971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Departament d'Administració (F.P.)

Professorat

PROFESSORAT CÀRREC ALTRES INFORMACIONS
Francesca Mª Adrover Coll Administració d'empreses
Amengual García,
Sonia
Processos de gestió administrativa
Miguel Amengual Pizarro Processos de gestió administrativa
Iris Cristina Caimaris Albalà Administració d'empreses
Aina Camarasa Tous Cap d'estudis d'FP. Representant en el Consell Escolar. Administració d'empreses
Coloma Cànaves Bonet Coordinadora del programa Erasmus+. Administració d'empreses
Bartomeu Cañellas Nicolau Processos de gestió administrativa
Francisca Carrió Gelabert Processos de gestió administrativa
Mateo Coll Grau Coordinador de la modalitat a distància. Processos de gestió administrativa
Miquel Estelrich Sánchez Administració d'empreses
Susana Mª Fernández Martínez Coordinadora de l'Aula d'emprenedoria Administració d'empreses
Ferrandis Luis, Palmira Administració d'empreses
Mª del Mar Ferrer Alou Coordinadora de les xarxes socials Processos de gestió administrativa
José Félix Ferrer Camps Coordinador del programa Erasmus+. Administració d'empreses
Francesc Garcías Capellà Processos de gestió administrativa
Antònia Gayà Pascual Cap del departament didàctic.
Coordinadora del programa Erasmus+.
Administració d'empreses
Francesca Gual Gual Coordinadora d'FCT. Processos de gestió administrativa
Montserrrat Jaén Mercadal Processos de gestió administrativa
Carme Loshuertos Esteva Processos de gestió administrativa
Andrés Lozano Ibáñez Processos de gestió administrativa
Juan Martín Cánovas Coordinador de les tecnologies de la informació i la comunicació Processos de gestió administrativa
Rebeca Martínez Gregori Coordinadora de riscs laborals. FOL
Margalida Mestre Gayà Administració d'empreses
Antoni Moragues Seguí Administració d'empreses
Francisco José Mullor Morata Administració d'empreses. Ex assesor tècnic en la Conselleria d'Educació
Sara Navarro Ramos Processos de gestió administrativa
María de las Mercedes Oliver Marco Processos de gestió administrativa.
Guanyadora de 2 premis del concurs "Emprender desde la escuela": premi nacional (2014) i 1r premi autonòmic (2015).
Catalina Penyafort Andreu Processos de gestió administrativa
Aina Pons Noguera Administració d'empreses
Euclides Rendón Márquez Coordinador de la modalitat a distància. Administració d'empreses
Mª Magdalena Ripoll Matas Processos de gestió administrativa
Andreu Ros Homar Processos de gestió administrativa
Jéssica Santiago Gómez Processos de gestió administrativa
Mª Immaculada Serra Cantallops Coordinadora de les tecnologies de la informació i la comunicació. Processos de gestió administrativa
Mª Dolores Tapada Moreno Administració d'empreses
Josefina Uviña Navarro Administració d'empreses
Mª del Carmen Verd Llop Administració d'empreses
Mónica Vicens Márquez Administració d'empreses
Mª Ángeles Villar Llabrés Processos de gestió administrativa

Criteris d'avaluació

MODALITAT PRESENCIAL

1.- PROMOCIÓ A L’AVALUACIÓ ORDINÀRIA:

 • PRIMER CURS (avaluació ordinària):
  • El primer curs acadèmic s’ha de desenvolupar íntegrament al centre educatiu.
  • Per poder promocionar al segon curs, és necessari que es donin aquestes dues circumstàncies (totes dues):
   • no dur mòduls professionals del primer curs pendents de superació la càrrega horària dels quals en conjunt superi les 330 hores;
   • haver superat els mòduls professionals de suport que hi estiguin inclosos i que s’assenyalen en els desenvolupaments curriculars vigents.
  • Els alumnes que no puguin passar al segon curs s’han de matricular únicament dels mòduls no superats del primer curs del cicle, sempre que no hagin esgotat el nombre màxim de convocatòries establert.
  • Els alumnes que passin a cursar el segon curs amb algun mòdul del primer curs no superat tenen dues opcions. En qualsevol de les dues opcions, la petició de l’alumne s’ha de presentar per escrit a la secretaria de l’Institut.
   • 1ª opció: Assistir presencialment als mòduls pendents. L’alumne s’ha de matricular dels mòduls professionals del segon curs i del mòdul o dels mòduls no superats del primer curs. Quan l’alumne disposi dels horaris, una vegada iniciat el curs escolar, ha de comprovar si pot compatibilitzar l’assistència presencial als mòduls en què està matriculat. En aquest moment, l’alumne s’ha de donar de baixa en els mòduls del primer curs o del segon curs als quals no pugui assistir.
   • 2ª opció: No assistir presencialment als mòduls pendents. L’alumne pot demanar ser avaluat del mòdul o mòduls pendents de primer curs sense assistir presencialment a les activitats programades per a aquest mòdul.
 • SEGON CURS (avaluació ordinària):
  • Per poder promocionar als mòduls de FCT i, en el seu cas, al del Projecte, s’han de tenir aporvats tots als altres mòduls del cicle formatiu.

2.- AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA:

 • PRIMER CURS (avaluació extraordinària):
  • La recuperació dels mòduls es realitzarà durant les dates establertes a la normativa publicada per la Conselleria.
  • El professorat podrà lliurar un full d’activitats de recuperació a l’alumnat. Aquest full serà signat per l’alumne o alumna.
 • SEGON CURS (avaluació extraordinària):
  • L’alumne ha de realitzar totes les activitats que li siguin dictades i recuperar totes les activitats del mòdul o mòduls no superats.
  • El professorat podrà lliurar un full d’activitats de recuperació a l’alumnat. Aquest full serà signat per l’alumne o alumna.
 • ACCÉS A L’AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA:
  • PRIMER CURS:
   • La promoció del primer al segon curs es determinarà en l’avaluació final dels mòduls, que es fa en la convocatòria ordinària.
   • A la convocatòria extraordinària per avaluar el mòdul o els mòduls que tenguin pendents, es podran presentar només els alumnes que hagin promocionat al curs següent.
   • Els alumnes esmentats poden renunciar a la convocatòria extraordinària durant els 5 dies hàbils següents al lliurament dels butlletins de notes de l’avaluació ordinària.
  • SEGON CURS:
   • Per poder promocionar al segon curs, és necessari no dur mòduls professionals del primer curs pendents de superació la càrrega horària dels quals en conjunt superi les 330 hores.

3.- CRITERIS DE TITULACIÓ:

 • Per obtenir el títol és necessari haver superat tots els mòduls del cicle.

4.- RESERVA DE PLAÇA:

 • Els alumnes que han de repetir el primer curs i tenen suspesos més del cinquanta per cent (50%) de la càrrega lectiva anual dels mòduls matriculats, no tenen dret a reserva de plaça. Per tant, si desitjen repetir els mòduls de 1r, han de participar obligatòriament en el procés d’admissió d’alumnes en les dates establertes per la Conselleria d’Educació en les mateixes condicions que la resta de persones que sol·liciten accedir al cicle.
 • Les persones que han de repetir el primer curs amb el percentatge de mòduls suspesos inferior a l’establert, sí que tenen dret a la reserva de plaça i, per tant, només s’han de matricular al mateix centre on l’han cursat en les dates indicades per a les persones que no promocionen a segon curs.

 

MODALITAT A DISTÀNCIA

 • 1.- L’avaluació per a cadascun dels mòduls que es cursen mitjançant el règim a distància exigeix superar proves finals i s’ha d’harmonitzar amb processos d’avaluació contínua.
 • 2.- Per obtenir una avaluació positiva en cadascun dels mòduls, l’alumne ha de complir, com a mínim, amb els requisits següents:
   • a) Assistència, com a mínim, al 80 % de les activitats formatives presencials en el centre que tenen caràcter obligatori, si s’han establert.
   • b) Obtenció d’una qualificació positiva en el conjunt de les activitats formatives presencials en el centre que tenen caràcter obligatori, si s’han establert. Les hores destinades a realitzar activitats formatives presencials no poden superar el 25 % de les hores totals assignades al mòdul d’acord amb el currículum vigent del cicle formatiu al qual pertany. Els criteris d’avaluació i de qualificació poden ponderar el valor de cadascuna d’aquestes activitats formatives per calcular la qualificació final corresponent al conjunt d’aquestes activitats.
   • c) Obtenció d’una qualificació positiva en el conjunt de les unitats didàctiques realitzades mitjançant l’entorn virtual. Els criteris de qualificació poden ponderar el valor de cadascuna d’aquestes activitats formatives per calcular la qualificació final corresponent al conjunt d’aquestes activitats, així com establir uns mínims a cada unitat de treball per a l’obtenció de la qualificació positiva global.
   • d) Obtenció d’un mínim de 5 punts sobre un total de 10 punts en la prova final presencial i obligatòria de cada mòdul. Durant la situació de pandèmia aquesta prova final es podrà celebrar a distància.
 • 3.- Quan es compleixin els requisits establerts en l’apartat 2, la qualificació final del mòdul, expressada amb un nombre sencer de l’1 al 10 sense decimals, es calcularà d’acord amb els criteris següents:
   • a) Si hi ha activitats presencials obligatòries en el centre, la qualificació de l’examen final presencial del mòdul té un valor del 40 % sobre la qualificació final del mòdul; la qualificació mitjana del conjunt de les activitats presencials obligatòries en el centre té un valor del 35 % sobre la qualificació final del mòdul, i la qualificació mitjana del conjunt de les activitats de les unitats didàctiques realitzades mitjançant la Plataforma té un valor del 25 % sobre la qualificació final del mòdul.
   • b) Si no hi ha activitats presencials obligatòries en el centre, la qualificació de l’examen final presencial del mòdul té un valor del 45 % sobre la qualificació final del mòdul, mentre que la qualificació mitjana del conjunt de les activitats de les unitats didàctiques realitzades mitjançant la Plataforma té un valor del 55 % sobre la qualificació final del mòdul.
 • 4.- Quan no es compleixin els requisits establerts en l’apartat 2, la qualificació final del mòdul ha de ser negativa i s’ha d’expressar amb un nombre sencer inferior a 5, sense decimals.
 • 5.- Els alumnes que no hagin superat la prova presencial final d’un mòdul professional o no hagin pogut fer-la per motius degudament justificats (malaltia, accident, deure inexcusable de caràcter personal o d’altres que el centre consideri susceptible de justificació), sempre que hagin obtingut una qualificació positiva en el conjunt de les activitats didàctiques fetes mitjançant l’entorn virtual i una qualificació positiva en el conjunt de les activitats formatives presencials en el centre que tenen caràcter obligatori, si se n’han establertes, i encara tinguin convocatòries disponibles, podran optar a una altra convocatòria en el mateix curs acadèmic. La qualificació del mòdul, en aquest cas, es calcularà amb els mateixos criteris establerts a l’apartat a i b del punt 3.
 • 6.- Durant el període lectiu, el professor tutor de cada mòdul ha de seguir el desenvolupament de l’aprenentatge de l’alumne mitjançant la correcció, l’avaluació i la qualificació dels continguts i de les activitats proposades pel professor en la plataforma virtual, així com les que es facin de manera voluntària o obligatòria al centre educatiu. A més, ha d’orientar els alumnes per a la consecució dels resultats d’aprenentatge prevists en la normativa per a cada mòdul.

 

MODALITAT DUAL

AVALUACIÓ

 1. L’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat que cursa la formació professional dual ha de ser contínua i formativa i s’ha de fer per mòduls professionals.
 2. La superació del cicle formatiu requereix l’avaluació positiva en tots els mòduls professionals que el componen.
 3. La qualificació dels mòduls professionals ha de ser numèrica, entre u i deu, sense decimals. Es consideren positives totes les puntuacions iguals o superiors a cinc. La nota final del cicle formatiu és la mitjana aritmètica de les qualificacions, expressada amb dos decimals.
 4. Per qualificar cada un dels mòduls s’han de tenir en compte els informes emesos pel tutor o tutora de l’empresa, els quals han d’indicar una valoració de cada un dels alumnes en la formació-treball feta a l’empresa.
 5. Cada un dels cursos ha de tenir, com a mínim, tres períodes d’avaluació. La darrera sessió d’avaluació ha de ser a final del curs acadèmic o, si n’és el cas, una vegada finalitzades la formació-treball a l’empresa i les activitats formatives en el centre. Cada sessió d’avaluació ha d’estar conformada per tot l’equip docent i presidida pel tutor o tutora del centre educatiu, sota la supervisió d’un membre de l’equip directiu.

PROMOCIÓ

 1. Per poder cursar el segon curs, és necessari haver superat els mòduls professionals que comportin en el seu conjunt, almenys, el 60% de les hores del primer curs i, en qualsevol cas, s’han d’haver superat els mòduls professionals de suport inclosos, establerts en els desenvolupaments curriculars vigents.
 2. La superació del cicle formatiu requereix l’avaluació positiva de tots els mòduls que el componen. En aquest cas, es disposa del termini màxim establert en la normativa laboral vigent que regula el contracte per a la formació i l’aprenentatge, que determina una durada màxima de tres anys.

Tutories

En aquest enllaç podreu veure els horaris de tutories de tots els departaments. Tutories.

Assignatures

Aquest departament imparteix tots els mòduls específics dels cicles formatius:

 • de formació professional bàsica en Serveis Administratius
 • de Grau Mitjà en Gestió Administrativa
 • de Grau Superior:
  • en Administració i Finances
  • en Assistència a la Direcció

amb l’excepció dels mòduls de llengua estrangera (impartits pel departament de Llengües Estrangeres) i els mòduls no específics de la formació professional bàsica  (impartits pel departament d’Orientació).

També imparteix les assignatures:

 • ESO: Economia i IAEE (4t).
 • BHCS: Economia (1r) i Economia de l’Empresa (2n).

Activitats del Departament d'Administració i Economia

Aquí podreu veure totes les activitats que es realitzen al Departament d’Administració i Economia de IES Ses Estacions. Podeu fer link sobre elles per obtenir més informació.

Demana'ns

Si tens qualsevol pregunta, no ho dubtis contactar amb noltros! Ho pots fer per teléfon o per mail.

Translate »