971 770 267 - 971 770 369 - 971 770 947

Informacions crisi COVID-19

AMB MOTIU DE LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA, NO ES POT ACCEDIR AL RECINTE DEL CENTRE SENSE CITA O AUTORITZACIÓ PRÈVIA.

Ensenyament a distància

Si cliqueu el botó blau podreu accedir:

 • a totes les Google Classrooms, seleccionant el curs, grup, i assignatura que desitgeu (per a ESO, FPB i batxillerat);
 • a la programació quinzenal dels grups semipresencials.

Si no hi podeu accedir, tanqueu tots els vostres comptes de correu.

Si cliqueu el botó taronja podreu accedir:

 • a totes les aules virtuals Moodle (per a batxillerat i els graus mitjà i superiors d’FP, modalitat presencial).

Si cliqueu el botó verd podreu accedir:

 • a la plataforma a distància (per als graus mitjà i superiors d’FP, modalitats dual i a distància).

Mesures de prevenció i Pla de contingència

Atesa la situació generada per la COVID-19 i la incertesa sobre la possible evolució de la pandèmia, es preveuen tres possibles escenaris,segons el nivell d’alerta,que han de permetre que el sistema educatiu tingui la capacitat d’adaptació necessària a les situacions que durant el curs es puguin produir.

La indicació de canvi d’escenari l’establiran les autoritats sanitàries i el canvi es mantindrà com a màxim durant dues setmanes fins que es torni a avaluar.

Aquestes escenaris són:

 

NOVA NORMALITAT: Nova normalitat (nivell d’alerta 0), nivells d’alerta 1 i 2.

 • Les classes són presencials per a tot l’alumnat, i s’han de prendre les mesures de prevenció, contenció i higiene que es determinen en aquest pla de contingència. És l’escenari que en aquest moment es planteja per a l’inici de curs.
 • Capacitat dels espais (ràtios/aula). Per tal d’evitar, tant com sigui possible, canvis de classe i els moviments de l’alumnat dins el centre, els grups classe tindran assignada una aula de referència amb la finalitat de garantir la màxima estabilitat possible dels grups.
 • Per garantir la presencialitat de tot l’alumnat, i amb la intenció de reduir ràtios als nivells d’educació secundària obligatòria, per tal que es puguin adaptar a la distància de seguretat establerta en el punt 2.4 de l’annex 1 de la la resolució conjunta del conseller d’educació, i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022, es preveu augmentar el nombre de grups a 1r i 2n ESO.  Els grups de 3r i 4t ESO, d’FP i de Batxillerat mantindran la ràtio de grup complet i tindran assignada una aula de referència per tal de garantir la màxima estabilitat possible dels grups.
 • En el cas excepcional que no es puguin complir les mesures en els nivells 3 i 4, es preveu l’organització de la semipresencialitat en dies alterns de l’alumnat a partir de 3r ESO, Batxillerat i cicles formatius de Grau mitjà i Grau superior, amb un informe previ favorable del DIE i amb l’autorització de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres. Aquesta mesura anirà acompanyada del pla digital de contingència (veure annex 10 de les instruccions), per si es dona el cas excepcional que s’hagi de suspendre l’activitat lectiva presencial.
 • Entrada i sortida esglaonada amb accessos i horaris diferenciats per nivells educatius. A més, tot el centre estarà degudament senyalitzat (direccionalitat passadissos, banys, ús de mascareta, etc.)
 • Els familiars dels alumnes únicament podran entrar a l’edifici en cas de necessitat o per indicació del professorat o de l’equip directiu, complint sempre les mesures de prevenció i higiene, i sempre amb cita prèvia.
 • Comunicació amb les famílies: es podran fer entrevistes amb els tutors, els cotutors, l’equip directiu i el professorat amb cita prèvia.
 • Per fer gestions a secretaria, preferentment, s’haurà de demanar cita prèvia.

 

NIVELLS D’ALERTA 3 i 4: amb mesures més restrictives.

 • Es prioritzarà l’assistència de part de l’alumnat.
  • Presencialitat per a l’alumnat de primer i segon d’ESO, així com els dels grups de PMAR, 4t ESO PRAQ, FPB i els alumnes acollits als programes d’escolarització compartida PISE i ALTER.
  • En els altres nivells educatius es podrà plantejar l’organització de les activitats educatives alternant la modalitat de semipresencialitat en dies alterns.
 • Capacitat dels espais (ràtios/aula). Per garantir el màxim de presencialitat de tot l’alumnat d’educació secundària obligatòria, així com els dels grups de PMAR i FPB, es reduirà la ràtio dels grups de 1r i 2n d’ESO augmentant el nombre de grups. Els grups classe tindran assignada una aula de referència per tal de garantir la màxima estabilitat possible dels grups.
 • Els grups 3r i 4t d’ESO, d’FP de grau mitjà i grau superior i de Batxillerat tindran assignada una aula de referència per tal de garantir la màxima estabilitat possible dels grups. i per tal de reduir la ràtio d’aquests, es planificarà l’organització de les activitats educatives en semipresencialitat, alternant la modalitat presencial i a distància.
 • Entrada i sortida esglaonada amb accessos i horaris diferenciats per nivells educatius. A més, tot el centre està degudament senyalitzat (direccionalitat passadissos, banys, ús de mascareta, etc.).
 • Els familiars dels alumnes únicament podran entrar a l’edifici en cas de necessitat o per indicació del professorat o de l’equip directiu, complint sempre les mesures de prevenció i higiene, i sempre amb cita prèvia.
 • Comunicació amb les famílies: es podran fer entrevistes de manera excepcional amb els tutors, els cotutors, l’equip directiu i el professorat amb cita prèvia.
 • S’haurà de demanar cita prèvia per fer gestions a secretaria.

 

ESCENARI CONFINAMENT.

 • Supressió de les activitats educatives presencials, les quals es desenvoluparan de forma telemàtica mitjançant la plataforma digital recollida en el pla digital de contingència, i tancament del centre.
 • Comunicació amb les famílies: es podran fer entrevistes amb els tutors, els cotutors, l’equip directiu i el professorat d’àrea mitjançant telèfon, correu electrònic o meet.

Mesures de neteja, desinfecció i ventilació.

Tots els espais s’han de ventilar diàriament, el temps necessari per permetre la renovació de l’aire, un mínim de cinc minuts abans d’iniciar la jornada, després de cada canvi de classe i després de cada ús.

A tots els espais es mantindran les finestres obertes sempre que la climatologia ho permeti. Es poden emprar ventiladors de sòtil sempre que hi hagi les finestres obertes, per permetre l’entrada d’aire de l’exterior. Cada aula té instal·lat un mesurador de CO2. La concentració de CO2 no ha de ser superior en cap moment a 800 ppm. En cas que superin s’haurà d’incrementar la ventilació o disminuir la cabuda fins que es situï per sota d’aquest indicador.

Es recomana mantenir la climatització a una temperatura entre 23-26º C sempre que l’equip de climatització permeti que la renovació de l’aire de l’exterior sigui suficient.

Com a regla general, les portes d’aules, despatxos i exteriors romandran obertes. En cas d’haver-hi més d’una porta d’accés a l’aula, s’utilitzaran totes de manera que l’alumnat accedeixi i surti per la porta més propera al seu lloc escolar.

 

Neteja i desinfecció: Es realitzarà una neteja i desinfecció de les instal·lacions mínim un cop al dia i es reforçarà en aquells espais que més s’utilitzin. En tots els banys hi haurà dispensadors de sabó i paper per eixugar-se les mans. També hi haurà gel hidroalcohòlic a totes les aules.

 

Formació hàbits: Al principi de curs, s’ensenyarà els alumnes la tècnica correcta per al rentat de mans i com posar-se i llevar-se la mascareta. El centre ha de disposar de mascaretes pels alumnes que no en tenen o se’ls hi rompin.

 

Rentat de mans: Es realitzarà amb aigua i sabó, o bé amb gel hidroalcohòlic, com a mínim, en les següents situacions:

 • Després d’anar al lavabo.
 • Després de tossir, esternudar o mocar-se
 • Abans i després del pati.
 • Després de cada contacte amb fluids corporals d’altres persones.
 • Després de retirar-se els guants, si se n’empren.
 • Abans i després de posar-se o llevar-se una mascareta.
 • Sempre que les mans estiguin visiblement brutes.
 • Abans i desprésd’usar o compartir espais múltiples o equips.
 • Sempre que s’hagin rebut documents, paquets o mercaderies de l’exterior

 

Als lavabos i altres espais del centre hi haurà cartells informatius sobre la tècnica correcta d’higiene de mans durant 40 segons amb aigua i sabó o durant 20 segons amb gel hidroalcohòlic.

 

Limitació persones: per limitar el nombre de persones presents en un espai de manera simultània s’evitarà fer reunions presencials del claustre de professors o reunions que superin les 20 persones en espais tancats. En el cas de les reunions presencials es garantirà la distància mínima d’1,5 m.

Els claustres i les reunions superiors a 20 persones es duran a terme de manera telemàtica.

També es duran a terme, preferentment, les reunions amb persones que no treballen en el centre.

Per la realització de reunions amb famílies, sempre que sigui possible, es prioritzaran els espais a l’aire lliure.

 

Mesures de protecció als diferents espais: ús de mascareta, gel hidroalcohòlic…

Es penjaran cartells informatius en tots els espais del centre recordant les mesures de prevenció als diferents espais, així com els accessos al centre, la direccionalitat i el sentit de circulació de persones pels passadissos.

S’ha d’evitar compartir objectes d’ús personal (bolígrafs, pintures, tisores, etc.). Cada alumne, professor o membre del personal no docent disposarà del seu propi material.

 

Distanciament: S’ha de garantir la separació mínima establerta en la normativa,  segons els nivells. Per això, s’han adoptat diverses mesures, tals com esglaonament de les entrades i sortides, la direccionalitat als passadissos o que els familiars dels alumnes únicament podran entrar a l’edifici en cas de necessitat o per indicació del professorat o de l’equip directiu, complint sempre les mesures de prevenció i higiene.

Es prioritzarà en la mesura del possible la utilització dels espais a l’aire lliure per a la realització de les activitats educatives. S’han de substituir les activitats que incloguin contacte físic, com els esports d’equip, per altres activitats si és possible a l’aire lliure, que permetin la distància de seguretat.

L’ús de la mascareta serà obligatori en l’entrada i sortida del centre, en el bany, el temps de pati i en el trànsit pels espais comuns (passadissos); així com en aquelles aules específiques o grups classe on no es pot garantir la distància mínima interpersonal.

Es proporcionarà gel hidroalcohòlic i mascaretes a tot el personal del centre. En el cas de l’alumnat i d’altres persones externes que venguin al centre serà obligatori que portin la seva propia mascareta de casa.

Contextualització G.Suite com a plataforma virtual única de formació del centre:

Es procurarà que tots els processos de coordinació de la formació online, així com de gestió i seguiment de l’alumnat en qualsevol dels escenaris tant de nivell 1 i 2 pel que fa a l’ús del dispositiu digital com dels escenaris de nivell 3 i 4, que impliqui formació semipresencial com a distància es faci mitjançant aquesta plataforma.

La implementació i la formació en competència digital del professorat, equips educatius i coordinacions, alumnat i famílies, es durà a terme d’acord amb el següent calendari:

 • 1-4 setembre: configuració per part dels administradors dels correus corporatius per a la comunicació i organització interna/externa del centre així com dels classroom sites per atendre alumnat online.
 • 7 de setembre: jornada de contextualització i ús de la plataforma G.suite per a tot el professorat nouvingut.
 • Primera setmana de setembre: convocatòria a les famílies de 1r i 2n ESO per al lliurament dels dispositius digitals necessaris pel seguiment de les matèries que s’acompanya d’una jornada de formació en eines bàsiques digitals per a la gestió dels dispositius tant per part de les famílies com dels alumnes i la seva relació  pel que fa a la coordinació, seguiment i control de l’ús del dispositiu. Aquest dispositiu, comprat o en préstec, tendrá finalitats exclusivament didàctiques i pedagògiques en relació amb el centre i els equips educatius tutors i cotutors de cada grup i nivell. NO ES POT SEGUIR EL CURS SENSE TENIR ACCÉS A UN DISPOSITIU TIPUS CHROMEBOOK PER A ÚS EXCLUSIU DE CADA ALUMNE I DEL CENTRE.

 

Creació de Classroom sites per a impartició i seguiment de formació mitjançant l’ús de les TIC i la competència digital tant presencial online, com semipresencial i a distància. Es mantindrà la plataforma d’oferta formativa oficial “Moodle” a FP.

 

Adaptació de les programacions a formació online, semipresencial (nivell 3), o distància (nivell 4): ús de les eines entre d’altres, Gsuite, Classroom, Meet, Lazarus (Control parental). Totes les aules estan equipades amb webcams i sistemes d’àudio que permeten passar a la impartició en streaming online en cas de necessitat. Totes aquestes eines i metodologies estan a disposició dels equips educatius per a la concreció curricular a nivell de programació setmanal d’aula. Es concretarà i informarà a la PGA del curs 2020-2021 i es publicarà a la pàgina web i a les corresponents aules virtuals (Classroom i Moodle).

 

Qüestionaris de seguiment alumnat i graelles informatives sobre seguiment i connexió digital de l’alumnat amb el centre: els tutors i co-tutors faran una detecció seguiment de casos de desconnexió digital i les seves causes. Es lliuraran dispositius digitals propis en préstec o cessió de la Conselleria d’Educació a alumnes vulnerables i en risc de desconnexió del seguiment online i/o a distància de les diferent matèries i dels diferents nivells.

 

Pla de digitalització integral al 1r curs i al 2n curs de l’ESO mitjançant adquisició de dispositius digitals 1/1 per a la totalitat dels alumnes matriculats. Continuació per segon any consecutiu del procés de projecte pedagògic de digitalització en quatre anys del centre fins a 4t ESO: creació material digital, projectes, tasques i unitats didàctiques competencials amb possibles agrupacions matèries en àmbits (1r ESO), per facilitar la formació en competències i acompanyament digital tant presencial com a distància en el transcurs de tota l’etapa educativa.

 

Comunicació corporativa interna/externa del centre:

Es farà mitjançant un correu corporatiu propi del centre. Alumnat, professorat, equips educatius, grups de treball i altres membres de la comunitat educativa disposaran d’un correu de gestió i comunicació amb el centre amb el domini @iessesestacions.es vinculat al drive i al portal intern i pàgina web del centre.

 

El GESTIB es considerarà  el mitjà  oficial de comunicació  del centre amb  les famílies en tots els escenaris i molt especialment en els nivells 3 i 4. Així doncs, les notificacions, comunicats i documents oficials (butlletí de notes, informes assoliment de competències, qualificacions, faltes d’assist“encia, programacions de les matèries, etc.) es gestionaran mitjançant el GESTIB. Per aquest motiu es confirmarà, bé a principi de curs, la disponibilitat  i accés mitjançant usuari i contrasenya de les famílies per part de tutors i co-tutors.

El GESTIB es considerarà  el mitjà  oficial de comunicació  del centre amb  les famílies en tots els escenaris i molt especialment en els nivells 3 i 4. Així doncs, les notificacions, comunicats i documents oficials (butlletí de notes, informes assoliment de competències, qualificacions, faltes d’assist“encia, programacions de les matèries, etc.) es gestionaran mitjançant el GESTIB. Per aquest motiu es confirmarà a principi de curs, la disponibilitat  i accés mitjançant usuari i contrasenya de les famílies per part de tutors i co-tutors.

No assistiran al centre aquells alumnes, docents i altres professionals que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquells que es trobin en aïllament per diagnòstic de la COVID-19, o en període de quarantena domiciliària per haver estat en contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de la COVID-19.

Protocol d’actuació en cas de detecció de símptomes.

 • Queda habilitada una sala d’aïllament a la segona planta del centre, identificada adequadament mitjançant indicadors, que disposarà de la ventilació i tot el material necessari i les mesures de protecció tant del pacient com del personal que l’hagi d’atendre.
 • En cas de símptomes lleus, l’adult que el detecti serà el mateix que acompanyarà l’alumne a la sala d’aïllament i es quedarà amb ell amb les mesures de protecció i prevenció previstes (ús de mascareta, guants, pantalla protectora i bata d’un sol ús). El professorat de guàrdia avisarà la família (pare, mare o tutor legal) perquè venguin a cercar l’alumne per anar al metge. Es farà un seguiment de les proves o del diagnòstic, que  es coordinarà amb el 061 per activar el protocol de salut al centre.
 • En cas de símptomes més greus o d’impossibilitat de contactar amb la família, es coordinarà directament amb els serveis de salut al 061, per tal d’activar el protocol necessari per atendre el cas i les mesures a prendre.

Mesures i protocol d’actuació en un cas de contagi o sospita de contagi.

 • En tots els casos:
  1. Avisar al 061 en cas de gravetat o de dificultat per respirar de la persona afectada i per consultar qualsevol dubte sobre el trasllat segur de la persona afectada.
  2. El trasllat al domicili de la persona afectada ha de ser segur i no utilitzar mai el transport públic.
  3. Una vegada que la persona amb símptomes hagi sortit del centre, els espais on hagi estat s’hauran de netejar i desinfectar.
  4. En el cas de confirmar-se que es tracta de COVID-19, els espais desinfectats no es podran utilitzar fins al dia següent a la desinfecció.

INSTRUCCIONS PER ALS ALUMNES.

Abans d’anar al centre.

Si presentes símptomes compatibles amb la COVID-19 (febre, tossina, sensació de falta d’aire, disminució dels sentits de l’olfacte i del gust, calfreds, mal de gola, mal de cap, debilitat general, malestar muscular, diarrea o vòmits) no has d’acudir al centre i has de contactar amb el telèfon de teu centre d’Atenció Primària o al telèfon 061 i seguir les seves instruccions.

 • Tot l’alumnat s’ha de mirar la temperatura a diari abans d’anar al centre. En cas de tenir febre (> 37,5ºC), han de quedar al seu domicili, avisar l’institut i contactar amb el seu centre d’Atenció Primària o al telèfon 061 i seguir-ne les instruccions.
 • Si l’alumnat utilitza el transport públic per venir a l’institut, ha d’evitar les aglomeracions, utilizar la mascareta i mantenir en tot moment la distància interpersonal de seguretat.
 • S’ha d’evitar compartir objectes d’ús personal (bolígrafs, pintures, tisores, etc.). Per aquest motiu, és convenient preparar tot el necessari per a les classes de forma que no sigui necessari utilitzar material prestat ni compartir objectes amb els companys.
 • S’aconsella portar la pròpia beguda de casa (o comprar-la en el bar de l’IES) i evitar fer ús de les fonts d’aigua potable del pati, les quals poden estar clausurades.
 • Llegeix atentament el protocol d’entrada i sortida del centre educatiu i recorda que cal ser puntual en els horaris assignats al teu grup o nivell.
ENTRADES HORARI GRUPS
Porta del pati   – C/ Bisbe Maura, s/n 7:45 – 8:00 h 1r ESO, 3r ESO i 1FP Bàsica
Porta Principal – C/ Marquès Fontsanta, 12 7:45 – 8:00 h Batxillerat i CFGM (matí)
Porta del pati   – C/ Bisbe Maura, s/n 8:35 – 8:50 h 2n ESO, 4t ESO i 2FP Bàsica
Porta del pati   – C/ Bisbe Maura, s/n 15:35 – 15:45 h CFGM (horabaixa)

Un dia entren (14:45 – 14:55h)

Porta Principal – C/ Marquès Fontsanta, 12

15:35 – 15:45 h CFGS (horabaixa)

Un dia entren (14:45 – 14:55h)

Protocol d’entrada.

Recorda:
L’ús de la mascareta és obligatori.
Els alumnes han de portar les mascaretes de casa seva.

 • Accessos al recinte escolar. Es diferenciaran els punts d’entrada i sortida del centre per grups i nivells. L’alumnat utilitzarà les dues entrades al recinte escolar per accedir i sortir de l’Institut segons la següent distribució:
  1. ESO, FP: entrada al pati pel carrer del Bisbe Maura s/n.
  2. Batxillerat, CFGM (matí) i CFGS: accés a l’edifici per l’entrada principal del carrer del Marquès de la Fontsanta, 12.
 • Localitza l’accés d’entrada i sortida del recinte escolar assignat al teu nivell educatiu, el qual està indicat adequadament amb l’objectiu de facilitar els accessos i permetre la distància mínima interpersonal de seguretat.
 • A la porta d’entrada al recinte escolar, s’ha de preservar una distància interpersonal mínima de 1,5 metres, tant amb els companys com amb el personal del centre.
 • És necessari possibilitar la tasca a les persones que organitzen l’accés o la sortida del centre i s’hi ha de col·laborar per impedir que es formin aglomeracions.
 • Per tal de poder complir totes les mesures estrictes de sanitat, l’accés a l’aula es farà de forma esglaonada. Tots els grups d’un mateix nivell entraran a la mateixa hora segons el següent protocol:
PER A TOT L’ALUMNAT Protocol a seguir:

–       L’alumnat tindrà assignat un espai al pati per esperar l’hora d’entrar a l’edifici.

–       Durant l’espera al pati, cal col·locar-se en filera i respectar la distància mínima de seguretat (1 metre i mig).

–       Per entrar a l’edifici i pujar a les classes, han d’esperar un/a professor/a. NO poden pujar sols.

Alumnat de 1ESO, 3 ESO i 1FPB Accés: Per la porta del pati, pel carrer del Bisbe Maura s/n.

Hora: A partir de les 7:45h (a les 8:00h les portes es tancaran).

Alumnat de 2 ESO, 4 ESO, 2 FPB Accés: Per la porta del pati, pel carrer del Bisbe Maura s/n.

Hora: A partir de les 8:35h (a les 8:50h les portes es tancaran).

Alumnat de Batxillerat i CFGM de matí Accés:Per la porta principal, pel carrer del Marquès de la Fontsanta, 12.

Hora: A partir de les 07:45h (a les 8:00h les portes es tancaran).

Alumnat de CFGM (horabaixa) Accés: Per la porta principal, pel carrer del Marquès de la Fontsanta, 12.

 Hora: A partir de les 15:45 (a les 15:55 les portes es tancaran).

Alumnat de CFGS (horabaixa) Accés:Per la porta principal, pel carrer Marquès de Fontsanta, 12.

Hora: A partir de les 15:45h (a les 15:55h les portes es tancaran).

 • L’alumnat que arribi tard no podrà accedir a l’aula fins a la següent hora. Si hi ha reiteració, a l’alumne se li aplicaran les mesures correctores pertinents i recollides al ROF de l’IES.

 

Trànsit i circulació interna. Passadissos.

 • Tot l’edifici està senyalitzat. Hi ha senyals de direcció única pels passadissos i per les escales (una fletxa) i senyals vermelles de prohibició de pas (per evitar creuaments de persones).
 • Es farà servir una escala per pujar i una altra de diferent per baixar per tal d’evitar creuaments de persones. També els passadissos seran unidireccionals. La direcció de les escales serà la següent:
 • Escala central: per pujar i davallar de la planta baixa al primer pis. Als altres trams, només de davallada.
 • Escala al fons del passadís llarg: només per pujar.
 • Escala al fons del passadís curt:
  • Del 1r pis al 2n pis: només per pujar.
  • Del 2n pis al 3r pis: només per pujar.
 • Per evitar formar aglomeracions en les instal·lacions del centre educatiu, no hem d’obstaculitzar els passadissos i les zones d’accés i de trànsit.
 • Per minimitzar la distància i l’ús de recorreguts interns, cada grup-classe romandrà a l’aula pròpia de referència tant de temps com sigui possible, i els professors seran qui principalment es desplacin durant els intercanvis de classe.

 

Dins de l’aula.

 • Accedeix a l’aula de manera ordenada, mantenint la distància mentre esperes el teu torn.
 • Mantén en tot moment la distància de seguretat d’un 1,5 metres dins de l’aula, tant amb els/les companys/es com amb els/les professors/res.
 • No has de compartir objectes personals ni material escolar, tals com elements d’escriptura, calculadores… Has d’assegurar-te de portar tot el necessari per poder seguir les classes.
 • En cas de ser inevitable compartir algun material, extrema les mesures d’higiene i prevenció (higiene de mans, evita tocar-te nas, ulls i boca…) i renta’t les mans amb aigua i sabó tan aviat com sigui possible o utilitza gel hidroalcohòlic.
 • Desinfecta els instruments o elements comuns, que hagin estat utilitzats pel docent o per algú dels teus companys.
 • Per evitar l’ús de vestidors, els dies que hi hagi classe d’EF has d’assistir a l’institut amb roba apropiada per la pràctica, dur una bossa específica per a l’assignatura, amb una ampolla d’aigua extra, una samarreta neta i una tovallola petita.
 • Si tens classes seguides a la mateixa aula, no has d’abandonar l’aula en el canvi entre classe i classe.
 • En finalitzar l’activitat docent, caldrà deixar buides i ordenades la teva taula i la teva cadira de l’aula, amb la finalitat de facilitar les tasques de neteja i desinfecció.

 

Organització del temps d’esplai.

 • Es divideix el pati en els següents sectors:
 • PATI – SECTOR 1: pista de futbol.
 • PATI – SECTOR 2: pista de bàsquet.
 • PATI – SECTOR 3: pista de voleibol (zona central ajardinada).
 • PATI – SECTOR 4: porxo llarg (zona amb taules de picnic).
 • PATI – SECTOR 5: porxo curt, cafeteria i zona d’accés al gimnàs.
 • EXTERIOR – SECTOR 6: zona d’accés principal i parc de Ses Estacions.

 

 • Per tal d’evitar aglomeracions, el temps d’espai es farà de forma esglaonada i ens espais diferenciats:
GRUPS O NIVELLS DURADA I TEMPS D’ESPAI SECTOR/S ASSIGNAT/S
2n ESO i 2n PMAR 30 minuts, 11:20h – 11:50h

 

Porxo llarg i la zona central ajardinada (pati sectors 3 i 4)
4t ESO i 4t PRAQ 30 minuts, 11:20h – 11:50h Pistes de futbol  (pati sector 1)
 

1r i 2n Batxillerat

 

30 minuts, 10:30h – 11:00h

Zona d’accés principal al centre i parc de Ses Estacions (exterior o sector 6)
 

CFGM (matí)

 

30 minuts, 10:30h – 11:00h

Zona d’accés principal al centre i parc de Ses Estacions (exterior o sector 6)
1r ESO 30 minuts, 10:30h – 11:00h Porxo llarg i la zona central ajardinada (pati sectors 3 i 4)
3r ESO i 3r PMAR 30 minuts, 10:30h – 11:00h Pistes de futbol (pati sector 1)
1r FP Bàsica 30 minuts, 10:30h – 11:00h Porxo llarg i la zona central ajardinada (pati sectors 3 i 4)
2n FP Bàsica 30 minuts, 11:20h – 11:50h Pistes de futbol  (pati sector 1)
CFGM (horabaixa) 30 minuts, 18:15h – 18:45h Zona d’accés principal al centre i parc de Ses Estacions (exterior o sector 6)
CFGS (horabaixa) 30 minuts, 18:25h – 18:55h Zona d’accés principal al centre i parc de Ses Estacions (exterior o sector 6)
 • L’alumnat serà acompanyat pel professor que els feia classe abans del temps d’esplai des de l’aula fins a la zona designada. S’haurà de davallar de forma ordenada i un grup darrere l’altre. El professorat serà el responsable d’indicar al grup en quin moment pot davallar.
 • L’alumnat es distribuirà i ocuparà les zones assignades procurant relacionar-se en grups petits i mantenint sempre les distàncies de seguretat entre ells.
 • La Conselleria autoritza l’entrada a la cafeteria mantenint la distància de seguretat, amb mascareta i reduint la cabuda de l’espai al 75%. L’alumnat que no hi pugui accedir, haurà d’esperar torn fent coa i mantenint la distància de seguretat d’1’5 m. Per aquest motiu, s’estableix el pati sector 5 (porxo curt, cafeteria i zona d’accés al gimnàs) com a zona d’accés i de trànsit a banys i cafeteria, la qual no s’ha d’obstaculitzar i ha de romandre tan buida com sigui possible. (ANNEX 7)
 • Quan arribi el moment de pujar a les aules, serà el professorat que té classe amb el grup qui el recollirà al pati i li indicarà quan pot pujar.
 • Durant el pati l’alumnat haurà de complir totes les mesures de seguretat i d’higiene necessàries. En cas de pluja tot l’alumnat quedarà dins les aules.
 • L’ús del pati per part dels grups de convivència estable ha de garantir que entre cada un d’ells hi hagi suficient distància per evitar el contacte entre els diferents grups. En el nivell d’alerta de nova normalitat (0, 1 i 2) es permetrà la interacció de grups de convivència estable d’un mateix curs sempre amb activitats de dinamització dels patis vigilades i controlades pel professorat de guàrdia que les coordina, i vigila que es respecten els protocols d’higiene i seguretat.

 

Protocol de sortida. Tornada a casa.

 • La sortida del centre es farà de forma ordenada i esglaonada. Quan arribi el moment de finalitzar la darrera hora de classe i sortir del centre, el professor de darrera hora serà el responsable d’indicar al grup en quin moment pot davallar de forma ordenada i serà qui els acompanya fins a la porta de sortida assignada.
PORTA DE SORTIDA HORARI GRUPS
Porta del pati   – C/ Bisbe Maura, s/n 13:30 – 13:45 h 1ESO, 3ESO, 1FPB
Porta Principal – C/ Marquès Fontsanta, 12 13:30 – 13:45 h Batxillerat

2 dies (dimarts i dijous) surten (14:25 – 14:40h)

Porta Principal – C/ Marquès Fontsanta, 12 13:30 – 13:45 h CFGM (matí)

1 dia (dilluns o divendres)  surten (14:25 – 14:40h)

Porta del pati   – C/ Bisbe Maura, s/n 14:20 – 14:35 h 2 ESO, 4 ESO, i 2 FP Bàsica
Porta del pati   – C/ Bisbe Maura, s/n 21:15 – 21:30 h CFGM (horabaixa)
Porta Principal – C/ Marquès Fontsanta, 12 21:15 – 21:30 h CFGS (horabaixa)
 • S’ha de col·laborar amb el personal que organitza la sortida i s’ha d’impedir que es formin aglomeracions a les portes.
 • Abans de sortir del centre, es recomana rentat les mans amb aigua i sabó i, si no n’hi ha a l’abast, amb gel desinfectant de mans.
 • A l’arribada a casa, es recomana rentar-se les mans amb aigua i sabó, llevar-se les sabates i, com a mesura d’higiene, substituir-les per calçat de casa.
 • Cal cuidar les distàncies i seguir les mesures de prevenció de contagis i d’higiene a la llar, sobretot si convius amb persones de grups vulnerables a la COVID-19. 

Recorda!

L’alumnat ha de respectar i complir en tot moment les mesures de prevenció i higiene específiques implementades pel centre.

 

SERAN SANCIONADES LES SEGÜENTS CONDUCTES:

 • NO col·laborar amb l’organització d’entrades i sortides de l’IES.
 • NO complir amb les mesures d’higiene establertes.
 • NO seguir les mesures de prevenció.
 • NO seguir les indicacions dels cartells.
 • NO assistir a classe amb mascareta.
 • NO utilitzar els espais del centre de forma correcta.
 • NO tenir cura dels materials i recursos del centre.
 • NO respectar la distància mínima de seguretat.
 • NO seguir les indicacions del professorat i/o personal del centre (consergeria, secretaria, neteja).
 • NO utilitzar les taquilles de forma individual.

Accessos i horaris establerts.

 • Llegeixi atentament el protocol d’entrada i sortida del centre educatiu i recordi que cal ser puntual en els horaris assignats al grup o nivell del seu fill/a.
ACCÉS D’ENTRADA HORARI GRUPS
Porta del pati   – C/ Bisbe Maura, s/n 7:45 – 8:00 h 1 ESO, 3 ESO, 1FPBàsica
Porta Principal – C/ Marquès Fontsanta, 12 7:45 – 8:00 h Batxillerat i CFGM (matí)
Porta del pati   – C/ Bisbe Maura, s/n 8:35 – 8:50 h 2 ESO, 4 ESO, i 2 FP Bàsica
Porta del pati   – C/ Bisbe Maura, s/n 15:35 – 15:45 h CFGM (horabaixa)

Un dia entren (14:45 – 14:55h)

Porta Principal – C/ Marquès Fontsanta, 12 15:45 – 15:55 h CFGS (horabaixa)

Un dia entren (14:55 – 15:05h)

PORTA DE SORTIDA HORARI GRUPS
Porta del pati   – C/ Bisbe Maura, s/n 13:30 – 13:45 h 1 ESO, 3 ESO, 1FPBàsica
Porta Principal – C/ Marquès Fontsanta, 12 13:30 – 13:45 h Batxillerat

2 dies (dimarts i dijous) surten (14:25 – 14:40h)

Porta Principal – C/ Marquès Fontsanta, 12 13:30 – 13:45 h CFGM (matí)

1 dia (dilluns o divendres)  surten (14:25 – 14:40h)

Porta del pati   – C/ Bisbe Maura, s/n 14:20 – 14:35 h 2 ESO, 4 ESO, i 2 FP Bàsica
Porta del pati   – C/ Bisbe Maura, s/n 21:15 – 21:30 h CFGM (horabaixa)
Porta Principal – C/ Marquès Fontsanta, 12 21:15 – 21:30 h CFGS (horabaixa)

 

 • Els pares, mares i/o tutors/es únicament podran entrar a l’edifici en cas de necessitat o per indicació del professorat o de l’equip directiu, complint sempre les mesures de prevenció i higiene, i sempre amb cita prèvia. Per sol·licitar cita prèvia a la secretaria s’ha de fer a través del formulari de la nostra web. Per demanar cita prèvia per altres motius, cal telefonar als telèfons del centre:

   Telèfons: 971 77 02 67  – 971 77 03 69 – 971 77 09 47

 • Cal recordar al seu fill/a l’obligació de complir amb els horaris establerts, amb els itineraris d’accés a les aules i la normativa de centre. S’ha de tenir esment especial amb la puntualitat.
 • Per tal de no provocar aglomeracions, si acompanya o ve a recollir el seu fill/a al centre, evitar aturar-se en zones establertes d’accés o pas.

 

EXCEPCIONALITAT.

Supressió de les activitats educatives presencials, les quals es desenvoluparan de forma telemàtica mitjançant la plataforma digital recollida en el pla digital de contingència, i tancament del centre.

Higiene de mans a l’entorn escolar. 

Recorda!
Segueix les instruccions indicades als cartells sobre la tècnica correcta d’higiene de mans durant 40 segons amb aigua i sabó o durant 20 segons amb gel hidroalcohòlic.

 • Es recomana mantenir en tot moment una higiene correcta de mans. El rentat de mans es realitzarà amb aigua i sabó, o bé amb gel hidroalcohòlic, com a mínim, en les següents situacions:
 • Al començar i finalitzar la jornada laboral.
 • Després d’anar al bany.
 • Després de tossir, esternudar o mocar-se.
 • Abans i després del pati.
 • Abans i després de menjar.
 • Després de retirar-se els guants, si se n’empren.
 • Abans i després de posar-se o llevar-se una mascareta.
 • Sempre que les mans estiguin visiblement brutes. En aquest cas, el gel hidroalcohòlic no és suficient, i serà necessari l’ús d’aigua i sabó.
 • Abans i després d’usar o compartir espais múltiples o equips (com taules, ratolins d’ordinador…).
 • S’han extremar aquestes mesures d’higiene i de prevenció en el cas de compartir objectes.

 

Higiene respiratòria a l’entorn escolar.

 • Al tossir o esternudar, cal cobrir-se la boca i el nas amb el colze flexionat o amb un mocador d’un sol ús.
 • Hem d’emprar mocadors d’un sol ús per a eliminar secrecions respiratòries i, una vegada utilitzats, llençar-los a la paperera.
 • Després de tossir o esternudar, cal rentar-se les mans amb aigua i sabó, o bé amb gel hidroalcohòlic.

 

Recomanacions generals.

QUÈ HA DE FER L’ALUMNAT?

 • Col·laborar amb el personal que organitza les entrades i les sortides de l’IES.
 • Vigilar el seu estat de salut.
 • En entrar i sortir de l’IES, rentar-se les mans/emprar gel hidroalcohòlic.
 • Tenir cura de les distàncies dins els espais del centre.
 • Seguir les mesures de prevenció que s’han donat en el centre.
 • Seguir les indicacions dels cartells (entrades i sortides, higiene, etc.).
 • Utilitzar la mascareta.
 • Quan s’hagi de tossir, cobrir la boca i el nas amb el colze flexionat o amb un mocador d’un sol ús.
 • Limitar els desplaçaments dins classe als estrictaments necessaris.
 • S’han de mantenir, sempre que sigui possible, les portes de les aules obertes.
 • Preferentment cada alumne/a tendrà assignades una taula i una cadira.
 • No es podran utilitzar els penjadors de classe.
 • Les taquilles seran d’ús individual per guardar el material o objectes personals. S’ha de tenir especial cura a l’hora d’emprar-les.
 • Evitar compartir materials.
 • Netejar amb freqüència els objectes d’ús personal (ulleres, ordinadors, etc.).

RECOMANACIONS PER A FAMÍLIES.

 • L’alumnat NO ha d’assistir al centre si presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 (febre, tos, congestió nasal, dificultat respiratòria, malestar general, disminució de l’olfacte i el gust…).
 • És necessari mirar la temperatura de l’alumne cada dia abans de sortir de casa.
 • Si presenta símptomes, s’ha de telefonar al centre de salut.
 • S’ha de demanar cita prèvia en el cas de voler tenir una reunió amb professorat del centre.
 • És obligatori complir els horaris establerts i la normativa del centre. S’ha de tenir esment especial amb la puntualitat.
 • L’alumne ha de sortir de casa amb la mascareta.
 • Cal recordar que l’IES té establertes mesures d’higiene que s’han de complir.

Abans d’anar al centre.

En el cas que el seu fill/a presenti símptomes compatibles amb la COVID-19 no l’enive al centre i contacte amb el telèfon del seu  centre d’Atenció Primària o al telèfon 061 i segueixi les seves instruccions.

 • Si presenta símptomes compatibles amb la COVID-19: febre (> 37,5ºC), tossina, congestió nasal, dificultat respiratòria i sensació de falta d’aire, disminució dels sentits de l’olfacte i del gust, calfreds, mal de gola, mal de cap, debilitat general, malestar muscular, diarrea o vòmits…
 • Si es troba en període d’aïllament domiciliari degut a un diagnòstic per COVID-19.
 • Si es troba en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret (familiars, convivents i persones que han estat en contacte amb un cas, des de 48 hores abans de l’inici dels símptomes, a una distància menor de 2 metres i durant un temps d’almenys 15 minuts) o per haver compartit espai sense guardar la distància mínima interpersonal de seguretat durant més de 15 minuts amb una persona afectada per la COVID-19.
 • Cada dia, abans de sortir de casa, és necessari revisar si presenta símptomes i, en particular, mirar la temperatura del seu fill/a .
 • En cas que el seu fill/a presenti símptomes, o tingui febre (> 37,5ºC), ha de quedar al seu domicili i s’ha de contactar telefònicament amb el seu centre d’Atenció Primària o al telèfon 061 i seguir les seves instruccions.

 

Ús de la mascareta a l’entorn escolar.

L’ús de la mascareta és obligatori dins del centre escolar. La mascareta indicada per la població sana serà tipus quirúrgica o higiènica, i sempre que sigui possible, reutilitzable.

El seu fill/a ha de portar la mascareta de casa seva.

 • El seu/a fill/a ha d’anar provist de mascareta abans d’entrar al centre i ha de portar-la durant tota seva la jornada escolar. L’ús de la mascareta serà obligatori en l’entrada i sortida del centre, en el bany, el temps de pati i en el trànsit pels espais comuns (passadissos); així com en aquelles aules específiques o grups classe on no es pot garantir la distància mínima interpersonal.
 • El seu/a fill/a ha de portar la mascareta de casa seva. Com que la vida útil d’una mascareta és de 4 hores, se n’ha de dur una de recanvi. No es podrà entrar al centre si no es duu la mascareta posada. El centre disposarà de mascaretes només per als casos d’emergència.

 

Higiene i prevenció a l’entorn escolar.

L’IES ha establert unes mesures d’higiene de mans i d’higiene respiratoria que han de ser reforçades des de casa. Recorde al seu/a fill/a la importància de seguir aquestes indicacions.

Higiene de mans. Recordi al seu/a fill/a que s’ha de rentar les mans durant 40 segons amb aigua i sabó o durant 20 segons amb gel hidroalcohòlic, com a mínim, en les següents situacions:

 • Al començar i finalitzar la jornada escolar.
 • Després d’anar al bany.
 • Després de tossir, esternudar o mocar-se.
 • Abans i després del pati.
 • Abans i després de menjar.
 • Abans i després de posar-se o llevar-se una mascareta.
 • Sempre que les mans estiguin visiblement brutes. En aquest cas, el gel hidroalcohòlic no és suficient, i serà necessari l’ús d’aigua i sabó.
 • Abans i després d’usar o compartir espais múltiples o equips (com taules, ratolins d’ordinador…).

 

Higiene respiratòria. Recordi al seu/a fill/a que:

 • Al tossir o esternudar, cal cobrir-se la boca i el nas amb el colze flexionat o amb un mocador d’un sol ús.
 • Cal utilitzar mocadors d’un sol ús per a eliminar secrecions respiratòries i, una vegada emprades, llençar-los a la paperera.
 • Després de tossir o esternudar, cal rentar-se les mans amb aigua i sabó, o bé amb gel hidroalcohòlic.

 

Si acudeix a realitzar qualsevol actuació a dependències de l’IES.

 • Ha de facilitar la tasca del personal del centre que organitza l’accés i ha de col·laborar amb ells impedint que es facin aglomeracions. No s’han d’obstaculitzar les zones d’accés ni s’han de detenir als llocs establerts com a de trànsit.
 • Ha de seguir totes les instruccions que li facilitin al centre i aquelles establertes en els cartells indicatius.
 • Durant la seva estada a l’IES ha d’utilitzar sempre la mascareta i ha de mantenir la distància mínima interpersonal de seguretat d’ 1,5 metres amb el personal del centre, alumnes i altres persones presents.
 • Ha de ser puntual en la cita sol·licitada.
 • En la mesura del possible, ha d’evitar tocar objectes. Abans i després de ser atès, ha de rentar-se les mans al bany habilitat a tal efecte o faci servir gel hidroalcohòlic.
 • Si ha de realitzar tràmits administratius, ha de portar els impresos emplenats, ha de resoldre els possibles dubtes telefònicament, ha de procurar venir al centre sense companyia, i ha de romandre en el centre el temps estrictament necessari.

__________________________________________________________________________________________________________

Recordi, totes aquestes mesures són imprescindibles per a evitar contagis. Per la nostra salut i la de les nostres famílies.

GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ

Informacions per a famílies

Els butlletins de notes NO es lliuraran en paper en classe.

Es podran consultar a través del GestIB (enllaç).

 • 900 100 444: Telèfon de l’IMAS (del Consell de Mallorca) per a casos d’emergència social.

 • Informació d’INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad de España): TELÉFONO 017. Línea de Ayuda en Ciberseguridad para menores, educadores, padres y tutores. Este número de marcación corta es gratuito y confidencial y está disponible todos los días del año de 09:00 a 21:00.

 • El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) i el Govern balear, a través de la Direcció General d’Emergències, han posat en marxa un dispositiu d’atenció telefònica gratuïta extraordinari d’atenció psicològica per a oferir assessorament i primers auxilis psicològics a la ciutadania davant la crisi sanitària que estam vivint a conseqüència del coronavirus SARS-CoV-2. Amb aquest objectiu, s’ha habilitat el número 900 112 003, que estarà en marxa les 24 hores del dia, de dilluns a diumenge.

 • Tríptic realitzat des de l’Institut per a la Convivència i l’Exit Escolar amb recomanacions i telèfons de suport.

 • Enllaç a la web de FAPA Mallorca (Federació d’Associacions de Pares i Mares d’alumnes) que conté un recull de consells i recursos adreçats a les famílies.
 • La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació disposa del telèfon 116111 i el xat d’ajuda a la infància, un servei telefònic de 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, gratuït i que facilita als menors una atenció específica, personalitzada i confidencial, i que els ofereix un espai segur per poder expressar-se i comunicar les seves necessitats o aquelles situacions que considerin oportunes.
 • La Fundació ANAR gestiona el telèfon de la família i l’escola: per mitjà del 600505152, s’atén a qualsevol adult preocupat per un menor d’edat amb problemes.

Altres informacions

A/ CINEMA

1. Documentals RTVE:
https://www.rtve.es/documentales/

2. Compilació d’un centenar d’articles del cinema:
https://archstanton.org/2018/02/27/compilacio-darticles/

3. Pel·lícules en obert de “Colectivo Cineastas”:
https://www.colectivodecineastas.com/peliculas-online?fbclid=IwAR1GxLMzzsnE9Ar3x8B9ZAJ-4oMAnjFGHciVnHaEjoN_9kdNZ88pUc7YwWM

4. 100 pel·lícules “Kit cuarentena películas online”:
https://docs.google.com/document/d/1yZYQmIc3NxVBAkg4bsPVxDwO1r40WmvtnUTfm26J80U/edit?fbclid=IwAR3wskOskWjyTk8eMn93CcyproL62PoYormgcJxdFraf6v7eGVKTAsu4ofM

5. Pel·lícules TV3 a la Carta:
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/pellicules-a-la-carta/coleccio/5150/

6. Cinema en línia gratis i legal
https://archstanton.org/2017/12/08/cinema-en-linia-gratis-i-legal/

7. Més Pel·lícules en obert:
https://www.youtube.com/user/canoncine/videos

8. Recursos que ofereix la Filmoteca de Catalunya (pel·lícules, curts o migmetratges):
https://www.filmoteca.cat/web/ca/dossier/recursos-cinematografics-contra-el-covid-19

9. Curtmetratges per educar en valors:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyeaqq49jhE8edMFUAHocBQeH8pWK3dfE

10. Efilm/Ebiblio Catalunya (+ de 2000 pel·lícules i milers de llibres):
https://bibliotecavirtual.diba.cat/e-film

11. Curtmetratges:
https://archstanton.org/2017/09/06/seleccio/

12. Entrevistes a guionistes
https://archstanton.org/2017/12/09/el-guionista/

13. Entrevistes a realitzadors
https://archstanton.org/2017/12/10/el-realitzador/

14. 100 pel·lícules a Youtube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNq2eaZvd5PsY9bF9QTeJ30IRscWVT_4c&fbclid=IwAR3xVbiVxVb04zHUu6wnibdrGI9MJHYhhgF78RhILFRel74W2QJfifPE_AA

15. Repositori d’activitats relacionades amb pel·lícules per a treballar Cultura i Valors ètics.
https://archstanton.org/2018/12/16/repositori-cultura-i-valors-etics/

16. Repositori d’activitats relacionades amb pel·lícules per a treballar Ciències i matemàtiques.
https://archstanton.org/2018/12/15/repositori-ciencies-i-matematiques/

17. Repositori d’activitats relacionades amb pel·lícules per a treballar la Música.
https://archstanton.org/2018/11/10/repositori-musica/

18. Repositori d’activitats relacionades amb pel·lícules per a treballar Llengua i Literatura.
https://archstanton.org/2018/12/16/1958/

19. Repositori d’activitats de pel·lícules relacionades amb les Ciències Socials.
https://archstanton.org/2018/12/20/repositori-ciencies-socials/

20. Repositori d’Activitats de pel·lícules relacionades amb l’Ed. Visual i Plàstica
https://archstanton.org/2018/11/11/repositori-ed-visual-i-plastica/

21. Pel·lícules en obert que ofereix la Filmoteca espanyola a través de Vimeo:
https://vimeo.com/user70603283

22. Pàgines que ofereixen documentals en obert:
https://archstanton.org/2017/09/06/documentals/

23. Documentales 2020:
https://www.youtube.com/channel/UCUh-JaqgVO1s29x6e49tHCw/videos

24. Documentals Arte.tv:
https://www.arte.tv/es/

25. Guions de pel·lícules (english):
www.script-o-rama.com/table.shtml

26. Guions de pel·lícules (english):
www.simplyscripts.com/movie.html

27. Guions (en castellà):
http://www.cervantesvirtual.com/buscador/?q=gui%C3%B3n

28. Test de pel·lícules.
https://www.televisando.com/test-de-peliculas

29. Jocs de cinema.
https://www.cerebriti.com/juegos-de-cine/

30. Juga amb les imatges:
http://www.xtec.cat/~lcasas1/?_ga=2.160794493.1720023760.1585054489-737237440.1549137579

B/ MÚSICA

31. Ràdio Garden (ràdios de tot el món):
http://radio.garden/listen/demoisellefm/CEtsi99Y

32. 714 emissores de música al món:
https://www.radio.es/genre/world

33. Llistes d’Spotify de Bandes Sonores:
https://archstanton.org/2017/08/16/original-soundtracks-arch-stanton/

34. Òperes del Liceu i del “Teatro real” (codi: OperaEnCasa) amb registre previ:
https://www.myoperaplayer.com/

35. Història del jazz
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHDYwIvm3FKNntzIfzWM7BRwesTkJtC6U

36. “Bailando en la calle” (sèrie documental, historia del rock):
https://www.youtube.com/watch?v=ahv0Y3YGJAA

37. “Los mejores conciertos completos HD”:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL54835teYYB6TXx0j37rArlHeS2Nzi9Fw

38. Entrevistes a compositors de Bandes Sonores
https://archstanton.org/2018/02/11/el-compositor/

C/ TEATRE

39. Llegir obres de la Biblioteca del TNC:
https://www.tnc.cat/ca/biblioteca-del-tnc

40. Teatroteca (vídeos d’obres de teatre)
http://teatroteca.teatro.es/opac/?fbclid=IwAR2j309lF24Qdq8l3SyC_YQb07XhAPFKXJD1O6amNNo3_8mwWV3jrfzRPcQ#index

41. “Obras de teatro escolar”.
https://www.educacionyfp.gob.es/bulgaria/dam/jcr:ef2119de-91b0-4feb-b784-2fd978bd669c/teatro-2016-webs.pdf

42. Estudio 1. Teatro en TV.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF80B329D3A86DEA6

43. Obres de teatre en PDF:
https://comediatheque.net/traductions/obras-en-espanol/

44. Vídeos obres de teatre completes.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlpaL46mhqWXYPVrb5iaRk7unGqXDGjPO

45. 300 obres de teatre en PDF
https://poetasdelfindelmundo.com/a/m/obras-de-teatro-pdf/

46. Obres de teatre (arxiu RTVE):
https://www.rtve.es/alacarta/videos/teatro-en-el-archivo-de-rtve/

D/ YOUTUBE

47. Classes de Biologia i Química:
https://www.youtube.com/user/profesorjano/videos

48. Matemàtiques batxillerat:
https://www.youtube.com/user/profesor10demates/videos

49. Dibuix tècnic batxillerat
https://www.youtube.com/user/ArturoGeometria/videos

50. Canal del Instituto Nacional de tecnologías educativas:
https://www.youtube.com/user/Educacionlab/videos

51. National geographic
https://www.youtube.com/user/NationalGeographicES/videos

52. Col·lecció vídeos de la Guerra Civil de la Filmoteca espanyola
https://www.youtube.com/playlist?list=PL29F65DB88380D711

53. Vídeos Acadèmia Play:
https://www.youtube.com/channel/UCv05qOuJ6Igbe-EyQibJgwQ/videos

54. Digui digui. Curs de català.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbA3-UvAGUvHxLj3RSDrfcRODVPcleBqO

55. Curs de francès
https://www.youtube.com/user/ClasesFrancesFacil/videos

56. Curs d’anglès
https://www.youtube.com/user/ingenierogeek/videos

57. Física 1º bachillerato:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLquqRxGjdk0746Gtzb102zxI3gmDVJts5

58. Sèrie Tom Sawyer
https://www.youtube.com/watch?v=WBhZGG76k7U&has_verified=1

59. Sèrie “Érase una vez el hombre”:
https://www.youtube.com/watch?v=3XKe0lRvMEY

E/ TOURS VIRTUALS A MUSEUS

60. Pinacoteca di Brera – Milà
https://pinacotecabrera.org/

61. Galleria degli Uffizi – Florència
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali

62. Museo Archeologico – Atenes
https://www.namuseum.gr/en/collections/

63. Prado – Madrid
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works

64. Louvre – París
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

65. British Museum – Londres
https://www.britishmuseum.org/collection

66. Metropolitan Museum – Nova York
https://artsandculture.google.com/explore

67. Hermitage – San Perersburg
https://bit.ly/3cJHdnj

68. National Gallery of art – Washington
https://www.nga.gov/index.html

69. Visites virtuals a 6 meravelles del món:
https://www.publico.es/viajes/visitas-virtuales-por-seis-maravillas-del-mundo/

70. Col·lecció digital de la biblioteca pública de Nova York
https://digitalcollections.nypl.org/

71. Recursos Museu d’Història de Catalunya:
https://www.mhcat.cat/educacio/recursos_i_materials_didactics_el_museu_a_l_aula/recursos_i_materials_didactics/cronologies_i_linea_del_temps/cronologies_i_linia_del_temps

72. Recursos Museu Nacional d’Art de Catalunya:
https://www.museunacional.cat/ca/recursos-educatius-0

F/ CÒMICS

73. Aftercomic:
https://www.aftercomic.net/yo-me-quedo-en-casa/

74. JMV Cómics:
https://www.dropbox.com/sh/98fgzp71he46504/AABm0BV2kfAhmK0DyXNtGFMra?dl=0

75. Lektu Cultura Digital:
https://lektu.com/e/fanhunter/9?page=2

76. Karras Comics:
https://karrascomics.com/comics/

77. El Torres còmics:
https://www.dropbox.com/sh/29bc0r7sjgncwd6/AAADLT5frBFJCBgFhpDdOoOza?dl=0

G/  ALTRES

78. Premsa històrica digitalitzada.
https://guiesbibtic.upf.edu/com/premsa_historica

79. Imatges i vídeos de la NASA
https://images.nasa.gov/

80. Arxiu d’RTVE:
https://www.rtve.es/television/archivo/

81. Biblioteca digital de la UNESCO
https://unesdoc.unesco.org/?locale=es

82. Milers de llibres en PDF:
http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/indice.html

83. TV’s educatives.
http://www.edu3.cat/Edu3tv/RecursosAudiovisuals?p_id=4063

84. Recursos per a diferents matèries Educat3.
http://www.edu3.cat/

85. Educac: educació audiovisual
https://www.educac.cat/

86. Ebooks gratis
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks-gratis/184

87. Programes d’edició de so i vídeo
http://www.edu365.cat/batxillerat/modalitat/arts/audiovisual01/index.html

88. Tutorial Complet de Final Cut:
https://www.youtube.com/watch?v=HyQxc6S__hA

89. Tutorial Complet d’Adobe Premiere:
https://www.youtube.com/watch?v=RRe8brcB1KU

90. Merlí: catàleg de recursos educatius.
http://merli.xtec.cat/merli/cerca/directoriInicial.jsp

Translate »