurarà al títol de Batxiller d’aquest alumnat es deduirà de la següent ponderació:
   • El 60 % de la mitjana de les qualificacions obtingudes en les matèries cursades a Batxillerat.
   • El 40 % de la nota mitjana obtinguda en els ensenyaments mitjançant els quals es accedeix a l’obtenció del títol, calculada conforme al que estableixen els respectius reials decrets d’ordenació de les mateixes.

Promoció i Titulació

1r de BATXILLERAT

 • Tant a la convocatòria ordinària com a l’extraordinària es pot promocionar al 2n curs amb un màxim de dues assignatures suspeses. En tot cas, l’alumne haurà de matricular-se en 2n curs de les matèries pendents de 1r.
 • L’alumne que no promocioni ha de repetir tot el curs sencer.

2n de BATXILLERAT

 • Per obtenir el títol de Batxiller serà necessària l’avaluació positiva a totes les matèries dels dos cursos de Batxillerat.
 • Excepcionalment, també podran titular, només a la convocatòria extraordinària, els alumnes que tenguin un màxim d’una matèria no superada de batxillerat.
  En aquest cas s’han de donar totes i cadascuna de les següents condicions:

  • Que l’equip docent consideri que l’alumne ha assolit els objectius d’etapa del batxillerat i desenvolupat les competències clau vinculades al títol.
  • Que l’alumne no tingui més d’un 20% de les sessions lectives de la matèria no superada amb faltes d’assistència no justificades.
  • Que l’alumne s’hagi presentat a totes les proves i realitzat les activitats necessàries per a la seva avaluació, incloses les de la convocatòria extraordinària.
  • Que la nota mitjana de batxillerat sigui igual o superior a cinc (5,00).
 • Després de l’avaluació extraordinària, en cas de tenir assignatures suspeses, es pot triar entre:
  • repetir tot el curs;
  • matricularse només de les matèries no superades; o
  • matricularse de les no superades i ampliar matrícula amb matèries ja superades.

  En aquest cas, els alumnes disposen fins al 30 d’abril per decidir si anul·len la matrícula d’aquestes matèries i, per tant, es queden amb la nota prèvia o si mantenen la matrícula i renuncien a la nota anterior. Els alumnes menors d’edat han de disposar de l’autorització per escrit dels pares o tutors legals.

 • El nombre màxim de cursos per aprovar el batxillerat és de quatre.

Matèries Vinculades

 • No es pot cursar una matèria de 2n amb la denominació “II” si no s’ha cursat la mateixa matèria de 1r amb la denominació “I”.
 • No es poden aprovar matèries de 2n si es tenen suspeses les matèries vinculades de 1r.
 • A l’avaluació ordinària es pot guardar la nota d’una matèria vinculada de 2n fins a l’extraordinària però no es poden guardar notes d’assignatures vinculades d’un curs per l’altre.

Altres Aspectes

 • Menció de “Matrícula d’Honor”:
  • Es pot concedir als alumnes que al 2n curs hagin tret una mitjana de 9 o més.
  • Es pot concedir a un màxim del 5% d’alumnes matriculats.
 • Limitació de cursos:
  • El nombre màxim de cursos per aprovar el batxillerat és de quatre.

Funcionament

Sortides del centre

 • Els alumnes de batxillerat poden sortir del centre durant els esplais, amb la targeta escolar.
 • Els alumnes amb assignatures soltes poden sortir del centre sempre que no tinguin classe.

Canvis de Matrícula

 • El canvi en la matrícula de les matèries troncals d’opció i les específiques es pot sol·licitar al cap d’estudis durant els primers quinze dies lectius del curs, tant al primer com al segon curs.
 • L’alumne té dret a demanar un canvi de modalitat o d’itinerari del batxillerat dins el primer trimestre del curs.
 • Després de la primera setmana lectiva del mes de gener, qualsevol canvi en la matrícula de l’alumne ha de ser aprovat prèviament pel Departament d’Inspecció Educativa.

Llengua d'impartició de les assignatures

Proves lliures per obtenir el títol de batxiller (2024).

Tal com es va fer els darrers cursos, durant el curs escolar 2023-2024 l’IES Ses Estacions és l’únic centre escolar de Mallorca designat per la Conselleria d’Educació per organitzar les proves lliures per obtenir el títol de batxiller adreçades a les persones majors de 20 anys.

AQUÍ es pot trobar tota la informació detallada.

Altres informacions:

 • Resultats dels exàmens: les notes es podran consultar en la web de la Conselleria. No podem donar aquesta informació per telèfon.
  Els alumnes interessats a veure el seu examen s’han de posar en contacte amb el Servei d’Educació de Persones Adultes (tel.: 971 177 783).
 • Les persones propostes rebran un email amb les instruccions per sol·licitar l’expedició del Títol.

Informació universitària

INFORMACIONS de la Universitat de les Illes Balears (UIB)

Com cada mes, l’Oficina per al Programa d’Orientació i Transició a la Universitat us fa arribar informació que considera que us pot interessar.

De tu a tu (sessions virtuals)

 • Els estudiants de la UIB explicaran breument el seu dia a dia a la Universitat, el funcionament de les classes, les pràctiques, les activitats que es poden fer fora de les classes. Es tracta d’una manera particular i diferent de presentar els estudis que s’imparteixen a la Universitat: fer-ho des del punt de vista de l’estudiant universitari.
 • Dates: del 12 d’abril al 6 de maig de 2024, en horari d’horabaixa
Sessió informativa virtual: Grau de Farmàcia
 • La UIB inclourà el grau de Farmàcia en l’oferta d’estudis de grau del curs 2024-25 amb 35 places.

Xerrades virtuals per a pares i mares

 • Altres activitats
Altres informacions
 • Orientació personalitzada
Moltes gràcies

Oficina per al Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (Port-UIB)
Universitat de les Illes Balears
http://seras.uib.cat
Telèfon: 971 17 24 36

INFORMACIONS sobre altres centres d'educació superior

Aquests centres ens han enviat aquestes pàgines per donar informació a futurs estudiants:

Matrícula a la Prova de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat

Per poder matricular-se a la prova d’accés, és imprescindible complir aquests tres requisits:

 1. Haver fet la prematrícula en les dates establertes, tant per a la convocatòria ordinària com, si escau, per a l’extraordinària. La prematrícula s’ha de fer a la secretaria de l’Institut, que introduirà les dades al GestIB.
 2. Haver sol·licitat el títol de Batxiller o de Tècnic Superior (informació).
 3. Pagar les taxes corresponents de la matrícula d’acord amb les instruccions rebudes per part de la Universitat.

Notes de tall per accedir a les Universitats espanyoles

En aquest enllaç trobareu les notes de tall per accedir a totes les universitats espanyoles: enllaç.

Calendari escolar

Consulta el calendari escolar aquí

Llibres

Consulta el llistat de llibres aquí

Llistat del Professorat

Consulta el Llistat del Professorat aquí

Horaris de Grups

Consulta els Horaris dels Grups aquí

Translate »