971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

FP Modalitat Virtual

A l’ IES Ses Estacions es poden cursar en règim virtual els següents estudis:

– Grau Mitjà en Gestió Administrativa (ADG21)

– Grau Superior en Administració i Finances (ADG32)

– Grau Superior en Assistència a la Direcció (ADG31)

Informació general sobre els estudis d’FP a les Illes Balears.

Els grups E de la modalitat a distància, tant d’ADG21 com d’ADG32, que van suposar una ampliació de l’oferta educativa durant el curs 2020/2021, van estar finançats pel MEFP i cofinançats per la Unió Europea-NextGenerationEU durant aquell curs escolar.

Característiques de l'ensenyament a distància

Informacions generals abans de formular la sol·licitud de plaça

 1. En el règim virtual no es segueixen cursos sencers sinó que l’alumne cursa mòduls solts. “Mòdul” és el nom que en FP es dóna a les assignatures.
 2. Per tant, es pot decidir cursar els mòduls que sigui en qualsevol ordre, sense importar que a la modalitat presencial s’estudiïn en el 1r o en el 2n curs.
  Les úniques excepcions són les descrites a l’apartat Requisits previs i recomanacions més avall.
 3. De fet, normalment solen quedar més places lliures als mòduls que en presencial corresponen al 2n curs.
 4. És preferible sol·licitar la inscripció a més mòduls dels que es pensa cursar, atès que, en general, la forta demanda d’alguns fa molt difícil aconseguir la plaça.
 5. La sol·licitud no implica l’obligació de matricular-se amb posterioritat.
 6. Per tenir més possibilitats d’aconseguir plaça és possible sol·licitar mòduls a diferents cicles formatius i després triar a quin es matricula.
 7. Es poden sol·licitar tants mòduls i cicles com es vulgui però no es pot formalitzar la matrícula a mòduls en modalitat virtual que sumin més de 1000 hores lectives, amb un màxim de 2 cicles formatius per persona. En aquest darrer cas, el nombre màxim d’hores entre els 2 cicles no pot superar les 1500.

Durada dels móduls

 1. En el règim presencial, els mòduls del 2n curs acaben el mes de març per poder cursar les FCT de març a juny.
 2. Al contrari, en el règim virtual, tots els mòduls tenen la mateixa duració: d’octubre a juny.
 3. Els únics mòduls que no es poden fer a distància són l’FCT i, en el cas dels graus superiors, el mòdul de Projecte. L’alumne que els vulgui cursar, tant si en té exempció com si no, s’hi ha de matricular en qualsevol centre que els ofereixi en modalitat presencial una vegada hi hagi accedit (és a dir, quan hagi superat tota la resta de mòduls del cicle).
 4. L’FCT s’ha de fer en el període de setembre a desembre, si no se n’ha demanat i concedit l’ajornament.

Accés al curs

 1. El curs és totalment a distància.
 2. És obligatori disposar d’un equip informàtic amb connexió a Internet de banda ampla, que permeti l’execució de les darreres versions dels navegadors web més populars (instrucció de la Conselleria: vegeu la normativa més amunt).
  Tot i que la utilització de tauletes, mòbils i altres dispositius pot ser molt útil (seguiment del curs a qualsevol lloc o connexió amb càmera, quan sigui necessari) s’ha de preveure que pot ser insuficient per al seguiment dels mòduls.
  Per altra banda, els estudis de la branca d’administració i el seu enfocament laboral requereixen fer feina amb ordinador de taula i l’ús d’eines ofimàtiques (processador de textos, full de càlcul, presentacions, PDF o d’altres que especifiqui el professorat).
 3. També s’ha de disposar de webcam, altaveus i micròfon.
 4. Es segueix online des de casa a través d’una plataforma Moodle. No hi sol haver classes, sinó material que l’alumne ha d’estudiar, presentar les activitats i fer els exàmens corresponents.
 5. La manera d’accedir a aquesta plataforma virtual està descrita a la secció “Instruccions per entrar a la plataforma virtual” de l’apartat “Informació matrícula”.

Exàmens

 1. Els exàmens són l’única part del curs que és presencial. Hi ha un examen presencial de cada mòdul al final del curs (finals de maig o principis de juny).
 2. Els criteris per determinar quines persones es poden presentar a l’examen final i els criteris generals d’avaluació estan descrits aquí.
 3. El dia de l’examen, cal dur un document oficial d’identitat amb foto (DNI, passaport o carnet de conduir).
 4. Els calendaris i llocs d’examen estan especificats aquí:
  • Illa de Mallorca: IES Ses Estacions (Palma) i, en la convocatòria ordinària, també a la UIB.
  • Illa de Menorca: IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó).
  • Illa d’Eivissa: IES Sa Blanca Dona (Eivissa).
  • Illa de Formentera: IES Marc Ferrer (Sant Francesc).

Idioma d'impartició

 1. La majoria dels materials didàctics que estan a disposició de l’alumnat a la plataforma està en llengua castellana.
 2. Excepte en els mòduls específics de llengua estrangera, l’alumne pot emprar qualsevol de les dues llengües oficials tant per adreçar-se al professorat o als altres alumnes dins els fòrums com per redactar les activitats requerides i els exàmens.
 3. El professorat també gaudeix de la mateixa llibertat de tria de llengua.
 4. Si voleu informació més detallada, podeu consultar el Projecte Lingüístic del Centre.

Mòdul d'FCT

 1. El mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT o pràctiques formatives) i, en el cas només dels graus superiors, el mòdul de Projecte, són els mòduls de finalització del cicle formatiu i per matricular-se és requisit imprescindible la superació prèvia de tots els altres mòduls del cicle.
 2. Ambdós són mòduls que es cursen presencialment, no a distància. En conseqüència, l’alumnat que ha cursat els altres mòduls del cicle en el règim virtual no té l’obligació de matricular-se a l’IES Ses Estacions per seguir el mòdul d’FCT i, en el su cas, el de Projecte.
 3. L’alumnat ha de formalitzar la matrícula al mòdul de Formació en Centres de Treball i, si n’és el cas, al mòdul de Projecte, en la modalitat d’ensenyament presencial, al centre educatiu de l’illa de residència, sia un centre educatiu de referència o un centre educatiu col·laborador, amb l’excepció del cicle d’Assistència a la direcció, al qual s’hauran de matricular necessàriament a l’IES Ses Estacions.

Informació sol·licitud de places i matrícula

Explicació del PROCÉS DE SOL·LICITUD de plaça escolar

 1. Totes les persones interessades han de fer el tràmit telemàtic a la web fp.caib.es.
 2. A l’hora de fer el tràmit, els sol·licitants entren en una d’aquestes categories:

  TIPOLOGIA DE SOL·LICITUD

  ACCIONS QUE S’HAN DE COMPLETAR

  1

  Alumnes amb prioritat d’elecció (veure la pestanya següent)
  • Fer el tràmit autenticat amb les claus del GestIB / Plataforma i res més.
   (NO HAN DE FER EL TRÀMIT ANÒNIM: si ho fan, han d’adjuntar el DNI al justificant o quedaran exclosos)

  2

  Alumnes no preferents i

  Sol·licitants de nova admissió:

  2.1

  Tràmit AUTENTICAT fet amb claus (del GestIB, DNI electrònic, sistema cl@ve, etc.) i NO necessita aportar documentació perquè consta al GestIB No han de fer res més.

  2.2

  Tràmit AUTENTICAT fet amb claus i SÍ necessita aportar documentació perquè no consta al GestIB ADJUNTAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ AL TRÀMIT ONLINE.

  2.3

  Tràmit ANÒNIM, no autenticat, fet sense claus i NO necessita aportar documentació perquè consta al GestIB ADJUNTAR EL DNI AL TRÀMIT ONLINE.

  2.4

  Tràmit ANÒNIM, no autenticat, fet sense claus i SÍ necessita aportar documentació perquè no consta al GestIB. ADJUNTAR AL TRÀMIT ONLINE:

  • DNI
  • documentació
 3. Si el tràmit online no funciona, la persona interessada ha de continuar provant fins que funcioni.
 4. Només les persones sense DNI o NIE estan exemptes de fer el tràmit online. En aquest cas, han de presentar l’imprés i la documentació de manera presencial aquí:
 5. Email de contacte: iessesestacions@educaib.eu.

Sol·licitud de plaça ALUMNES AMB PRIORITAT D'ELECCIÓ

 1. ALUMNES AMB PRIORITAT D’ELECCIÓ són aquells que compleixen aquests tres requisits (tots tres):
  • eren alumnes nostres matriculats en la modalitat a virtual el curs escolar immediatament anterior;
  • han superat, com a mínim, el 40% de les hores dels mòduls del cicle formatiu en què estaven matriculats a distància el curs escolar immediatament anterior;
  • demanen plaça per continuar els estudis al mateix cicle.
 2. Els llistats d’alumnes amb prioritat d’elecció es publiquen dia 6 de setembre (provisionals) i 13 (definitives):
  1. Gestió Administrativa.
  2. Administració i Finances.
  3. Assistència a la Direcció.
 3. Han de formalitzar la sol·licitud d’admissió electrònica mitjançant el procés telemàtic al qual es pot accedir des d’aquí (enllaç) del 30 d’agost al 13 de setembre de 2024. Si la persona interessada és menor d’edat, a la sol·licitud s’ha de fer constar la persona responsable, amb les dades que es demanin en el tràmit, ha d’adjuntar el seu DNI/NIE al tràmit online.
 4. Es poden sol·licitar tants mòduls com es vulgui però no es pot formalitzar la matrícula a mòduls a distància que sumin més de 1000 hores lectives, amb un màxim de 2 cicles per persona. En el cas de sol·licitar l’admissió a dos cicles, no es poden matricular de més de 1.500 hores lectives en el conjunt dels dos cicles.
 5. Els alumnes amb prioritat d’elecció, per seguir cursant mòduls professionals del mateix cicle formatiu, no han d’adjuntar cap documentació al justificant d’enviament del tràmit telemàtic si l’han fet autenticat.

Sol·licitud de plaça RESTA DE SOL·LICITANTS

CRITERIS DE BAREMACIÓ:

 1. Els ALUMNES AMB PRIORITAT D’ELECCIÓ són els primers en aconseguir plaça sempre que la demanin del mateix cicle cursat el curs anterior.
 2. Els SOL·LICITANTS DE NOVA ADMISSIÓ i els que no han superat el 40% de les hores dels mòduls del cicle formatiu en què estaven matriculats a distància, accediran a les places a continuació:
  1. Per accedir a un grau mitjà:
   • 80% de les places es reserven a persones amb el títol d’ESO (50%) o de grau bàsic d’FP (50%).
   • 10% de les places es reserven a persones amb un curs de formació específica o una prova d’accés.
   • 5% de les places es reserven a persones amb un grau C inclòs en el cicle.
   • 5% de les places es reserven a persones amb un títol de tècnic o de tècnic superior d’FP.
  2. Per accedir a un grau superior:
   • 80% de les places es reserven a persones amb el títol de batxiller (45%) o de tècnic d’FP (55%).
   • 10% de les places es reserven a persones amb un curs de formació específica o una prova d’accés.
   • 5% de les places es reserven a persones amb un grau C inclòs en el cicle.
   • 5% de les places es reserven a persones amb un títol de tècnic superior d’FP o un títol universitari.
  3. Altres criteris per a la baremació: hi ha places reservades per sol·licitants que acreditin discapacitat i per als esportistes d’alt nivell, tot i que aquestes circumstàncies no surten a les llistes.
  4. Quadre explicatiu de les vies d’accés i la documentació adient.

SOL·LICITUDS:

 1. La SOL·LICITUD, el calendari i els documents que necessàriament l’han d’acompanyar es podran trobar a la següent pàgina web de la Conselleria d’Educació i Cultura (pitjau aquí). Calendari de presentació de les sol·licituds i de tota la documentació: del 30 d’agost al 13 de setembre de 2024.
  Es procés de sol·licitud de places està explicat a la pestanya de més amunt “Explicació del PROCÉS DE SOL·LICITUD de plaça escolar”. Es prega que es consulti amb atenció per tal d’evitar malentesos.
 2. Es poden sol·licitar tants mòduls com es vulgui però no es pot formalitzar la matrícula a mòduls en modalitat virtual que sumin més de 1000 hores lectives, amb un màxim de 2 cicles formatius per persona. En el cas de sol·licitar l’admissió a dos cicles, no es poden matricular de més de 1.500 hores lectives en el conjunt dels dos cicles.
 3. SOL·LICITUDS FORA DE TERMINI: Les persones interessades a cursar aquests ensenyaments en règim de distància i que no hagin fet la sol·licitud dins termini, a partir del 3 d’octubre poden presentar una sol·licitud fora de termini. Aquestes sol·licituds no seran baremades i es tramitaran, si escau, per estricte ordre de presentació i només en referència als mòduls sol·licitats. Veure la secció específica més avall.

Significat de les LLISTES

 1. Les llistes d’admesos i exclosos (tant provisionals com definitives) es poden consultar a la secció “Admissió d’alumnes“.
  • “ADMESOS” vol dir que els sol·licitants compleixen tots els requisits i, per tant, han estat admesos al procés de sol·licitud de plaça escolar, NO que hagin estat admesos al centre escolar i tinguin reserva de plaça.
  • “EXCLOSOS” vol dir que els sol·licitants han quedat exclosos del procés de sol·licitud de plaça escolar per incomplir alguns dels requisits.
 2. Les llistes provisionals serveixen només per comprovar que les dades introduïdes són correctes, però no per comprovar la reserva de plaça. Les places reservades es comproven només a les llistes definitives.
  • Si les dades introduïdes no són correctes, es pot presentar una reclamació durant el període legalment establert al calendari de tot el procés que es pot trobar a la web fp.caib.es.
 3. Les llistes definitives de persones admeses a algun mòdul es publiquen dia 2 d’octubre de 2023. El significat de les llistes és el següent:
  • L’expressió “RESERVAT” significa que el sol·licitant té reserva de plaça en tots els mòduls sol·licitats i es pot matricular en tots ells, sempre que no hi hagi esgotat el nombre màxim de convocatòries i compleixi els requisits previs. No és obligatori que es matriculi en tots si no l’interessa.
  • L’expressió “NO RESERVAT” significa que el sol·licitant no té cap reserva de plaça i no es pot matricular. Queda en llista d’espera.
  • L’expressió “ALGUNS RESERVATS” significa que el sol·licitant té reserva de plaça només en alguns dels mòduls que ha sol·licitat i, per tant, es pot matricular només en els mòduls que segueixen l’expressió “mòduls reservats”, sempre que no hi hagi esgotat el nombre màxim de convocatòries i compleixi els requisits previs. En cap cas es podrà matricular en els mòduls que surtin darrere l’expressió “mòduls no reservats”. Si no es passa del nombre màxim d’hores, queda en llista d’espera.
 4. Abans de continuar, assegurau-vos que:
  • heu consultat les llistes definitives aquí i teniu mòduls reservats;
  • heu consultat la secció “Requisits previs i recomanacions” més avall i els compliu;
  • no us voleu matricular en més de 2 cicles formatius en la modalitat virtual.

INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA

 1. Abans de continuar, assegurau-vos que:
  • heu consultat les llistes definitives aquí i teniu mòduls reservats;
  • heu consultat la secció “Requisits previs i recomanacions” més avall i en compliu els requisits;
  • no us esteu matriculant en més de 2 cicles formatius en la modalitat virtual ni en més de 1000 hores en cada cicle;
  • no heu esgotat el nombre màxim de convocatòries (4) en els mòduls en que us voleu matricular.
 2. IMPRESOS DE MATRÍCULA: els sol·licitants amb mòduls reservats rebran un missatge per formalitzar la matrícula online.
 3. FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA:
  • INSTRUCCIONS matrícula online.
  • INFORMACIÓ inici del curs: en català / en castellano.
 4. Les dates per formalitzar la matrícula són únicament els dies 30 de setembre i 1 i 2 d’octubre. Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert es considera que renuncia a la plaça adjudicada i queda fora del procés d’admissió.
 5. Els alumnes no s’han de matricular en els mòduls per als quals demanin CONVALIDACIÓ a la direcció de l’Institut, però sí han d’abonar els drets corresponents. Si, prèvia sol·licitud ens els terminis establerts aquí, s’atorga la convalidació, els alumnes quedaran matriculats d’ofici en els mòduls convalidats.

Tractament de les places vacants després de la matrícula

 1. En la modalitat a distància, a cada mòdul (= assignatura) pot haver un màxim de 60 alumnes matriculats.
 2. En distància no es fan cursos, sinó que cadascú es pot matricular en els mòduls que li interessen, sense passar-se del màxim d’hores legalment establert i respectant els requisits previs.
 3. Com que cada sol·licitant pot demanar mòduls diferents, el resultat és que el llistat d’alumnes en cada mòdul és necessàriament diferent.
 4. Per això, és normal que l’últim sol·licitant que ha obtingut plaça en un mòdul tingui una nota mitjana diferent que l’últim d’un altre mòdul.
 5. Això explica que un mateix sol·licitant pugui haver obtingut plaça en uns mòduls però no en d’altres.
 6. Ara bé, una cosa són les places reservades i una altra diferent en què mòduls s’acaba matriculant cadascú. Exemple: una persona que ha obtingut reserva de plaça en molts mòduls però no desitja matricular-se en tots; o bé no es matricula en cap perquè també ha obtingut plaça en un altre cicle que li interessa més.
 7. Això vol dir que després del termini de matrícula solen quedar places vacants en gairebé tots els mòduls i normalment més en els de segon que en els de primer.
 8. Durant el primer mes, mitjançant trucada telefònica, SMS o email, aquestes places s’ofereixen als sol·licitants que es troben en aquestes situacions per estricte ordre de baremació i només dels mòduls sol·licitats:
  1. Alumnes matriculats que no han obtingut plaça en tots els mòduls sol·licitats, sempre que no es passin del límit d’hores (LLISTA D’ESPERA).
  2. Sol·licitants que no han obtingut plaça (LLISTA D’ESPERA).
  3. Sol·licitants fora de termini, per estricte ordre cronològic de presentació de la sol·licitud.
 9. Llegeu l’apartat següent per a la sol·licitud i matrícula de places fora de termini i per a la matrícula dels sol·licitants en llista d’espera.

LLISTES D'ESPERA

Sol·licituds i matrícula FORA DE TERMINI. Matrícula sol·licitants en llista d'espera

SOL·LICITUD DE PLACES FORA DE TERMINI:

 1. A partir de dia 3 d’octubre, es poden presentar sol·licituds de plaça per als ensenyaments a distància fora de termini.
 2. Documentació:
  1. Imprés de sol·licitud (es pot descarregar i imprimir del 3 al 26 d’octubre).
  2. Fotocòpia del DNI o del NIE en vigor, per les 2 cares.
  3. Certificat de residència o de descompte de viatge en vigor en què hi consti el domicili a les Illes Balears.
  4. Documentació que acrediti estar en possessió d’algú dels requisits per accedir a un cicle formatiu de grau mitjà o superior, segons el cas (aquesta documentació està especificada a l’Annex 2 de la Normativa amunt i a la web fp.caib.es).
 3. PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD:
  • NO es pot presentar per email.
  • Les persones residents a Mallorca hauran de presentar tota la documentació a la secretaria de l’IES Ses Estacions.
  • Les persones residents a les altres illes hauran de presentar tota la documentació a la Delegació Territorial d’Educació corresponent:
   • A Eivissa: Delegació Territorial d’Educació a Eivissa i Formentera (Via Púnica, 23, 07800 Eivissa; telèfon 971 17 60 29).
   • A Menorca: Delegació Territorial d’Educació a Menorca (Avinguda de Josep M. Quadrado, 33, 07703 Maó; telèfon: 971176265).
   • A Formentera: a la secretaria de l’IES Marc Ferrer (Av. Vuit d’Agost, 90, 07860 Sant Francesc; telèfon: 971321222).
   • NOTA IMPORTANT: no es poden presentar en altres registres públics ni en Correus (article 16.8 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).
 4. Aquestes sol·licituds no es baremaran sinó que es tramitaran per estricte ordre cronològic de presentació. Per tant no es publicarà cap llista d’admesos.
 5. Mitjançant email, SMS o trucada telefònica, i fins dia 28 d’octubre, les places disponibles s’ofereixen als sol·licitants que es troben en aquestes situacions per estricte ordre de baremació i només dels mòduls sol·licitats:
  1. Alumnes matriculats que no han obtingut plaça en tots els mòduls sol·licitats, sempre que no es passin del límit d’hores (en llista d’espera).
  2. Sol·licitants que no han obtingut plaça (en llista d’espera).
  3. Sol·licitants fora de termini, per estricte ordre cronològic de presentació de la sol·licitud.

MATRÍCULA DE PERSONES EN LLISTA D’ESPERA I FORA DE TERMINI:

 1. NO PODEU FORMALITZAR LA MATRÍCULA SI ABANS NO HEU PARTICIPAT EN EL PROCÉS DE SOL·LICITUD DE PLACES I US N’HEM OFERT UNA MITJANÇANT MISSATGE O TELÈFON.
 2. NOMÉS Les persones a qui hem ofert plaça telefònicament o amb un missatge, tant si són de fora de termini com de llista d’espera, hauran d’imprimir-se aquests documents de matrícula i seguir detalladament les instruccions que hi trobaran (els documents estan disponibles només durant el període de matrícula):
  1. DUES PÀGINES D’INSTRUCCIONS: PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA (pàg. 1) I D’INICI DEL CURS (pàg. 2):
   • INSTRUCCIONS (de lectura obligatòria, comuns per a tots els cicles): versió en català.
   • INSTRUCCIONES (de lectura obligatoria, comunes para todos los ciclos): versión en castellano.
  2. IMPRESOS DE MATRÍCULA:
   • IMPRÉS DE MATRÍCULA per al Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Gestió Administrativa.
   • IMPRÉS DE MATRÍCULA per al Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances.
   • IMPRÉS DE MATRÍCULA per al Cicle Formatiu de Grau Superior en Assistència a la Direcció.
 3. Els alumnes no s’han de matricular en els mòduls per als quals tenguin intenció de demanar convalidació a la direcció de l’Institut però sí n’han d’abonar els drets corresponents. Sí s’han de matricular si la convalidació es sol·licita al Ministerio de Educación.
 4. Si, prèvia sol·licitud ens els terminis establerts aquí, s’atorga la convalidació, els alumnes quedaran matriculats d’ofici en els mòduls convalidats.
 5. PRESENTACIÓ DE LA MATRÍCULA: Enviar per email al correu de l’institut iessesestacions@educaib.eu l’imprés de matrícula amb el justificant bancari.
 6. IMPORTANT: no us podeu matricular en més de 2 cicles formatius en la modalitat virtual.

Instruccions per entrar a la PLATAFORMA VIRTUAL

NORMES GENERALS:

 1. Les persones matriculades dins termini podran accedir a la plataforma virtual Moodle a partir del primer dia del curs.
  Les persones matriculades fora de termini normalment hauran d’esperar un mínim de 2 dies hàbils abans de poder accedir a la plataforma virtual Moodle.
 2. És la Conselleria d’Educació, no l’IES Ses Estacions, qui gestiona aquesta plataforma. I és el Govern Balear qui genera les claus d’accés i les contrasenyes dels comptes d’usuari. En cap cas és responsabilitat de l’IES Ses Estacions l’eventual mal funcionament d’aquestes eines.
 3. L’adreça d’accés a la plataforma virtual és http://fpadistancia.caib.es.

FUNCIONAMENT DE LES CLAUS D’ACCÉS (COMPTES D’USUARI CAIB):

 1. Les claus per entrar a la plataforma són comptes generats per la Comunitat Autònoma i es componen del nom d’usuari i de la contrasenya.
 2. Aquests comptes els pot generar qualsevol ens públic depenent de qualsevol Conselleria del Govern Balear per diferents motius; per exemple: alumnes o ex-alumnes del sistema educatiu; pares d’alumnes o d’ex-alumnes; persones que fan o han fet feina a qualsevol Conselleria; persones que en qualque moment es van inscriure a un borsí de feina; etc.
 3. Per tant, potser vostè tingui ja claus, tot i que no es recordi.
 4. El nom d’usuari és únic per a cada persona i vàlid per tota la vida. Només es pot tenir un sol nom d’usuari d’entre els formats següents:
 5. FORMATS DEL NOM D’USUARI CAIB:
  • x minúscula seguida del DNI sense la lletra final (ex.: x12345678): correspon a professorat del sistema educatiu de les Illes Balears.
  • u minúscula seguida de 6 números (ex.: u123456): correspon a funcionaris generals del Govern de les Illes Balears.
  • e minúscula seguida del NIF amb la lletra final en minúscula (ex.: e12345678z): normalment correspon a pares, mares o tutors d’alumnes del sistema educatiu de les Illes Balears i també a alumnes majors d’edat.
 6. Cada vegada que es genera un nom d’usuari, es genera també una contrasenya nova.
 7. Cada vegada que es genera una contrasenya nova, queda automàticament invalidada l’anterior.
 8. Normalment, les contrasenyes caduquen després d’un any d’haver estat canviades. Si ha caducat, llegiu el punt 3 de l’apartat “Accés a la plataforma a distància” més avall.
 9. A més dels anteriors, també hi ha uns codis d’usuaris específics per als alumnes menors d’edat del sistema educatiu de les Illes Balears amb el format: z minúscula seguida de 5 números (ex.: z12345).

ACCÉS A LA PLATAFORMA A DISTÀNCIA:

 1. Tot l’alumnat matriculat rebrà un correu electrònic amb les claus d’accés.
  • L’alumnat nou en el sistema rebrà tant el nom d’usuari com la contrasenya, que haurà de canviar i li durarà un any.
  • L’alumnat que ja disposa de codi d’usuari rebrà un correu amb un recordatori d’aquest codi, però no rebrà una contrasenya nova:
   • Si recorda la constrasenya que va tenir, ha d’utilitzar-la per entrar a la plataforma.
   • Si no la recorda, n’ha d’obtenir una de nova llegint el punt 3, més avall.
 2. Un alumne matriculat en 2 cicles a distància en instituts diferents no ha d’emprar codis diferents per a cada centre.
 3. Per obtenir una contrasenya nova (si no l’ha rebuda, la vol canviar o l’ha oblidada):
  • L’alumnat major d’edat (codi d’usuari que comença amb e, x, u): es fa a través de la pàgina https://www3.caib.es/xestib/. Hi ha dues opcions, segons el cas:
   • Si la vol canviar o ha caducat fa menys d’un mes: pitjar damunt “Canvi de contrasenya”. A la pàgina que s’obre, posar el nom d’usuari i la contrasenya vella o caducada. S’obrirà una nova pàgina on triar una contrasenya nova.
   • Si no es recorda de quina contrasenya tenia o ha caducat fa més d’un mes: pitjar damunt “Reiniciar/Restablir la contrasenya”. A la pàgina que s’obre, posar totes les dades que es demanen. Aquestes dades han de coincidir amb les que consten a la base de dades del GestIB. Tan aviat s’envia la sol·licitud, rebrà un SMS amb:
    • Una contrasenya provisional i la indicació de on s’ha de canviar.
    • O bé, si hi ha hagut un problema perquè les dades introduïdes no coïncideixen amb les de la base de dades del GestIB, enviï un correu electrònic a l’adreça iessesestacions@educaib.eu amb una captura de pantalla en què es vegin les dades que vostè ha posat.
  • L’alumnat menor d’edat (codi d’usuari que comença amb z): ha de demanar-la enviant un correu electrònic a l’adreça iessesestacions@educaib.eu indicant el nom complet i el cicle en què està matriculat.
 4. Manual per canviar o per reiniciar la contrasenya.
 5. Més informació.

INCIDÈNCIES:

QUÈ FER EN CAS D’INCIDÈNCIA: s’han de seguir aquestes passes en aquest ordre:

 1. Seguir les instruccions explicades en el paràgraf anterior (“Accés a la plataforma a distància”).
 2. Llegir la secció “Problemes amb l’accés” que trobarà a la pàgina https://www3.caib.es/xestib/.
 3. Seguir aquestes instruccions.
 4. Si, després d’haver seguit totes aquestes passes i haver consultat tots els manuals, encara hi ha problemes per accedir a la plataforma, enviï un correu electrònic a l’adreça iessesestacions@educaib.eu amb una captura de pantalla en què es vegi la natura de l’errada. Ha d’incloure totes aquestes dades:
  1. nom complet,
  2. DNI,
  3. cicle en que està matriculat/da,
  4. confirmació de què ha seguit les 3 passes anteriors.

Baixa d'ofici

La direcció del centre educatiu pot donar de baixa la matrícula d’un o més mòduls de les persones que es trobin en alguna d’aquestes situacions:

 1. No iniciar el procés d’aprenentatge mitjançant la plataforma d’ensenyament virtual de les Illes Balears: si no duu a terme cap activitat a la plataforma durant els quinze dies següents a l’inici del curs que s’imparteix virtualment.
 2. No fer cap de les activitats programades durant un període continuat de dos mesos naturals una vegada iniciat el procés d’aprenentatge, sense que consti cap justificació per a la inactivitat.
 3. Estar matriculat simultàniament al mateix mòdul d’un cicle formatiu en presencial, en virtual o en l’ensenyament dual en règim
  intensiu (FP intensiva), o bé estar matriculat en un mòdul i presentar-se a la prova lliure que l’avalua.
 4. Estar matriculat en un mòdul que tengui un altre mòdul com a requisit previ de matrícula.

Requisits previs i recomanacions per cursar els mòduls

Gestió Administrativa

REQUISITS PREVIS:

 • Per cursar el mòdul “Tractament de la documentació comptable” és requisit imprescindible haver superat en un curs anterior el mòdul “Tècnica comptable”.
  En el cas que es detecti que un alumne incompleix aquest requisit, l’Institut pot formalitzar la baixa d’ofici de la matrícula del mòdul, d’acord amb el que es determina a la normativa esmentada amunt.
 • Per cursar el mòdul “Empresa a l’aula” és requisit imprescindible haver superat en un curs anterior els mòduls “Tècnica comptable” i “Operacions administratives de compra-venda”.
  En el cas que es detecti que un alumne incompleix aquest requisit, l’Institut pot formalitzar la baixa d’ofici de la matrícula del mòdul, d’acord amb el que es determina a la normativa esmentada amunt.

RECOMANACIONS:

 • Es recomana haver superat primer el mòdul de “Tractament informàtic de la informació”, ja que els coneixements treballats en aquest mòdul s’apliquen en la resta de mòduls específics.
 • Per cursar el mòdul “Empresa a l’aula” es recomana haver cursat el major nombre de mòduls, ja que els coneixements treballats en la resta de mòduls s’apliquen en aquest mòdul.

Administració i Finances

REQUISITS PREVIS:

 • Per cursar el mòdul “Comptabilitat i fiscalitat” és requisit imprescindible haver superat en un curs anterior el mòdul “Procés integral de l’activitat comercial”.
  En el cas que es detecti que un alumne incompleix aquest requisit, l’Institut pot formalitzar la baixa d’ofici de la matrícula del mòdul, d’acord amb el que es determina a la normativa esmentada amunt.
 • Per cursar el mòdul “Gestió financera” és requisit imprescindible haver superat en un curs anterior el mòdul “Procés integral de l’activitat comercial”.
  En el cas que es detecti que un alumne incompleix aquest requisit, l’Institut pot formalitzar la baixa d’ofici de la matrícula del mòdul, d’acord amb el que es determina a la normativa esmentada amunt.
 • Per cursar el mòdul “Simulació empresarial” és requisit imprescindible haver superat en un curs anterior el mòdul “Procés integral de l’activitat comercial”.
  En el cas que es detecti que un alumne incompleix aquest requisit, l’Institut pot formalitzar la baixa d’ofici de la matrícula del mòdul, d’acord amb el que es determina a la normativa esmentada amunt.

RECOMANACIONS:

 • Es recomana cursar el major nombre de mòduls abans de cursar el mòdul de “Simulació Empresarial”, ja que els coneixements treballats en la resta de mòduls s’apliquen en aquest mòdul.
 • Es recomana haver superat primer el mòdul d’”Ofimàtica i procés de la informació”, ja que els coneixements treballats en aquest mòdul s’apliquen en la resta de mòduls específics.

Assistència a la Direcció

REQUISITS PREVIS:

 • No hi ha cap requisit previ per cursar els mòduls d’aquest cicle.

RECOMANACIONS:

 • Es recomana haver superat primer el mòdul d’”Ofimàtica i procés de la informació”, ja que els coneixements treballats en aquest mòdul s’apliquen en la resta de mòduls específics.

Continguts

Continguts Gestió Administrativa

La normativa que regula i organitza el Cicle Formatiu de Grau Mitjà corresponent a Títol de Tècnic en Gestió Aministrativa és la següent:

Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas“.

Orden EDU/1999/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa“. Correcció d’errades.

CODI MÒDULS HORES SETMANALS HORES ANUALS
MÒDULS DE 1r CURS*
437 Comunicació empresarial i atenció al client 5 h. 160 h.
438 Operacions administratives de compra-venda 4 h. 120 h.
439 Empresa i administració 3 h. 100 h.
440 Tractament informàtic de la informació** 7 h. 230 h.
441 Tècnica comptable 3 h. 100 h.
156 Anglès 5 h. 160 h.
449 Formació i orientació laboral 3 h. 90 h.
MÒDULS DE 2n CURS*
442 Operacions administratives de recursos humans 7 h. 150 h.
443 Tractament de la documentació comptable** 7 h. 150 h.
446 Empresa a l'aula** 8 h. 170 h.
448 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria 8 h. 170 h.
451 Formació en centres de treball*** 400 h.
TOTAL HORES DEL CICLE 2000 h.

(*) La divisió en 1r i 2n curs val només per a la modalitat presencial. En la modalitat a distància, els alumnes es matriculen en mòduls solts independentment del curs que facin.

(**) Veure amunt l’apartat: Recomanacions per cursar els mòduls.

(***) Aquest mòdul no es pot fer a distància. S’ha de cursar obligatòriament en la modalitat presencial i, per poder accedir-hi, s’han de tenir aprovats tots els altres mòduls.

Continguts Administració i Finances

La normativa que regula i organitza el Cicle Formatiu de Grau Superior corresponent a Títol de Tècnic Superior en Administració i Finances és la següent:

Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas“.
Orden ECD/308/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y Finanzas“.

CODI MÒDULS HORES SETMANALS HORES ANUALS IDIOMA
MÒDULS DE 1r CURS*
647 Gestió de la documentació jurídica i empresarial 3 h. 95 h.
648 Recursos humans i responsabilitat social corporativa 3 h. 95 h.
649 Ofimàtica i procés de la informació** 8 h. 250 h. Anglès
650 Procés integral de l'activitat comercial 4 h. 140 h.
651 Comunicació i atenció al client 5 h. 160 h.
179 Anglès 4 h. 130 h.
658 Formació i orientació laboral 3 h. 90 h.
MÒDULS DE 2n CURS*
652 Gestió de recursos humans 5 h. 100 h.
653 Gestió financera** 6 h. 120 h.
654 Comptabilitat i fiscalitat** 6 h. 120 h.
655 Gestió logística i comercial 4 h. 80 h.
656 Simulació empresarial** 9 h. 180 h. Anglès
660 Formació en centres de treball*** 400 h.
657 Projecte d'administració i finances**** 40 h.
TOTAL HORES DEL CICLE 2000 h.

(*) La divisió en 1r i 2n curs val només per a la modalitat presencial. En la modalitat a distància, els alumnes es matriculen en mòduls solts independentment del curs que facin.
(**) Veure amunt l’apartat: Recomanacions per cursar els mòduls.
(***) Aquest mòdul no es pot fer a distància. S’ha de cursar obligatòriament en la modalitat presencial i, per poder accedir-hi, s’han de tenir aprovats tots els altres mòduls. 
(****) Aquest mòdul tampoc es pot cursar a distància. De les 40 h. que dura, 20 s’han de fer presencials de manera simultània a la formació en centres de treball.

Continguts Assistència a la Direcció

La normativa que regula i organitza el Cicle Formatiu de Grau Superior corresponent a Títol de Tècnic Superior en Assistència a la Direcció és la següent:

Real Decreto 1582/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección y se fijan sus enseñanzas mínimas“.

Orden ECD/318/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección“.

CODI MÒDULS HORES SETMANALS HORES ANUALS IDIOMA
MÒDULS DE 1r CURS*
647 Gestió de la documentació jurídica i empresarial 3 h. 95 h.
648 Recursos humans i responsabilitat social corporativa 3 h. 95 h.
649 Ofimàtica i procés de la informació** 8 h. 250 h. Anglès
650 Procés integral de l'activitat comercial 4 h. 140 h.
651 Comunicació i atenció al client 5 h. 160 h.
179 Anglès 4 h. 130 h.
665 Formació i orientació laboral 3 h. 90 h.
MÒDULS DE 2n CURS*
661 Protocol empresarial 7 h. 140 h.
662 Organització d'esdeveniments empresarials 8 h. 170 h.
663 Gestió avançada de la informació 8 h. 160 h. Anglès
180 Segona llengua estrangera: alemany 7 h. 130 h.
667 Formació en centres de treball*** 400 h.
664 Projecte d'assistència a la direcció**** 40 h.
TOTAL HORES DEL CICLE 2000 h.

(*) La divisió en 1r i 2n curs val només per a la modalitat presencial. En la modalitat a distància, els alumnes es matriculen en mòduls solts independentment del curs que facin.
(**) Veure amunt l’apartat: Recomanacions per cursar els mòduls.
(***) Aquest mòdul no es pot fer a distància. S’ha de cursar obligatòriament en la modalitat presencial i, per poder accedir-hi, s’han de tenir aprovats tots els altres mòduls.
(****) Aquest mòdul tampoc es pot cursar a distància. De les 40 h. que dura, 20 s’han de fer presencials de manera simultània a la formació en centres de treball.

Altres informacions

Enllaços a altres informacions:

 1. Convalidacions.
 2. Mòduls d’Formació en Centres de Treball i de Projecte.
 3. El mòdul FCT i, en els cicles superiors també el de Projecte, NO es poden fer a distància. Per tant, per cursar-los de manera presencial, l’alumnat s’ha de matricular en un centre educatiu de l’illa de residència (bé el centre de referència, bé un centre col·laborador).
 4. NOVA NORMATIVA I IMPRESOS referents al mòdul FCT adaptats a la situació creada per la crisi sanitària del COVID-19.
 5. Anul·lació voluntària de la matrícula i/o renúncia a convocatòries.
 6. Nombre de convocatòries.
 7. Avaluació.
 8. Calendari d’exàmens.
 9. Manual sobre la contrasenya per entrar a la plataforma virtual Moodle a distància: com obtenir una de nova i com canviar-la.

Per a qualsevol altra informació, per favor consulteu la secció genèrica de FP o la de la modalitat presencial del cicle formatiu que us interessi (anar-hi).

Calendari escolar

Consulta el calendari escolar aquí

Llibres

Consulta el llistat de llibres aquí

Llistat del Professorat

Consulta el llistat del professorat aquí

Horaris de Grups

Consulta els horaris dels grups aquí

Translate »