971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Departament d'Educació Física i Esportiva

Reconèixer i assumir múltiples funcions del moviment que són tan variades i que han tingut diferent pes en el currícul d’educació física. Dintre d’aquestes funcions destaquen:

 • Funció del coneixement: En la mesura que el moviment és un dels instruments cognitius fonamental de la persona, tant per a conèixer-se a un mateix com per a explorar i estructurar el seu entorn imminent.
 • Funció anatòmica-funcional.
 • Funció estètica i expressiva.
 • Funció comunicativa i de relació: En tant que la persona utilitza el seu cos i el moviment corporal per a relacionar-se amb altres persones, no tan sols en el joc i en l’esport, sinó en general en tota classe d’activitat física.
 • Funció higiènica: Relativa a la conservació i millora de la salut i estat físic, així com en la prevenció de determinades malalties i disfuncions.
 • Funció agonista: en tant que la persona pot demostrar la seva destresa, competir i superar dificultats mitjançant el moviment corporal.
 • Funció catártica i hedonista: En la mesura que les persones, mitjançant l’exercici físic, s’alliberen de tensions, restableixen el seu equilibri psíquic, realitzen activitats d’oci, i, gàcies a això, gaudeixen del seu propi moviment i de la seva eficàcia corporal.
 • Funció compensadora: En quant el moviment compensa les restricccions del medi i el sedentarisme habitual de la societat actual.

Per una banda el departament i la seva dinàmica es beneficiarà del fet que tots els seus components tenen àmplia experiència en la docència de l’assignatura.

Normes molt estrictes en quant a la participació i el funcionament de l’assignatura (respecte als alumnes), derivades tant de l’aplicació del ROF com del compromís dels professors a fer-les cumplir:

 • Ús dels espais i de les instal·lacions.
 • Responsabilitat en el manteniment del material fungible.

Professorat

PROFESSORAT CÀRREC ALTRES INFORMACIONS
Marcerlo Cuartero Martínez
Gloria Ferrer Camps Cap del departament didàctic. Coordinadora del PMT. Representant en el Consell Escolar.
Gabriel Tomás Moreno

Activitats

Les activitats que proposa el departament d’educació física són les següents:

 • Setmana de la neu: Practicar l’esport de l’esquí. Aquesta activitat es desenvoluparà durant les primeres setmanes de març. Tal com indica el Diseny Curricular l’educació de las Capacitats motrius no són competencia exclusiva de l’área d’Educació Fisica, ja que el cos está present a la totalitat de la experiencia de les persones i en aquest sentit per desenvolupar el nostre curriculum, dins el Bloc: Activitats en la Natura l’aprofitam i treballam en la neu uns aspectes dels continguts del mateix. Com sempre contam amb el professor de suport Daniel Navio del Departament d’Orientació que juntament amb el professor Toni Campoy de Educació Física fan un treball d’interdisciplinariedad on l’objectiu és el desenvolupement de l’Educació integral del alumne Hi participarien tots els alumnes que vulguin sota la condició que no tenguin cap avís d’incidència ni tenguin informs negatius en quant a disciplina; a més a més haurien de tenir la opinió positiva i l’aprovació del tutor i del grup de professors que els fa classe.

Activitats del departament d'Educació Física

Translate »