971 77 02 67 - 971 77 03 69

Estudis de Batxillerat

L’IES Ses Estacions ofereix els estudis de Batxillerat en horari continuat en les modalitats:

 • Batxillerat de Ciències
 • Batxilletrat d’Humanitats i Ciències Socials

   Horari continuat 8h a 15h 

Horari Setmanal

1r Batxillerat de Ciències

Materia Primer Curs Hores
AUTONÒMICA Llengua Catalana i Literatura 2'5 h.
TRONCALS Llengua Castellana i Literatura I 2'5 h.
Filosofia 3 h.
Llengua Estrangera I: Anglés 3 h.
Matemàtiques I 4 h.
OPCIÓ Física i Química 4 h.
Biologia i Geologia 4 h.
Una assignatura a triar entre:
- Dibuix Tècnic I
- Cultura Científica
4 h.
ESPECÍFICA OBLIGATÒRIA Educació Física 2 h.
ESPECÍFIQUES:
una matèria a triar entre:
TIC 2 h.
Segona llengua estrangera I: alemany (amb coneixements previs*) 2 h.
Cultura científica 2 h.
Religió I 2 h.
TUTORIA Tutoria 1 h.
Total d'hores setmanals 32 h.

NOTES:

* SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: La matèria específica de segona llengua estrangera constitueix una continuació de la impartida en l’etapa de l’educació secundària obligatòria. Per aquest motiu, amb caràcter general, poden triar aquesta matèria els alumnes que l’han cursada de forma continuada en l’etapa anterior i en el mateix idioma.
Excepcionalment, poden incorporar-se als estudis d’una segona llengua estrangera al primer curs del batxillerat els alumnes que no l’hagin cursada de forma continuada en l’educació secundària obligatòria però que acreditin els coneixements necessaris.

1r Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials: Itinerari d'Humanitats

Materia Primer Curs Hores
AUTONÒMICA Llengua Catalana i Literatura 2'5 h.
TRONCALS Llengua Castellana i Literatura I 2'5 h.
Filosofia 3 h.
Llengua Estrangera I: Anglés 3 h.
Llatí I 4 h.
TRONCALS D'OPCIÓ Grec I 4 h.
Història del món contemporani 4 h.
ESPECÍFIQUES Educació Física 2 h.
Una assignatura a triar entre:
- Literatura universal *
- Tecnologies de la informació i la comunicació I
4 h.
Una assignatura a triar entre:
- Tecnologies de la informació i la comunicació I
- Segona llengua estrangera I: Alemany (amb coneixements previs**)
- Cultura científica
- Religió I
2 h.
TUTORIA Tutoria 1 h.
Total d'hores setmanals 32 h.

NOTES:

* LITERATURA UNIVERSAL: S’imparteix alternativament un any en castellà i un any en català.
** SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: La matèria específica de segona llengua estrangera constitueix una continuació de la impartida en l’etapa de l’educació secundària obligatòria. Per aquest motiu, amb caràcter general, poden triar aquesta matèria els alumnes que l’han cursada de forma continuada en l’etapa anterior i en el mateix idioma.
Excepcionalment, poden incorporar-se als estudis d’una segona llengua estrangera al primer curs del batxillerat els alumnes que no l’hagin cursada de forma continuada en l’educació secundària obligatòria però que acreditin els coneixements necessaris.

1r Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials: Itinerari de Ciències Socials

Materia Primer Curs Hores
AUTONÒMICA Llengua Catalana i Literatura 2'5 h.
TRONCALS Llengua Castellana i Literatura I 2'5 h.
Filosofia 3 h.
Llengua Estrangera I: Anglés 3 h.
Matemàtiqes aplicades a les ciències socials I 4 h.
OPCIÓ Història del món contemporani 4 h.
Una assignatura a triar entre:
- Economia
- Llatí I
4 h.
ESPECÍFIQUES Educació Física 2 h.
Una assignatura a triar entre:
- Literatura universal *
- Tecnologies de la informació i la comunicació I
4 h.
Una assignatura a triar entre:
- Tecnologies de la informació i la comunicació I
- Segona llengua estrangera I: Alemany (amb coneixements previs**)
- Cultura científica
- Religió I
2 h.
TUTORIA Tutoria 1 h.
Total d'hores setmanals 32 h.

NOTES:

* LITERATURA UNIVERSAL: S’imparteix alternativament un any en castellà i un any en català.
** SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: La matèria específica de segona llengua estrangera constitueix una continuació de la impartida en l’etapa de l’educació secundària obligatòria. Per aquest motiu, amb caràcter general, poden triar aquesta matèria els alumnes que l’han cursada de forma continuada en l’etapa anterior i en el mateix idioma.
Excepcionalment, poden incorporar-se als estudis d’una segona llengua estrangera al primer curs del batxillerat els alumnes que no l’hagin cursada de forma continuada en l’educació secundària obligatòria però que acreditin els coneixements necessaris.

2n Batxillerat de Ciències

Materia Segon Curs Hores
AUTONÒMICA Llengua Catalana i Litaratura II 3 h.
TRONCALS Llengua Castellana i Literatura II 3 h.
Història d'Espanya 3 h.
Matemàtiques II 4 h.
Llengua Estrangera: Anglés 3 h.
TRONCALS D'OPCIÓ Química 4 h.
Una matèria a triar entre:
- Dibuix Tècnic II
- Biologia
4 h.
ESPECÍFIQUES Història de la Filosofia 3 h.
Una matèria a triar entre:
- Física
- TIC II
- Psicologia
- Alemany II
- Religió II
4 h.
TUTORIA Tutoria 1 h.
Total d'hores setmanals: 32 h.

2n Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials

Materia Segon Curs Hores
AUTONÒMICA Llengua Catalana i Litaratura II 3 h.
TRONCALS Llengua Castellana i Literatura II 3 h.
Història d'Espanya 3 h.
Llengua Estrangera: Anglés 3 h.
BRANQUES DE CONEIXEMENT
Triar un dels 2 blocs
BLOC I: HUMANITATS
Llatí II 4 h.
Història de l'Art 4 h.
Una matèria a triar entre:
- Grec II
- Geografia
4 h.
BLOC II: CIÈNCIES SOCIALS
Matemàtiques aplicades a les ciències socials II 4 h.
Una matèria a triar entre:
- Geografia
- Grec II
4 h.
Una matèria a triar entre:
- Economia de l'empresa
- Llatí II
4 h.
ESPECÍFIQUES Història de la Filosofia 3 h.
Una matèria a triar entre:
- TIC II
- Psicologia
- Segona llengua estrangera II: alemany
- Religió II
4 h.
TUTORIA Tutoria 1 h.
Total d'hores setmanals: 32 h.

Les assignatures específiques es donen de forma presencial només si hi ha un nombre suficient d’alumnes matriculats.

Estudis Professionals d'FP o de Música i Dansa

ALUMNES QUE CURSEN SIMULTÀNIAMENT ELS ESTUDIS DE MÚSICA I DANSA

Segons la disposició addicional tercera del l’ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum del batxillerat a les Illes Balears, modificada per l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 (BOIB 65 de 24/05/2016):

“Els alumnes que cursin simultàniament els ensenyaments professionals de música i dansa i una modalitat del batxillerat poden cursar només les matèries troncals de la modalitat triada i la matèria de Llengua catalana i literatura. Per obtenir el títol de batxiller, aquests alumnes han d’haver superat els ensenyaments professionals de música i dansa i l’avaluació final individualitzada del batxillerat a què es refereix l’article 18 del Decret 35/2015”.

Això vol dir que un alumne matriculat al Conservatori professional, per obtener el títol de batxillerat, basta que cursi les matèries troncals de la modalitat que l’interessi i la de Llengua catalana i literatura.

ALUMNES QUE JA TENEN UN TÍTOL D'FP O DE MÚSICA I DANSA

Segons les Resolucions per les quals s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del batxillerat a les Illes Balears:

“Els alumnes que tenguin un títol de tècnic o de tècnic superior de formació professional o de tècnic dels ensenyaments professionals de música o dansa i superin les matèries de llengua catalana i literatura I i II i les matèries generals del bloc d’assignatures troncals de la modalitat de batxillerat que hagin triat, obtenen el títol de batxiller a proposta del centre on han cursat aquestes matèries”.

Això vol dir que un alumne que estigui en possessió dels títols de tècnic (grau mitjà d’FP), tècnic superior (grau superior d’FP) o de tècnic del Conservatori professional, per obtener el títol de batxillerat, basta que cursi les matèries troncals de la modalitat que l’interessi i la de Llengua catalana i literatura de 1r i de 2n.

Promoció i Titulació

1r de BATXILLERAT

 • Tant a la convocatòria ordinària com a l’extraordinària es pot promocionar al 2n curs amb un màxim de dues assignatures suspeses. En tot cas, l’alumne haurà de matricular-se en 2n curs de les matèries pendents de 1r.
 • L’alumne que no promocioni ha de repetir tot el curs sencer.
 • Cada curs es pot repetir una sola vegada.

2n de BATXILLERAT

 • Es titula amb totes les assignatures dels dos cursos aprovades.
 • Després de l’avaluació extraordinària, en cas de tenir assignatures suspeses, es pot triar entre:
  • repetir tot el curs;
  • matricularse només de les matèries no superades; o
  • matricularse de les no superades i ampliar matrícula amb matèries ja superades.

  En aquest cas, els alumnes disposen fins al 30 d’abril per decidir si anul·len la matrícula d’aquestes matèries i, per tant, es queden amb la nota prèvia o si mantenen la matrícula i renuncien a la nota anterior. Els alumnes menors d’edat han de disposar de l’autorització per escrit dels pares o tutors legals.

 • Cada curs es pot repetir una sola vegada.

Matèries Vinculades

 • No es poden aprovar matèries de 2n si es tenen suspeses les matèries vinculades de 1r.
 • A l’avaluació ordinària es pot guardar la nota d’una matèria vinculada de 2n fins a l’extraordinària.
 • Peró no es poden guardar notes d’assignatures vinculades d’un curs per l’altre.

Altres Aspectes

 • Menció de “Matrícula d’Honor”:
  • Es pot concedir als alumnes que al 2n curs hagin tret una mitjana de 9 o més.
  • Es pot concedir a un màxim del 5% d’alumnes matriculats.
 • Limitació de cursos:
  • El nombre màxim de cursos per aprobar el batxillerat és de quatre.
  • Cada curs es pot repetir una sola vegada.
  • Aquestes limitacions no existeixen en la modalitat a distància, en horari nocturn ni a les proves lliures per obtener el títol de batxiller.

Funcionament

Sortides del centre

 • Els alumnes de batxillerat poden sortir del centre durant els esplais, amb la targeta escolar.
 • Els alumnes amb assignatures soltes poden sortir del centre sempre que no tinguin classe.

Canvis de Matrícula

 • El canvi en la matrícula de les matèries troncals d’opció i les específiques es pot sol·licitar al cap d’estudis durant els primers quinze dies lectius del curs, tant al primer com al segon curs.
 • L’alumne té dret a demanar un canvi de modalitat o d’itinerari del batxillerat dins el primer trimestre del curs.
 • Després de la primera setmana lectiva del mes de gener, qualsevol canvi en la matrícula de l’alumne ha de ser aprovat prèviament pel Departament d’Inspecció Educativa.

Llengua d'impartició de les assignatures

Proves lliures per obtenir el títol de batxiller (2020).

Tal com es va fer els darrers cursos, durant el curs escolar 2019-2020 l’IES Ses Estacions és l’únic centre escolar de Mallorca designat per la Conselleria d’Educació per organitzar les proves lliures per obtenir el títol de batxiller.

Aquí es pot trobar tota la informació detallada.

Altres informacions:

 1. Llistes definitives d’admesos i exclosos.
 2. Calendari de les proves.
 3. Resultats dels exàmens: les notes es podran consultar al tauler d’anuncis de l’IES Ses Estacions. En aplicación de la Llei de Protecció de Dades Personals, no es poden consultar online ni tampoc podem donar aquesta informació per telèfon.
  Els alumnes interessats a veure el seu examen s’han de posar en contacte amb el Servei d’Educació de Persones Adultes (tel.: 971 177 783).

Accés a la Universitat

INFO Universitat de les Illes Balears (UIB)

Des del Programa d’orientació i transició a la Universitat (PortUIB) us fem arribar aquestes informacions:
Prova de batxillerat per a l’accés a la Universitat (PBAU)
 • Terrmini de pagament: del 3 al 7 de setembre.
 • Consulta del lloc d’examen: a partir del 4 de setembre a UIBdigital i al GestIB, l’alumnat podrà consultar el punt d’examen, l’edifici i l’aula en què s’ha de realitzar cada examen.
 • Publicació dels resultats provisionals: a partir de dia 16 de setembre.
 • Més informació

Convocatòria extraordinària d’admissió general a estudis de grau

Convocatòria extraordinària d’admissió a FP Presencial, Dual i Distància
 • Termini d’inscripció
  • FP Presencial i Dual: fins el 7 de setembre
  • FP a Distància: fins el 15 de setembre
 • Més informació
Activitats SeràsUIB 2020-21
 • Estam preparant la programació 2020-21. Si teniu suggeriments o propostes, no dubteu a contactar amb nosaltres.
PD: Des de PORT-UIB tenim el grup de WhatsApp Seràs UIB centres educatius. Al grup únicament enviam informació relacionada amb la Universitat; els membres del grup no podran enviar cap tipus d’informació. Si us interessa, enviau un missatge al telèfon 608 56 33 27

Prova de batxillerat per accedir a la Universitat

En aquest enllaç trobareu les característiques de la prova de batxillerat per accedir a la Universitat: enllaç.

Matrícula a la Prova de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat

Per poder matricular-se a la prova d’accés, és imprescindible complir aquests tres requisits:

 1. Haver fet la prematrícula en les dates establertes, tant per a la convocatòria ordinària com, si escau, per a l’extraordinària. La prematrícula s’ha de fer a la secretaria de l’Institut, que introduirà les dades al GestIB.
 2. Haver sol·licitat el títol de Batxiller o de Tècnic Superior (informació).
 3. Pagar les taxes corresponents de la matrícula d’acord amb les instruccions rebudes per part de la Universitat.

Notes de tall per accedir a les Universitats espanyoles

En aquest enllaç trobareu les notes de tall per accedir a totes les universitats espanyoles: enllaç.

Calendari escolar

Consulta el calendari escolar aquí

Llibres

Consulta el llistat de llibres aquí

Llistat del Professorat

Consulta el Llistat del Professorat aquí

Horaris de Grups

Consulta els Horaris dels Grups aquí

Translate »