971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Grau Bàsic en Serveis Administratius

IES Ses Estacions ofereix els estudis del Grau Bàsic en Serveis Administratius en horari continuat i modalitat presencial.

Aquests estudis es donen en la MODALITAT PRESENCIAL

   8h a 15h                       

Informació sobre el finançament dels estudis d’FP Bàsica per part del Ministeri d’Educació i el Fons Social Europeu (cursos 2014-15, 2015-16, 2016-17 i 2017-18).

3-logos-oficials

Informació General - Modalitat Presencial

Normativa

La normativa que regula i organitza la Formació Professional Bàsica és la següent:

“Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.”. [Normativa]

“Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 15 de juliol de 2014 per la qual es dicten les instruccions per a l’organització i el funcionament de la formació professional bàsica del sistema educatiu a les Illes Balears”.[Normativa]

“Decret 25/2015, de 24 d’abril, pel qual es regulen els ensenyaments de formació professional bàsica del sistema educatiu en el sistema integrat de formació professional de les Illes Balears”. [Normativa]

Destinataris

Podran accedir a aquests ensenyaments els alumnes i les alumnes que compleixin simultàniament els següents requisits:

 1. Tenir complerts quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els disset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.
 2. Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria (és a dir, fins a 3r d’ESO inclòs) o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.
 3. Haver estat proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

Horari setmanal del 1r. Curs

MÒDULS DE 1r CURS HORES SETMANALS HORES ANUALS
Tractament informàtic de dades 8 h. 255 h.
Tècniques administratives bàsiques 6 h. 195 h.
Arxiu i comunicació 4 h. 130 h.
Ciències aplicades I 5 h. 160 h.
Comunicació i societat I 6 h. 195 h.
Tutoria 1 h. 30 h.
TOTAL HORES 30 h. 965 h.

Horari setmanal del 2n. Curs

MÒDULS DE 2n CURS HORES SETMANALS HORES ANUALS
Aplicacions bàsiques d'ofimàtica 8 h.* 220 h.
Atenció al client 3 h.* 65 h.
Preparació de comandes i venda de productes 4 h.* 110 h.
Ciències aplicades II 6 h.* 160 h.
Comunicació i societat II 8 h.* 220 h.
Tutoria 1 h. * 20 h.
Formació en centres de treball 240 h.**
TOTAL HORES 30 h. 1035 h.

(*) Els primers dos trimestres.
(**) El tercer trimestre.

Sortides Acadèmiques

 • L’alumne o l’alumna que superi un cicle de Formació Professional Bàsica obtindrà el títol professional bàsic corresponent als ensenyaments cursats, amb valor acadèmic i professional i amb validesa en tot el territori nacional.
 • El títol professional bàsic permetrà l’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Les persones que estiguin en possessió d’un títol professional bàsic podran obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria mitjançant la superació de la prova d’avaluació final de l’Educació Secundària Obligatòria.
 • Els alumnes i les alumnes que finalitzin els seus estudis sense haver obtingut el títol professional bàsic rebran la certificació acadèmica dels mòduls professionals superats, que tindrà efectes acadèmics i d’acreditació parcial acumulable de les competències professionals adquirides en relació amb el Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional.

Sortides Laborals

Els alumnes que obtinguin el títol professional bàsic en serveis administratius tindran les següents sortides laborals:

 • Auxiliar d’oficina.
 • Auxiliar de serveis generals.
 • Auxiliar d’arxiu.
 • Ordenança.
 • Auxiliar d’informació.
 • Telefonista en serveis centrals d’informació.
 • Classificador i/o repartidor de correspondència.
 • Gravador-verificador de dades.
 • Auxiliar de digitalització.
 • Operador documental.
 • Auxiliar de venda.
 • Auxiliar de dependent de comerç.
 • Operador/a de cobrament o Caixer/a.

El títol professional bàsic tindrà els mateixos efectes laborals que el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria per a l’accés a ocupacions públiques i privades.

Calendari escolar

Consulta el calendari escolar aquí

Llibres

Consulta el llistat de llibres aquí

Llistat del professorat

Consulta el calendari escolar aquí

Horaris de Grups

Colsulta el horaris de grups

Translate »