971 77 02 67 - 971 77 03 69

FP Modalitat a Distància

A l’ IES Ses Estacions es poden cursar en la modalitat a distància els següents estudis:

– Grau Mitjà en Gestió Administrativa

– Grau Superior en Administració i Finances

– Grau Superior en Assistència a la Direcció

Informació general sobre els estudis d’FP a les Illes Balears.

Característiques de l'ensenyament a distància

Informacions generals abans de formular la sol·licitud de plaça

 1. En la modalitat a distància no es segueixen cursos sencers sinó que l’alumne cursa mòduls solts. “Mòdul” és el nom que en FP es dóna a les assignatures.
 2. Per tant, es pot decidir cursar els mòduls que sigui en qualsevol ordre, sense importar que a la modalitat presencial s’estudiïn en el 1r o en el 2n curs.
  Les úniques excepcions són les descrites a l’apartat Requisits previs i recomanacions més avall.
 3. De fet, normalment solen quedar més places lliures als mòduls que en presencial corresponen al 2n curs.
 4. És preferible sol·licitar la inscripció a més mòduls dels que es pensa cursar, atès que, en general, la forta demanda d’alguns fa molt difícil aconseguir la plaça.
 5. La sol·licitud no implica l’obligació de matricular-se amb posterioritat.
 6. Per tenir més possibilitats d’aconseguir plaça és possible sol·licitar mòduls a diferents cicles formatius i després triar a quin es matricula.

Durada dels móduls

 1. A la modalitat presencial, els mòduls del 2n curs acaben el mes de març per poder cursar les FCT de març a juny.
 2. Al contrari, a la modalitat a distància, tots els mòduls tenen la mateixa duració: d’octubre a juny.
 3. Els únics mòduls que no es poden fer a distància són l’FCT i, en el cas dels graus superiors, el mòdul de Projecte. L’alumne que els vulgui cursar, tant si en té exempció com si no, s’hi ha de matricular en qualsevol centre que els ofereixi en modalitat presencial.
 4. L’FCT s’ha de fer en el període de setembre a desembre, si no se n’ha demanat i concedit l’ajornament.

Accés al curs

 1. El curs és totalment a distància. Es segueix online des de casa a través d’una plataforma Moodle. Per tant, cal disposar d’un ordinador amb connexió a Internet de banda ampla.
 2. La manera d’accedir a aquesta plataforma virtual està descrita a la secció “Instruccions per entrar a la plataforma virtual” de l’apartat “Informació matrícula”.

Exàmens

 1. Els exàmens són l’única part del curs que és presencial. Hi ha un examen presencial de cada mòdul al final del curs (finals de maig o principis de juny).
 2. Els criteris per determinar quines persones es poden presentar a l’examen final i els criteris generals d’avaluació estan descrits aquí.
 3. El dia de l’examen, cal dur un document oficial d’identitat amb foto (DNI, passaport o carnet de conduir).

Idioma d'impartició

 1. La majoria dels materials didàctics que estan a disposició de l’alumnat a la plataforma està en llengua castellana.
 2. Excepte en els mòduls específics de llengua estrangera, l’alumne pot emprar qualsevol de les dues llengües oficials tant per adreçar-se al professorat o als altres alumnes dins els fòrums com per redactar les activitats requerides i els exàmens.
 3. El professorat també gaudeix de la mateixa llibertat de tria de llengua.
 4. Si voleu informació més detallada, podeu consultar el Projecte Lingüístic del Centre.

Informació matrícula

Sol·licitud de plaça Alumnes Preferents

 1. Són aquells que el curs passat han superat, com a mínim, el 40% de les hores dels mòduls del cicle formatiu en què estaven matriculats a distància mitjançant la plataforma FP-Illes Balears. Per fer aquest càlcul no es computen els mòduls professionals convalidats.
  • Llistats d’alumnes preferents de tots els cicles.
   Aquestes llistes es publiquen dia 9 de setembre (provisionals) i 15 (definitives) a la web fp.caib.es.
 2. Han de formalitzar la sol·licitud d’admissió electrònica mitjançant el procés telemàtic al qual es pot accedir des d’aquí (enllaç) de l’1 al 15 de setembre. Si la persona interessada és menor d’edat, a la sol·licitud s’ha de fer constar la persona responsable, amb les dades que es demanin en el tràmit. A continuació, han d’imprimir i lliurar a la secretaria de l’Institut via mail el justificant del tràmit amb el DNI.
 3. Es poden sol·licitar tants mòduls com es vulgui però no es pot formalitzar la matrícula a mòduls a distància que sumin més de 1000 hores lectives, amb un màxim de 2 cicles per persona.
 4. Els alumnes preferents, per seguir cursant mòduls professionals del mateix cicle formatiu, no han d’adjuntar cap documentació al justificant d’enviament del tràmit telemàtic, peró sí han de lliurar aquest a la secretaria del centre de l’1 al 15 de setembre, com tota la resta de sol·licitants.

Sol·licitud de plaça Resta Alumnes

 1. Els sol·licitants de nova admissió i els que no han superat el 40% de les hores dels mòduls del cicle formatiu en què estaven matriculats a distància, poden sol·licitar l’admissió per una de les tres vies següents:
  • Sol·licitants que tenguin acreditades unitats de competència mitjançant el procés d’acreditació de competències adquirides per experiència laboral o per vies no formals de formació del mateix cicle formatiu en què demana plaça.
   S’acredita mitjançant el corresponent certificat expedit per l’Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears (o entitats similars d’altres comunitats autònomes). En cap cas val un certificat d’empresa o de la Seguretat Social.
  • Sol·licitants que hagin superat algun o alguns dels mòduls professionals del mateix cicle formatiu a què desitja accedir.
   S’acredita mitjançant un certificat acadèmic complet.
  • Sol·licitants que tenguin acreditades unitats de competència per la superació de mòduls corresponents a un certificat de professionalitat del mateix cicle formatiu al qual desitja accedir.
   S’acredita mitjançant un certificat de professionalitat.
 2. En el cas que no es pugui presentar l’admissió per una de les tres vies esmentades en el punt precedent, la persona interessada només podrà presentar la documentació amb la qualificació mitjana obtinguda a la titulació que permet l’accés al cicle formatiu, com a segon criteri per a l’admissió a cada un dels mòduls.
 3. La sol·licitud, el calendari i els documents que necessàriament l’han d’acompanyar es podran trobar a la següent pàgina web de la Conselleria d’Educació i Cultura (pitjau aquí). La sol·licitud s’ha d’omplir exclusivament online només de l’1 al 15 de setembre i, una vegada completa i impresa, s’ha de presentar a la secretaria del centre amb els següentes documents:
  1. Fotocòpia del DNI o del NIE en vigor.
  2. Certificat de residència en què hi consti el domicili a les Illes Balears.
  3. Documentació que acrediti estar en possessió d’algú dels requisits per accedir a un cicle formatiu de grau mitjà o superior, segons el cas (aquesta documentació està especificada a l’Annex 3 de la Normativa amunt: accès).
  4. Documents per a la baremació. Certificat acadèmic adient en què consti la nota mitjana. En el cas de què es presenti un títol acadèmic o una homologació d’un títol estranger, si no hi ve expressada la nota mitjana o no es presenta un certificat acadèmic oficial complet, s’agafarà la nota que consti al GestIB o, en el deu defecte, es baremarà amb una nota de 5 (cinc).
 4. Quan una persona tengui el domicili en una illa que no sigui Mallorca, ha de presentar el justificant d’enviament que resulta del procés telemàtic de sol·licitud de plaça i la documentació adjunta a les Delegacions Territorials d’Educació de Menorca o d’Eivissa. En el cas de persones residents a Formentera, a la secretaria de l’IES Marc Ferrer.
  NOTA IMPORTANT: no es poden presentar en altres registres públics ni en Correus (article 16.8 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).
 5. Calendari de presentació de les sol·licituds i de tota la documentació: de l’1 al 15 de setembre de 2020 en horari de secretaria.
  1. Si s’ha realitzat el tràmit telemàtic d’admissió mitjançant el sistema autenticat, el tràmit s’envia de forma automàtica al centre educatiu, que només ha de recuperar el tràmit per validar-lo. L’usuari només s’ha de personar al centre, tot seguint les indicacions de l’assistent de la tramitació de l’aplicació i sol·licitant cita prèvia, si ha d’aportar documentació que l’Administració
   educativa no pugui consultar telemàticament.
  2. Si s’ha realitzat el tràmit telemàtic d’admissió mitjançant el sistema anònim, l’usuari ha d’acudir al centre educatiu per validar la seva sol’licitud telemàtica. Així, ha de sol’licitar cita prèvia al centre educatiu per poder lliurar presencialment la sol·licitud d’admissió telemàtica i la documentació.
 6. Sol·licituds fora de termini: Les persones interessades a cursar aquests ensenyaments en règim de distància i que no hagin fet la sol·licitud dins termini, a partir del 5 d’octubre poden presentar una sol·licitud fora de termini. Aquestes sol·licituds no seran baremades i es tramitaran, si escau, per estricte ordre de presentació i només en referència als mòduls sol·licitats. Veure la secció específica més avall.
 7. Es poden sol·licitar tants mòduls com es vulgui, però el límit màxim de mòduls per poder matricular-se la resta de persones interessades és de 1000 hores lectives.

Instruccions de matrícula

 1. Les llistes d’admesos i exclosos (tant provisionals com definitives) es poden consultar a la secció “Admissió d’alumnes“.
 2. Les llistes provisionals serveixen només per comprovar que les dades introduïdes són correctes, però no per comprovar la reserva de plaça. Les places reservades es comproven només a les llistes definitives.
 3. Les llistes definitives de persones admeses a algun mòdul es publiquen dia 29 de setembre. El significat de les llistes és el següent:
  • L’expressió “RESERVAT” significa que el sol·licitant té reserva de plaça en tots els mòduls sol·licitats i es pot matricular en tots ells, sempre que no hi hagi esgotat el nombre màxim de convocatòries. No és obligatori que es matriculi en tots si no l’interessa.
  • L’expressió “NO RESERVAT” significa que el sol·licitant no té cap reserva de plaça i no es pot matricular. Queda en llista d’espera.
  • L’expressió “ALGUNS RESERVATS” significa que el sol·licitant té reserva de plaça només en alguns dels mòduls que ha sol·licitat i, per tant, es pot matricular només en els mòduls que segueixen l’expressió “mòduls reservats”, sempre que no hi hagi esgotat el nombre màxim de convocatòries. En cap cas es podrà matricular en els mòduls que surtin darrere l’expressió “mòduls no reservats”. Si no es passa del nombre màxim d’hores, queda en llista d’espera.
 4. Abans de continuar, assegurau-vos que:
 5. IMPRESOS DE MATRÍCULA:
 6. FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA:
 7. Les dates per formalitzar la matrícula són únicament els dies 29 setembre a 2 d’octubre. Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert es considera que renuncia a la plaça adjudicada i queda fora del procés d’admissió.

Tractament de les places vacants després de la matrícula

 1. En la modalitat a distància, a cada mòdul (= assignatura) pot haver un màxim de 60 alumnes matriculats.
 2. En distància no es fan cursos, sinó que cadascú es pot matricular en els mòduls que li interessen, sense passar-se del màxim d’hores legalment establert i respectant els requisits previs.
 3. Com que cada sol·licitant pot demanar mòduls diferents, el resultat és que el llistat d’alumnes en cada mòdul és necessàriament diferent.
 4. Per això, és normal que l’últim sol·licitant que ha obtingut plaça en un mòdul tingui una nota mitjana diferent que l’últim d’un altre mòdul.
 5. Això explica que un mateix sol·licitant pugui haver obtingut plaça en uns mòduls però no en d’altres.
 6. Ara bé, una cosa són les places reservades i una altra diferent en què mòduls s’acaba matriculant cadascú. Exemple: una persona que ha obtingut reserva de plaça en molts mòduls però no desitja matricular-se en tots; o bé no es matricula en cap perquè també ha obtingut plaça en un altre cicle que li interessa més.
 7. Això vol dir que després del termini de matrícula solen quedar places vacants en gairebé tots els mòduls i normalment més en els de segon que en els de primer.
 8. Durant el primer mes, mitjançant trucada telefònica, SMS o email, aquestes places s’ofereixen als sol·licitants que es troben en aquestes situacions per estricte ordre de baremació i només dels mòduls sol·licitats:
  1. Alumnes matriculats que no han obtingut plaça en tots els mòduls sol·licitats, sempre que no es passin del límit d’hores (LLISTA D’ESPERA).
  2. Sol·licitants que no han obtingut plaça (LLISTA D’ESPERA).
  3. Sol·licitants fora de termini, per estricte ordre cronològic de presentació de la sol·licitud.
 9. Llegeu l’apartat següent per a la sol·licitud i matrícula de places fora de termini i per a la matrícula dels sol·licitants en llista d’espera.

Llistes d'espera

Sol·licituds i matrícula fora de termini. Matrícula sol·licitants en llista d'espera

 1. A partir de dia 5 d’octubre, es poden presentar sol·licituds de plaça per als ensenyaments a distància fora de termini.
 2. Documentació:
  1. Imprés de sol·licitud (es pot descarregar i imprimir del 5 al 23 d’octubre).
  2. Fotocòpia del DNI o del NIE en vigor, per les 2 cares.
  3. Certificat de residència en vigor en què hi consti el domicili a les Illes Balears.
  4. Documentació que acrediti estar en possessió d’algú dels requisits per accedir a un cicle formatiu de grau mitjà o superior, segons el cas (aquesta documentació està especificada a l’Annex 3 de la Normativa amunt i a la web fp.caib.es).
 3. PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD:
  • Enviar tota la documentació escanejada al mail de l’institut: iessesestacions@educaib.eu.
 4. Aquestes sol·licituds no es baremaran sinó que es tramitaran per estricte ordre cronològic de presentació. Per tant no es publicarà cap llista d’admesos.
 5. Mitjançant trucada telefònica, SMS o email, i fins dia 28 d’octubre, les places disponibles s’ofereixen als sol·licitants que es troben en aquestes situacions per estricte ordre de baremació i només dels mòduls sol·licitats:
  1. Alumnes matriculats que no han obtingut plaça en tots els mòduls sol·licitats, sempre que no es passin del límit d’hores (en llista d’espera).
  2. Sol·licitants que no han obtingut plaça (en llista d’espera).
  3. Sol·licitants fora de termini, per estricte ordre cronològic de presentació de la sol·licitud.
 6. MATRÍCULA: Les persones a qui hem oferit plaça telefònicament, tant si són de fora de termini com de llista d’espera, hauran d’imprimir-se aquests documents de matrícula i seguir detalladament les instruccions que hi trobaran (els documents estan disponibles només durant el període de matrícula):
  • DUES PÀGINES D’INSTRUCCIONS: PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA (pàg. 1) I D’INICI DEL CURS (pàg. 2):
   • INSTRUCCIONS (de lectura obligatòria, comuns per a tots els cicles): versió en català.
   • INSTRUCCIONES (de lectura obligatoria, comunes para todos los ciclos): versión en castellano.
  • IMPRESOS DE MATRÍCULA:
   • IMPRÉS DE MATRÍCULA per al Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Gestió Administrativa.
   • IMPRÉS DE MATRÍCULA per al Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances.
   • IMPRÉS DE MATRÍCULA per al Cicle Formatiu de Grau Superior en Assistència a la Direcció.
 7. No cal que els alumnes es matriculin en els mòduls per als quals tenguin intenció de demanar convalidació a la direcció de l’Institut. Si, prèvia sol·licitud ens els terminis establerts aquí, s’atorga la convalidació, els alumnes quedaran matriculats d’ofici en els mòduls convalidats.
 8. PRESENTACIÓ DE LA MATRÍCULA sol·licitants fora de termini:
  • DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:
   • Original i còpia de tota la documentació presentada per e-mail en el moment de sol·licitar la plaça (DNI, certificat de residència i titulació acreditativa).
   • Imprés de matrícula emplenat.
   • Justificant bancari del pagament (veure el full d’instruccions).
  • ON PRESENTAR LA MATRÍCULA:
   • Les persones residents a Mallorca hauran de presentar tota la documentació a la secretaria de l’IES Ses Estacions.
   • Les persones residents a Menorca o Eivissa hauran de presentar tota la documentació a la Delegació Territorial d’Educació corresponent.
   • Les persones residents a Formentera hauran de presentar tota la documentació a la secretaria de l’IES Marc Ferrer.
   • NOTA IMPORTANT: no es pot presentar en altres registres públics ni en Correus (article 16.8 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).
 9. PRESENTACIÓ DE LA MATRÍCULA sol·licitants en llista d’espera:
  • Enviar per email al correu de l’institut iessesestacions@educaib.eu l’imprés de matrícula amb el justificant bancari.

Instruccions per entrar a la plataforma virtual

NORMES GENERALS:

 1. Les persones matriculades dins termini podran accedir a la plataforma virtual Moodle a partir del primer dia del curs.
  Les persones matriculades fora de termini hauran d’esperar al menys 2 dies per poder accedir a la plataforma virtual Moodle.
 2. És la Conselleria d’Educació, no l’IES Ses Estacions, qui gestiona aquesta plataforma. I és el Govern Balear qui genera les claus d’accés i les contrasenyes dels comptes d’usuari. En cap cas és responsabilitat de l’IES Ses Estacions l’eventual mal funcionament d’aquestes eines.
 3. L’adreça d’accés a la plataforma virtual és http://fpadistancia.caib.es.

FUNCIONAMENT DE LES CLAUS D’ACCÉS (COMPTES D’USUARI CAIB):

 1. Les claus per entrar a la plataforma són comptes generats per la Comunitat Autònoma i es componen del nom d’usuari i de la contrasenya.
 2. Aquests comptes els pot generar qualsevol ens públic depenent de qualsevol Conselleria del Govern Balear per diferents motius; per exemple: alumnes o ex-alumnes del sistema educatiu; pares d’alumnes o d’ex-alumnes; persones que fan o han fet feina a qualsevol Conselleria; persones que en qualque moment es van inscriure a un borsí de feina; etc.
 3. Per tant, potser vostè tingui ja claus, tot i que no es recordi.
 4. El nom d’usuari és únic per a cada persona i vàlid per tota la vida. Només es pot tenir un sol nom d’usuari d’entre els formats següents:
 5. FORMATS DEL NOM D’USUARI CAIB:
  • x minúscula seguida del DNI sense la lletra final (ex.: x12345678): correspon a professorat del sistema educatiu de les Illes Balears.
  • u minúscula seguida de 6 números (ex.: u123456): correspon a funcionaris generals del Govern de les Illes Balears.
  • e minúscula seguida del NIF amb la lletra final en minúscula (ex.: e12345678z): normalment correspon a pares, mares o tutors d’alumnes del sistema educatiu de les Illes Balears i també a alumnes majors d’edat.
 6. Cada vegada que es genera un nom d’usuari, es genera també una contrasenya nova.
 7. Cada vegada que es genera una contrasenya nova, queda automàticament invalidada l’anterior.
 8. Normalment, les contrasenyes caduquen després d’un any d’haver estat canviades. Si ha caducat, llegiu el punt 3 de l’apartat “Accés a la plataforma a distància” més avall.
 9. A més dels anteriors, també hi ha uns codis d’usuaris específics per als alumnes menors d’edat del sistema educatiu de les Illes Balears amb el format: z minúscula seguida de 5 números (ex.: z12345).

ACCÉS A LA PLATAFORMA A DISTÀNCIA:

 1. Tot l’alumnat matriculat rebrà un correu electrònic amb les claus d’accés.
  • L’alumnat nou en el sistema rebrà tant el nom d’usuari com la contrasenya, que haurà de canviar i li durarà un any.
  • L’alumnat que ja disposa de codi d’usuari rebrà un correu amb un recordatori d’aquest codi, però no rebrà una contrasenya nova:
   • Si recorda la constrasenya que va tenir, ha d’utilitzar-la per entrar a la plataforma.
   • Si no la recorda, n’ha d’obtenir una de nova llegint el punt 3, més avall.
 2. Un alumne matriculat en 2 cicles a distància en instituts diferents no ha d’emprar codis diferents per a cada centre.
 3. Per obtenir una contrasenya nova (si no l’ha rebuda, la vol canviar o l’ha oblidada):
  • L’alumnat major d’edat (codi d’usuari que comença amb e, x, u): es fa a través de la pàgina https://www3.caib.es/xestib/. Hi ha dues opcions, segons el cas:
   • Si la vol canviar o ha caducat fa menys d’un mes: pitjar damunt “Canvi de contrasenya”. A la pàgina que s’obre, posar el nom d’usuari i la contrasenya vella o caducada. S’obrirà una nova pàgina on triar una contrasenya nova (també es pot canviar a la pàgina: http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/canvi_contrasenya_.htm).
   • Si no es recorda de quina contrasenya tenia o ha caducat fa més d’un mes: pitjar damunt “He oblidat la clau”. A la pàgina que s’obre, posar totes les dades que es demanen. Aquestes dades han de coincidir amb les que consten a la base de dades del GestIB. Tan aviat s’envia la sol·licitud, rebrà un SMS amb:
    • Una contrasenya provisional i la indicació de on s’ha de canviar.
    • O bé, si hi ha hagut un problema perquè les dades introduïdes no coïncideixen amb les de la base de dades del GestIB, enviï un correu electrònic a l’adreça iessesestacions@educaib.eu amb una captura de pantalla en què es vegin les dades que vostè ha posat.
  • L’alumnat menor d’edat (codi d’usuari que comença amb z): ha de demanar-la enviant un correu electrònic a l’adreça iessesestacions@educaib.eu indicant el nom complet i el cicle en què està matriculat. La contrasenya que rebrà l’haurà de canviar a la pàgina: http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/canvi_contrasenya_.htm.
 4. Més informació.

INCIDÈNCIES:

QUÈ FER EN CAS D’INCIDÈNCIA: s’han de seguir aquestes passes en aquest ordre:

 1. Seguir les instruccions explicades en el paràgraf anterior (“Accés a la plataforma a distància”).
 2. Llegir la secció “Problemes amb l’accés” que trobarà a la pàgina https://www3.caib.es/xestib/.
 3. Seguir aquestes instruccions (tot i que en aquest manual es parla només de famílies i pares d’alumnes, la informació que conté és vàlida també per als alumnes majors d’edat que han d’accedir tant a l’aula virtual del centre com a la plataforma a distància).
 4. Si, després d’haver seguit totes aquestes passes i haver consultat tots els manuals, encara hi ha problemes per accedir a la plataforma, enviï un correu electrònic a l’adreça iessesestacions@educaib.eu amb una captura de pantalla en què es vegi la natura de l’errada. Ha d’incloure totes aquestes dades:
  1. nom complet,
  2. DNI,
  3. cicle en que està matricula/da,
  4. confirmació de què ha seguit les 3 passes anteriors.

Requisits previs i recomanacions per cursar els mòduls

Gestió Administrativa

REQUISITS PREVIS:

 • Per cursar el mòdul “Tractament de la documentació comptable” es requisit imprescindible haver superat amb anterioritat el mòdul “Tècnica comptable”.
  En el cas que es detecti que un alumne incompleix aquest requisit, l’Institut pot formalitzar la baixa d’ofici de la matrícula del mòdul, d’acord amb el que es determina en l’article 25 de la normativa esmentada amunt.
 • Per cursar el mòdul “Empresa a l’aula” es requisit imprescindible haver superat amb anterioritat els mòduls “Tècnica comptable” i “Operacions administratives de compra-venda”.
  En el cas que es detecti que un alumne incompleix aquest requisit, l’Institut pot formalitzar la baixa d’ofici de la matrícula del mòdul, d’acord amb el que es determina en l’article 25 de la normativa esmentada amunt.

RECOMANACIONS:

 • Es recomana haver superat primer el mòdul de “Tractament informàtic de la informació”, ja que els coneixements treballats en aquest mòdul s’apliquen en la resta de mòduls específics.
 • Per cursar el mòdul “Empresa a l’aula” es recomana haver cursat el major nombre de mòduls, ja que els coneixements treballats en la resta de mòduls s’apliquen en aquest mòdul.

Administració i Finances

REQUISITS PREVIS:

 • Per cursar el mòdul “Comptabilitat i fiscalitat” es requisit imprescindible haver superat amb anterioritat el mòdul “Procés integral de l’activitat comercial”.
  En el cas que es detecti que un alumne incompleix aquest requisit, l’Institut pot formalitzar la baixa d’ofici de la matrícula del mòdul, d’acord amb el que es determina en l’article 25 de la normativa esmentada amunt.
 • Per cursar el mòdul “Gestió financera” es requisit imprescindible haver superat amb anterioritat el mòdul “Procés integral de l’activitat comercial”.
  En el cas que es detecti que un alumne incompleix aquest requisit, l’Institut pot formalitzar la baixa d’ofici de la matrícula del mòdul, d’acord amb el que es determina en l’article 25 de la normativa esmentada amunt.

RECOMANACIONS:

 • Per cursar el mòdul “Simulació empresarial”, es recomana haver cursat el major nombre de mòduls, ja que els coneixements treballats en la resta de mòduls s’apliquen en aquest mòdul.
 • Es recomana haver superat primer el mòdul d’”Ofimàtica i procés de la informació”, ja que els coneixements treballats en aquest mòdul s’apliquen en la resta de mòduls específics.

Assistència a la Direcció

REQUISITS PREVIS:

 • No hi ha cap requisit previ per cursar els mòduls d’aquest cicle.

RECOMANACIONS:

 • Es recomana haver superat primer el mòdul d’”Ofimàtica i procés de la informació”, ja que els coneixements treballats en aquest mòdul s’apliquen en la resta de mòduls específics.

Continguts

Continguts Gestió Administrativa

La normativa que regula i organitza el Cicle Formatiu de Grau Mitjà corresponent a Títol de Tècnic en Gestió Aministrativa és la següent:

“Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas”. [Normativa]

“Orden EDU/1999/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa”. [Normativa]

  CODI MÒDULS HORES SETMANALS HORES ANUALS
MÒDULS DE 1r CURS*
437 Comunicació empresarial i atenció al client 5 h. 160 h.
438 Operacions administratives de compra-venda 4 h. 120 h.
439 Empresa i administració 3 h. 100 h.
440 Tractament informàtic de la informació** 7 h. 230 h.
441 Tècnica comptable 3 h. 100 h.
156 Anglès 5 h. 160 h.
449 Formació i orientació laboral 3 h. 90 h.
MÒDULS DE 2n CURS*
442 Operacions administratives de recursos humans 7 h. 150 h.
443 Tractament de la documentació comptable** 7 h. 150 h.
446 Empresa a l'aula** 8 h. 170 h.
448 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria 8 h. 170 h.
451 Formació en centres de treball*** 400 h.
TOTAL HORES DEL CICLE 2000 h.

(*) La divisió en 1r i 2n curs val només per a la modalitat presencial. En la modalitat a distància, els alumnes es matriculen en mòduls solts independentment del curs que facin.

(**) Veure amunt l’apartat: Recomanacions per cursar els mòduls.

(***) Aquest mòdul no es pot fer a distància. S’ha de cursar obligatòriament en la modalitat presencial i, per poder accedir-hi, s’han de tenir aprovats tots els altres mòduls.

Continguts Administració i Finances

La normativa que regula i organitza el Cicle Formatiu de Grau Superior corresponent a Títol de Tècnic Superior en Administració i Finances és la següent:

“Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas”. [Normativa]
“Orden ECD/308/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y Finanzas”. [Normativa]

  CODI MÒDULS HORES SETMANALS HORES ANUALS IDIOMA
MÒDULS DE 1r CURS*
647 Gestió de la documentació jurídica i empresarial 3 h. 95 h.
648 Recursos humans i responsabilitat social corporativa 3 h. 95 h.
649 Ofimàtica i procés de la informació** 8 h. 250 h. Anglès
650 Procés integral de l'activitat comercial 4 h. 140 h.
651 Comunicació i atenció al client 5 h. 160 h.
179 Anglès 4 h. 130 h.
658 Formació i orientació laboral 3 h. 90 h.
MÒDULS DE 2n CURS*
652 Gestió de recursos humans 5 h. 100 h.
653 Gestió financera** 6 h. 120 h.
654 Comptabilitat i fiscalitat** 6 h. 120 h.
655 Gestió logística i comercial 4 h. 80 h.
656 Simulació empresarial** 9 h. 180 h. Anglès
660 Formació en centres de treball*** 400 h.
657 Projecte d'administració i finances**** 40 h.
TOTAL HORES DEL CICLE 2000 h.

(*) La divisió en 1r i 2n curs val només per a la modalitat presencial. En la modalitat a distància, els alumnes es matriculen en mòduls solts independentment del curs que facin.
(**) Veure amunt l’apartat: Recomanacions per cursar els mòduls.
(***) Aquest mòdul no es pot fer a distància. S’ha de cursar obligatòriament en la modalitat presencial i, per poder accedir-hi, s’han de tenir aprovats tots els altres mòduls. 
(****) Aquest mòdul tampoc es pot cursar a distància. De les 40 h. que dura, 20 s’han de fer presencials de manera simultània a la formació en centres de treball.

Continguts Assistència a la Direcció

La normativa que regula i organitza el Cicle Formatiu de Grau Superior corresponent a Títol de Tècnic Superior en Assistència a la Direcció és la següent:

“Real Decreto 1582/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección y se fijan sus enseñanzas mínimas”. [Normativa]

“Orden ECD/318/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección”. [Normativa]

  CODI MÒDULS HORES SETMANALS HORES ANUALS IDIOMA
MÒDULS DE 1r CURS*
647 Gestió de la documentació jurídica i empresarial 3 h. 95 h.
648 Recursos humans i responsabilitat social corporativa 3 h. 95 h.
649 Ofimàtica i procés de la informació** 8 h. 250 h. Anglès
650 Procés integral de l'activitat comercial 4 h. 140 h.
651 Comunicació i atenció al client 5 h. 160 h.
179 Anglès 4 h. 130 h.
665 Formació i orientació laboral 3 h. 90 h.
MÒDULS DE 2n CURS*
661 Protocol empresarial 7 h. 140 h.
662 Organització d'esdeveniments empresarials 8 h. 170 h.
663 Gestió avançada de la informació 8 h. 160 h. Anglès
180 Segona llengua estrangera: alemany 7 h. 130 h.
667 Formació en centres de treball*** 400 h.
664 Projecte d'assistència a la direcció**** 40 h.
TOTAL HORES DEL CICLE 2000 h.

(*) La divisió en 1r i 2n curs val només per a la modalitat presencial. En la modalitat a distància, els alumnes es matriculen en mòduls solts independentment del curs que facin.
(**) Veure amunt l’apartat: Recomanacions per cursar els mòduls.
(***) Aquest mòdul no es pot fer a distància. S’ha de cursar obligatòriament en la modalitat presencial i, per poder accedir-hi, s’han de tenir aprovats tots els altres mòduls.
(****) Aquest mòdul tampoc es pot cursar a distància. De les 40 h. que dura, 20 s’han de fer presencials de manera simultània a la formació en centres de treball.

Altres informacions

Enllaços a altres informacions:

 1. Convalidacions.
 2. Mòduls d’Formació en Centres de Treball i de Projecte.
 3. El mòdul FCT i, en els cicles superiors també el de Projecte, NO es poden fer a distància. Per tant, per cursar-los de manera presencial, l’alumnat es pot matricular en qualsevol centre escolar que els ofereixi.
 4. NOVA NORMATIVA I IMPRESOS referents al mòdul FCT adaptats a la situació creada per la crisi sanitària del COVID-19.
 5. Anul·lació voluntària de la matrícula i/o renúncia a convocatòries.
 6. Nombre de convocatòries.
 7. Avaluació.
 8. Calendari d’exàmens.
 9. Manual sobre la contrasenya per entrar a la plataforma virtual Moodle a distància: com obtenir una de nova i com canviar-la.

Per a qualsevol altra informació, per favor consulteu la secció genèrica de FP o la de la modalitat presencial del cicle formatiu que us interessi (anar-hi).

Calendari escolar

Consulta el calendari escolar aquí

Llibres

Consulta el llistat de llibres aquí

Llistat del Professorat

Consulta el llistat del professorat aquí

Horaris de Grups

Consulta els horaris dels grups aquí

Translate »