971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Comissió de Coeducació

Projecte de Coeducació de l'IES Ses Estacions

La societat del segle XXI necessita ciutadans i ciutadanes responsables i solidaris, amb actitud oberta i capaços de trencar amb els models esterotipats.

L’IES Ses Estacions vol desenvolupar a l’alumnat actituds i donar pautes per superar les relacions de desigualtat.

Al mateix temps, es vol motivar a la comunitat educativa per crear un espai de reflexió sobre els continguts sexistes, facilitar eines al professorat per agents de canvi en aquesta perspectiva.

Coeducar significa superar les relacions de poder que supediten un sexe a l’altre, incorporar en iugaltat de condicions les realitats i la història de les dones i dels homes per poder actuar en igualtat, i reconèixer alhora les diferències pròpies de cada gènere.

Una educació en igualtat d’oportunitats i la integració en els objectius, els continguts i les competències de la perspectiva de gènere.

Per eliminar les descriminacions per raó de sexe i per oferir una educació conjunta d’al·lots i al·lotes amb la interacció de tot l’alumnat de manera igualitària, promoure la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

Per incorporar en igualtat de condicions les diferents realitats, superar les relacions de poder i reconèixer les diferències pròpies de cada gènere.

Per establir un clima escolar que es basi en sentiments de confiança i de respecte, pel sentir de pertinença al grup i al centre, i per les oportunitats de participació en la presa de decisions.

Partint de la idea de la coeducació com aquella educació que afavoreix el desenvolupament integral de tots els nins i nines, la finalitat del programa que presentam es concreta en tres principis generals:

a) Corregir els estereotips sexistes.

b) Proposar un currículum equilibrat que elimini qualsevol biaix sexista.

c) Desenvolupar totes les capacitats individuals amb independència del gènere de l’alumnat.

L’equip directiu exercirà un paper actiu en la posada en marxa del projecte dinamitzant el personal docent i d’administració i serveis del centre, de les famílies i de l’alumnat.

La primera proposta, per a l’èxit del pla d’igualtat, és designar un equip d’igualtat com a grup encarregat de liderar tot el procés. L’equip d’igualtat dirigirà el procés d’elaboració, posarà en marxa el pla i cercarà la col·laboració amb la resta del professorat del centre a l’hora d’engegar les actuacions.

Translate »