971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Termes d'ús

L’accés al portal de l’IES Ses Estacions i a la informació en ell continguda implica l’acceptació de les condicions previstes en aquest avís.

USOS PROHIBITS I PERMESOS:

El portal de l’IES Ses Estacions conté textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, programes informàtics, logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial.
Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi tot tipus de reproducció, distribució, cessió a terceres persones, comunicació pública i transformació, amb qualsevol mena de suport i mitjà, de les obres esmentades abans, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus titulars respectius. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.
No obstant això, a càrrec seu, l’usuari podrà descarregar o fer còpia d’aquests elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dret de propietat intel·lectual o industrial.

RESPONSABILITATS:

Tot i que s’ha posat la màxima cura en la preparació i publicació dels continguts d’aquest portal, l’IES Ses Estacions no assumeix cap responsabilitat legal o altra responsabilitat per qualsevol inexactitud, error, mala interpretació o qualsevol altra incidència de qualsevol naturalesa aquí continguda.
L’IES Ses Estacions renúncia formalment a la responsabilitat en relació amb aquests assumptes. La informació continguda en aquest lloc és de naturalesa condensada i d’informació general i pot canviar de tant en tant. Ningú ha de basar-se només en ella en la determinació de drets legals o altres decisions.
S’aconsella als lectors que verifiquin, per contacte directe amb l’IES Ses Estacions, qualsevol informació de la qual desitgin assegurar-se.

L’IES Ses Estacions no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació inclosos en les pàgines d’aquest portal, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.
L’IES Ses Estacions no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de terceres persones accessibles des del portal de l’IES Ses Estacions a partir d’hipervincles o enllaços, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de terceres persones, des dels quals s’accedeixi amb hipervincles o enllaços al portal de l’IES Ses Estacions, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de terceres persones que es presenti sota l’aparença o signes distintius de l’IES Ses Estacions, tret autorització expressa seva.

Términos de uso

El acceso al portal del IES Ses Estacions y a la información en él contenida implica la aceptación de las condiciones previstas en este aviso.

USOS PROHIBIDOS Y PERMITIDOS:

El portal del IES Ses Estacions contiene textos, documentos, fotografías, dibujos, representaciones gráficas, programas informáticos, logotipos, marcas, nombres comerciales u otros signos distintivos, protegidos por derechos de propiedad intelectual o industrial.
Queda prohibida cualquier modalidad de explotación, incluyendo todo tipo de reproducción, distribución, cesión a terceros, comunicación pública y transformación, con cualquier tipo de soporte y medio, de las obras antes referidas, creaciones y signos distintivos sin autorización previa y expresa de sus titulares respectivos. El incumplimiento de esta prohibición podrá constituir infracción sancionable por la legislación vigente.
Sin embargo, a su cargo, el usuario podrá descargar o realizar copia de tales elementos exclusivamente para su uso personal, siempre que no infrinja los derechos de propiedad intelectual o industrial.

RESPONSABILIDADES:

A pesar de que se ha puesto el mayor cuidado en la preparación y publicación de los contenidos de este portal, el IES Ses Estacions no asume responsabilidad legal u otra responsabilidad por cualquier inexactitud, error, mala interpretación  o cualquiera otra incidencia de cualquier naturaleza aquí contenida.
El IES Ses Estacions renuncia formalmente a la responsabilidad en relación con dichos asuntos. La información contenida en este sitio es de naturaleza condensada y de información general y puede cambiar de vez en cuando. Nadie debe basarse sólo en ella en la determinación de derechos legales u otras decisiones.
Se aconseja a los lectores que verifiquen, por contacto directo con el IES Ses Estacions, cualquier información de la cual deseen asegurarse.

El IES Ses Estacions no garantiza el acceso continuado, ni la correcta visualización, descarga o utilidad de los elementos e información incluidos en las páginas de este portal, que pueden verse impedidos, dificultados o interrumpidos por factores o circunstancias fuera de su control.
El IES Ses Estacions no asume ningún tipo de responsabilidad respecto de la información y demás contenidos integrados en espacios o páginas web de terceros accesibles desde el portal del IES Ses Estacions a partir de hipervínculos o enlaces, ni de la información y otros contenidos integrados en espacios o páginas web de terceras personas, desde los que se acceda con hipervínculos o enlaces al portal del IES Ses Estacions, ni de la información y contenidos de cualquier página web de terceros que se presente bajo la apariencia o signos distintivos de la IES Ses Estacions, salvo autorización expresa suya.

Terms of use

Access to the IES Ses Estacions website and to the information contained therein implies acceptance of the conditions set out in this notice.

PROHIBITED AND PERMITTED USES:

The IES Ses Estacions website contains texts, documents, photographs, drawings, graphics, software, logos, trademarks, trade names or other distinctive signs protected by rights of intellectual or industrial property.
Any form of exploitation is prohibited, including any type of reproduction, distribution, transfer to third parties, public communication and transformation, with any storage medium, of the aforementioned works, creations and distinctive signs without prior expressed authorization of the respective owners. Failure to comply with this prohibition constitutes an offense punishable by law.
Nonetheless, at their own risk, the users may download or make copies of such items for personal use, provided they do not infringe the rights of intellectual property.

DISCLAIMER:

Even though great care has been taken in the preparation and publication of the contents of this web site, IES Ses Estacions does not assume legal or other liability for any inaccuracy, mistake, mis-statement or any other error of whatsoever nature contained herein.
IES Ses Estacions hereby formally disclaims liability in respect of such aforesaid matters. The information contained within this site is of a condensed and general information nature only and can change from time to time. It should not, by itself, be relied upon in determining legal rights or other decisions.
Readers are advised to verify, by direct and live contact with IES Ses Estacions, any information on which they may wish to rely.
IES Ses Estacions cannot guarantee continued access or correct viewing, downloading or use of items and information contained in the pages of this website, which can be prevented, hindered or interrupted by factors or circumstances beyond its control.
IES Ses Estacions cannot assume any responsibility for the information and other contents in the web pages of third parties accessible from hyperlinks from the IES Ses Estacions website, or the information and other contents on the sites or web pages of third parties, from which you can access with hyperlinks or links to the IES Ses Estacions website, or the information and contents of any third party website which is presented in appearance or distinctive signs of IES Ses Estacions, unless expressly authorized.

Translate »