971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Informacions crisi COVID-19

Ensenyament a distància

Si cliqueu el botó blau podreu accedir:

 • a totes les Google Classrooms, seleccionant el curs, grup, i assignatura que desitgeu (per a ESO, FPB i batxillerat);
 • a la programació quinzenal dels grups semipresencials.

Per poder accedir-hi, heu de tenir tancats tots els vostres comptes de correu personal no corporatiu.

Si cliqueu el botó taronja podreu accedir:

 • a totes les aules virtuals Moodle (per a batxillerat i els graus mitjà i superiors d’FP, modalitat presencial).

Si cliqueu el botó verd podreu accedir:

 • a la plataforma a distància (per als graus mitjà i superiors d’FP, modalitats dual i a distància).

Mesures de prevenció i Pla de contingència (2020-21)

INTRODUCCIÓ.

El  Pla de Contingència ha estat elaborat d’acord amb la resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum del 6 de juliol de 2020.

Aquest document inclou recomanacions i directrius en relació a les mesures excepcionals de prevenció, protecció i higiene per afrontar la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, així com les mesures de coordinació, organització i funcionament de les activitats i instal·lacions de l’IES SES ESTACIONS durant el curs 2020-21, les quals podran ser actualitzades quan els canvis de situació epidemiològica així ho requereixin.

OBJECTIUS.

 • Crear un entorn saludable i segur a l’IES SES ESTACIONS, mitjançant les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut adaptades a les nostres particularitats.
 • Instaurar mesures organitzatives eficaces que impedeixin l’aglomeració de persones i propiciïn el compliment correcte de les mesures de distanciament social.
 • Incidir en el treball organitzatiu i la coordinació pedagògica per tal d’assegurar que l’activitat educativa pugui desenvolupar-se amb la major normalitat possible.
 • Possibilitar la detecció precoç de casos i la gestió adequada d’aquests a través de protocols d’actuació clars i de coordinació dels agents implicats.

Atesa la situació generada per la COVID-19 i la incertesa sobre la possible evolució de la pandèmia, es preveuen tres possibles escenaris que han de permetre que el sistema educatiu tingui la capacitat d’adaptació necessària a les situacions que durant el curs es puguin produir. Aquestes escenaris són:

ESCENARI A: NOVA NORMALITAT

 • Les classes són presencials per a tot l’alumnat, i s’han de prendre les mesures de prevenció, contenció i higiene que es determinen en aquest pla de contingència. És l’escenari que en aquest moment es planteja per a l’inici de curs.
 • Capacitat dels espais (ràtios/aula). Per tal d’evitar, tant com sigui possible, canvis de classe i els moviments de l’alumnat dins el centre, els grups classe tindran assignada una aula de referència amb la finalitat de garantir la màxima estabilitat possible dels grups.

Per garantir la presencialitat de tot l’alumnat, i amb la intenció de reduir ràtios als nivells d’educació secundària obligatòria, s’ha augmentat el nombre de grups:

UNITATS CREADES FUNCIONAMENT TOTAL GRUPS
1r ESO 4 5 5
2n ESO 4+1PMAR 5+1 PMAR 6
3r ESO 3+1PMAR 4+1PMAR 5
4t ESO 3+1PRAQ 3+1PRAQ 4

Els grups d’FP i de Batxillerat mantindran la ràtio de grup complet i tindran assignada una aula de referència per tal de garantir la màxima estabilitat possible dels grups.

 • Entrada i sortida esglaonada amb accessos i horaris diferenciats per nivells educatius. A més, tot el centre està degudament senyalitzat (direccionalitat passadissos, banys, ús de mascareta, etc.)
 • Els familiars dels alumnes únicament podran entrar a l’edifici en cas de necessitat o per indicació del professorat o de l’equip directiu, complint sempre les mesures de prevenció i higiene, i sempre amb cita prèvia.
 • Comunicació amb les famílies: es podran fer entrevistes amb els tutors, els cotutors, l’equip directiu i el professorat d’àrea amb cita prèvia.

ESCENARI B: AMB MESURES RESTRICTIVES

 •  Es prioritzarà l’assistència de part de l’alumnat.
  • Presencialitat per a l’alumnat de primer d’ESO, així com els dels grups de PMAR, 4t ESO PRAQ, FPB i els alumnes acollits als programes d’escolarització compartida PISE i ALTER. Sempre que sigui possible també els de segon d’ESO.
  • En els altres nivells educatius es podrà plantejar l’organització de les activitats educatives alternant la modalitat presencial i a distància.
 • Capacitat dels espais (ràtios/aula). Per garantir el màxim de presencialitat de tot l’alumnat d’educació secundària obligatòria, així com els dels grups de PMAR i FPB, es reduirà la ràtio dels grups d’ESO augmentant el nombre de grups. Els grups classe tindran assignada una aula de referència per tal de garantir la màxima estabilitat possible dels grups.
 • Els grups d’FP i de Batxillerat tindran assignada una aula de referència per tal de garantir la màxima estabilitat possible dels grups, i per tal de reduir la ràtio d’aquests, es planificarà l’organització de les activitats educatives alternant la modalitat presencial i a distància.
 • Entrada i sortida esglaonada amb accessos i horaris diferenciats per nivells educatius. A més, tot el centre està degudament senyalitzat (direccionalitat passadissos, banys, ús de mascareta, etc.).
 • Els familiars dels alumnes únicament podran entrar a l’edifici en cas de necessitat o per indicació del professorat o de l’equip directiu, complint sempre les mesures de prevenció i higiene, i sempre amb cita prèvia.
 • Comunicació amb les famílies: es podran fer entrevistes de manera excepcional amb els tutors, els cotutors, l’equip directiu i el professorat d’àrea amb cita prèvia.

ESCENARI C: CONFINAMENT

 • Supressió de les activitats educatives presencials, les quals es desenvoluparan de forma telemàtica mitjançant la plataforma digital recollida en el pla digital de contingència, i tancament del centre.
 • Comunicació amb les famílies: es podran fer entrevistes amb els tutors, els cotutors, l’equip directiu i el professorat d’àrea mitjançant telèfon, correu electrònic o meet.

Neteja i desinfecció.

 • Es realitzarà una neteja i una desinfecció de les instal·lacions com a mínim un cop al dia i es reforçarà en aquells espais que més s’utilitzen. En tots els banys hi haurà dispensadors de sabó i paper per eixugar-se les mans.
 • Tots els espais es ventilaran diàriament el temps necessari per permetre la renovació de l’aire, un mínim de cinc minuts abans d’iniciar la jornada, després de cada canvi de classe i després de cada ús.
 • A tots els espais es mantindran les finestres obertes sempre que el clima ho permeti. Es poden emprar ventiladors de sòtil sempre que hi hagi les finestres obertes, per permetre l’entrada d’aire de l’exterior.
 • Com a regla general, les portes d’aules, despatxos i exteriors romandran obertes. En cas d’haver-hi més d’una porta d’accés a l’aula, una de les portes s’utilitzarà per entrar-hi i l’altra per sortir-ne.
 • Tots els espais del centre on no hi ha lavabo (aules, sales de reunions, secretaria, despatxos, etc.) disposaran de gel hidroalcohòlic. Per aquest motiu, s’instal·larà una estació a l’entrada de cada espai amb gel hidroalcohòlic.

Formació d’hàbits.

 • Al principi de curs, es dedicarà un temps per a l’assoliment dels hàbits i de les mesures de neteja (rentat de mans, com posar-se i llevar-se la mascareta…).
 • Es penjaran infografies i cartells informatius en tots els espais del centre recordant les mesures de prevenció, així com els accessos al centre, la direccionalitat i el sentit de circulació de persones pels passadissos. Es faran simulacres d’actuació a principi de curs.
 • Evitarem compartir objectes d’ús personal (bolígrafs, pintures, tisores, etc.). Cada alumne, professor o membre del personal no docent disposarà de material propi.

Ús de la mascareta a l’entorn escolar.

 • L’ús de la mascareta serà obligatori en l’entrada i sortida del centre, en el bany, el temps de pati i en el trànsit pels espais comuns (passadissos); així com en aquelles aules específiques o grups classe on no es pot garantir la distància mínima interpersonal.
 • Els alumnes han de portar les mascaretes de casa seva. Com que la vida útil d’una mascareta és de 4 hores, se n’ha de dur una de recanvi. No es podrà entrar al centre si no es duu la mascareta posada. El centre disposarà de mascaretes només per als casos d’emergència.

Distanciament.

 • S’ha de garantir la separació mínima d’un metre i mig entre persones en totes les activitats que ho permetin, incloses les entrades i sortides de l’aula.
 • Hi ha cartelleria per identificar la sala d’aïllament i la cabuda màxima de les aules.
 • Sempre que sigui possible els alumnes s’agruparan de manera que tinguin el mínim contacte possible amb alumnes d’altres grups durant les hores de classe.
 • S’ha retirat mobiliari per mantenir la distància dins les aules. La distribució de les taules permet que tothom s’assegui, sense ser cara a cara a menys d’un metre i mig. No obstant això, serà recomanable la utilització de mascareta.
 • S’etiquetaran amb el nom dels alumnes les taules i les cadires a cada aula per tal de tenir controlat a quin alumne correspon i amb l’objectiu que no es mescli mobiliari.
 • S’ha de garantir la separació mínima d’un metre i mig entre persones en totes les activitats que ho permetin, incloses les entrades i les sortides de l’aula.

Banys.

 • S’inutilitza un lavabo de cada 2 i, en els banys d’homes, 1 urinari de cada 2. També en els vestidors del gimnàs.
 • A l’entrada dels banys s’informarà de la cabuda màxima d’aquests, de tal manera que els alumnes han d’esperar el seu torn fora, fent coa i mantenint la distància interpersonal de seguretat si es supera la capacitat màxima de l’espai.
 • Per a l’ús d’urinaris i lavabos serà obligatori emprar la mascareta ja que no s’hi pot  garantir la distància de seguretat. Durant el temps de pati els alumnes podran fer servir els banys que tenen adjudicats i situats a la planta baixa, respectant-ne la capacitat i evitant possibles aglomeracions.

Contextualització G.Suite com a plataforma virtual única de formació del centre:

 • Es procurarà que tots els processos de coordinació de la formació online, així com de gestió i seguiment de l’alumnat presencial en cas d’haver de seguir classes a distància, es faci mitjançant aquesta plataforma.

Comunicació corporativa interna/externa del centre:

 • Es farà mitjançant un correu corporatiu propi del centre. Alumnat, famílies, professorat, equips educatius, grups de treball i altres membres de la comunitat educativa disposaran d’un correu de gestió i comunicació amb el centre amb el domini @iessesestacions.es vinculat al Classroom com a plataforma virtual de formació del centre.
 • Creació de Classroom sites per impartir i seguir la formació online semipresencial i a distància de les diferents competències, matèries i projectes curriculars del centre. Es mantindrà la plataforma d’oferta formativa oficial “Moodle” a FP.

Adaptació de les programacions a formació online semipresencial (escenari B), o a distància (escenari C):

 • Les programacions d’activitats setmanals d’aula es concretaran en fitxes que es publicaran a la pàgina web i al classroom per fer un acompanyament coordinat entre el professorat, les famílies i l’alumnat de cada nivell educatiu. Es mantenen a cada grup les tutories i les cotutories per a una atenció més individualitzada.
 • Es crearan qüestionaris i/o es farà seguiment, a través de les tutories, de les possibles dificultats que tingui l’alumnat respecte a la connexió digital. En els casos que es detectin problemes i sempre que sigui possible, es lliuraran dispositius digitals en préstec o cessió de la Conselleria d’Educació.
 • Es crearan fulls de seguiment de l’alumnat amb graelles informatives per facilitar, als tutors i als cotutors de cada grup, el control i el seguiment de la formació online (i/o a distància) de les diferents matèries i dels diferents nivells.
 • Pla de digitalització integral al 1r curs de l’ESO mitjançant adquisició de dispositius digitals 1/1 per a la totalitat dels alumnes matriculats. Inici del procés de projecte pedagògic de digitalització en quatre anys del centre fins a 4t ESO: creació de material digital, projectes, possibles agrupacions de matèries en àmbits (1r ESO), per facilitar la formació en competències i acompanyament digital tant presencial com a distància en el transcurs de tota l’etapa educativa.

Comunicació oficial amb el centre:

El GESTIB es considerarà  el mitjà  oficial de comunicació del centre amb les famílies en tots els escenaris i molt especialment en els escenaris B i C. Així doncs, les notificacions, els comunicats i els documents oficials (butlletí de notes, informes, qualificacions, faltes d’assistència, etc.) es gestionaran mitjançant el GESTIB. Per aquest motiu, ÉS MOLT IMPORTANT que tutors i cotutors confirmin usuari i contrasenya de les famílies.

No assistiran al centre aquells alumnes, docents i altres professionals que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquells que es trobin en aïllament per diagnòstic de la COVID-19, o en període de quarantena domiciliària per haver estat en contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de la COVID-19.

Protocol d’actuació en cas de detecció de símptomes.

 • Queda habilitada una sala d’aïllament a la segona planta del centre, identificada adequadament mitjançant indicadors, que disposarà de la ventilació i tot el material necessari i les mesures de protecció tant del pacient com del personal que l’hagi d’atendre.
 • En cas de símptomes lleus, l’adult que el detecti serà el mateix que acompanyarà l’alumne a la sala d’aïllament i es quedarà amb ell amb les mesures de protecció i prevenció previstes (ús de mascareta, guants, pantalla protectora i bata d’un sol ús). El professorat de guàrdia avisarà la família (pare, mare o tutor legal) perquè venguin a cercar l’alumne per anar al metge. Es farà un seguiment de les proves o del diagnòstic, que  es coordinarà amb el 061 per activar el protocol de salut al centre.
 • En cas de símptomes més greus o d’impossibilitat de contactar amb la família, es coordinarà directament amb els serveis de salut al 061, per tal d’activar el protocol necessari per atendre el cas i les mesures a prendre.

Mesures i protocol d’actuació en un cas de contagi o sospita de contagi.

 • En tots els casos:
  1. Avisar al 061 en cas de gravetat o de dificultat per respirar de la persona afectada i per consultar qualsevol dubte sobre el trasllat segur de la persona afectada.
  2. El trasllat al domicili de la persona afectada ha de ser segur i no utilitzar mai el transport públic.
  3. Una vegada que la persona amb símptomes hagi sortit del centre, els espais on hagi estat s’hauran de netejar i desinfectar.
  4. En el cas de confirmar-se que es tracta de COVID-19, els espais desinfectats no es podran utilitzar fins al dia següent a la desinfecció.

Abans d’anar al centre.

Si presentes símptomes compatibles amb la COVID-19 (febre, tossina, sensació de falta d’aire, disminució dels sentits de l’olfacte i del gust, calfreds, mal de gola, mal de cap, debilitat general, malestar muscular, diarrea o vòmits) no has d’acudir al centre i has de contactar amb el telèfon de teu centre d’Atenció Primària o al telèfon 061 i seguir les seves instruccions.

 • Tot l’alumnat s’ha de mirar la temperatura a diari abans d’anar al centre. En cas de tenir febre (> 37,5ºC), han de quedar al seu domicili, avisar l’institut i contactar amb el seu centre d’Atenció Primària o al telèfon 061 i seguir-ne les instruccions.
 • Si l’alumnat utilitza el transport públic per venir a l’institut, ha d’evitar les aglomeracions, utilitzar la mascareta i mantenir en tot moment la distància interpersonal de seguretat.
 • S’ha d’evitar compartir objectes d’ús personal (bolígrafs, pintures, tisores, etc.). Per aquest motiu, és convenient preparar tot el necessari per a les classes de forma que no sigui necessari utilitzar material prestat ni compartir objectes amb els companys.
 • S’aconsella portar la pròpia beguda de casa (o comprar-la en el bar de l’IES) i evitar fer ús de les fonts d’aigua potable del pati, les quals poden estar clausurades.
 • Llegeix atentament el protocol d’entrada i sortida del centre educatiu i recorda que cal ser puntual en els horaris assignats al teu grup o nivell.
ENTRADES HORARI GRUPS
Porta del pati   – C/ Bisbe Maura, s/n 7:45 – 8:00 h 2n ESO, 2n PMAR i 4t ESO
Porta principal – C/ Marquès Fontsanta, 12 7:45 – 8:00 h Batxillerat i CFGM (matí)
Porta del pati   – C/ Bisbe Maura, s/n 8:35 – 8:50 h 1r ESO, 3r ESO, 3r PMAR i FP Bàsica
Porta del pati   – C/ Bisbe Maura, s/n 15:35 – 15:45 h CFGM (horabaixa)

Un dia entren (14:45 – 14:55h)

Porta principal – C/ Marquès Fontsanta, 12 15:35 – 15:45 h CFGS (horabaixa)

Un dia entren (14:45 – 14:55h)

 

Protocol d’entrada.

Recorda:
L’ús de la mascareta és obligatori.
Els alumnes han de portar les mascaretes de casa seva.

 • Accessos al recinte escolar. Es diferenciaran els punts d’entrada i sortida del centre per grups i nivells. L’alumnat utilitzarà les dues entrades al recinte escolar per accedir i sortir de l’Institut segons la següent distribució:
  1. ESO, FPB i CFGM (horabaixa): entrada al pati pel carrer del Bisbe Maura s/n.
  2. Batxillerat, CFGM (matí) i CFGS: accés a l’edifici per l’entrada principal del carrer del Marquès de la Fontsanta, 12.
 • Localitza l’accés d’entrada i sortida del recinte escolar assignat al teu nivell educatiu, el qual està indicat adequadament amb l’objectiu de facilitar els accessos i permetre la distància mínima interpersonal de seguretat.
 • A la porta d’entrada al recinte escolar, s’ha de preservar una distància interpersonal mínima de 1,5 metres, tant amb els companys com amb el personal del centre.
 • És necessari possibilitar la tasca a les persones que organitzen l’accés o la sortida del centre i s’hi ha de col·laborar per impedir que es formin aglomeracions.
 • Per tal de poder complir totes les mesures estrictes de sanitat, l’accés a l’aula es farà de forma esglaonada. Tots els grups d’un mateix nivell entraran a la mateixa hora segons el següent protocol:
PER A TOT L’ALUMNAT Protocol a seguir:

–       L’alumnat tindrà assignat un espai al pati per esperar l’hora d’entrar a l’edifici.

–       Durant l’espera al pati, cal col·locar-se en filera i respectar la distància mínima de seguretat (1 metre i mig).

–       Per entrar a l’edifici i pujar a les classes, han d’esperar un/a professor/a. NO poden pujar sols.

Alumnat de 2n ESO, 2n PMAR i 4t ESO Accés: Per la porta del pati, pel carrer del Bisbe Maura s/n.

Hora: A partir de les 7:45h (a les 8:00h les portes es tancaran).

Alumnat de 1r ESO, 3r ESO, 3r PMAR i FP Bàsica Accés: Per la porta del pati, pel carrer del Bisbe Maura s/n.

Hora: A partir de les 8:35h (a les 8:50h les portes es tancaran).

Alumnat de Batxillerat i CFGM de matí Accés: Per la porta principal, pel carrer del Marquès de la Fontsanta, 12.

Hora: A partir de les 07:45h (a les 8:00h les portes es tancaran).

Alumnat de CFGM (horabaixa) Accés: Per la porta del pati, pel carrer del Bisbe Maura s/n.

Hora: A partir de les 15:35 (a les 15:45 les portes es tancaran).

Alumnat de CFGS (horabaixa) Accés: Per la porta principal, pel carrer Marquès de Fontsanta, 12.

Hora: A partir de les 15:35 (a les 15:45 les portes es tancaran).

 • L’alumnat que arribi tard no podrà accedir a l’aula fins a la següent hora. Si hi ha reiteració, a l’alumne se li aplicaran les mesures correctores pertinents i recollides al ROF de l’IES.

 

Trànsit i circulació interna. Passadissos.

 • Tot l’edifici està senyalitzat. Hi ha senyals de direcció única pels passadissos i per les escales (una fletxa) i senyals vermelles de prohibició de pas (per evitar creuaments de persones).
 • Es farà servir una escala per pujar i una altra de diferent per baixar per tal d’evitar creuaments de persones. També els passadissos seran unidireccionals. La direcció de les escales serà la següent:
  • Escala central: per pujar i davallar de la planta baixa al primer pis. Als altres trams, només de davallada.
  • Escala al fons del passadís llarg: només per pujar.
  • Escala al fons del passadís curt:
   • Del 1r pis al 2n pis: només per pujar.
   • Del 2n pis al 3r pis: només per pujar.
 • Per evitar formar aglomeracions en les instal·lacions del centre educatiu, no hem d’obstaculitzar els passadissos i les zones d’accés i de trànsit.
 • Per minimitzar la distància i l’ús de recorreguts interns, cada grup-classe romandrà a l’aula pròpia de referència tant de temps com sigui possible, i els professors seran qui principalment es desplacin durant els intercanvis de classe.

 

Dins de l’aula.

 • Accedeix a l’aula de manera ordenada, mantenint la distància mentre esperes el teu torn.
 • Mantén en tot moment la distància de seguretat d’un 1,5 metres dins de l’aula, tant amb els/les companys/es com amb els/les professors/res.
 • No has de compartir objectes personals ni material escolar, tals com elements d’escriptura, calculadores… Has d’assegurar-te de portar tot el necessari per poder seguir les classes.
 • En cas de ser inevitable compartir algun material, extrema les mesures d’higiene i prevenció (higiene de mans, evita tocar-te nas, ulls i boca…) i renta’t les mans amb aigua i sabó tan aviat com sigui possible o utilitza gel hidroalcohòlic.
 • Desinfecta els instruments o elements comuns, que hagin estat utilitzats pel docent o per algú dels teus companys.
 • Per evitar l’ús de vestidors, els dies que hi hagi classe d’EF has d’assistir a l’institut amb roba apropiada per la pràctica, dur una bossa específica per a l’assignatura, amb una ampolla d’aigua extra, una samarreta neta i una tovallola petita.
 • Si tens classes seguides a la mateixa aula, no has d’abandonar l’aula en el canvi entre classe i classe.
 • En finalitzar l’activitat docent, caldrà deixar buides i ordenades la teva taula i la teva cadira de l’aula, amb la finalitat de facilitar les tasques de neteja i desinfecció.

 

Organització del temps d’esplai.

 • Es divideix el pati en els següents sectors:
  1. PATI – SECTOR 1: pista de futbol.
  2. PATI – SECTOR 2: pista de bàsquet.
  3. PATI – SETOR 3: pista de voleibol (zona central ajardinada).
  4. PATI – SECTOR 4: porxo llarg (zona amb taules de picnic).
  5. PATI – SECTOR 5: porxo curt, cafeteria i zona d’accés al gimnàs.
  6. EXTERIOR – SECTOR 6: zona d’accés principal i parc de Ses Estacions.
 • Per tal d’evitar aglomeracions, el temps d’esplai es farà de forma esglaonada i en espais diferenciats:
GRUPS O NIVELLS DURADA I TEMPS D’ESPLAI SECTOR/S ASSIGNAT/S
2n ESO i 2n PMAR 30 minuts, 10:30h – 11:00h

 

Porxo llarg i la zona central ajardinada (pati sectors 3 i 4)
4t ESO i 4t PRAQ 30 minuts, 10:30h – 11:00h Pista de futbol (pati sector 1)
 

1r i 2n Batxillerat

 

30 minuts, 10:30h – 11:00h

Zona d’accés principal al centre i parc de Ses Estacions (exterior o sector 6)
 

CFGM (matí)

 

30 minuts, 10:30h – 11:00h

Zona d’accés principal al centre i parc de Ses Estacions (exterior o sector 6)
1r ESO 30 minuts, 11:20h – 11:50h Porxo llarg i la zona central ajardinada (pati sectors 3 i 4)
3r ESO i 3r PMAR 30 minuts, 11:20h – 11:50h Pista de futbol (pati sector 1)
1r FP Bàsica 30 minuts, 11:20h – 11:50h Porxo llarg i la zona central ajardinada (pati sectors 3 i 4)
2n FP Bàsica 30 minuts, 11:20h – 11:50h Pista de futbol (pati sector 1)
CFGM (horabaixa) 30 minuts, 18:15h – 18:45h Zona d’accés principal al centre i parc de Ses Estacions (exterior o sector 6)
CFGS (horabaixa) 30 minuts, 18:15h – 18:45h Zona d’accés principal al centre i parc de Ses Estacions (exterior o sector 6)
 • L’alumnat serà acompanyat pel professor que els feia classe abans del temps d’esplai des de l’aula fins a la zona designada. S’haurà de davallar de forma ordenada i un grup darrere l’altre. El professorat serà el responsable d’indicar al grup en quin moment pot davallar.
 • L’alumnat es distribuirà i ocuparà les zones assignades procurant relacionar-se en grups petits i mantenint sempre les distàncies de seguretat entre ells.
 • La Conselleria autoritza l’entrada a la cafeteria mantenint la distància de seguretat, amb mascareta i reduint la cabuda de l’espai al 75%. L’alumnat que no hi pugui accedir, haurà d’esperar torn fent coa i mantenint la distància de seguretat d’1’5 m. Per aquest motiu, s’estableix el pati sector 5 (porxo curt, cafeteria i zona d’accés al gimnàs) com a zona d’accés i de trànsit a banys i cafeteria, la qual no s’ha d’obstaculitzar i ha de romandre tan buida com sigui possible.
 • Quan arribi el moment de pujar a les aules, serà el professorat que té classe amb el grup qui el recollirà al pati i li indicarà quan pot pujar.
 • Durant el pati no es podran realitzar activitats que incloguin contacte físic, com els esports d’equip (futbol sala, bàsquet, ping pong…).
 • Durant el pati l’alumnat haurà de complir totes les mesures de seguretat i d’higiene necessàries. En cas de pluja tot l’alumnat quedarà dins les aules.

 

Protocol de sortida. Tornada a casa.

 • La sortida del centre es farà de forma ordenada i esglaonada. Quan arribi el moment de finalitzar la darrera hora de classe i sortir del centre, el professor de darrera hora serà el responsable d’indicar al grup en quin moment pot davallar de forma ordenada i serà qui els acompanya fins a la porta de sortida assignada.
PORTA DE SORTIDA HORARI GRUPS
Porta del pati   – C/ Bisbe Maura, s/n 13:30 – 13:45 h 2n ESO, 2n PMAR i 4t ESO
Porta Principal – C/ Marquès Fontsanta, 12 13:30 – 13:45 h Batxillerat

2 dies (dimarts i dijous) surten (14:25 – 14:40h)

Porta Principal – C/ Marquès Fontsanta, 12 13:30 – 13:45 h CFGM (matí)

1 dia (dilluns o divendres)  surten (14:25 – 14:40h)

Porta del pati   – C/ Bisbe Maura, s/n 14:20 – 14:35 h 1r ESO, 3r ESO, 3r PMAR i FP Bàsica
Porta del pati   – C/ Bisbe Maura, s/n 21:15 – 21:30 h CFGM (horabaixa)
Porta Principal – C/ Marquès Fontsanta, 12 21:15 – 21:30 h CFGS (horabaixa)
 • S’ha de col·laborar amb el personal que organitza la sortida i s’ha d’impedir que es formin aglomeracions a les portes.
 • Abans de sortir del centre, es recomana rentat les mans amb aigua i sabó i, si no n’hi ha a l’abast, amb gel desinfectant de mans.
 • A l’arribada a casa, es recomana rentar-se les mans amb aigua i sabó, llevar-se les sabates i, com a mesura d’higiene, substituir-les per calçat de casa.
 • Cal cuidar les distàncies i seguir les mesures de prevenció de contagis i d’higiene a la llar, sobretot si convius amb persones de grups vulnerables a la COVID-19.

 

Respecte de les normes.

Recorda!
L’alumnat ha de respectar i complir en tot moment les mesures de prevenció i higiene específiques implementades pel centre.

SERAN SANCIONADES LES SEGÜENTS CONDUCTES:

 • NO col·laborar amb l’organització d’entrades i sortides de l’IES.
 • NO complir amb les mesures d’higiene establertes.
 • NO seguir les mesures de prevenció.
 • NO seguir les indicacions dels cartells.
 • NO assistir a classe amb mascareta.
 • NO utilitzar els espais del centre de forma correcta.
 • NO tenir cura dels materials i recursos del centre.
 • NO respectar la distància mínima de seguretat.
 • NO seguir les indicacions del professorat i/o personal del centre (consergeria, secretaria, neteja).
 • NO utilitzar les taquilles de forma individual.

Higiene de mans a l’entorn escolar. 

Recorda!
Segueix les instruccions indicades als cartells sobre la tècnica correcta d’higiene de mans durant 40 segons amb aigua i sabó o durant 20 segons amb gel hidroalcohòlic.

 • Es recomana mantenir en tot moment una higiene correcta de mans. El rentat de mans es realitzarà amb aigua i sabó, o bé amb gel hidroalcohòlic, com a mínim, en les següents situacions:
 • Al començar i finalitzar la jornada laboral.
 • Després d’anar al bany.
 • Després de tossir, esternudar o mocar-se.
 • Abans i després del pati.
 • Abans i després de menjar.
 • Després de retirar-se els guants, si se n’empren.
 • Abans i després de posar-se o llevar-se una mascareta.
 • Sempre que les mans estiguin visiblement brutes. En aquest cas, el gel hidroalcohòlic no és suficient, i serà necessari l’ús d’aigua i sabó.
 • Abans i després d’usar o compartir espais múltiples o equips (com taules, ratolins d’ordinador…).
 • S’han extremar aquestes mesures d’higiene i de prevenció en el cas de compartir objectes.

 

Higiene respiratòria a l’entorn escolar.

 • Al tossir o esternudar, cal cobrir-se la boca i el nas amb el colze flexionat o amb un mocador d’un sol ús.
 • Hem d’emprar mocadors d’un sol ús per a eliminar secrecions respiratòries i, una vegada utilitzats, llençar-los a la paperera.
 • Després de tossir o esternudar, cal rentar-se les mans amb aigua i sabó, o bé amb gel hidroalcohòlic.

 

Recomanacions generals.

QUÈ HA DE FER L’ALUMNAT?

 • Col·laborar amb el personal que organitza les entrades i les sortides de l’IES.
 • Vigilar el seu estat de salut.
 • En entrar i sortir de l’IES, rentar-se les mans/emprar gel hidroalcohòlic.
 • Tenir cura de les distàncies dins els espais del centre.
 • Seguir les mesures de prevenció que s’han donat en el centre.
 • Seguir les indicacions dels cartells (entrades i sortides, higiene, etc.).
 • Utilitzar la mascareta.
 • Quan s’hagi de tossir, cobrir la boca i el nas amb el colze flexionat o amb un mocador d’un sol ús.
 • Limitar els desplaçaments dins classe als estrictaments necessaris.
 • S’han de mantenir, sempre que sigui possible, les portes de les aules obertes.
 • Preferentment cada alumne/a tendrà assignades una taula i una cadira.
 • No es podran utilitzar els penjadors de classe.
 • Les taquilles seran d’ús individual per guardar el material o objectes personals. S’ha de tenir especial cura a l’hora d’emprar-les.
 • Evitar compartir materials.
 • Netejar amb freqüència els objectes d’ús personal (ulleres, ordinadors, etc.).

RECOMANACIONS PER A FAMÍLIES.

 • L’alumnat NO ha d’assistir al centre si presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 (febre, tos, congestió nasal, dificultat respiratòria, malestar general, disminució de l’olfacte i el gust…).
 • És necessari mirar la temperatura de l’alumne cada dia abans de sortir de casa.
 • Si presenta símptomes, s’ha de telefonar al centre de salut.
 • S’ha de demanar cita prèvia en el cas de voler tenir una reunió amb professorat del centre.
 • És obligatori complir els horaris establerts i la normativa del centre. S’ha de tenir esment especial amb la puntualitat.
 • L’alumne ha de sortir de casa amb la mascareta.
 • Cal recordar que l’IES té establertes mesures d’higiene que s’han de complir.

Informacions per a famílies

Els butlletins de notes NO es lliuraran en paper en classe.

Es podran consultar a través del GestIB (enllaç).

 • 900 100 444: Telèfon de l’IMAS (del Consell de Mallorca) per a casos d’emergència social.

 • Informació d’INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad de España): TELÉFONO 017. Línea de Ayuda en Ciberseguridad para menores, educadores, padres y tutores. Este número de marcación corta es gratuito y confidencial y está disponible todos los días del año de 09:00 a 21:00.

 • El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) i el Govern balear, a través de la Direcció General d’Emergències, han posat en marxa un dispositiu d’atenció telefònica gratuïta extraordinari d’atenció psicològica per a oferir assessorament i primers auxilis psicològics a la ciutadania davant la crisi sanitària que estam vivint a conseqüència del coronavirus SARS-CoV-2. Amb aquest objectiu, s’ha habilitat el número 900 112 003, que estarà en marxa les 24 hores del dia, de dilluns a diumenge.

 • Tríptic realitzat des de l’Institut per a la Convivència i l’Exit Escolar amb recomanacions i telèfons de suport.

 • Enllaç a la web de FAPA Mallorca (Federació d’Associacions de Pares i Mares d’alumnes) que conté un recull de consells i recursos adreçats a les famílies.
 • La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació disposa del telèfon 116111 i el xat d’ajuda a la infància, un servei telefònic de 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, gratuït i que facilita als menors una atenció específica, personalitzada i confidencial, i que els ofereix un espai segur per poder expressar-se i comunicar les seves necessitats o aquelles situacions que considerin oportunes.
 • La Fundació ANAR gestiona el telèfon de la família i l’escola: per mitjà del 600505152, s’atén a qualsevol adult preocupat per un menor d’edat amb problemes.

Altres informacions

A/ CINEMA

1. Documentals RTVE:
https://www.rtve.es/documentales/

2. Compilació d’un centenar d’articles del cinema:
https://archstanton.org/2018/02/27/compilacio-darticles/

3. Pel·lícules en obert de “Colectivo Cineastas”:
https://www.colectivodecineastas.com/peliculas-online?fbclid=IwAR1GxLMzzsnE9Ar3x8B9ZAJ-4oMAnjFGHciVnHaEjoN_9kdNZ88pUc7YwWM

4. 100 pel·lícules “Kit cuarentena películas online”:
https://docs.google.com/document/d/1yZYQmIc3NxVBAkg4bsPVxDwO1r40WmvtnUTfm26J80U/edit?fbclid=IwAR3wskOskWjyTk8eMn93CcyproL62PoYormgcJxdFraf6v7eGVKTAsu4ofM

5. Pel·lícules TV3 a la Carta:
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/pellicules-a-la-carta/coleccio/5150/

6. Cinema en línia gratis i legal
https://archstanton.org/2017/12/08/cinema-en-linia-gratis-i-legal/

7. Més Pel·lícules en obert:
https://www.youtube.com/user/canoncine/videos

8. Recursos que ofereix la Filmoteca de Catalunya (pel·lícules, curts o migmetratges):
https://www.filmoteca.cat/web/ca/dossier/recursos-cinematografics-contra-el-covid-19

9. Curtmetratges per educar en valors:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyeaqq49jhE8edMFUAHocBQeH8pWK3dfE

10. Efilm/Ebiblio Catalunya (+ de 2000 pel·lícules i milers de llibres):
https://bibliotecavirtual.diba.cat/e-film

11. Curtmetratges:
https://archstanton.org/2017/09/06/seleccio/

12. Entrevistes a guionistes
https://archstanton.org/2017/12/09/el-guionista/

13. Entrevistes a realitzadors
https://archstanton.org/2017/12/10/el-realitzador/

14. 100 pel·lícules a Youtube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNq2eaZvd5PsY9bF9QTeJ30IRscWVT_4c&fbclid=IwAR3xVbiVxVb04zHUu6wnibdrGI9MJHYhhgF78RhILFRel74W2QJfifPE_AA

15. Repositori d’activitats relacionades amb pel·lícules per a treballar Cultura i Valors ètics.
https://archstanton.org/2018/12/16/repositori-cultura-i-valors-etics/

16. Repositori d’activitats relacionades amb pel·lícules per a treballar Ciències i matemàtiques.
https://archstanton.org/2018/12/15/repositori-ciencies-i-matematiques/

17. Repositori d’activitats relacionades amb pel·lícules per a treballar la Música.
https://archstanton.org/2018/11/10/repositori-musica/

18. Repositori d’activitats relacionades amb pel·lícules per a treballar Llengua i Literatura.
https://archstanton.org/2018/12/16/1958/

19. Repositori d’activitats de pel·lícules relacionades amb les Ciències Socials.
https://archstanton.org/2018/12/20/repositori-ciencies-socials/

20. Repositori d’Activitats de pel·lícules relacionades amb l’Ed. Visual i Plàstica
https://archstanton.org/2018/11/11/repositori-ed-visual-i-plastica/

21. Pel·lícules en obert que ofereix la Filmoteca espanyola a través de Vimeo:
https://vimeo.com/user70603283

22. Pàgines que ofereixen documentals en obert:
https://archstanton.org/2017/09/06/documentals/

23. Documentales 2020:
https://www.youtube.com/channel/UCUh-JaqgVO1s29x6e49tHCw/videos

24. Documentals Arte.tv:
https://www.arte.tv/es/

25. Guions de pel·lícules (english):
www.script-o-rama.com/table.shtml

26. Guions de pel·lícules (english):
www.simplyscripts.com/movie.html

27. Guions (en castellà):
http://www.cervantesvirtual.com/buscador/?q=gui%C3%B3n

28. Test de pel·lícules.
https://www.televisando.com/test-de-peliculas

29. Jocs de cinema.
https://www.cerebriti.com/juegos-de-cine/

30. Juga amb les imatges:
http://www.xtec.cat/~lcasas1/?_ga=2.160794493.1720023760.1585054489-737237440.1549137579

B/ MÚSICA

31. Ràdio Garden (ràdios de tot el món):
http://radio.garden/listen/demoisellefm/CEtsi99Y

32. 714 emissores de música al món:
https://www.radio.es/genre/world

33. Llistes d’Spotify de Bandes Sonores:
https://archstanton.org/2017/08/16/original-soundtracks-arch-stanton/

34. Òperes del Liceu i del “Teatro real” (codi: OperaEnCasa) amb registre previ:
https://www.myoperaplayer.com/

35. Història del jazz
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHDYwIvm3FKNntzIfzWM7BRwesTkJtC6U

36. “Bailando en la calle” (sèrie documental, historia del rock):
https://www.youtube.com/watch?v=ahv0Y3YGJAA

37. “Los mejores conciertos completos HD”:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL54835teYYB6TXx0j37rArlHeS2Nzi9Fw

38. Entrevistes a compositors de Bandes Sonores
https://archstanton.org/2018/02/11/el-compositor/

C/ TEATRE

39. Llegir obres de la Biblioteca del TNC:
https://www.tnc.cat/ca/biblioteca-del-tnc

40. Teatroteca (vídeos d’obres de teatre)
http://teatroteca.teatro.es/opac/?fbclid=IwAR2j309lF24Qdq8l3SyC_YQb07XhAPFKXJD1O6amNNo3_8mwWV3jrfzRPcQ#index

41. “Obras de teatro escolar”.
https://www.educacionyfp.gob.es/bulgaria/dam/jcr:ef2119de-91b0-4feb-b784-2fd978bd669c/teatro-2016-webs.pdf

42. Estudio 1. Teatro en TV.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF80B329D3A86DEA6

43. Obres de teatre en PDF:
https://comediatheque.net/traductions/obras-en-espanol/

44. Vídeos obres de teatre completes.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlpaL46mhqWXYPVrb5iaRk7unGqXDGjPO

45. 300 obres de teatre en PDF
https://poetasdelfindelmundo.com/a/m/obras-de-teatro-pdf/

46. Obres de teatre (arxiu RTVE):
https://www.rtve.es/alacarta/videos/teatro-en-el-archivo-de-rtve/

D/ YOUTUBE

47. Classes de Biologia i Química:
https://www.youtube.com/user/profesorjano/videos

48. Matemàtiques batxillerat:
https://www.youtube.com/user/profesor10demates/videos

49. Dibuix tècnic batxillerat
https://www.youtube.com/user/ArturoGeometria/videos

50. Canal del Instituto Nacional de tecnologías educativas:
https://www.youtube.com/user/Educacionlab/videos

51. National geographic
https://www.youtube.com/user/NationalGeographicES/videos

52. Col·lecció vídeos de la Guerra Civil de la Filmoteca espanyola
https://www.youtube.com/playlist?list=PL29F65DB88380D711

53. Vídeos Acadèmia Play:
https://www.youtube.com/channel/UCv05qOuJ6Igbe-EyQibJgwQ/videos

54. Digui digui. Curs de català.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbA3-UvAGUvHxLj3RSDrfcRODVPcleBqO

55. Curs de francès
https://www.youtube.com/user/ClasesFrancesFacil/videos

56. Curs d’anglès
https://www.youtube.com/user/ingenierogeek/videos

57. Física 1º bachillerato:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLquqRxGjdk0746Gtzb102zxI3gmDVJts5

58. Sèrie Tom Sawyer
https://www.youtube.com/watch?v=WBhZGG76k7U&has_verified=1

59. Sèrie “Érase una vez el hombre”:
https://www.youtube.com/watch?v=3XKe0lRvMEY

E/ TOURS VIRTUALS A MUSEUS

60. Pinacoteca di Brera – Milà
https://pinacotecabrera.org/

61. Galleria degli Uffizi – Florència
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali

62. Museo Archeologico – Atenes
https://www.namuseum.gr/en/collections/

63. Prado – Madrid
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works

64. Louvre – París
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

65. British Museum – Londres
https://www.britishmuseum.org/collection

66. Metropolitan Museum – Nova York
https://artsandculture.google.com/explore

67. Hermitage – San Perersburg
https://bit.ly/3cJHdnj

68. National Gallery of art – Washington
https://www.nga.gov/index.html

69. Visites virtuals a 6 meravelles del món:
https://www.publico.es/viajes/visitas-virtuales-por-seis-maravillas-del-mundo/

70. Col·lecció digital de la biblioteca pública de Nova York
https://digitalcollections.nypl.org/

71. Recursos Museu d’Història de Catalunya:
https://www.mhcat.cat/educacio/recursos_i_materials_didactics_el_museu_a_l_aula/recursos_i_materials_didactics/cronologies_i_linea_del_temps/cronologies_i_linia_del_temps

72. Recursos Museu Nacional d’Art de Catalunya:
https://www.museunacional.cat/ca/recursos-educatius-0

F/ CÒMICS

73. Aftercomic:
https://www.aftercomic.net/yo-me-quedo-en-casa/

74. JMV Cómics:
https://www.dropbox.com/sh/98fgzp71he46504/AABm0BV2kfAhmK0DyXNtGFMra?dl=0

75. Lektu Cultura Digital:
https://lektu.com/e/fanhunter/9?page=2

76. Karras Comics:
https://karrascomics.com/comics/

77. El Torres còmics:
https://www.dropbox.com/sh/29bc0r7sjgncwd6/AAADLT5frBFJCBgFhpDdOoOza?dl=0

G/  ALTRES

78. Premsa històrica digitalitzada.
https://guiesbibtic.upf.edu/com/premsa_historica

79. Imatges i vídeos de la NASA
https://images.nasa.gov/

80. Arxiu d’RTVE:
https://www.rtve.es/television/archivo/

81. Biblioteca digital de la UNESCO
https://unesdoc.unesco.org/?locale=es

82. Milers de llibres en PDF:
http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/indice.html

83. TV’s educatives.
http://www.edu3.cat/Edu3tv/RecursosAudiovisuals?p_id=4063

84. Recursos per a diferents matèries Educat3.
http://www.edu3.cat/

85. Educac: educació audiovisual
https://www.educac.cat/

86. Ebooks gratis
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks-gratis/184

87. Programes d’edició de so i vídeo
http://www.edu365.cat/batxillerat/modalitat/arts/audiovisual01/index.html

88. Tutorial Complet de Final Cut:
https://www.youtube.com/watch?v=HyQxc6S__hA

89. Tutorial Complet d’Adobe Premiere:
https://www.youtube.com/watch?v=RRe8brcB1KU

90. Merlí: catàleg de recursos educatius.
http://merli.xtec.cat/merli/cerca/directoriInicial.jsp

Translate »
Scroll Up