971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Grau Superior en Assistència a la Direcció

IES Ses Estacions ofereix els estudis de Grau Superior en Assistència a la Direcció en les modalitats presencial i a distància. La modalitat presencial es dóna en aquest horari:

 Horari Vespertí 15:45h a 21:35h

Informació sobre la modalitat a distància

 

El curs, 2021-2022, els cicles formatius de grau superior en modalitat presencial, estan cofinançats per la Unió Europea i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu Plus (FSE+) de les Illes Balears 2021-2027.

Normativa

La normativa que regula i organitza el Cicle Formatiu de Grau Superior corresponent a Títol de Tècnic Superior en Assistència a la Direcció és la següent:

“Real Decreto 1582/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección y se fijan sus enseñanzas mínimas”. [Normativa]

“Orden ECD/318/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección”. [Normativa]

Destinataris

Per cursar un curs de Grau Superior es necessita;

 1. Estar en possessió del títol de Batxiller.
 2. Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat Experimental.
 3. Haver superat el curs d’orientació universitària o preuniversitari.
 4. Estar en possessió del títol de Tècnic Especialista, Tècnic Superior o equivalent a efectes acadèmics.
 5. Estar en possessió d’una titulació universitària o equivalent.
 6. Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (es requereix tenir, com a mínim, denou anys, complerts l’any de realització de la prova, o divuit anys si es té un títol de grau mitjà).
 7. Tenir superada la prova d’accès a la universitat per a majors de 25 anys.

Sortides Acadèmiques

L’alumne que acaba un Cicle Formatiu de grau superior pot optar per

 1. Accedir a estudis universitaris.
 2. Cursar un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals d’acord amb la normativa vigent.
 3. Si no es desitja continuar amb els estudis, també es pot accedir al món laboral.

Sortides Laborals

Aquest professional exerceix la seva activitat al costat d’un o més directius o directives, o executius o executives, o bé d’un equip de treball (departament, projecte, grup, etc.) en un context de creixent internacionalització. Té un paper bàsicament interpersonal, organitzacional i administratiu que pot desenvolupar-se en tot tipus d’organitzacions (empreses nacionals o internacionals, associacions, agències governamentals, entitats del sector públic o privat, domèstiques o internacionals) que donen cabuda a aquest tipus de professional.

Els alumnes que finalitzen els seus estudis del grau superior en Assistència a la Direcció tindran les següents sortides laborals:

 • Assistent a la direcció.
 • Assistent personal.
 • Secretari/ària de direcció.
 • Assistent de despatxos i oficines.
 • Assistent jurídic.
 • Assistent en departaments de Recursos Humans.
 • Administratius en les Administracions i Organismes Públics.

CONTINGUT DEL CURS – HORARI SETMANAL

Horari setmanal del 1r. Curs

CODI MÒDULS DE 1r CURS HORES SETMANALS HORES ANUALS
647 Gestió de la documentació jurídica i empresarial 3 h. 95 h.
648 Recursos humans i responsabilitat social corporativa 3 h. 95 h.
649 Ofimàtica i procés de la informació* 8 h. 250 h.
650 Procés integral de l'activitat comercial 4 h. 140 h.
651 Comunicació i atenció al client 5 h. 160 h.
179 Anglès 4 h. 130 h.
665 Formació i orientació laboral 3 h. 90 h.
TOTAL HORES DEL CURS 960 h.

(*) Mòdul impartit en anglès.

 • La divisió en 1r i 2n curs val només per a la modalitat presencial. En la modalitat a distància, els alumnes es matriculen en mòduls solts independentment del curs que facin.
 • La llengua d’impartició de cada mòdul es pot consultar al Projecte Lingüístic del Centre.

Horari setmanal del 2n. Curs

CODI MÒDULS DE 2n CURS HORES SETMANALS HORES ANUALS
661 Protocol empresarial 7 h.* 140 h.
662 Organització d'esdeveniments empresarials 8 h.* 170 h.
663 Gestió avançada de la informació*** 8 h.* 160 h.
180 Segona llengua estrangera: alemany 7 h.* 130 h.
667 Formació en centres de treball 400 h.**
664 Projecte d'assistència a la direcció 40 h.**
TOTAL HORES DEL CURS 1040 h.

(*) Els primers dos trimestres.
(**) El tercer trimestre.
(***) Mòdul impartit en anglès.

 • La divisió en 1r i 2n curs val només per a la modalitat presencial. En la modalitat a distància, els alumnes es matriculen en mòduls solts independentment del curs que facin.
 • La llengua d’impartició de cada mòdul es pot consultar al Projecte Lingüístic del Centre.

Calendari escolar

Consulta el calendari escolar aquí

Llibres

Consulta el llistat de llibres aquí

Llistat del Professorat

Consulta el llistat del professorat aquí

Horaris de Grups

Consulta els Horaris del Grups aquí

Translate »